You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen

Vækst- og Udviklingsforvaltningen har ansvaret for udvikling inden for planområdet, grøn omstilling og naturbeskyttelse. Forvaltningen drifter de kommunale bygninger, veje og stier samt rådgiver virksomheder og understøtter kultur- og fritidslivet.

Sidens indhold

Plan og Miljø

Plan og Miljø sagsbehandler og planlægger efter en række love såsom Planloven, Byggeloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Klimaloven, Miljøbeskyttelsesloven, Kystbeskyttelsesloven. Plan og Miljø består af to afdelinger: By og Land samt Vand og Natur.

By og Land varetager plan-, byggesags- og landbrugsområdet, samtidig med at afdelingen har ansvar for kommunens fysiske udvikling i form af kommuneplaner, lokalplaner, masterplaner, visionskataloger, udviklingsopgaver m.v. Vand og Natur drifter og vedligeholder kommunens vandløb og naturområder, og udvikler handleplaner til statslige vand- og naturplaner og planlægger drikkevandsforsyningen i kommunen.

Et væsentligt element i arbejdet består af at sikre kvalitet og helhed i opgaveløsningen, så der opleves at være én indgang til forvaltningen.

Kontakt:

Plan og Miljø
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
Telefon: 72 57 77 77

Teknik og Forsyning

Teknik og Forsyning varetager en lang række opgaver i relation til vejområdet, ejendomsområdet, affaldshåndtering, kommunens havne, kollektiv trafik m.v. Teknik og Forsyning består af tre afdelinger: Ejendomscenter Jammerbugt, Forsyning samt Teknik og Anlæg.

Ejendomscentret forestår drift og vedligehold af de kommunale bygninger, som i alt udgør ca. 241.000 m². Forsyning driver ordninger for affald og genanvendelige produkter samt varetager opgaver i forbindelse med kommunens havne og den kollektive trafik. Teknik og Anlæg beskæftiger sig særligt med at sikre et velfungerende vejnet og fremme af trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem sammenhængende vejplanlægning og vejanlæg.

Teknik og Forsyning har samtidig en række driftsenheder tilknyttet, herunder Vej og Park, kommunens genbrugspladser samt driftsafdelingerne af Ejendomscenter Jammerbugt.

Kontakt:

Teknik og Forsyning
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
Telefon: 72 57 77 77

Ejendomscenter Jammerbugt
Telefon: 72 57 77 77
ejendomscenter@jammerbugt.dk 

Forsyning (klager over dagrenovation)
Telefon: 72 57 76 09
affald@jammerbugt.dk 

Teknik og Anlæg
veje@jammerbugt.dk

Genbrugspladser
genbrug@jammerbugt.dk  

Vej og Park
vp@jammerbugt.dk 

Kultur, Fritid og Landdistrikter

Kultur, Fritid og Landdistrikter arbejder med at servicere foreninger, frivillige aktører og øvrige samarbejdspartnere.

Der arbejdes i afdelingen med at give foreninger m.v. de bedste forhold at drive foreningsaktiviteter og kulturelle aktiviteter i - og på den måde understøtte et godt fritids- og foreningsliv samt en levedygtig landdistriktsudvikling i Jammerbugt Kommune. Kultur, Fritid og Landdistrikter arbejder desuden med folkeoplysningsområdet og tilskud til foreninger i Jammerbugt Kommune.

Kultur, Fritid og Landdistrikter har tilknyttet en række enheder, herunder Kulturskolen og kommunens biblioteker og er ansvarlig for kommunens folkebiblioteker og haller.

Kontakt:

Kultur, Fritid og Landdistrikter
Lundbakvej 5, 9490 Pandrup
Telefon: 72 57 77 77

Kulturskolen
Telefon: 72 57 82 40
kulturskolen@jammerbugt.dk 

Bibliotekerne
Telefon: 72 57 85 00
hovedbibliotek@jammerbugt.dk

Vækst Jammerbugt

Vækst Jammerbugt arbejder med at understøtte og udvikle erhvervslivet og turismen i Jammerbugt Kommune.

Vækst Jammerbugt leverer professionel erhvervsservice til lokale iværksættere og virksomheder, der ønsker udvikling, forandring og fornyelse. Afdelingen er samtidig initiativtager og samarbejdspartner på projekter, der skaber udvikling i kommunens virksomheder. Opgaver og projekter inden for turismeservicering og events er samtidig en del af opgaveporteføljen i Vækst Jammerbugt.

Vækst Jammerbugt har et tæt samarbejde med en lang række rådgivere, uddannelsesinstitutioner, aktører i det lokale erhvervsliv samt regionale og nationale myndigheder. Inden for vores kerneområder hjælper vi med at identificere relevant viden og potentielle samarbejdspartnere.

Kontakt:

Vækst Jammerbugt
Telefon: 72 57 89 80
vaekst@jammerbugt.dk

Direktør for Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Peter Albeck Laursen
41 91 20 06

Kontakt Vækst- og udviklingsforvaltningen

Sikkerpost

Vækst og udvikling arbejder med fire hovedområder:

  1. Plan og miljø
  2. Teknik og forsyning
  3. Kultur, fritid og landdistrikter
  4. Vækst (erhverv og turisme)
72 57 77 77
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider telefon:

Mandag-onsdag

9-15.30

Torsdag

9-17

Fredag

9-12

Åbningstider fremmøde:

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag

10-12