You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Rottehandlingsplan

Det er kommunens pligt at bekæmpe rotter. Læs om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Jammerbugt Kommune.

Sidens indhold

Hvis du som borger i Jammerbugt Kommune oplever problemer med rotter, skal du anmelde problemet til kommunen. Så får du - uden betaling - bekæmpet rotterne.

Indsend rotteanmeldelse

Fakta om rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Rotter udgør et samfundsproblem på grund af sygdomsspredning og økonomiske omkostninger ved de skader, som de medfører på kloakker, private stikledninger og oprydnings- og renoveringsarbejde efter rottebesøg i private hjem, virksomheder og offentlige institutioner.

Administrativt er der afsat ét årsværk i Vækst- og Udviklingsforvaltningen til myndighedsarbejde, afrapportering til Miljøstyrelsen og koordinering af rottebekæmpelsen i kommunen.

Det overordnede mål for rottebekæmpelsen i Jammerbugt Kommune er, at:

 • yde en hurtig indsats med et højt serviceniveau til borgere, der oplever forekomst af rotter
 • rottebekæmpelsen og –forebyggelsen er effektiv, både med hensyn til det faglige indhold i bekæmpelsen og 
  omkostningseffektiv i forhold til serviceniveau.

Handlingsplan

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en handlingsplan for hvordan der effektivt bliver forebygget og bekæmpet rotter. Formålet er at synliggøre indsatsen, få sat fokus på særlige problemområder og beskrive, hvordan det gribes an. Planen revideres hvert 3. år
Rottehandleplan 2022 Jammerbugt

Rottebekæmpelse i praksis

Hvis du som borger i Jammerbugt Kommune konstaterer tegn på rotter indendørs i boligen, så reagerer rottebekæmperen samme dag, hvis anmeldelsen kommer inden kl. 12. Hvis der er tale om rotter udendørs er responstiden to hverdage.

Ved mistanke om at rotterne kommer fra kloaksystemet vil rottebekæmperen foretage en røgprøve, der finder utætheder i kloakken. Ved første besøg vil rottebekæmperen også foretage en bygningsgennemgang.

Afhængig af problemets karakter vil der blive bekæmpet med gift eller giftfrie metoder, ligesom beboerne vil blive rådgivet om at begrænse rotternes muligheder for at søge ly, føde og vand. Rottebekæmpelsen vil fortsætte, indtil ejendommen kan erklæres rottefri.

Rotter skal blive i kloakken

Der er ikke pligt til at bekæmpe rotter i kloaksystemet. Det kan måske lyde mærkeligt. Årsagen er, at det er økonomisk uoverkommeligt at bekæmpe alle rotter i hele kloaksystemet hele tiden. Men med intelligent brug af elektroniske fælder kan man holde rottebestanden nede i udvalgte områder i afgrænsede perioder.

Særligt i forbindelse med kloakeringsprojekter er det smart, da disse projekter ofte presser rotter op på overfladen, og det her er ønskeligt at reducere bestanden af rotter, inden projektet sættes i gang.

Det er netop denne metode, Jammerbugt Forsyning A/S benytter til at bekæmpe rotter i kloaksystemet, hvilket har haft gavnlig effekt ved de senere års større separatkloakeringsprojekter i kommunen.

Privat bekæmpelse

Privat bekæmpelse af rotter er tilladt i Jammerbugt Kommune, når det udføres af enten R1- eller R2-autoriserede. Der gives ikke fritagelse for betaling af det kommunale rottegebyr ved afholdelse af R2-bekæmpelse på egen grund eller indgåelse af privat sikringsordning.

Resistensstrategi

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning til brug af antikoagulanter til bekæmpelse af rotter. Vejledningen skal mindske risikoen for resistensudvikling og nedsætte den miljømæssige påvirkning ved bekæmpelse af rotter.

Jammerbugt Kommune lever op til resistensstrategen på følgende måde:

 • Som hovedregel anvendes fælder ved bekæmpelse af få rotter (1-5 rotter).
 • Al bekæmpelse med gift indledes med brug af et produkt baseret på coumatetralyl eller chlorophacinon (med mindre der er velbegrundet mistanke om resistens).
 • Der følges op på giftudlægning maksimum med 7 dages interval indtil ophør af rotteaktivitet – i starten hyppigere, hvis der er mange rotter.
 • Hvis ikke bekæmpelse med fælder og/eller gift kan afsluttes inden for 35 dage, skal der foretages en revurdering af hele forløbet.

Fokusområder

Vidste du, at...

 • En rotte kun behøver en sprække med diameter som en 2-krone for at komme igennem.
 • Rotter kan bide igennem alle materialer blødere end jern.
 • I Jammerbugt Kommune er responstiden efter rotteanmeldelse 2 arbejdsdage. Det lovpligtige krav er 8 dage.
 • Ved rotter indendørs i boligen bliver du kontaktet samme dag, hvis anmeldelsen kommer inden kl. 12.
 • Kompost, fuglefodring og hønsehold er de vigtigste tilholdssteder for rotter udenfor kloakkerne i byerne.