You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Erhvervsaffald, energi og miljø

Affald og genbrug for erhverv, erhvervsspildevand, miljø på virksomhederne og bygge- og anlægsaffald.

Affald og genbrug for erhverv

Der er flere forskellige affaldsordninger for erhverv - både kommunale og private. Kommunen har regler for, hvordan erhverv skal komme af med affald til forbrænding og deponering, farligt affald og et par enkelte affaldstyper mere.
Selvbetjening for erhvervsaffald
Når du følger et link, bliver du ledt til den valgte selvbetjeningsløsning på virk.dk. Her kan du blive bedt om at logge ind med NemID.
Genbrugspladser for erhverv
Affaldstyper - Erhverv
Restaffald, farligt affald, affald til genanvendelse og liste over affaldstyper for erhverv.
Affaldsgebyrer for erhverv
Takster og priser for affaldsordninger findes på Jammerbugt Kommunes generelle takstblad.
Regulativ for erhvervsaffald
Formålet med regulativet for erhvervsaffald er at fastsætte regler for virksomheders affaldshåndtering i Jammerbugt Kommune for at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelse gennem genanvendelse.

Spildevand

Læs om spildevand, fedtet spildevand, olieudskillere for virksomheder og separatkloakering.
Spildevandstilladelse
Tilslutning af industrispildevand til det offentlige kloaksystem kræver en spildevandstilladelse.
Fedtet spildevand
Her kan du læse om fedtet spildevand fra bl.a. kro, grillbar, cafeteria og storkøkken.
Olieholdigt spildevand
Når der afledes olieholdigt spildevand, eller der er risiko for oliespild i et område, skal der normalt være et olieudskilleranlæg på afløbet. Det vil typisk være afløb fra maskinværksteder, benzinstationer, autoværksteder, vaskepladser og garageanlæg.
Indretning af vaskepladser
Udendørs vaskepladser hos eksempelvis vognmænd, entreprenører, maskinstationer og landbrug skal indrettes, så de ikke anledning til forurening.
Separatkloakering
Jammerbugt Kommune bliver separatkloakeret. Det betyder, at regnvand og spildevand løber i to forskellige kloaksystemer.

Virksomheder - Miljøforhold

Her kan du læse mere om de forskellige forhold og regler omkring miljø på virksomhederne.
Miljøtilsyn på virksomheder
Jammerbugt kommune har pligt til at føre regelmæssigt tilsyn med en række virksomheder. Kommunen fører hvert år miljøtilsyn med mange typer af virksomheder. Det er bestemt lovmæssigt hvilke brancher, og hvor ofte tilsynet som minimum skal føres.
Miljøgodkendelse
Nogle virksomheder forurener så meget, at de skal søge om miljøgodkendelse, inden de etablerer sig, udvider produktionen eller foretager ændringer, der medfører øget forurening.
Olietanke erhverv
Der er miljøregler, virksomheder skal skal følge i forbindelse med en olietank.
Flytning af jord og områdeklassificering
Skal du flytte jord, skal du undersøge, om du er omfattet af reglerne for jordflytning.
Forurenet jord
Forurening af jord kan skade drikkevand og menneskers sundhed. Derfor er der regler for at forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforurening.
Midlertidige aktiviteter
Midlertidige aktiviteter som nedrivninger og renoveringer kan støve, støje eller give vibrationer, f.eks. bygge- og anlægsarbejde eller facaderenovering. Denne form for aktiviteter er omfattet af en række miljøkrav, og skal anmeldes til kommunen.

Bygge- og anlægsaffald - erhverv

Renovering af et hus eller nedrivning af bygninger, danner ofte meget byggeaffald. Du har forskellige forpligtelser i forhold til anmeldelse og håndtering af byggeaffald.