You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog (DSA) - sprogstimulering og basis undervisning til børn og unge i Jammerbugt kommune

Dansk som andetsprog

I Jammerbugt kommune får nyankomne børn og unge i dagtilbud og folkeskole støtte til at tilegne sig dansk som andetsprog.

Der kan søges støtte til alle børn og unge med dansk som andetsprog bosat i Jammerbugt Kommune. Målgruppen er børn og unge, der i deres hverdag har behov for at navigere i to eller flere sprog.

Det er barnet/elevens institution, der ansøger om DSA-støtte.

Visitationsperioden til DSA-basis er i Jammerbugt Kommune på 2 år. Herefter tilrettelægger institutionerne DSA supplerende.

DSA-basis består af 3 pakker:

Startpakke: De første 3 måneder
Startpakken, der er på tre måneder, er til børn og unge i alderen fra 3 – 17 år med dansk som andetsprog og er gældende fra den dag barnet/eleven starter i institutionen. Visitationen sker via ansøgningsskema og indstilles samtidig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Visitationsperiode 1: De næste 9 måneder
I løbet af de tre første måneder, skal der udarbejdes en pædagogisk udviklingsplan/SMTTE over barnet/elevens DSA-udvikling. Denne udviklingsplan fungerer som grundlag for næste visitationsperiode. Denne udviklingsplan godkendes, og institutionen får frigivet en DSA-pakke.

Visitationsperiode 2: Det næste år
En ny udviklingsplan/SMTTE, der beskriver behovet for DSA-støtte, danner grundlag for den sidste visitationsperiode. Når denne godkendes, frigives den sidste DSA-pakke.

Frister for fremsendelse af ny SMTTE
En ny opdateret SMTTE indsendes senest 14 dage inden gældende visitationsperiode udløber. 

SMTTE skoler   SMTTE dagtilbud

Efter sprogpakkerne
Efter sprogpakkernes ophør vil nogle børn med DSA, have behov for supplerende støtte i dansk som andetsprog. Omfanget af den supplerende DSA og den forventede varighed heraf fastsættes ud fra barnets/elevens individuelle behov.

Kontaktperson

Dagtilbud
Tale-hørekonsulent Gitte Carøe Klitgaard
Tlf. 41911932

Skole
Skolekonsulent Indira Karamehmedovic
Tlf. 41911358

Vejledning

Børn i Dagtilbud:
Varetages af den tale-hørekonsulent, der er tilknyttet dagtilbuddet.
Se en oversigt 

Oversigt PPR betjening

Børn i Skole:
Varetages af konsulent Indira Karamehmedovic, mens eleverne modtager DSA-sprogpakker.
Herefter varetages vejledningen af tale-hørekonsulenten, der er tilknyttet skolen.
Se en oversigt

Oversigt PPR betjening

DSA-NETVÆRK

I Jammerbugt Kommune er der to DSA-netværk. Disse netværk mødes to gange årligt.
• Pædagoger i kommunes børnehaver
• Lærere i folkeskoler
Deltagelse i kompetenceforum og i netværksmøder varetages af den lokale talehørekonsulent.

Mere Information