You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Gjøl

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Gjøl.

Om Gjøl

I kontrast til det brusende Vesterhav finder du Gjøl ved nordkysten af den rolige Limfjord. Her kan du nyde udsigten ud over fjorden og sejlbådenes høje master.

Fra den smukke hvide Gjøl kro kan du følge med i de mange aktiviteter på Havnen – eller du kan fortsætte til Gjøl Bjerg og nyde roen midt i det naturskønne vildtreservat.

Den velholdte og hyggelige hovedgade giver byen et langstrakt forløb langs fjorden og rummer de fleste nødvendige services fra dagligvarebutik, skole, børnehave, vuggestue og dagpleje til håndværksvirksomheder, serviceerhverv og  idrætshal.

Byens rige foreningsliv tæller blandt andet en velfungerende idrætsforening med motionscenter og mange aktive sejlsportsforeninger på havnen. Der står altid en klub eller en forening parat, der passer til netop dig og dine interesser. Om så du dyrker vinterbadningens kolde gys eller ønsker at se solopgangen midt ude på fjorden i en kajak.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Gjøl, vil først og fremmest arbejde for:

Mere bosætning og flere børn i skolen ved at være et attraktivt område for unge aktive børnefamilier.

Mere synlighed af Gjøl for omverdenen.

Bevare og udvikle arbejdspladser, bl.a. gennem forbedret infrastruktur.

At binde by og sommerhusområde sammen.

Udvikle havnen som et aktivt fritidsområde med faciliteter for børn og voksne.

Tilbyde gæster at overnatte her.

Vores organisering

Jesper Brochstedt Rasmussen er byens landdistriktsrepræsentant.

LUP’en skal skabe udvikling og samle de ideer og visioner, som bobler rundt omkring i lokalsamfundet. Vi har en  fælles paraplyorganisation, GjølSamarbejdet, som samler alle foreningsaktiviteterne i byen. GjølSamarbejdet har  et forretningsudvalg bestående af:

Formand, Camilla Andersen: camilla28andersen@gmail.com

Næstformand, Jesper Rasmussen: jbr.soefart@gmail.com

Sekretær, Line Rytter Mørkholt: lrytterm@gmail.com

Liv i By og Skole-gruppen består af Randi Manny Lausten, Line Rytter og Lisbet Emmery

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Prioriterede kortsigtede projekter

 • Etablering af Thomas Dambo Trold
 • Etablering af surf-station med flytbare faciliteter for surfere og SUP på vinterpladsen på det grønne område helt mod øst, samt ændring af de eksisterende faciliteter i sejlklubbens masteskur til omklædning og lign.
 • Etablering af Tabita-figur på havnen
 • El-ladestandere på havnen i samarbejde med Jammerbugt Kommune
 • Gjøl Festuge 2022
 • Etablering af flere strækninger med blomster langs indfaldsvejene til Gjøl
 • Genanvendelse af shelters fra Bjerget, evt. på havnen
 • Etablering af sammenhængende cykelrute mellem Gjøl og Aabybro
 • Etablering af hotspot ved Brugsen til cykler
 • Etablering af 2-1-vej fra byskiltet mod vest på Langesbjergvej til og med svinget i Bjergskoven (2022)

Prioriterede langsigtede projekter

 • Projekt ’Fremtidens Gjøl Havn’: Havnen som et stort aktiv for byen, kommunens borgere og turister med en udbygning af havnen i overensstemmelse med det eksisterende kultur– og havnemiljø, herunder ny indsejling, plads til flere kølbåde, mere parkering og faciliteter til vandaktiviteter, samt udbygning af faciliteterne på havnen til gavn for børn og voksne, samt bedre velfærdsfaciliteter til de mange besøgende og foreningsaktiviteter.
  Tidsplan:
  2021-2022: Udarbejdelse af visionsplan i samarbejde med Jammerbugt Kommune
  2022 - : Fondsansøgninger

Bosætning og turisme

 • Videreudvikle og etablere nye attraktive bosætningslokaliteter til børnefamilier, enlige og seniorer
 • Projekt ’Gjølland - en bæredygtig andelsforening’, hvor mennesker eksperimenterer med at indrette hverdagen anderledes med vægt på en bæredygtig livsstil, gældfrihed og selvstændigt erhverv. Ønskes prioriteret som et langsigtet projekt i den kommende LUP 2023-2024.
 • Understøtte etablering af nye overnatningssteder for turister
 • Udvikle og etablere natur– og fjordturisme, herunder sammenhængende stiforbindelse med hele limfjordslandet – inkl. shelters mv. Realiseres gerne i samarbejde med de omkringliggende byer og nabokommuner. Ses som en del af ’Masterplan for Limfjordslandet’.
 • Etablering af en Instagram-profil til markedsføring af byen til gavn for bosætning og turister

Igangværende projekter, som vi selv kan gennemføre

 • Vedligeholde den organiserede samkørsel til og fra Gjøl, som allerede fungerer godt. Etablere mere permanente og tydelige stoppesteder, hvorfra man kan ”blaffe”.
 • Vi ønsker os en forlængelse af den nye gåsti helt ude langs Limfjorden fra Isbakken mod nord til ”Kytterne”.
 • Vi vil vedligeholde og udbygge samarbejdet mellem Gjøl Skole, Ungdomsskolen i kommunen, og havnens foreninger.

’Boble-projekter’ - Projekter der kan igangsættes, hvis der findes tovholdere

 • Naturlegeplads
 • Delebiler
 • Vi vil igangsætte en lejrskole
 • Gjøl skal være en surf-, SUP-, kajak– og fiskedestination
 • Etablere fjordhaver
 • Etablere sommerskole på skolen
 • Etablere åbent værksted på skolen
 • Bedre skiltning og information ved centrale steder i byen til turister
 • Gåsti på dæmningen langs Vejlen og Ryå og inden om Ulvedybet.
 • Mere offentligt tilgængelig kunst i byen
 • Svømmebane uden for havnen

Vedligeholdelse og tilbagevendende aktiviteter

 • Fastholdelse og udvikling af sociale og kulturelle arrangementer i byen, som eksempelvis Torvemarked, Julemarked, Gjøl’en Festival m.fl.
 • Bevare, vedligeholde og videreudvikle det lokale særpræg og lokalhistorien for eftertiden, herunder Troldemuseet, den gamle tjæreplads, Gølbåden og Lokalhistorisk Arkiv.
 • Understøtte den videre udvikling af Gjøl Kro

Projekter, som senest er gennemført

 • Etablering af Troldemuseet
 • Opgradering af tjærepladsen
 • Renovering af Gøl-båden
 • Cirkusvognene: Etablering af overnatningsmuligheder for turister
 • Stier langs fjorden - Fra Bjerget til Isbakken
 • Etablering af samarbejde mellem lokalhistorisk arkiv og skolen
 • Etablering af nye byggegrunde på Marken, samt lejeboliger på den gamle sportsplads
 • Etablering af bump ved de to indfaldsveje til byen - Langesbjergvej og Marken (2022)
 • Vigeplads til fuglekiggere, hvor Ulvedybet tangerer Gjølvejen (2022)
 • Etablering af samt en gennemgående sti fra Havnen til Bjerget og Ulvedybet (2021)

Vores lokale kontaktperson

Gjøls repræsentant i Landdistriktsrådet

Jesper Brochstedt Rasmussen

jbr.soefart@gmail.com

24 42 24 48

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk