You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Spildevand og kloakering

I Danmark skal spildevandet ledes bort på en forsvarlig måde. Din ejendom skal derfor være tilmeldt et kloakeringsanlæg - privat eller offentligt.

Sidens indhold

I Danmark renses spildevandet i rensningsanlæg, så spildevandet kan blive udledt i enten vandløb, søer, havet eller sive ned i jorden. Spildevand kommer fra bl.a. husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner - regnvand og smeltevand betegnes også som spildevand. Hvis du er forbruger af spildevand, skal du betale for at være tilsluttet et kloakeringsanlæg.

Hvis din ejendom ikke tidligere har været tilsluttet et offentligt anlæg, skal du betale et standardtilslutningsbidrag. Udover tilslutningsbidraget skal du årligt betale et vandafledningsbidrag for at få spildevandet afledt til det offentlige spildevandsanlæg.

Inden du går i gang med kloakarbejde, skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Når kloakarbejdet er færdigt, skal kloakmesteren færdigmelde den på virksomhedsportalen www.virk.dk.

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal du selv sørge for rensning af dit husspildevand. Du er som ejer ansvarlig for, at husspildevandet bliver renset på en tidssvarende og miljømæssig forsvarlig måde.

Dit husspildevand skal afledes således, at der ikke sker forurening af grundvand, jord, vandløb, søer eller havet.

Hvis du er tilsluttet et privat spildevandsanlæg, skal du, sammen med de andre ejendomme, som er tilsluttet samme anlæg, betale alle udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget. 

Jammerbugt Forsyning A/S

Jammerbugt Forsyning A/S varetager følgende opgaver inden for vand- og spildevandsområdet:

  • Drift og anlæg af kloakanlæg i Jammerbugt Kommune
  • Tømningsordning for bundfældningstanke
  • Renseanlæg i Pandrup, Aabybro, Gjøl, Brovst og Fjerritslev
  • Vandforsyning fra Langdal Vandværk

Kontakt

Jammerbugt Forsyning A/S
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 7257 9920
administration@jfas.dk
www.jfas.dk/

Tømningsregulativ for bundfældningstanke

Jammerbugt Kommune indførte i 2009 en obligatorisk ordning for tømning af bundfældningstanke for alle ejendomme udenfor kloakeret opland.

Tømningsordningen omfatter ca. 3.500 husstande i det åbne land og ca. 4.500 sommerhuse.

Jammerbugt Forsyning A/S står for driften af tømningsordningen, mens kommunen er myndighed, hvis regulativet ikke overholdes. 

Tømningsregulativ

Spildevand fra sommerhuse og fritliggende huse

Hvis du har et sommerhus eller et fritliggende hus, som ikke kan tilsluttes kloaknettet, og som derfor har en septiktank, skal kommunen holde øje med tanken.

Kommunen kan forlange, at tanken bliver tømt regelmæssigt, og at den ikke forurener. Kommunen kan også forlange, at sommerhuse og huse i landområder o.l. bliver koblet til kloaknettet.

Lystfartøjer

Generelt må kloakspildevand ikke hældes direkte i de danske fjorde, bugter og have. For mindre lystfartøjer af ældre dato og uden indbygget opsamlingstank er det dog tilladt at udtømme kloakspildevand i havet i en afstand af mindst 2 sømil fra nærmeste kyst. Læs nærmere om reglerne i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om regler for udtømning af kloakspildevand fra lystfartøjer

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
Tlf.: 7257 7777
vu@jammerbugt.dk

Team Vand og Natur
vandlob@jammerbugt.dk