You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Undtaget fra test og krav om Coronapas

Sundhedsstyrelsen oplyser, at borgere der af sundhedsfaglige årsager ikke kan eller bør få foretaget COVID-19-test (både PCR- og hurtigtest) er undtaget for test og kravet om at vise Coronapas. Borgerservice kan udstede dokumentation for undtagelse.

Sidens indhold

Hvem er undtaget?

  • borgere der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19-test
  • borgere der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19-test.

Alle borgere på 15 år og derover, der på baggrund af sundhedsfaglige årsager er undtaget for COVID-19 test (både PCR- og hurtigtest) og kravet om Coronapas, kan anmode om at få udleveret dokumentation for, at de er omfattet af undtagelseskriterierne. Dokumentationen vil kunne fremvises, hvor det er et krav, at der fremvises gyldigt Coronapas. Børn under 15 år er undtaget for kravet om Coronapas, og kan fremvise ID som dokumentation for deres alder, de steder der er krav om Coronapas.

Ikke krav om lægeerklæring

Der er ikke krav om, at du fremlægger lægeerklæringer eller anden dokumentation for at være omfattet af undtagelsen for COVID-19 test og dermed kravet om Coronapas.

Borgerservice udsteder din dokumentation for undtagelse

Opfylder du kriterierne for at blive undtaget fra test kan du henvende dig fysisk i vores Borgerservice og få udstedt dokumentation for din undtagelse. Det sker ved, at du afgiver en tro- og loveerklæring om, at du af sundhedsmæssige årsager er undtaget fra kravet om test og Coronapas. Du skal fremvise pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort (ID).

Så kan du fremvise dokumentationen, hvor der er krav om Coronapas (på lige fod med et gyldigt Coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

En undtagelse er tidsbegrænset og gælder i 3 måneder fra udstedelsen.

Det er gratis at få udleveret dokumentation for undtagelse.

Har du tidligere været undtaget?

Hvis du igen har brug for dokumentation for, at du er undtaget fra test og krav om Coronapas, så skal du på ny udfylde og underskrive en tro- og loveerklæring. Borgerservice udsteder derpå en ny dokumentation med en varighed på tre måneder fra udstedelsen. 

Baggrunden for, at borgerne skal igennem processen igen er, at en række af de tilstande, der berettiger til undtagelse er midlertidige.

Formålet med dokumentationsordningen

  • At undgå, at det skal være op til den enkelte erhvervsdrivende, kulturinstitution mv. at vurdere borgerens troværdighed.
  • At undgå mistænkeliggørelse af den enkelte borger.
  • At undgå, at borgere over for erhvervsdrivende og kulturinstitutioner mv. oplever at skulle redegøre nærmere for personlige, sundhedsmæssige årsager til, at man ikke kan blive testet.
  • At begrænse mulighederne for snyd og misbrug.

Det kan bemærkes, at der alene gælder regler for dokumentation for undtagelse for test ift. kravet om Coronapas. Det er således ikke muligt at få undtagelsesdokumentation for vaccination (f.eks. hvis du af sundhedsfaglige grunde ikke kan blive vaccineret).

Særlige tilfælde

  • Hvis borgeren ikke selv er habil og i stand til at underskrive tro- og loveerklæringen vil det være muligt for borgerens værge at underskrive. Hvis borgeren er under 18 år, kan forældremyndighedsindehaveren underskrive. Hvis borgeren ikke har en værge, der kan underskrive, håndteres kravet om underskrift, som i andre lignende situationer, hvor borgeren skal underskrive dokumenter i Borgerservice.
  • Der kan være særlige tilfælde, hvor personens tilstand gør, at fysisk fremmøde ikke er muligt. I disse tilfælde kan borgerens værge eller forældremyndighedsindehaver møde op på vegne af borgeren og udfylde tro- og loveerklæringen og hente dokumentationen. Værgen/forældremyndighedsindehaveren skal medbringe dokumentation for relationen til borgeren. Hvis borgeren ikke har en værge eller forældremyndighedsindehaver, er der mulighed for at borgerens eventuelle kontaktperson kan hente dokumentationen ved brug af fuldmagt.