You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Jordvarme

Jordvarme er ikke kun en billig og effektiv opvarmningsform, den er også miljøvenlig, fordi den udnytter energien i jorden.

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning via Byg og Miljø.

Der skal vedhæftes: Målefast tegning over din ejendom som viser, hvor anlægget placeres, og hvor slangerne graves ned i jorden. Eventuelle boringer eller brønde på grunden skal indtegnes.

Et jordvarmeanlæg skal etableres af en autoriseret vvs-installatør.

Reglerne til etablering af jordvarmeanlæg findes i Jordvarmebekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven §19.

Hvis din ejendom ligger inden for beskyttede naturtyper, fredede områder mv., skal der forventes en længere sagsbehandlingstid, da du først skal opnå tilladelse/dispensation efter den pågældende lovgivning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jammerbugt kommune ved at booke tid her.

Afstandskrav

Placering af jordvarmeanlæg skal ske efter Jordvarmebekendtgørelsens kapitel 4. For almindelige jordvarmeanlæg med brine (væske bestående af vand og frostsikringsmiddel) er afstandskravet til alle drikkevandsboringer (både almene og private boringer) 50 m og 5 m til markvandingsboringer.

Færdigmelding

Efter etablering skal jordvarmeanlægget færdigmeldes til kommunen via Byg og Miljø. Husk at vedlægge målfast tegning over den endelig placering af anlægget samt kopi af dokumentation for tæthedsprøvning.

Kontrol efter første driftsår

Efter første driftsår skal anlægget efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning stille denne til rådighed for kommunalbestyrelsen.

Sløjfning

Hvis jordvarmeanlægget ikke længere bruges, skal anlægget sløjfes i henhold til Jordvarmebekendtgørelsen. Senest 14 dage efter at sløjfningen er foretaget, skal kommunen underrettes via Byg og Miljø.

Registrering af elvarme i BBR og reduktion af elvarmeafgift

Hvis din helårsbolig er registreret som elopvarmet helårsbolig i Bygnings- og Boligregistret (BBR), kan du være berettiget til en reduktion af elvarmeafgiften. Læs mere her.

Tilslutningspligt

Hvis en ejendom er pålagt tilslutnings-/forblivelsespligt til fjernvarme eller individuel naturgas kan forsyningsselskabet opkræve tilslutningsafgift og en fast årlig afgift. Tilslutnings-/forblivelsespligten indebærer alene, at man skal betale de fastsatte afgifter og skal tillade, at de nødvendige tekniske anlæg bliver etableret. Der er derimod ikke nogen aftagepligt. Man kan således godt etablere en alternativ varmekilde, som for eksempel en varmepumpe, og aftage varme derfra, såfremt afgifterne til den kollektive forsyning betales.

For nyopførte lavenergibebyggelser har kommunen pligt til at dispensere fra tilslutningspligten. Det gælder dog kun for nye bygninger opført som lavenergibebyggelse og ikke eksisterende bygninger, som efterisoleres, så de opholder bygningsreglementets energirammer for lavenergibyggeri.

 

 

 

72 57 77 77
byg@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Telefontider

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider - Pandrup Rådhus

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12