You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Varmepumper

Med en varmepumpe kan du spare energi, hvis du opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.

Hvis du ønsker at etablere en varmepumpe til et jordvarmeanlæg, skal du have en tilladelse. Læs mere her.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler for placering og indpakning af ude-delen i en eventuel lokalplan for dit område.

Du skal ikke søge om tilladelse til at etablere luft til luft-varmepumper og luft til vand-varmepumper. Men vær dog opmærksom på, at disse typer kan give anledning til støjgener.

Støj

Luft til luft-varmepumper og luft til vand-varmepumper har en ventilator/kompressor udendørs, som kan støje. Du bør derfor placere din varmepumpe, så den generer dig og din nabo mindst muligt og evt. vælge en støjsvag varmepumpe.

Varmepumper skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder ved naboer. Det er Bygningsreglementet, der stiller krav til de støjforhold, der må være ved brugeren af varmepumpens bolig, dvs. hos dig.

Energistyrelsen har lavet et støjberegningsprogram, som kan vise, om støjgrænsen overholdes, både i skel til nabo og andre steder på grunden. Beregningen er dog kun vejledende.

Hvis en nabo mener, at din varmepumpe støjer for meget, kan de klage til kommunen, som kan give et påbud efter Miljøbeskyttelsesloven om at nedbringe støjen.

Registrering af elvarme i BBR og reduktion af elvarmeafgift

Hvis din helårsbolig er registreret som elopvarmet helårsbolig i Bygnings- og Boligregistret (BBR), kan du være berettiget til en reduktion af elvarmeafgiften. Læs mere her.

Tilslutningspligt

Hvis en ejendom er pålagt tilslutnings-/forblivelsespligt til fjernvarme eller kan forsyningsselskabet opkræve tilslutningsafgift og en fast årlig afgift. Tilslutnings-/forblivelsespligten indebærer alene, at man skal betale de fastsatte afgifter og skal tillade, at de nødvendige tekniske anlæg bliver etableret. Der er derimod ikke nogen aftagepligt. Man kan således godt etablere en alternativ varmekilde, som for eksempel en varmepumpe, og aftage varme derfra, såfremt afgifterne til den kollektive forsyning betales.

For nyopførte lavenergibebyggelser har kommunen pligt til at dispensere fra tilslutningspligten. Det gælder dog kun for nye bygninger opført som lavenergibebyggelse og ikke eksisterende bygninger, som efterisoleres, så de opholder bygningsreglementets energirammer for lavenergibyggeri.