You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Vej og Park

Vej og Park varetager Jammerbugt Kommunes drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder.

Sidens indhold

Vejdrift

Vej og Park vedligeholder de offentlige veje. På private fællesveje vedligeholder vejlaug, grundejerforeninger e.l.

Rabatter

I juli/august klipper vi oversigtsarealerne ved især vejkryds og i kurver af hensyn til trafiksikkerheden. Fra sidst i august og frem til december klippes alle rabatter i hele rabattens/grøftens bredde.

Kantsikring langs offentlige veje udfører vi løbende. Vi har særligt fokus på vejsving, hvor det kan være nødvendigt at kantsikre flere gange om året.

Grøfter

Vi oprenser løbende grøfter for at sikre en god afvanding af vejene. I Jammerbugt Kommune er der i alt ca. 800 km grøfter.

Beplantning

Vi beskærer/klipper beplantning langs vej og stier i løbet af efteråret og vinteren for at sikre trafiksikkerheden.

Skilte

Vi udskifter påkørte og beskadigede skilte hurtigst muligt. Ofte får vi henvendelse om beskadigede eller slidte skilte via Rapport fra stedet.

Grusveje

Vi har ca. 100 km offentlige grusveje i Jammerbugt Kommune. Vi skraber grusvejene 4-5 gange årligt for at sikre afvanding og jævnhed. Hvor det er nødvendigt, tilfører vi ekstra grusmaterialer.

Renhold

Som udgangspunkt tømmer vi affaldsstativer opstillet langs stier, på raste- og vigepladser, på torve og pladser og ved venteskure minimum en gang om ugen. I sommerhalvåret tømmer vi de mest benyttede affaldsstativer flere gange efter behov.

Vi rengør offentlige toiletter tre gange om ugen og venteskurene ca. 10 gange om året.

Grønne områder

Vej og Park har ansvaret for pleje af de grønne områder i Jammerbugt Kommune.

Legepladser

Vi vedligeholder legepladser i offentlige parker og grønne anlæg. Legepladserne gennemgås årligt for at sikre, at legeredskaberne overholder relevante sikkerhedskrav. Se de kommunale legepladser i Jammerbugt Kommune.

Parker og anlæg

I vækstsæsonen klipper vi græs og hæk og bekæmper ukrudt i beplantninger og på belægninger. Vi tømmer også affaldsstativer og samler løbende affald på arealerne. I vinterhalvåret udfører vi  beskæringsopgaver.

Skoler og institutioner

På Jammerbugt Kommunes skoler og institutioner har Vej og Park ansvaret for pleje og vedligeholdelse af udearealerne. Vi klipper græs og hæk og bekæmper ukrudt i beplantninger og på belægninger. Renhold som opsamling af papir og tømning af affaldsstativer står skolerne og institutionerne selv for.

Idrætsanlæg

På idrætsanlæg har Vej og Park ansvaret for pleje og vedligeholdelse. Boldbanerne klippes 1-2 gange om ugen afhængig af brugen og vejret. Ekstra græspleje udfører vi løbende efter behov.

Vintertjeneste

Vintervagten

Jammerbugt Kommunes vintervagt kan træffes døgnet rundt på telefon: 41 91 16 00.

Vintervagten vurderer løbende vejrforholdene og igangsætter saltning og snerydning, når det vurderes nødvendigt.

Saltning

Vi udfører saltning på offentlige veje, stier og parkeringspladser i Jammerbugt Kommune.

Snerydning

Vi udfører snerydning på offentlige veje, stier og parkeringspladser i Jammerbugt Kommune.

Har du spørgsmål til vintertjenesten, er du velkommen til at kontakte vintervagten på telefon: 41 91 16 00.

Jammerbugt kommunes retningslinjer for udførelse af vintertjeneste er beskrevet i ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Jammerbugt Kommune”. Vi har ca. 40 faste ruter, hvor der udføres saltning og snerydning. En del af ruterne er udliciteret til private entreprenører og vognmænd.

Åbningstider og kontakt

Åbningstider i Vej og Park

Mandag-torsdag kl. 8-14

Fredag kl. 8-12

Kontakt

Telefon: 72 57 89 40

Mail: vp@jammerbugt.dk