You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Klima, miljø, natur og energi

Læs bl.a. om affald, beredskab, drikkevand, energi, forurening, fredning, klima, skadedyr, spildevand og kloak.

Afbrænding

Regler for afbrænding i det fri.

Beredskab - krisestyring

Jammerbugt Kommunes generelle beredskabsplan.

Energi

Læs bl.a. om miljøvenlig opvarmning, mærkning af bolig og hvidevarer, varmeforsyningen, elforbrug og elpriser og vedvarende energi.
Elforbrug og elpriser
Du får automatisk el fra det lokale elnetselskab, men du kan godt vælge et andet elhandelsselskab, hvis du ønsker det.
Miljøvenlig opvarmning
Miljøvenlig opvarmning af din bolig mindsker CO2-udslippet og skåner miljøet.
Mærkning af boliger og hvidevarer
Ejendomme, hårde hvidevarer mm. skal energimærkes, så du kan vælge det mest miljøvenlige produkt.
Olietanke
Har du en olietank, er der en række miljøregler, du skal følge. Det er blandt andet omkring alder på tanken, underlag og rørføring.
Varmeforsyning
De fleste varmeforbrugere i Jammerbugt Kommune forsynes af 11 kollektive varmeværker fordelt over hele kommunen.
Vedvarende energi
Vedvarende energi udleder ikke CO2 og er derfor godt for miljøet. I Jammerbugt kommune udnytter vi flere typer af vedvarende energi.

Forurening

Ved akut forurening, f.eks. olieudslip eller brand, der medfører giftige gasser skal du anmelde forureningen som enhver anden ulykke. Ring 112.
Bygge- og anlægsaffald
Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger, danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.
Flytning af jord og områdeklassificering
Skal du flytte jord, skal du undersøge, om du er omfattet af reglerne for jordflytning.
Jordforurening
Forurening af jord kan skade drikkevand og menneskers sundhed. Derfor er der regler for at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforurening.
Lugt, røg og støj fra private
Lugt, røg og støjgener fra naboen.
Midlertidige aktiviteter, der kræver anmeldelse inden opstart.
Midlertidige aktiviteter, som nedrivninger og renoveringer, støver og støjer. Denne form for aktiviteter er omfattet af en række miljøkrav og skal anmeldes til kommunen.

Grundvand og drikkevand

Læs om grundvand og drikkevand, se de forskellige planer og kort over vandværkerne i kommune, private boringer og brønde m.v.
Beredskabsplan for vandforsyninger
Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks. ved forurening af drikkevandet, større rørbrud, samt nedbrud af selve vandværkerne.
BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder
Jammerbugt Kommune har fået udarbejdet BoringsNæreBeskyttelsesOmråder for de almene vandforsyningsområder
Vand - Grundvand og drikkevand
Vand er livsnødvendigt og en begrænset ressource. Derfor er det vigtigt, at du sparer på vandet i dagligdagen.
Indberetning af vandmængder og pejlinger
Indberetning af oppumpede vandmængder og pejlinger kan ske elektronisk. Vandmængder og pejlinger for det forgangne år skal senest indberettes inden 1. februar.
Indsatsplaner
I Jammerbugt Kommune er der seks områder med særlige drikkevandsinteresser. For hvert af disse områder er der lavet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.
Private brønde og boringer
Udtrykket "Private brønde og boringer" betegner en vandforsyning op til 9 husstande, dog typisk 1 - 2 hustande.
Regulativ for vandforsyninger
Regulativet indeholder retningslinjer for drift af vandforsyninger og er gældende for alle vandforsyninger (vandværker) i Jammerbugt Kommune
Vandforsyningsplan
Vandforsyningsplanen viser den eksisterende vandforsyningsstruktur, indvindingerne og vandforbruget i Jammerbugt Kommune. Planen indeholder også en prognose for det fremtidige vandforbrug og målsætninger for vandforsyningen.
Vandværker
Der er ca. 50 vandværker og fordelingsvandværker i Jammerbugt Kommune. På kommunes kort kan du se, hvor din ejendom får vand fra.

Klima

Læs om 'Agenda 21' (Jammerbugt Kommunes mål for bæredygtig udvikling), 'DK2020' (kommunernes klimahandlingsplan) og 'Jammerbugt som klimakommune' (klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening). Find også spareråd og dine fødevarers klimaaftryk.

Natur, fjord, hav og strand

Læs om badevandskvalitet, sikkerhed ved stranden, Vandsikker Kommune, naturpleje, fredninger, Natura 2000-områderne og love og regler om naturbeskyttelse.
Fjord, hav og strand
Jammerbugt Kommune ligger ved Skagerrak og Limfjorden. Kommunen har en kyststrækning på 51 kilometer til Skagerrak og 41 kilometer til Limfjorden.
Fredninger i Jammerbugt Kommune
Et område kan blive fredet, hvis der er særlige bevaringsværdige landskabelige, historiske, biologiske eller geologiske værdier.
Love og regler
Naturbenyttelse og -beskyttelse administreres via et komplekst lovsystem. Nedenfor finder du en kort præsentation af lovgivning om naturbeskyttelse, skovlov, museumslov og vandløbslov.
Natura 2000 i Jammerbugt Kommune
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af naturområder i EU med beskyttelsesværdige naturtyper, dyre- og plantearter.
Naturgenopretning og projekter med artsfokus
Jammerbugt Kommune har iværksat en række projekter med henblik på at genoprette naturen og bevare egnede levesteder for truede arter.
Naturoplevelser
Jammerbugt Kommune tilbyder utallige muligheder for fantastiske naturoplevelser ved fjord, søer, hav, havne og skov. Kom og vær med!
Naturpleje i Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune har i en del år udført naturpleje i samarbejde med private lodsejere. Nedenfor kan du finde mere om formål, metoder og om de naturområder, som er plejet i de senere år.
Skov
Naturstyrelsen administrerer de love, der sætter rammerne for hele det danske skovbrug. De statsejede skove og naturområder forvaltes af Naturstyrelsens lokale enheder.
Vand om vinteren
I søer, fjorde og stille havområder, hvor der ofte kommer is på vandet, sker der hvert år is-ulykker, hvor mennesker går igennem isen.
Vandsikker Kommune - på stranden og på havnen
Jammerbugt Kommune har i samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed udarbejdet et koncept for, hvordan man kan højne sikkerheden i og omkring vand.

Naturoplevelser

Jammerbugt Kommune tilbyder utallige muligheder for fantastiske naturoplevelser ved fjord, søer, hav, havne og skov. Kom og vær med!

PFAS i Jammerbugt kommune

Jammerbugt kommune fører kontrol med PFAS i drikkevand og i det spildevandsslam, der udbringes på markerne.

Skadedyr og -vækster

Læs om bl.a. kæmpebjørneklo, råger, måger, vilde katte, rotter og få gode råd om skadedyr.
Gode råd om skadedyr
Der findes mange forskellige slags skadedyr og mange måder at komme af med dem på.
Kæmpebjørneklo
Kæmpe-bjørneklo er en giftig plante, som er farlig for mennesker, og som ødelægger levevilkår for andre danske planter og dyr.
Rotter
Hvis du ser en rotte eller tegn på rotter, har du pligt til at anmelde det. Her er en selvbetjeningsløsning, du kan anvende.
Rottehandlingsplan
Det er kommunens pligt at bekæmpe rotter. Læs om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Jammerbugt Kommune.
Råger
Rågekolonier er for mange borgere en stor plage. Læs om regulering på kommunens arealer, og se hvem du kan kontakte for vejledning.
Sølvmåger
Der bliver foretaget bekæmpelse af sølvmåger på kommunens ejendomme. Der appelleres til private grundejere om at søge at forhindre redebyggeri m.v. Se hvad du kan gøre for bekæmpelse, og hvem du kan kontakte for vejledning.
Vilde katte
Jammerbugt Kommune og Kattens Værn indgået en aftale om indfangning af vilde og herreløse katte

Spildevand i Jammerbugt Kommune

Spildevandet skal ledes bort på en forsvarlig måde. Læs mere her.
Husspildevand
Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal du selv sørge for rensning af dit husspildevand. Du er som ejer ansvarlig for, at husspildevandet bliver renset på en tidssvarende og miljømæssig forsvarlig måde.
Spildevandsplan
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Jammerbugt Kommune. Kommunalbestyrelsen godkendte Spildevandsplan 2020-2025 den 28/1 2021.
Separatkloakering
Jammerbugt Kommune bliver separatkloakeret. Det betyder, at regnvand og spildevand løber i to forskellige kloaksystemer.
Tømningsregulativ
Jammerbugt Kommune indførte i 2009 en obligatorisk ordning for tømning af bundfældningstanke for alle ejendomme udenfor kloakeret opland.

Søer, vandløb, vådområder og helhedsplan for Ryå

Kommunen vedligeholder de offentlige vandløb, og vi bestræber os på at tilgodese både miljømæssige og afvandingsmæssige interesser.

Affald på stranden

Information om ilanddrevet affald fra Mærsks containere.