You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Vi passer på dine oplysninger

Jammerbugt Kommune passer godt på dine personoplysninger.

Sidens indhold

Kommunen behandler borgere og medarbejderes personoplysninger, og derfor har vi også pligt til at beskytte oplysningerne. Her kan du læse om kommunens sikkerhed og de rettigheder, du har som borger.

Vi sikrer dine personoplysninger optimalt, uanset om de er i digital form eller i papirform. Vi tilstræber at have et sikkerhedsniveau, der er udtryk for bedste praksis (også kaldet ISO 27001/2-standarderne for informationssikkerhed).

Jammerbugt Kommune har vedtaget en række sikkerhedsregler og -procedurer, som sikrer, at vores medarbejdere behandler personoplysningerne sikkert og undgår fejl og sikkerhedsbrud. 

Vi foretager kontrol af medarbejdernes overholdelse af sikkerhedsreglerne og kontrol af de tekniske sikkerhedstiltag, som kommunen indfører. Jammerbugt Kommunes sikkerhedsniveau efterlever den til enhver tid gældende lovgivning og lever op til gældende sikkerhedspraksis i den kommunale sektor.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne og de rettigheder, du har, når vi behandler personoplysninger om dig på Datatilsynets hjemmeside.

Dine rettigheder som borger

De registreredes rettigheder er de rettigheder, du har mulighed for at gøre brug af, når vi behandler dine personoplysninger.

Du har:

  • Ret til at modtage oplysning om behandling
  • Ret til indsigt
  • Ret til berigtigelse
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Formålet med rettighederne er, at det skal være nemmere for dig at gennemskue, hvilke personoplysninger kommunen opbevarer på dig, og give dig mulighed for at protestere, hvis ikke du er enig i den måde, vi forvalter dine personoplysninger på. 

Krav til kommunikation

Når vi giver dig svar på en anmodning om en af ovennævnte rettigheder, skal det ske kortfattet, gennemsigtigt, letforståeligt og let tilgængeligt. Sagt med andre ord skal vi skrive et svar, som er til at forstå. 

Som udgangspunkt skal vi give dig oplysningerne skriftligt. Hvis det er mere hensigtsmæssigt, at du får dem på en anden måde, kan vi også det.

Tidsfrister

Vi svarer dig hurtigst muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din anmodning. Er sagen særlig kompleks, kan vi forlænge fristen med to måneder – i så fald skal vi give dig besked, inden den første måned er gået.

Anmodninger er som udgangspunkt gratis. Hvis anmodningerne er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, kan vi dog opkræve et gebyr eller helt afvise at efterkomme anmodningerne.

Klagevejledning

Hvis du får helt eller delvist afslag på din anmodning, skal du have en begrundelse med en klagevejledning, hvori du kan læse om dine muligheder for at klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene.

Dine rettigheder

Statistik

Nogle af de oplysninger, vi har om dig som borger, bruger vi til ledelsesinformation og statistik. Det gør vi for, at vi f.eks. kan se og følge udviklingen i, hvor mange personer i Jammerbugt Kommune, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, hjemmehjælp eller andre ydelser fra kommunen. Når vi bruger dine oplysninger til disse formål, kan vi ikke se, at de handler om dig (dine oplysninger er pseudonymiseret).

Det har ingen indflydelse på den ydelse eller hjælp, som du modtager fra kommunen, at vi bruger dine oplysninger til disse formål (ledelsesinformation og statistik).

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

Jammerbugt Kommune har udpeget en databeskyttelsesrådgiver - også kaldet en DPO. Du har som borger altid mulighed for at kontakte databeskyttelsesrådgiveren for at spørge til, hvordan kommunen behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som borger i den forbindelse.

Du kan kontakte Jammerbugt Kommunes databeskyttelsesrådgiver via følgende måder:

Anmeld et brud på datasikkerhed

Hvis du som borger eller virksomhed oplever, at Jammerbugt Kommune har et brud på datasikkerhed, kan du kontakte kommunens sikkerhedsrådgiver:

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som f.eks. dit CPR-nummer.