You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Trafiksikkerhed og trafiktal

Hvor mange biler kører der egentlig i Jammerbugt Kommune, og hvordan holdes vejene sikre?

Sidens indhold

Trafiksikkerhed

Trafikulykker kan medføre betydelige personlige omkostninger for de involverede og pårørende, som kan være påvirkede resten af deres liv. Dertil kommer kommunale omkostninger, som f.eks. udgifter til dagpenge, behandling, genoptræning, pleje, revalidering osv. for de tilskadekomne i trafikken.

Trafiksikkerhedsplan

Jammerbugt Kommune har en Trafiksikkerhedsplan.

Der er udarbejdet en ulykkesanalyse på baggrund af de politiregistrerede ulykker og gennemført en borgerundersøgelse, hvor der indkom 260 henvendelser. Der er som følge heraf udvalgt fem fokusområder, som også er i Færdselssikkerhedskommissionen nationale handlingsplan:

 1. For høj hastighed. Høj hastighed er en medvirkende årsag til ulykker, og høj hastighed påvirker alvorsgraden af ulykkerne og har afgørende indflydelse på den oplevede tryghed - både af øvrige trafikanter og vejenes naboer. Der kommer løbende henvendelser om høj hastighed. Politiet fotovogne - også i Jammerbugt Kommune.

 2. Krydsninger, inkl. stikrydsninger. Ulykkesanalysen viser, at der er ulykkesbelastede kryds. Borgerundersøgelsen viser, at der er utryghed ved nogle kryds, inkl. stikrydsninger, både for hårde og bløde trafikanter.

 3. Eneulykker i åbent land. Næsten 1/3 af alle ulykker siden 2010 i Jammerbugt Kommune har været soloulykker, som ofte sker ved, at køretøjet kører af vejen - ofte i åbent land. Havarikommissionen anbefaler bedre vejafmærkning, ensartet afmærkning af kurver og fokus på hastighed i mørke.

 4. Unge mandlige trafikanter i alderen 15-24 år. Aldersgruppen er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken og udpeget som "de 10 farlige år i trafikken". Det gælder også i Jammerbugt Kommune. Kampagner og færdselsundervisning, især i udskolingen, kan medvirke til at gøre unge bevidste om deres sårbarhed og ansvar for at vise hensyn og være agtpågivende i trafikken.

 5. Tryghed for bløde trafikanter. Der er store samfundsmæssige gevinster ved, at flere transporterer sig på cykel i stedet for i bil, herunder at børn får færdselserfaring ved at transportere sig selv til skole og fritidsaktiviteter. Den oplevede tryghed er afgørende for, hvor mange der cykler, og lader deres børn cykle. Færdselsundervisning og træning i trafikken er også afgørende for hensigtsmæssig adfærd blandt trafikanter, herunder evnen til at orientere sig tilstrækkeligt og ikke tage unødvendige chancer. 

Der er sat mål for hvert fokusområde. 

Der er udarbejdet et projektkatalog over 15 lokaliteter, der er udvalgt på baggrund af ulykkesanalysen og borgerundersøgelsen.

Skolevejsanalyse

I Skolevejsanalysen kan du se anbefalede skoleruter.

Derudover indeholder Skolevejsanalysen en række projekter for kommunens folkeskoler, der skal medvirke til trafiksikre og trygge skoleruter, herunder skolens nærområder og ankomstarealer.

Trafiksikkerhedsrådet

Jammerbugt Kommune har et bredt sammensat Trafiksikkerhedsråd, som bliver hørt ifm. kommunens arbejde med trafiksikkerhed.

Læs om Trafiksikkerhedsrådets arbejde

Formanden for Teknik- og miljøudvalget er også formand for Trafiksikkerhedsrådet. 

Følgende organisationer/foreninger er indbudt til at deltage med en lokal repræsentant:

 • Nordjyllands Politi

 • Færdselskontaktlærerne (som kan repræsenteres ved en SSP-konsulent)

 • Folkeoplysningsudvalget
 • Landboorganisationerne
 • Dansk Kørerlærer Union
 • Transportbranchen
 • Handicaprådet
 • Seniorrådet
 • Forening for motionscyklister

Teknik- og forsyningschefen og relevante medarbejdere deltager i møderne.

Trafiktal

Hvor mange biler kører der egentlig på vejene i Jammerbugt Kommune - og hvor hurtigt kører de? 

Jammerbugt Kommune tæller løbende, hvordan trafikken er på vejene. Der bliver målt på antallet af køretøjer, køretøjernes art og med hvilken hastighed, der bliver kørt. Kortet viser også trafiktællinger udført af Vejdirektoratet på statsveje.