You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Gjøl - lokal udviklingsplan (LUP)

På denne side finder du den lokale udviklingsplan for Gjøl.

Om Gjøl

I kontrast til det brusende Vesterhav finder du Gjøl ved nordkysten af den rolige Limfjord. Her kan du nyde udsigten

ud over fjorden og sejlbådenes høje master. Fra den smukke hvide Gjøl kro kan du følge med i de mange aktiviteter på Havnen– eller du kan fortsætte til Gjøl Bjerg og nyde roen midt i det naturskønne vildtreservat. Den velholdte og hyggelige hovedgade giver byen et langstrakt forløb langs fjorden og rummer de fleste nødvendige services fra dagligvarebutik, skole, børnehave, vuggestue og dagpleje til håndværksvirksomheder, serviceerhverv og idrætshal. Byens rige foreningsliv tæller blandt andet en velfungerende idrætsforening med motionscenter og mange aktive vandsportsforeninger på havnen. Der står altid en klub eller en forening parat, der passer til netop dig og dine interesser. Om så du dyrker vinterbadningens kolde gys eller ønsker at se solopgangen midt ude på fjorden i en kajak.

Pr. 2022 er indbyggertallet i Gjøl Sogn 1.188. For skoleåret 2021/2022 er der indskrevet 76 børn fra 0.-6. klasse.

Vores Vision

Det nedenstående er vigtigt for vores by/lokalområde, og vi vil som borgere, lokalområde og by arbejde for at beholde, forbedre og udvikle disse ting:

Vores lokalsamfund, Gjøl, vil først og fremmest arbejde for:

Gjøl – En bæredygtig limfjordsby

Gjøl skal først og fremmest være kendetegnet ved byens beliggenhed ved fjorden, hvor havnen ses som et centralt lokalt samlingspunkt, fritidsområde og turistmål. Gjøl skal være en attraktiv bosætningslokalitet i Jammerbugt Kommune med fokus på fjordens kvaliteter, herunder attraktive boligområder tæt ved fjorden, der giver mulighed for at være i ét med naturen. Ønsket er, at Gjøls identitet og fællesskab kendetegnet ved et trygt lokalsamfund med skole, brugsforening, havn og et rigt foreningsliv skal sikres for de fremtidige generationer gennem et bæredygtigt fokus på by-, natur- og foreningsudvikling.

Vores organisering

Bente Bjørn er byens landdistriktsrepræsentant

LUP’en skal skabe udvikling og samle de ideer og visioner, som bobler rundt omkring i lokalsamfundet. Vi har en fælles paraplyorganisation, Gjøl-Samarbejdet, som samler alle foreningsaktiviteterne i byen. Gjøl-Samarbejdet har et forretningsudvalg bestående af:

Formand Camilla Andersen: camilla28andersen@gmail.com

Sekretær Line Rytter Mørkholt: lrytterm@gmail.com

LDR-repræsentant: Bente Bjørn: bentebjorn50@gmail.com

Liv i By og Skole-gruppen består af Anders Bødker Holm, Line Rytter og Lisbet Emmery.

Vores handlinger

Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Prioriterede kortsigtede projekter

 • Videreudvikling (etape 2) af surf-station med flytbare faciliteter for surfere og SUP på vinterpladsen på det grønne område helt mod øst, samt ændring af de eksist. faciliteter i sejlklubbens masteskur til omklædning og lign.
  Tovholdere: Gjøl Sejlklub
 • Etablering af flere strækninger med blomster langs indfaldsvejene til Gjøl - Fokus på mere biodiversitet
  Tovholdere: GBE
 • Genanvendelse af shelters fra Bjerget, evt. på havnen
  Tovholdere: GBE
 • Etablering af sammenhængende cykelrute mellem Gjøl og Aabybro
  Tovholdere: GBE
 • Etablering af 2-1-vej fra byskiltet mod vest på Langesbjergvej til og med svinget i Bjergskoven (2022)
  Tovholdere: GBE
 • Etablering af legeplads for byens mindste
  Tovholdere: Bosætningsgruppen, ansvarlig Camilla Andersen
 • Højne trafiksikkerheden, eksempelvis med midterstriber i svingene
  Tovholdere: Bosætningsgruppen, ansvarlig Claus Rom
 • Genetablering af gamle stier, samt skiltning af fjordstierne
  Tovholdere: Bosætningsgruppen
 • Etablering af en grejbank på havnen, samt hotspots centrale steder langs fjorden med SUP, krabbestænger, spande og net.
  Tovholdere: Gjøl Sejlklub
 • Overdækning af Natur– og Kulturcafeens terrasse
  Tovholdere: Natur– og Kulturcafeen
 • Oprensning af ålegræs i havnens bassiner
  Tovholdere: Havnens foreninger
 • Udbedring af flydebro på havnen
  Tovholdere: Havnens foreninger
 • Afmærkning af legeplads på havnen
  Tovholdere: Havnens foreninger
 • Webcam til vejrforhold på havnen
  Tovholdere: Havnens foreninger
 • Skiltning til toiletforhold på havnen
  Tovholdere: Havnens foreninger
 • Omklædningskabine mod vest til vinterbaderne
  Tovholdere: Gjøl vinterbadere
 • Fliser til ro– og kajakklubben
 • Tovholdere: Gjøl Ro– og Kajakklub

Prioriterede langsigtede projekter

 • Projekt ’Fremtidens Gjøl Havn’: Havnen som et stort aktiv for byen, kommunens borgere og turister med en udbygning af havnen i overensstemmelse med det eksisterende kultur– og havnemiljø, herunder ny indsejling, plads til flere kølbåde, mere parkering og faciliteter til vandaktiviteter, samt udbygning af faciliteterne på havnen til gavn for børn og voksne, samt bedre velfærdsfaciliteter til de mange besøgende og foreningsaktiviteter.
  Tovholder: Gjøl Sejlklub, Gjøl Ro- og Kajakklub, Gjøl Vinterbadere, Gjøl Fisker- og Bådelaug, Gjøl Natur- og Kulturcafé, Gøl Bådens Træskibslaug, Gjøl Kunstforening & Gjøl Kro
 • Masterplan for Gjøl
  Tovholder: Bosætningsgruppen ved Gjøl-samarbejdet

Bosætning og turisme

 • Videreudvikle og etablere nye attraktive bosætningslokaliteter til børnefamilier, enlige og seniorer
  Tovholdere: GBE
 • Projekt ’Gjølland - en bæredygtig andelsforening’, hvor mennesker eksperimenterer med at indrette hverdagen anderledes med vægt på en bæredygtig livsstil, gældfrihed og selvstændigt erhverv.
 • Udvikling af nye typer af boliger, herunder bofællesskaber på tværs af alder, samt tiny-houses
 • Understøtte etablering af nye overnatningssteder for turister, herunder en campingplads
 • Udvikle og etablere natur– og fjordturisme, herunder sammenhængende stiforbindelse med hele limfjordslandet – inkl. shelters mv. Realiseres gerne i samarbejde med de omkringliggende byer og nabokommuner. Ses som en del af ’Masterplan for Limfjordslandet’.
  Tovholdere: GBE, gerne flere.
 • Etablering af en Instagram-profil til markedsføring af byen til gavn for bosætning og turister

Igangværende projekter, som vi selv kan gennemføre

 • Vedligeholde den organiserede samkørsel til og fra Gjøl, som allerede fungerer godt. Etablere mere permanente og tydelige stoppesteder, hvorfra man kan ”blaffe”.
 • Vi ønsker os en forlængelse af den nye gåsti helt ude langs Limfjorden fra Isbakken mod nord til ”Kytterne”.
 • Vi vil vedligeholde og udbygge samarbejdet mellem Gjøl Skole, Ungdomsskolen i kommunen, og havnens foreninger,.

’Boble-projekter’ - Projekter der kan igangsættes, hvis der findes tovholdere

 • El-ladestandere på havnen i samarbejde med Jammerbugt Kommune
 • Delebiler
 • Vi vil igangsætte en lejrskole
 • Gjøl skal være en surf-, SUP-, kajak– og fiskedestination
 • Etablere fjordhaver
 • Etablere sommerskole på skolen
 • Etablere åbent værksted på skolen
 • Bedre skiltning og information ved centrale steder i byen til turister
 • Gåsti på dæmningen langs Vejlen og Ryå og inden om Ulvedybet
 • Mere offentligt tilgængelig kunst i byen
 • Svømmebane uden for havnen
 • Etablering af mere skov
 • Etablering af en skaterbane
 • Affaldsspande gennem byen
 • Etablering af hotspot ved Brugsen til cykler

Vedligeholdelse og tilbagevendende aktiviteter

 • Fastholdelse og udvikling af sociale og kulturelle arrangementer i byen, som eksempelvis Torvemarked, Julemarked, Gjøl’en Festival, Gjøl Festuge m.fl.
 • Bevare, vedligeholde og videreudvikle det lokale særpræg og lokalhistorien for eftertiden, herunder Troldemuseet, den gamle tjæreplads, Gølbåden og Lokalhistorisk Arkiv.
 • Understøtte den videre udvikling af Gjøl Kro

Projekter, som senest er gennemført

 • Opførelse af skulpturen Tabita
 • Etablering af Gjøl Festuge
 • Etablering af Gjøl Surf Station - Etape 1

Vores lokale kontaktperson

Gjøls repræsentant i Landdistriktsrådet

Bente Bjørn

bentebjorn50@gmail.com

20 68 50 22

Har du yderligere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte "én indgang til Jammerbugt Kommune":

Lars Haagensen 41 91 24 54 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 41 91 28 97 eller akv@jammerbugt.dk