You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Sagsbehandling, herunder klagefrister og oplysningspligt jf. GDPR

Her kan du se, hvornår du kan forvente svar i forskellige typer af sager. Du kan også læse om Jammerbugt Kommunes oplysningspligt jf. gældende GDPR-bestemmelser.

Sidens indhold

Frister

Fristerne afhænger af, hvilken støtte eller hjælp du ansøger om. Det kan skyldes, at der er flere ting, der skal afklares, eller som kræver, at der indhentes forskellige former for dokumentation. Fristerne gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget, til der senest skal være truffet en afgørelse.

Kan fristen ikke overholdes i den konkrete sag, får du som ansøger skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar.

Svarfristerne gælder kun for, hvornår du kan forvente svar på, om du kan få servicen eller ydelsen. Hvis du er berettiget til ydelsen, kan det vare endnu et stykke tid, før du begynder at modtage ydelsen.

Sagsbehandlingsfrister

Kommunens offentliggjorte frister kan du finde i de vedtagne kvalitetsstandarder.

Behandling af klager

Når kommunen har truffet en afgørelse, kan borgeren som udgangspunkt klage. Der er ingen formkrav til en klage. Det betyder, at en klage både kan være mundtlig og skriftlig.

Klagen skal modtages i kommunen inden fire uger efter, at borgeren har modtaget kommunens afgørelse. Klagefristen på fire uger løber fra tidspunktet for modtagelsen af afgørelsen.

Reglerne om klagefrister fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) §67.

Overblik - klagesagsbehandlingen

1. Formål

Formålet med klageregler er at sikre borgerens retssikkerhed. Muligheden for at klage er borgerens garanti for, at der ikke sker fejl og misforståelser, når kommunen træffer en afgørelse. Derfor gælder der regler om, at borgeren kan klage over kommunens afgørelser, og at klage skal ske inden for visse frister.

Henvisninger: Retssikkerhedsloven §67

2. Om klage

Borgere kan klage over kommunens afgørelser på det sociale område. Borgeren kan klage, når der er truffet en konkret afgørelse over for borgeren. En klage skal sendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen, der klages over. Klagen skal derfor i de fleste situationer sendes til kommunen. Kommunen skal genvurdere sagen, når kommunen modtager en klage over en afgørelse.

Der gælder særlige regler på Servicelovens område, når en kommune har truffet afgørelse efter bemyndigelse. En kommune som har pligt til at yde hjælp til en borger efter Serviceloven, kan aftale med en anden kommune, at den anden kommune varetager opgaverne i forhold til borgeren. I disse situationer skal en klage sendes til den kommune, der har pligten til at yde hjælp efter Serviceloven. Det skal fremgå af afgørelsen fra den kommune, der har truffet afgørelse efter bemyndigelse, hvem klagen skal sendes til.

En klage kan være mundtlig eller skriftlig. Borgeren kan henvende sig personligt med sin klage, eller klagen kan sendes med mail eller post til kommunen. Borgeren skal ikke nævne ordet 'klage'. Borgeren skal dog give udtryk for uenighed eller utilfredshed med afgørelsen i sin klage. Hvis en borger ringer til kommunen og udtrykker utilfredshed med en afgørelse, bør borgeren spørges, om henvendelsen skal betragtes som en klage. Kommunen skal notere henvendelsen og behandle henvendelsen som en klage.

Kommunen skal undersøge det nærmere, hvis der er tvivl om, om en henvendelse er en klage. Det kan gøres ved at spørge borgeren, om henvendelsen skal betragtes som en klage. Kommunen skal også undersøge det nærmere, hvis kommunen er i tvivl om, hvad der klages over.

Der kan ikke klages over det kommunale serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der er til rådighed i kommunen. Klager en borger over kommunens serviceniveau, skal borgeren henvises til at henvende sig til Kommunalbestyrelsen, som fastsætter kommunens serviceniveau.

Henvisninger: Retssikkerhedsloven §9, stk. 11, §60, Principmeddelelse 59-16, om reglerne for klage og genvurdering

2.1. Tilbagekaldelse af klage

En klage kan til enhver tid tilbagekaldes af borgeren. Ved tilbagekaldelse af klagen skal borgeren udtrykkeligt tilkendegive over for kommunen, at borgeren ikke ønsker klagen behandlet.

Når borgeren tilbagekalder sin klage, skal kommunen skrive til borgeren, at det er er noteret, at klagen er tilbagekaldt, og at der derfor ikke foretages mere i sagen.

Henvisninger: Principmeddelelse 59-16 om genvurdering, klage og formkrav

2.2. Gentagne klager fra samme borger

Kommunen skal som udgangspunkt behandle og besvare alle klager eller andre henvendelser fra borgere. Det gælder også, når kommunen modtager flere klager i den samme sag.

Folketingets ombudsmand har udtalt, at udgangspunktet kan fraviges i visse tilfælde. Der er ikke krav om, at en kommune besvarer borgerens spørgsmål, hvis kommunen for nylig har besvaret et tilsvarende spørgsmål fra den samme borger.

Folketingets ombudsmand har også udtalt, at det kan blive nødvendigt for kommunen at bede borgeren om at anvende en bestemt form ved sine henvendelser.

Henvisninger: FOB 2004.517. Undladelse af at besvare spørgsmål fra borger, FOB 2011-21-1. Kommunes sprogbrug

3. Om klagefrist

Den generelle klagefrist til Ankestyrelsen og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er fire uger. Borgeren kan klage indtil fire uger efter, at borgeren har modtaget afgørelsen. Klagen skal sendes til kommunen.

Klagefristen er overholdt, selvom klagen sendes til en forkert afdeling i kommunen eller til en anden myndighed. Den afdeling eller myndighed, som modtager klagen, skal derfor straks sende klagen videre til den rette afdeling i kommunen eller til den rette myndighed.

Først når en klage er tilgængelig hos myndigheden, anses den for at være modtaget. Klagefristen for digital forsendelse er kl. 23.59 det døgn, hvor klagefristen udløber. Modtages klagen efter dette tidspunkt, anses den som udgangspunkt for at være kommet for sent, uanset hvor kort tid efter, klagen faktisk kommer frem. Det er uden betydning, om borgeren kan fremvise dokumentation på, at klagen er afsendt før kl. 23.59, da det er modtagelsestidspunktet, der er gældende.

Bemærk dog Ankestyrelsens afgørelse om dispensation ved modtagelse af en digitalt afsendt klage dagen efter klagefristens udløb. Borgeren kunne dokumentere, at klagen var afsendt fem timer før klagefristens udløb. Ankestyrelsen gav dispensation, idet man i almindelighed må gå ud fra, at kommunen vil modtage en klage fem timer før fristens udløb afsendt med digital post.

En klage sendt med fysisk post skal være kommunen i hænde senest ved kontortids ophør den dag, hvor klagefristen udløber.

Beregning af klagefristen

 • Klagefristen løber fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er nået frem til modtageren.
 • Når afgørelsen er sendt digitalt, er afgørelsen kommet frem, når modtageren kan læse afgørelsen i sin postløsning/indbakke, eller når modtageren kan læse sin post i en visningsklient, hvilket f.eks. kan være på sundhed.dk eller borger.dk. Det vil oftest sige samme dag, som afgørelsen er sendt til modtageren.
 • Når afgørelsen er sendt med fysisk post, regnes afgørelsen for at være kommet frem dagen efter afsendelsen, hvis brevet er sendt som quickbrev. Hvis afgørelsen sendes som almindeligt standardbrev, kan det som udgangspunkt lægges til grund, at brevet er kommet frem efter seks hverdage. Bemærk at weekender og helligdage ikke regnes med.
 • Klagefristen udløber på den samme ugedag fire uger efter, at afgørelsen er modtaget. De fire uger er ikke det samme som en måned. Fristen måles i hele uger og ikke i timer og minutter. Hvis klagefristen udløber i en weekend, på en helligdag eller på en af kommunens ”lukkedage”, anses klagefristen i almindelighed som forlænget til den efterfølgende hverdag.

Dispensation fra klagefristen

I Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område omtales en række afgørelser om dispensation, der belyser Ankestyrelsens og Ombudsmandens praksis. Se vejledning 9330/2019 kapitel 24.

Afbrydelse af klagefristen

Klagefristen kan afbrydes, og fristen forlænges tilsvarende:

 • Ved manglende meddelelse af klagevejledning forlænges klagefristen. Klagefristen begynder først at løbe fra det tidspunkt, hvor korrekt klagevejledning er modtaget.
 • Ved manglende eller mangelfuld begrundelse af afgørelsen kan klagefristen forlænges.
 • Når klager anmoder om aktindsigt inden fristens udløb, medfører det normalt, at klagefristen suspenderes (afbrydes). Den kommune som har truffet afgørelsen, meddeler den nye klagefrist til den klageberettigede, eventuelle andre klageberettigede og til Ankestyrelsen. Klagefristen løber i disse tilfælde videre, når aktindsigten er modtaget af klageren. Det skal dog påses, at der er mindst 14 dage tilbage af fristen, så klageren kan nå at gennemgå sagen.
 • Hvis borgeren har en partsrepræsentant, f.eks. en advokat, skal advokaten have modtaget afgørelsen samtidig med parten. Modtager partsrepræsentanten afgørelsen senere, skal klagefristen regnes fra det tidspunkt, hvor partsrepræsentanten har modtaget afgørelsen.

Henvisninger: Retssikkerhedsloven §67, stk. 1, Lov om offentlig digital post, §10, Vejledning 9330/2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 24, Vejledning 9533/2018 om beregning af klagefrister, Principmeddelelse 29-20 Klagefrist, digital klage, ubetydelig fristoverskridelse, Principmeddelelse 43-10 om beregning, e-mail, kontortids ophør og dispensation, Principmeddelelse R-10-03 om manglende klagevejledning, suspension af klagefrist, ugrundet passivitet, Principmeddelelse O-76-97 om skriftlig afgørelse, klagefrist, fristoverskridelse, manglende begrundelse og forlængelse af klagefrist, Principmeddelelse 22-21 om klagefrist, digital klage, lang forsendelsestid, dispensation

3.1. Når klagefristen ikke overholdes

Ankestyrelsen har kompetencen til at træffe afgørelser om fristoverskridelser. Derfor skal kommunen ikke træffe en afgørelse om, at klagefristen ikke er overholdt.

Kommunen skal straks sende klagen og sagens akter til Ankestyrelsen, når kommunen konstaterer, at klagefristen ikke er overholdt. Kommunen skal ikke genvurdere sagen.

Ankestyrelsen vurderer herefter, om klagefristen er overholdt og træffer selve afgørelsen over for borgeren. Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, hvis Ankestyrelsen vurderer, at fristen er overholdt, eller der har været undskyldelige omstændigheder for den manglende overholdelse af fristen. Herefter skal kommunen genvurdere sagen på baggrund af klagen.

Hvis klagen sendes direkte til Ankestyrelsen er proceduren følgende:

 • Først vurderer Ankestyrelsen, om klagefristen er overholdt. Er dette ikke tilfældet, afvises klagen, medmindre der skal dispenseres fra fristen.
 • Hvis klagefristen er overholdt, videresender Ankestyrelsen straks klagen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden skal derefter genvurdere afgørelsen.

Ankestyrelsens afgørelser er endelige

Der kan ikke klages over Ankestyrelsens afgørelser om fristoverskridelser og afgørelser om klagefristernes beregning. Ankestyrelsens vurdering af om der er klaget for sent, er en endelig afgørelse.

Henvisninger: Retssikkerhedsloven §67, stk. 2, Retssikkerhedsbekendtgørelsen, 1152/2021, §11 og §13

4. Klagens opsættende virkning

Opsættende virkning betyder, at kommunens afgørelse sættes i bero, fordi der klages. Når en klage har opsættende virkning, gælder kommunens afgørelse ikke, før klagen er færdigbehandlet af Ankestyrelsen. Som hovedregel har en klage over en afgørelse ikke opsættende virkning. Dvs. at i langt de fleste situationer gælder kommunens afgørelse, selvom der klages.

Der er opsættende virkning ved følgende typer af afgørelser:

 • Hjemgivelse og hjemgivelsesperiodeserviceloven §68, stk. 2
 • Valg af anbringelsessted eller ændret anbringelsesstedserviceloven §68 b, stk. 1 (Ved særlige forhold, kan kommunen træffe afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks. Der kan ikke klages til Ankestyrelsen over, at afgørelsen iværksættes straks).
 • Anbringelse uden for hjemmet skal ikke opretholdes servicelovens §76, stk. 3 og 76a, stk. 2
 • Optagelse i særlige botilbud uden samtykkeserviceloven §129 og §129a. (Familieretshuset kan træffe afgørelse om, at optagelsen i et særligt botilbud skal iværksættes straks. Der kan ikke klages til Ankestyrelsen over afgørelsen om at ophæve en opsættende virkning).
 • Botilbud serviceloven kapitel 20. (Bemærk at det er Ankestyrelsen, der efter anmodning, kan tillægge klagen opsættende virkning).
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtteboligstøtteloven §47. (Bemærk at opgaven ligger i Udbetaling Danmark).

Ankestyrelsen kan i nogle tilfælde træffe afgørelser, som kommunen ikke kan beslutte.

 • Hvis Ankestyrelsen ændrer en afgørelse til skade for ansøgeren, træffer Ankestyrelsen samtidig beslutning om fra hvilket tidspunkt, ændringen skal gælde.
 • Ved afgørelser om støtte til køb af bil efter Serviceloven, kan Ankestyrelsen samtidig træffe afgørelse om bortfald af bevilling, opsigelse af lån m.m.

Henvisninger: Retssikkerhedsloven §72, Serviceloven §68, §68b, §76, §76a, kapitel 20, §114, Boligstøtteloven §47

5. Afgørelser hjemvist af Ankestyrelsen

De fastsatte frister for behandling af afgørelser efter Lov om Social Service gælder tilsvarende for Kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter Lov om Social Service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

6. Lovgrundlag

Love

 • Lov om retssikkerhed og administration, §9, §67 og §72
 • Lov om offentlig digital post, §10

Bekendtgørelser

 • Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1152 af 7/6 2021 om retssikkerhed og administration på det sociale område

Vejledninger

 • Børne- og Socialministeriets vejledning nr. 9330 af 21/3 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Justitsministeriets vejledning nr. 9533 af 26/6 2018 om beregning af klagefrister

Skrivelser

 • Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, af 1. oktober 2018, artiklen: Kommuner og andre bør opdatere klagevejledninger
 • Social- og integrationsministeriets skrivelse af 15/5 2013 med orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)
 • Social- og integrationsministeriets skrivelse af 30/3 2012 med orientering om lov om Udbetaling Danmark og ændring af forskellige love som følge af etableringen af Udbetaling Danmark (Fordelingen af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.)

Principmeddelelser

 • 22-21, Klagefrist - digital klage - lang forsendelsestid - dispensation
 • 29-20, Klagefrist - digital klage - ubetydelig fristoverskridelse
 • 21-13, Efterværn - ændring af anbringelsessted - klage - opsættende virkning
 • 67-11, Postforsendelse - uden rimelig grund - medvirken - bevisbyrde - bevistvivl
 • 43-10, Klagefrist - beregning - e-mail - kontortids ophør - dispensation
 • F-1-08, Suspension - klagefrist - mundtlig afgørelse - manglende klagevejledning - sygedagpenge - indgribende afgørelse
 • R-10-06, Dispensation - klagefrist - overskridelse
 • R-10-03, Klagefrist - mellemkommunal refusion - manglende klagevejledning - suspension af klagefrist - ugrundet passivitet - klagebegrænsning
 • O-76-97, Kontanthjælp - tilbagebetaling - tilbagebetalingserklæring - skriftlig afgørelse - klagefrist - fristoverskridelse - manglende begrundelse - forlængelse af klagefrist

Oplysningspligt GDPR

Jammerbugt Kommunes oplysningspligt

 

Orientering om indsamling af personoplysninger til Børne- og Familierådgivningen


Dette er en orientering til dig om, at vi behandler personoplysninger om dig.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig enten fra dig eller fra andre.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Retten til at trække samtykke tilbage
 9. Dine rettigheder
 10. Klage til Datatilsynet

 

I det vedlagte bilag 1 finder du en nærmere beskrivelse af ovenstående forhold.

Indholdet af dette brev, herunder det vedlagte bilag 1, er alene til din orientering. Du behøver derfor ikke at foretage dig noget særligt i relation til dette brev.

Har du spørgsmål, er du dog velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

 

Med venlig hilsen

Børne- og Familierådgivningen

Jammerbugt Kommune

Bilag 1 - Oplysninger om vores behandling af
dine personoplysninger mv.

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Jammerbugt Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
CVR-nr.: 29189439
Telefon: 7257 7777
Mail: raadhus@jammerbugt.dk

2.    Kontaktoplysninger på Databeskyttelsesrådgiveren

Som offentlig myndighed har vi pligt til at have en Databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren er en person, som er uafhængig og kan udøve uvildig rådgivning til organisationen og borgere om databeskyttelse.

Du kan altid kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som borger i den forbindelse.

Du kan kontakte Jammerbugt Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

3.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig og dit barn den bedst mulige indsats jf. servicelovens regler. Det kan ex. dreje sig om en eller flere af følgende indsatser:

 • Forebyggende foranstaltninger for eksempel: Rådgivning, vejledning og kursus, servicelovens § 11
 • Tabt arbejdsfortjeneste og/eller nødvendige merudgifter medvidere, jf. servicelovens §§ 41, 42 og 43
 • Børnefaglig undersøgelse for at klarlægge, hvilken hjælp, der bedst matcher jeres familie, jf. servicelovens § 50
 • Indsats efter servicelovens bestemmelser om foranstaltninger, fx støtte- kontaktperson, anbringelse uden for hjemmet, familiebehandling, aflastning, økonomisk støtte til efterskoleophold mv. jf. servicelovens §§ 52 og 52 a 
 • Støtte til forældre til anbragte børn jf. § 54 
 • Hjælp til efterværn eller fortsat anbringelse 76 og 76 a
 • Handleplaner og opfølgning jf. servicelovens §§ 70 og 140
 • Aflastning ved nedsat funktionsevne jf. servicelovens § 84, stk. 1

Vi behandler personoplysningerne efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

Vores lovhjemmel er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Såfremt du selv har oplyst om strafbare forhold, sker behandlingen af oplysninger om straffe og lovovertrædelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 10.

4.                         Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, sociale forhold, herunder evt. væsentlige sociale forhold.
 • Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger
 • Oplysninger om cpr.nr.

5.    Modtagere eller kategorier af modtagere

I Jammerbugt Kommune benytter vi databehandlere. Det kan f.eks. være IT-leverandører.
Databehandleren må alene behandle oplysninger for kommunen efter vores instruks.
Det er stadig os, der er ansvarlig for dine oplysninger, selvom vi overlader oplysningerne til databehandlere.
Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger tilstrækkeligt.

I Jammerbugt Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder.
Det kan ex. være politi, domstole, andre offentlige myndigheder, interne samarbejdspartnere såsom skoler og dagtilbud etc..

I Jammerbugt Kommune er det kun ansatte, som arbejder med det sagsområde, som din sag vedrører, der har adgang til dine oplysninger. Alle ansatte i kommunen har desuden tavshedspligt.

 

6.    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysningerne kan bl.a. komme fra skoler og dagtilbud i Jammerbugt Kommune, andre kommuner, fra regionens hospitaler, praktiserende læge, kommunen selv, øvrige samarbejdspartnere, dig selv, dit barn og din evt. partner.

7.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer kun dine oplysninger, så længe det er nødvendigt, herunder f.eks. fordi vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen. Længden på opbevaringsperioden afhænger af en række forskellige forhold.

Ved vurderingen af, hvor længe vi har brug for at gemme dine oplysninger, lægger vi vægt på om sagen er aktiv, hvornår sagen blev afsluttet og muligheden for, at den kan blive aktuel igen. Vi lægger også vægt på hvilke typer af oplysninger, der indgår i sagen.

Vi har vedtaget en række slettepolitikker på baggrund af ovenstående parametre.

Visse sagsrelaterede oplysninger skal dog afleveres til arkiv, før de slettes hos Jammerbugt Kommune. Det følger af arkivloven. Derfor vil nogle af vores sager skulle afleveres til arkiv, før vi kan slette dem hos kommunen.

8.    Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger baserer sig på et samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, skal du være opmærksom på, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde alene indhenter dit samtykke for at overholde forvaltningsretlige principper og retssikkerhedsloven (men ikke i henhold til databeskyttelseslovgivningen). I disse tilfælde vil en tilbagekaldelse af et samtykke ikke nødvendigvis betyde, at vi ikke må fortsætte behandlingen af din oplysninger. 

9.                         Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i relation til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet/berigtiget. I de fleste tilfælde skal du dog være opmærksom på, at vi som kommune alene kan tilbyde at tilføje dine eventuelle rettelser/bemærkninger på sagen, hvis du ikke er enig i de oplysninger, vi har registreret.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores legitime eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.                     Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder og om Jammerbugt Kommunes behandling af personoplysninger på: www.jammerbugt.dk