You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Landdistriktsanlægspuljen

Søg penge til anlægsprojekter i dit lokalsamfund. Landdistriktsanlægspuljen støtter projekter med lokal forankring. Puljen er en årlig pulje på 2,6 mio. kr. til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet.

Sidens indhold

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk der har et offentligt formål, og som er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune.

Hvilke projekter?

Større anlægsprojekter, der som udgangspunkt bidrager til at realisere udviklingsplaner udarbejdet i forbindelse med ”Liv i by og skole” og de lokale udviklingsplaner (LUP), så der sikres en lokal forankring.

Projekterne skal minimum have et samlet budget på minimum 500.000 kr., hvor mindre projekter henvises til at ansøge Jammerbugt Kommunes Kultur- og Landdistriktsmidler.

Der fastsættes ikke en øvre grænse for projektbudgettet, men Landdistriktsanlægspuljen kan medfinansiere et projekt med maksimalt 25 % af det samlede budget og maksimalt 1 mio. kr. Det er med andre ord muligt at medfinansiere projekter med et større budget end 4 mio. kr., men den maksimale medfinansiering vil fortsat være 1. mio. kr.

Krav til ansøger

For at ansøgningen kan behandles, skal der forelægge en projektbeskrivelse, et driftsbudget, et finansieringsbudget og et anlægsbudget, som er baseret på overslag fra håndværkere eller konkrete tilbud, samt en vurdering af planforholdene.

Ansøger skal have skaffet 10% af den samlede projektsum, inden Landdistriktsanlægspuljen kan søges. Halvdelen af de 10% kan bestå af eget arbejde.

Ansøger skal i sin ansøgning også redegøre for den langsigtede drift af det anlæg, der realiseres med projektet. I den henseende er det et særskilt opmærksomhedspunkt, hvorvidt projektet vil generere driftsomkostninger for Jammerbugt Kommune.

Hvornår skal ansøger søge?

Vi er vidende om, at andre fonde lægger vægt på kommunalt engagement og kommunal medfinansiering i deres behandling af ansøgninger, og derfor vil Landdistriktsanlægspuljen i mange tilfælde være en tidlig løftestang i forhold til anden finansiering. Samtidig har vi har en intention om, at midlerne i puljen skal omsættes til gode projekter inden for overskuelig fremtid.

Det er derfor et krav, at ansøger kan dokumentere, at 10% af budgettet er finansieret, inden ansøgninger kan behandles af Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Halvdelen af de 10% kan bestå af eget arbejde.

Hvor længe gælder en bevilling?

En bevilling fra Landdistriktspuljen giver ansøger 1 år til at igangsætte projektet.

Såfremt projektet ikke kan sættes i gang inden for 1 år genbehandles evt. forlængelse af tilsagnet i udvalget. Til denne genbehandling anmodes ansøger om at fremsende projektstatus og plan for den videre realisering af projektet.

Ansøgningsprocedure og frister

Landdistriktsanlægspuljen følger i udgangspunktet ansøgningsfristerne for de kommunale landdistriktsmidler.

15. januar

1. maj

1. september

Det er dog muligt at behandle visse ansøgninger løbende, eksempelvis i tilfælde hvor ansøger har opnået en stor medfinansiering fra andre kilder og således kan restfinansiere projektet via Landdistriktsanlægspuljen.

Støtte til ansøger i projektudviklingen

Jammerbugt Kommune vil for de ansøgere, der har opnået et tilsagn fra Landdistriktsanlægspuljen, tilbyde assistance og netværk, der kan understøtte ansøger i det videre arbejde med realisering af projektet.

Konkret vil der være mulighed for individuelle projektmøder og fælles workshops, hvor der er fokus på fundraising, planer, administration af projekter, vidensdeling mellem projekterne og samarbejde med andre fonde, herunder Lokale og anlægsfonden, Real Dania, Friluftsrådet mfl.

Hvordan søger du?

1. Download ansøgningsskema

For at søge skal du downloade nedenstående ansøgningsskema og udfylde det.
Download ansøgningsskema

2. Indsend ansøgningsskema

Ansøgningen sendes pr. mail til projekttilskud@jammerbugt.dk
Send mail til projekttilskud@jammerbugt.dk

Hvornår er næste ansøgningsfrist?

Ansøgningen skal være os i hænde senest 1. september 2022.

OBS: ansøgerne vil få svar på deres ansøgninger inden for 2 måneder fra ansøgningsfristen.

Ansøgningen sendes pr. mail til projekttilskud@jammerbugt.dk

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde om puljen et par uger før hver frist.

Dato for informationsmøde offentliggøres på Facebook-siden Jammerbugt - Ildsjæle gør forskellen

Har du spørgsmål eller brug for råd og sparring?

Du er altid velkommen til at kontakte os:

Lars Haagensen 4191 2454 eller lah@jammerbugt.dk

Andrea Kuzevski 4191 2897 eller akv@jammerbugt.dk