You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Grønt Råd

Grønt Råd er en dialogpartner for Jammerbugt Kommunes politiske udvalg i sager, der vedrører natur og landområder.

Rådets sammensætning

 • Michael Krogsgaard, Kommunalbestyrelsen
 • Peter Vejlø Vestergaard, Friluftsrådet
 • Bjarne Jensen, Landbruget
 • Mariann Stenholm, Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt
 • Ole Noe, Naturstyrelsen Thy
 • Sten Borg Christensen, Grundvandsrådet
 • Lars Kristensen, Danmarks Jægerforbund
 • Jørgen Jensen, Dansk Ornitologisk Forening
 • Gitte Clausen, Jammerbugt Kommune
 • Margrethe Hejlskov, Jammerbugt Kommune. Sekretær
 • Naturstyrelsen Thy repræsenterer tillige Naturstyrelsen Vendsyssel og Naturstyrelsen Himmerland

Gennem dialog søges opnået en fælles forståelse mellem kommunen og interesseorganisationerne. Derved kan eventuelle interessekonflikter mindskes, hvilket kan fremme kontakten til lodsejere og skabe bedre løsninger i forbindelse med naturforvaltnings- og naturbeskyttelsesprojekter.

Rådet skal være et forum, hvor de forskellige interesser i relation til naturen frit kan diskuteres og hvor nye ideer og principielle sager, som har betydning for naturen og landområderne i Jammerbugt Kommune, kan debatteres.

Grønt Råds arbejde

Rådet skal gennem sit arbejde bidrage til en offensiv og konstruktiv natur-, miljø- og friluftsstrategi i kommunen.

Rådet deltager ikke i konkret sagsbehandling, men beskæftiger sig alene med rådgivning om generelle og principielle spørgsmål. Det kan være sager, der er under behandling, hvor der ønskes en udtalelse fra rådet, som forelægges det relevante udvalg.

Det kan også være sagsområder, hvor der skal fastlægges en forvaltningspraksis, og hvor der ønskes en udtalelse. Rådets anbefalinger skal forelægges de politiske udvalg sammen med det øvrige materiale i sagen.

Grønt Råd består af repræsentanter fra erhvervs-, natur-, frilufts- og turistorganisationer med balanceret fordeling mellem de enkelte interesser. Statsskovdistrikterne har også en plads i rådet.

Andre end rådets faste medlemmer kan deltage i rådets møder, hvis de har interesse i en specifik sag. Henvendelse skal ske til rådets sekretær, Margrethe Hejlskov.

Rådets arbejdsform fastlægges i en forretningsorden.

Kontakt

Faggruppen for Vand, Natur og Landbrug
Margrethe Hejlskov
Projektleder
Tlf. 4191 2391
Mail: mkt@jammerbugt.dk