You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Hvis du har barsels- eller forældreorlov, har du mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til dine børn, der er indmeldt i et kommunalt dagtilbud eller i en privat institution.

Når du søger om deltidsplads, skal du dokumentere, at du afholder barsels- eller forældreorlov. Dokumentationen skal bestå af en kopi af vandrejournalen eller en aftale med din arbejdsgiver om barsel/orlov.

Muligheden for deltidsplads på 30 timer kan gives i én sammenhængende periode. Hvis I som forældre ønsker at afholde barsel/orlov i direkte forlængelse af hinanden, skal I ansøge om det på to separate skemaer.

Er barnet allerede indmeldt i dagtilbuddet, gælder de almindelige opsigelsesregler på en måned til den 1. i måneden, før deltidspladsen kan træde i kraft.

Retten til deltidsplads bortfalder, hvis:

  • du afbryder orloven i en periode på mere end 5 uger
  • orloven på anden vis bortfalder
  • du under orloven i en periode eller permanent ændrer deltidspladsen til en fuldtidsplads

Perioden hvor du har ret til deltidsplads, kan påbegyndes den dag, du overgår til barsels- eller forældreorlov og ophører samtidig med, at din orlov slutter. Du har pligt til at orientere Pladsanvisningen om planlagte afbrydelser af orloven, hvis afbrydelsen strækker sig over mere end 5 uger, og hvis orloven ophører. Du skal orientere Pladsanvisningen senest med 1 måneds varsel. 

De 30 ugentlige timer skal afvikles inden for tidsrummet 8-15.

Du skal orientere dagtilbuddet om, hvordan du ønsker at benytte de 30 ugentlige timer. Brug evt. dette skema ifm. fordeling af timerne.

Fordelingen af de 30 timer kan ændres med et varsel på minimum 4 uger til dagtilbuddet.

Hvis du afholder orlov kombineret med delvis beskæftigelse, har du fortsat mulighed for at benytte deltidspladsen på 30 timer ugentligt.

Du skal søge om deltidsplads senest en måned før, du skal bruge den.

Se taksterne

Ansøgningsskema til deltidsplads skal fremsendes sammen med dokumentation for barsel til Pladsanvisningen via sikker post til Pladsanvisningen. Husk at skrive CPR-nummer på den person som sagen vedrører, idet log-in med MitID kun sikrer kryptering af indholdet.

Ansøgningen skal sendes senest 1 måned, før du ønsker at benytte deltidspladsen.

Retningslinjer i forbindelse med 30 timers tilbud

Kontakt Pladsanvisningen ved spørgsmål på tlf.nr. 7257 7633