You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Landdistriktsrådet

Landdistriktsrådet koordinerer landdistriktsudviklingen i Jammerbugt Kommune og skaber helhed og sammenhæng på tværs af lokale projekter.

Hvad er Landdistriktsrådet?

Landdistriktsrådet er sammensat af 24 lokale repræsentanter, fem politikere fra Kommunalbestyrelsen samt en repræsentant for Kulturelt Samvirke og en repræsentant for Folkeoplysningsudvalget. Formanden for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget er formand for Landdistriktsrådet.

Landdistriktsrådets primære rolle er at koordinere og komme med input til landdistriktsindsatsen i Jammerbugt Kommune, således at indsatsen matcher de lokale behov og koordineres på tværs af lokalområderne.

Derudover gennemgår Landdistriktsrådet ansøgningerne til de kommunale Kultur- og Landdistriktsmidler samt Landdistriktsanlægspuljen for en kommentar til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets behandling af ansøgningerne.

Udover udviklingsarbejdet i Landdistriktsrådet er der også igangsat en række andre initiativer, som pågår sideløbende. Initiativer, som kan involvere et eller flere lokalsamfund. Her kan for eksempel nævnes Liv i by, skole og lokalsamfund, som er igangsat af kommunalbestyrelsen og Centerbysamarbejdet, som er igangsat af Økonomiudvalget.

Medlemmer af Landdistriktsrådet har ansvaret for, at borgere, foreninger, organisationer m.v. indkaldes til et møde senest tre måneder inde i hver påbegyndt kommunalbestyrelsesperiode, hvor medlemmet af landdistriktsrådet vælges for perioden og LUP’en revideres.

Udover medlemmet til Landdistriktsrådet, udpeger det enkelte lokalsamfund yderligere to repræsentanter. De tre valgte fra tre forskellige foreninger administrerer i fællesskab et evt. generelt tilskud til lokalsamfundene.

Årlig støtte til lokalsamfundene

De lokalsamfund strategien omfatter, modtager årligt et tilskud.

Tilskuddet administreres af medlemmet af landdistriktsrådet samt yderligere to lokale repræsentanter.

Tilskuddet kan anvendes til projekter, som er i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes politikker og den lokale LUP, f.eks. små anlægsprojekter, sociale og kulturelle events og arrangementer.

Lokalsamfundet kan vælge at spare op til større projekter. Tilskuddet kan også anvendes til forplejning i mindre omfang i forbindelse med møder og lignende. Tilskuddet kan ikke anvendes til rejser og honorarer til lokale.

Politikere i Landdistriktsrådet

  • Formand for Landdistriktsrådet, Helle Bak Andreasen (V)
  • Christian Hem (V)
  • Mariane Andersen (V)
  • Mette Vestenbæk (A)
  • Lisbet Emmery (A)

Kontaktperson

Udviklingskonsulent
Lars Haagensen
72 57 74 54
41 91 24 54