You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Om kommunalbestyrelsens arbejde

Her finder du mødekalender, politisk organisationsdiagram, politikernes vederlag, styrelsesvedtægt, kommunale samarbejder og information om spørgetid i forbindelse med møderne mm.

Mødekalender

Se mødekalenderen for kommunalbestyrelsen og alle kommunens udvalg.
Se mødekalender 2021

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten for Jammerbugt Kommune gældende med virkning fra 1. januar 2018.

En styrelsesvedtægt er et dokument, hvori de nærmere rammer for en dansk kommunes styrelse fastlægges.

Alle kommuner har en styrelsesvedtægt, der i vid udstrækning refererer til Styrelsesloven.

Af styrelsesvedtægten fremgår blandt andet kommunens styreform, antallet af medlemmer i byrådet/kommunalbestyrelsen, hvilke stående udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Spørgetid

Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med de ordinære møder at indføre spørgetid.

Præmisserne for spørgetid er:

 • Ved begyndelsen af kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse.
 • Spørgeren skal være bosat eller være grundejer i Jammerbugt Kommune og oplyse navn og adresse.
 • Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner – ej heller om spørgeren selv.
 • Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for to minutter. Spørgsmål, der ønskes fremsat på et kommunalbestyrelsesmøde, skal forinden være fremsendt til borgmesteren på mail raadhus@jammerbugt.dk mærket ”Spørgetid”, således at borgmesteren har modtaget spørgsmålet i skriftlig form senest kl. 12.00 dagen før kommunalbestyrelsesmødet. Det skriftlige spørgsmål kan eventuelt stilles således, at spørgsmålet oplæses af formanden og derefter besvares.
 • Spørgsmål besvares normalt af borgmesteren, men spørgeren kan dog – efter anmodning – rette spørgsmålet direkte til et medlem eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
 • Kommunalbestyrelsens medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål.
 • Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende ordinære møde.
 • Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 • Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises, og spørgeren henvises til at tage kontakt til forvaltningen.
 • Ved mødets afslutning vil der være mulighed for opfølgende spørgsmål fra tilhørere og pressen til beslutningerne på mødet.
 • Det tilkommer alene borgmesteren som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser.
 • Spørgetiden suspenderes tre måneder forud for et kommunalvalg.

Gældende fra 1. januar 2018

Politikernes vederlag

I medfør af lov om kommunernes styrelse § 16e skal kommunalbestyrelsen offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsens medlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller foreslået til af kommunen.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv er ikke omfattet. Således er der ikke oplyst om mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

På siden om politiske udvalg kan du læse mere om Jammerbugt Kommunes udvalg, samt hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bestrider hvilke poster.

Oversigt over vederlag 2020

Oversigt over vederlag 2019

Oversigt over vederlag 2018

Oversigt over vederlag 2017

Kørselsgodtgørelse/befordringsgodtgørelse

Udfyldt og underskrevet skema sendes til Hanne Henriksen på hhe@jammerbugt.dk
Kørselsgodtgørelse - skema