You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Olieholdigt spildevand

Når der afledes olieholdigt spildevand, eller der er risiko for oliespild i et område, skal der normalt være et olieudskilleranlæg på afløbet. Det vil typisk være afløb fra maskinværksteder, benzinstationer, autoværksteder, vaskepladser og garageanlæg.

Ejeren eller brugeren af anlægget skal sikre:

  • at der ledes mindst mulig olie til olieudskilleren,
  • at rengørings- og rensemidler bruges med omtanke, og
  • at olieaffald eller spildte olieprodukter der kan opsamles, ikke ender i afløbet, selvom det er koblet til en olieudskiller

Alle olieudskilleranlæg skal være tilmeldt en tømningsordning og tømmes mindst 1 gang årligt.

Tømning af olieudskilleranlæg kan enten udføres af en godkendt indsamlingsvirksomhed, som er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister eller af et firma på Jammerbugt Kommunes liste herunder:

Firmaerne tømmer olieudskilleranlæg i faste tømningsordninger og udarbejder tømningsrapporter til kunderne.

Firmaerne indberetter også til kommunen, hvis en kunde ikke reparerer et defekt anlæg, eller hvis kunden framelder sig den faste tømningsordning.

Nyetablering eller ændring af olieudskilleranlæg

Når et olieudskilleranlæg eller dele heraf skal etableres, udskiftes, ændres eller flyttes, skal der søges om tilladelse hos Jammerbugt Kommune.

Ansøgning om tilladelse skal indeholde en beskrivelse af anlægget samt dimensioneringsgrundlaget.

Virksomheder med en miljøgodkendelse skal ansøge om spildevandstilladelse via Byg og Miljø. Andre virksomheder kan søge via Byg & Miljø eller via skema til ansøgning om etablering af olieudskilleranlæg, som kan udfyldes direkte her på siden og efterfølgende indsendes elektronisk. Du kan læse mere i Brochure undgå olieholdigt spildevand.

Olieudskillere der ikke er i brug, eller som ikke regelmæssigt tømmes eller synes, skal sløjfes.

Ved indberetning om sløjfning eller fast tømning af olieudskilleranlæg benyt dette skema.

Uheld

I tilfælde af større spild eller uheld, hvor der er risiko for, at der er udledt olie til afløbssystemer eller vandløb og søer, skal producenten forsøge at afværge situationen:

  • Forsøg at standse forureningen eller dens spredning
  • Ved udledning til offentlig kloak kontakt Jammerbugt Forsyning A/S på telefon: 72 57 89 20
  • Ved udledning til vandløb og søer kontakt alarmcentralen på telefon: 112