You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ledsagerordningen

Er du mellem 12 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden. Ordningen fortsætter efter du er fyldt 67 år.

Hvem kan søge om ledsagerordning?

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsagerordning. Hvis du har fået tildelt ledsagerordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

Du kan læse mere om ledsagelse i praksisnyt fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

Større behov for hjælp i hverdagen - BPA

Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance (BPA).

Se mere på borger.dk om reglerne for ledsagerordningen.

Lovgivning vedr. ledsageordningen hos Retsinformation

Reglerne om ledsagelse er fastsat i servicelovens § 45 og § 97 og er uddybet i bekendtgørelsen om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven.

Ledsagelse for personer i alderen 12-18 år er reguleret i § 45, mens ledsagelse til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen er reguleret i § 97.

Serviceloven

Ledsagebekendtgørelsen

Vejledning om ledsageordning m.m.

Satser vedrørende voksne for 2021 efter lov om social service

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.