You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsmidlerne

Jammerbugt Kommune efterlyser spændende projekter, som kan være med til at gøre vores kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo. Søg penge til projekter i dit lokalsamfund.

Sidens indhold

Har din forening eller lokalsamfund en god idé til et projekt, som vil bidrage til at realisere Jammerbugt Kommunes Kultur-, fritids- og landdistriktspolitik eller et projekt, som er en del af jeres lokalsamfunds Lokaleudviklingsplan (LUP)?

Så kan I søge støtte hos Jammerbugt Kommunes kultur-, fritids- og landdistriktsmidler. Midlerne hører under det politiske udvalg Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Hvem kan søge midlerne?

Som udgangspunkt støttes foreninger, netværk og grupper hjemhørende i Jammerbugt Kommune. Ansøgere ikke hjemmehørende i Jammerbugt Kommune kan som udgangspunkt ikke komme i betragtning til støtte - medmindre projektet vurderes at have en særlig interesse for Jammerbugt Kommune.

For at kommunen kan støtte en ansøger eller et projekt skal der være hjemmel til det. Det betyder, at det f.eks. ikke er muligt at støtte privatpersoner og erhvervsprojekter.

Hvilke projekter støttes?

Som udgangspunkt vil projekter, som er i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes kultur-, fritids- og landdistriktspolitik og/eller i overensstemmelse med det lokalsamfunds LUP blive støttet.

Hvis projektet ansøgningen vedrører ikke er medtaget i pågældende lokalsamfunds LUP, kan ansøgningen som udgangspunkt ikke komme i betragtning. I særlige tilfælde støttes projekter som ikke fremgår af en LUP, med et mindre beløb på op til 25.000 kr.

Det er muligt både at søge om et tilskud eller søge om en underskudsgaranti. Normalt bliver projekter ikke støttet 100%.

Udover kontant medfinansiering er det positivt, hvis der indgår frivilligt arbejde i realiseringen af et projekt. Frivilligt arbejde kan ikke værdiansættes og indgå som finansiering af projektet.

Som udgangspunkt støttes projekter som alene kommer en forening og deres medlemmer til glæde ikke, medmindre der er tale om nye aktiviteter endvidere er det en betingelse at der søge om andet end til rekvisitter.

Jammerbugt Kommunes kultur-, fritids- og landdistriktspolitik har følgende hovedtemaer:

 • Frivillighed
 • Sunde og meningsfulde fællesskaber
 • Partnerskaber på tværs
 • Liv i landdistrikterne
 • Bæredygtige rammer
 • Naturen som aktiv
 • Synlighed og formidling

Læs kultur-, fritids- og landdistriktspolitikken 

Se de 24 lokalsamfunds LUP'er

Hvad støttes ikke?

Som udgangspunkt støttes følgende ikke:

 • Projekter som ikke er i overensstemmelse med Kultur- Fritids- & Landdistriktspolitikken eller projekter som ikke er prioriteret i lokalsamfundets LUP.
 • Projekter som har fået støtte af en anden kommunal pulje.
 • Projekter som er igangsat og hvor støtte derfor ikke har betydning for realiseringen af projektet.
 • Studierejser, rejseaktiviteter generelt.
 • Udgivelser og indspilninger af bøger, film og lignende.
 • Projekter, som hovedsageligt kommer én forening til gode, medmindre der er tale om nye aktiviteter.
 • Projekter, som normalt støttes eller finansieres af anden forvaltning og som hører under et andet budgetområde.
 • Erhvervsaktiviteter og private aktiviteter (da disse er i modstrid med kommunalfuldmagten).
 • Egen løn/honorar.
 • Kontorhold, mødeudgifter og forplejning generelt.

Hvornår er ansøgningsfristerne?

Der er tre årlige ansøgningsrunder til de kommunale kultur- og landdistriktsmidler:

 • 15. januar
 • 1. maj
 • 1. september

OBS: ansøgerne vil få svar på deres ansøgninger inden for to måneder fra ansøgningsfristen.

Send din ansøgning pr. mail til projekttilskud@jammerbugt.dk

Hvordan søger du?

1. Download ansøgningsskema

For at søge skal du downloade nedenstående ansøgningsskema og udfylde det.
Download ansøgningsskema

2. Indsend ansøgning

Udfyldt ansøgningsskema, vedtægter og årsregnskab sendes pr. mail til projekttilskud@jammerbugt.dk
Send mail til projekttilskud@jammerbugt.dk

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om puljen et par uger før hver frist.

Dato for informationsmøde offentliggøres på Facebook-siden Jammerbugt - Ildsjæle gør forskellen

Har du spørgsmål eller brug for råd og sparring?

Du er altid velkommen til at kontakte os:

Kultur:

Ulla Tjell, telefon: 41 91 29 36 eller mail: utd@jammerbugt.dk

Fritid:

Anne Kristensen, telefon: 41 91 20 64 eller mail: aki@jammerbugt.dk

Landdistrikter: 

Andrea Kuzevski, telefon: 41 91 28 97 eller mail: akv@jammerbugt.dk

Lars Haagensen, telefon: 41 91 24 54 eller mail: lah@jammerbugt.dk

Eksempler på tidligere støttede projekter

Sagsbehandlingen

Cirka en måned inden ansøgningsfrist indrykker vi en annonce i ugeaviserne, og der kommer en nyhed på Facebook om den kommende frist.

Cirka 14 dage inden ansøgningsfrist afholdes et informationsmøde, hvor der gives råd og sparring til ansøgninger.

For at en ansøgning kan komme i betragtning skal ansøgningsskemaet som findes på udfyldes og sendes til projekttilskud@jammerbugt.dk

Når du har sendt din ansøgning til projekttilskud@jammerbugt.dk, modtager du en kvittering. Efter ansøgningsfristen går sagsbehandlingen i gang. Hvis der er spørgsmål til din ansøgning, bliver du kontaktet i forbindelse med sagsbehandlingen.

Inden ansøgningen bliver behandlet af Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, kommer ansøgningen i høring hos Kulturelt Samvirke, Folkeoplysningsudvalget og Landdistriktsrådet.

Normalt vil du modtage svar på ansøgningen senest efter to måneder. Du vil få besked via mail, hvor du også bliver indkaldt til et bevillingsmøde. På bevillingsmødet vil betingelserne for bevillingen blive gennemgået, ligesom du har mulighed for at stille spørgsmål til bevillingen.

Bevillinger gælder som udgangspunkt et år. For anlægsprojekter med en samlet projektsum over 100.000 kr. gælder bevillingen to år. Er projektet ikke realiseret inden bevillingens udløb, kan der søges om forlængelse.

Bevillingen udbetales som udgangspunkt, når projektet er gennemført og der foreligger dokumentation for de afholdte udgifter.

Gode råd

Mange anlægsprojekter kræver ofte en eller flere tilladelser som f.eks. landzonetilladelse, lokalplan eller byggetilladelse.

En bevilling fra Kultur-, fritids- og landdistriktsmidlerne er ikke en tilladelse til projektet.

Tilladelser kan søges særskilt her

OBS: En forening skal betale 1.000 kr. for en byggetilladelse.

At opnå tilladelser af forskellig karakter tager ofte tid. For landzonetilladelser og lokalplaner er der lovfastsatte høringsperioder. Sagsbehandlingstiden for den konkrete byggetilladelse er afhængig af presset på afdelingen, som giver byggetilladelser. Ergo er der mange ansøgninger om byggetilladelser, så tager det længere tid, end hvis der er færre ansøgninger om byggetilladelser.

Det er sjældent, at projekter får 100% støtte. Derfor skal jeres projekt som oftest søge flere puljer og fonde om støtte til realiseringen af projektet. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget har tegnet abonnement på fundraisingclub.dk. Det betyder, at alle foreninger i Jammerbugt Kommune gratis kan få adgang til fundraisingclub.dk, hvor næsten alle aktuelle puljer og fonde fremgår. På siden kan du også finde gode råd til din ansøgning.

Andre kommunale puljer

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har udover kultur-, fritids- og landdistriktsmidlerne afsat en række andre midler, som overordnet set har til formål at støtte ildsjæle og foreningsliv i Jammerbugt Kommune i arbejdet med at skabe udvikling og gøre Jammerbugt Kommune til Danmarks bedste fritidskommune.

Hvis dit projekt ikke falder ind under kultur-, fritids- og landdistriktsmidlerne kan du evt. undersøge disse puljer.

Lokalsamfund:

Folkeoplysende foreninger:

Øvrige puljer