You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Klima, miljø, natur og energi

Læs bl.a, om affald, beredskab, drikkevand, energi, forurening, fredning, klima, skadedyr, spildevand og kloak.

Brand og beredskab

Jammerbugt Kommunes generelle beredskabsplan.

Energi

Læs bl.a. om miljøvenlig opvarmning, mærkning af bolig og hvidevarer, varmeforsyningen, elforbrug og elpriser og vedvarende energi.
Elforbrug og elpriser
Du får automatisk el fra det lokale elnetselskab, men du kan godt vælge et andet elhandelsselskab, hvis du ønsker det.
Miljøvenlig opvarmning
Miljøvenlig opvarmning af din bolig mindsker CO2-udslippet og skåner miljøet.
Mærkning af boliger og hvidevarer
Ejendomme, hårde hvidevarer mm. skal energimærkes, så du kan vælge det mest miljøvenlige produkt.
Olietank
Har du en olietank, er der en række miljøregler, du skal følge. Det er blandt andet omkring alder på tanken, underlag og rørføring.
Varmeforsyning
De fleste varmeforbrugere i Jammerbugt Kommune forsynes af 12 kollektive varmeværker fordelt over hele kommunen.
Vedvarende energi
Vedvarende energi udleder ikke CO2 og er derfor godt for miljøet. I Jammerbugt kommune udnytter vi flere typer af vedvarende energi.

Forurening

Ved akut forurening, f.eks. olieudslip eller en brand, der medfører giftige gasser skal du anmelde forureningen som enhver anden ulykke. Ring 112.
Lugt, røg og støj fra private
Lugt, røg og støjgener fra naboen.
Bygge- og anlægsaffald
Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger, danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.
Forurenet jord
Forurening af jord kan skade drikkevand og menneskers sundhed. Derfor er der regler for at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforurening.
Midlertidige aktiviteter, der kræver anmeldelse inden opstart.
Midlertidige aktiviteter, som nedrivninger og renoveringer, støver og støjer. Denne form for aktiviteter er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen.
Flytning af jord og områdeklassificering
Skal du flytte jord, skal du undersøge, om du er omfattet af reglerne for jordflytning.

Grundvand og drikkevand

Vand er livsnødvendigt og en begrænset ressource. Derfor er det vigtigt, at du sparer på vandet i dagligdagen.

Klima og agenda 21

Læs blandt andet om klimakommune, CO2-regnskab og Agenda 21

Miljøplanlægning

Kommunerne står for den konkrete planlægning i både byerne og det åbne land. Staten udstikker de overordnede rammer.

Natur, fjord, hav og strand

Badevandskvalitet, sikkerhed ved stranden, Vandsikker Kommune, naturpleje, fredninger, Natura 2000-områderne og love og regler om naturbeskyttelse.
Fjord, hav og strand
Jammerbugt Kommune ligger ved Skagerrak og Limfjorden. Kommunen har en kyststrækning på 51 kilometer til Skagerrak, og 41 kilometer til Limfjorden.
Vandsikker Kommune på stranden og på havnen
Jammerbugt Kommune har i samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed udarbejde et koncept for, hvordan man kan højne sikkerheden i og omkring vand - Vandsikker Kommune.
Vand om vinteren
I søer, fjorde og stille havområder, hvor der ofte kommer is på vandet, sker der hvert år is-ulykker, hvor mennesker går igennem isen.
Fredninger i Jammerbugt Kommune
Et område kan fredes, hvis der er særlige landskabelige, historiske, biologiske eller geologiske værdier, man ønsker at bevare.
Love og regler
Om benyttelse og beskyttelse af natur i Jammerbugt kommune.
Natura 2000 i Jammerbugt Kommune
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af naturområder i EU med beskyttelsesværdige naturtyper, dyre- og plantearter.
Naturpleje i Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune har i en del år udført naturpleje i samarbejde med private lodsejere. Nedenfor kan du finde mere om formål, metoder og om de naturområder, som er plejet i de senere år.
Naturgenopretning og projekter med artsfokus
Jammerbugt Kommune har iværksat en række projekter med henblik på at genoprette naturen og bevare egnede levesteder for truede arter.
Skov
Naturstyrelsen administrerer de love, der sætter rammerne for hele det danske skovbrug. De statsejede skove og naturområder forvaltes af Naturstyrelsens lokale enheder.

Skadedyr og -vækster

Læs om bl.a. bekæmpelse af kæmpebjørneklo, råger, måger, katte, rotter og få gode råd om skadedyr.
Gode råd om skadedyr
Der findes mange forskellige slags skadedyr og mange måder at komme af med dem på.
Kæmpebjørneklo
Kæmpe-bjørneklo er en giftig plante, som er farlig for mennesker, og som ødelægger levevilkår for andre danske planter og dyr.
Rotter
Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Her er en selvbetjeningsløsning, du kan anvende.
Rottehandlingsplan
Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Jammerbugt Kommune
Råger
Rågekolonier er for mange borgere en stor plage og giver anledning til mange gener
Sølvmåger
Der bliver foretaget bekæmpelse af sølvmåger på kommunens ejendomme.
Vilde katte
Jammerbugt Kommune og Kattens Værn indgået en aftale om indfangning af vilde og herreløse katte

Spildevand

Spildevandet skal ledes bort på en forsvarlig måde.

Søer og vandløb og vådområder

Jammerbugt Kommune har cirka 510 kilometer vandløb. Omkring 475 kilometer vedligeholdes af kommunen og resten af private lodsejere og diverse pumpelag.