You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Erhvervsaffald, energi og miljø

Her kan du finde information om affald og genbrug for erhverv, erhvervsspildevand, miljø på virksomhederne og bygge- og anlægsaffald.

Affald og genbrug for erhverv

Der er flere forskellige affaldsordninger for erhverv - både kommunale og private. Virksomheder kan selv vælge, om kommunen skal hente deres affald eller ej.
Selvbetjening for erhverv
Selvbetjeningsløsningen er åben når det passer dig. Anmeld manglende tømning, se din tømningsdag m.v.
Ny affaldsordning for erhverv fra 2023
Som noget nyt kan virksomheder frit vælge, om kommunen skal hente affald eller ej.
Genbrugspladser for erhverv
Kommunal affaldsordning for erhverv
Der er flere forskellige affaldsordninger for erhverv - både kommunale og private. Som noget nyt kan virksomheder selv vælge, om kommunen skal hente deres affald eller ej.
Affaldsgebyrer for erhverv
Takster og priser for affaldsordninger findes på Jammerbugt Kommunes generelle takstblad.
Regulativ for erhvervsaffald
Formålet med regulativet for erhvervsaffald er at fastsætte regler for virksomheders affaldshåndtering i Jammerbugt Kommune - for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelse.

Bygge- og anlægsaffald - erhverv

Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger danner ofte meget byggeaffald. Du har forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.

Forurenet jord

Forurening af jord kan skade drikkevand og menneskers sundhed. Derfor er der regler for at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforurening.

Flytning af jord og områdeklassificering

Skal du flytte jord, skal du undersøge, om du er omfattet af reglerne for jordflytning.

Miljøforhold - virksomheder

Her kan du læse om de forskellige forhold og regler omkring miljø i virksomheder.
Miljøtilsyn på virksomheder
Jammerbugt kommune har pligt til at føre regelmæssigt tilsyn med en række virksomheder. Kommunen fører hvert år miljøtilsyn med mange typer af virksomheder. Det er bestemt lovmæssigt hvilke brancher, og hvor ofte tilsynet som minimum skal føres.
Miljøgodkendelse
Nogle virksomheder forurener så meget, at de skal søge om miljøgodkendelse, inden de etablerer sig, udvider produktionen eller foretager ændringer, der medfører øget forurening.
Midlertidige aktiviteter
Midlertidige aktiviteter som nedrivninger og renoveringer kan støve, støje eller give vibrationer. Denne form for aktiviteter er omfattet af en række miljøkrav, og skal anmeldes til kommunen.
Branchevirksomheder
Autoværksteder og maskinværksteder over 1000 m2 skal ikke miljøgodkendes, men bliver i stedet reguleret i en branchebekendtgørelse.

Olietanke erhverv

Der er miljøregler, virksomheder skal følge i forbindelse med en olietank.

Spildevand

Læs om spildevand, vaskepladser hos virksomheder og separatkloakering.
Spildevandstilladelse
Tilslutning af industrispildevand til det offentlige kloaksystem kræver en spildevandstilladelse.
Fedtet spildevand
Her kan du læse om fedtet spildevand fra f.eks. kro, grillbar, cafeteria og storkøkken.
Olieholdigt spildevand
Når der afledes olieholdigt spildevand, eller der er risiko for oliespild i et område, skal der normalt være et olieudskilleranlæg på afløbet. Det vil typisk være afløb fra maskinværksteder, benzinstationer, autoværksteder, vaskepladser og garageanlæg.
Indretning af vaskepladser
Udendørs vaskepladser, hos f.eks. vognmænd, entreprenører, maskinstationer og landbrug, skal indrettes, så de ikke forurener.
Separatkloakering - Erhverv
Jammerbugt Kommune bliver separatkloakeret. Det betyder, at regnvand og spildevand løber i to forskellige kloaksystemer.