You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Frivillighuset

Frivillighuset har en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune, og er de frivillige sociale gruppers koordinerende punkt.

Sidens indhold

Frivillighusets arbejde

Frivillighuset er en service til de frivillige sociale grupper, foreninger og organisationer, og det fungerer derudover også som et bindeled mellem grupperne - og mellem grupperne og Jammerbugt Kommune.

Arbejdsområdet ligger fast via Socialstyrelsens kvalitetskrav til frivilligcentre i Danmark.

Frivillighuset løser opgaver for både de frivillige sociale grupper og for Jammerbugt Kommune. 

 • Udlån af lokaler til møder og arrangementer
 • Vejledning om PR, markedsføring og fundraising
 • Formidling af frivilligt socialt arbejde, kurser og temadage for de frivillige samt netværk mellem frivillige sociale grupper
 • Foreningsteknisk vejledning
 • Vejledning om PR og marketing - formålet er, at synliggøre det frivillige sociale arbejde i Jammerbugt, gennem arrangementer, hjemmeside og PR-generelt
 • Frivillighuset stiller mødelokaler til rådighed - eller koordinerer kommunale lokalelån - til de frivillige sociale grupper
 • Vejledning og støtte i forhold til fundraising - altså hvordan man skaffer penge til arbejdet
 • Støtte til de eksisterende frivillige foreninger i kommunen
 • Støtte og vejledning til udvikling af helt nye frivillige sociale aktiviteter
 • Frivilligformidling - nye frivillige får vejledning om, hvor de kan gøre gavn og vi søger efter nye frivillige både til eksisterende foreninger og til nye grupper
 • Foreningsteknisk vejledning
 • Information om frivilligområdet i Danmark
 • Netværksaktiviteter for de frivillige sociale grupper - så man kommer til at kende hinanden og kan drage nytte af hinanden
 • Koordinerende funktion - vi kan altid henvise til den rette person eller gruppe indenfor området
 • Frivillighuset ejer fælles ting, som de Frivillige grupper kan låne. Det er ting, der ofte er for dyre at anskaffe for den enkelte gruppe
 • Kurser og temadage for frivillige

Frivillighuset giver de frivillige sociale grupper en service og en vejledning, der styrker dem i opgaveløsningen i deres egen frivillige sociale gruppe. Ofte er det de helt små ting, der skal til. Nogle vil gerne have hjælp til at formulere ansøgninger, andre til at formulere tekster til deres pjecer, andre vil gerne have layout og trykning af materialer og så videre.

Frivillighuset og Frivillighusets bestyrelse (Frivilligrådet) er koordinerende led mellem de 114 medlemsgrupper og Jammerbugt Kommune.

For yderligere information om dette henvises til Jammerbugt Kommunes frivilligpolitik (se under socialområdet).

Frivillighuset

Du kan ringe til os tirsdag-fredag i åbningstiden.

Hvis du ringer til os uden for telefontiden, kan du ikke forvente, at vi er her. Meget af vores arbejde foregår nemlig andre steder. Hvis vi er på kontoret, tager vi selvfølgelig telefonen.

7257 9030
frivillighuset@jammerbugt.dk

Frivillighuset

Tirsdag-fredag

9.30-12

Sikker kommunikation med Frivillighuset

Hvis du som borger i kommunen kontakter os med personfølsomme oplysninger, skal du logge ind på Digital Post via www.borger.dk og sende sikker post fra den digitale postkasse.

Bemærk - du skal bruge dit NemID-nøglekort

Bestyrelsen

Frivillighuset er en selvstændig forening, med en valgt bestyrelse.

Bestyrelsen vælges hvert år i marts på repræsentantskabsmødet, hvor der deltager repræsentanter fra de 120 medlemsgrupper fra det frivillige sociale arbejde.

Formand

 • Steen Andersen, tlf: 6166 2115

Næstformand

 • Grethe Dragsbæk

Øvrige medlemmer

 • Bent Pedersen
 • Ib Nellemann
 • Jette Wagner
 • Jonna Christensen

Forhistorie om Frivillighuset i Jammerbugt

En gruppe repræsentanter fra de frivillige sociale grupper ønskede i begyndelsen af 2004, at der blev oprettet et frivilligcenter i den kommende Jammerbugt Kommune.

De fleste andre kommuner i Danmark har enten et eller flere frivilligcentre indeholdende en frivilligdel og en selvhjælpsdel - og de der endnu ikke har et frivilligcenter har stadig mulighed for at få forsøgsmidler til at udvikle et.

Der blev samlet tilkendegivelser ind fra områdets frivillige sociale foreninger, i 2005 blev der søgt om en bevilling i Socialministeriet for at få beskrevet projektet og der blev nedsat en styregruppe.

Styregruppen bestod af en frivillig repræsentant fra hver af de 4 "gamle" kommuner og lederne af de tre Sund By Butikker. Det beskrivende arbejde resulterede i en ansøgning - godkendt af det daværende sammenlægningsudvalg - skrevet i samarbejde mellem kommunen og styregruppen, men med den kommende Jammerbugt Kommune som bevillingshaver. Ansøgningen blev sendt til en særlig udviklingspulje under PUF til at støtte etablering af nye frivilligcentre med.

Fra puljen blev der bevilget godt 2 millioner kroner, som sammen med tilskuddet fra Jammerbugt Kommune, har udgjort det økonomiske fundament for Frivillighuset indtil udgangen af 2008. Frivillighuset Jammerbugt begyndte sit arbejde d. 6. september 2006.

I 2009 blev Frivillighuset tildelt nødhjælp fra en statslig pulje under PUF samt kommunalt tilskud. Fra 2010 kom der en ny statslig grundfinanciering af alle landets frivillighuse - denne pulje fik vi besked fra i december 2010, om at vi var omfattet fra samme år og i årene frem. Men inden da var vi nødt til at reorganiser os, hvilket der gik meget tid med i 2010.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober 2010 vedtog de fremmødte enstemmigt de nye vedtægter, der betyder, at Frivillighuset i Jammerbugt er blevet en selvstændig og uafhængig forening. Samtidig har Frivillighuset indgået en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune. Både vedtægter og samarbejdsaftale har været til behandling i såvel socialudvalget, som økonomiudvalget og i selve kommunalbestyrelsen. Og Frivillighuset Jammerbugt fortsætter i årene fremad. Vi sad i midlertidige lånte lokaler i Aabybro og nu kunne vi begynde at tænke på at få egne lokaler.

Foreningen Frivillighuset i Jammerbugt indgik aftale om at leje den gamle tekniske skole i Pandrup af Pandrup Borgerforening. Her er der plads til såvel kontoret, som til de frivillige sociale gruppers aktiviteter i form af møder og arrangementer. Frivillighuset flyttede til Bredgade 39 i Pandrup midt i november 2010 og det nye Frivillighus blev indviet d. 6. maj 2011.

Huset har været i drift siden. Det bruges årligt til ca. 400 møder (2019) og de frivillige er glade for det - særligt efter der kom en lift på bagtrappen. Der er desværre ikke lift til 1. sal, men trinene er så lave, at man kan trække en alm. kørestol op.

i 2019 omfatter de ansatte en leder, en halvtids adm. medarbejder og en medarbejder på 14 timer. Der kommer faste frivillige og har deres opgaver i huset hver uge - og en masse frivillige har opgaver ind imellem. Nogle arbejder frivilligt for at hjælpe de 120 foreninger med kørsel med trailer eller klaverspil til fællessang. Og ellers har vi en laaaaaang tilkaldeliste til store arrangementer. Bestyrelsen er hvert år til dialog møde med Jammerbugt Kommunes social- og sundhedsudvalg.

I 2018 blev der indledt et kvalitetssikringsarbejde fra ministeriets side som har fået konsekvenser for, vores tidsforbrug - og som retter sig mod vores grundbevilling fra staten. Da der i 2019 blev valgt en ny regering - og SATSpuljen opløst -så fremtiden ikke alt for sikker ud - da det var der, vores bevilling lå. Men - i 2020 kom vi på finansloven og får nu vores statslige bevilling derfra. Får og får er så meget sagt - der hører et uhyre administrativt arbejde med inden midlerne er i hus.

I 2020 kom Covid 19 - og vores arbejde blev lukket ned - men vi lavede nødberedskab, hyggekaffe udendørs, fællessang og alt det, som omstændighederne tillod.

Vores lejekontrakt i Pandrup udløber vedudgangen af 2021 - og det gør vores samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune også, men vi ser frem til 2022 med fortrøstning. Rigtigt mange af foreningerne har brug for hjælp til de nye ting men vi oplever desværre flere, der lukker på grund af digitaliseringen, hvidvaskningsreglerne, bankgebyrer, CVR registrering og så videre - alt sammen noget administrativt, som er irrelevant for foreningernes frivillige arbejde, men som de bliver pålagt - og nogle giver desværre op. I Frivillighuset har vi brugt rigtigt meget tid på dette i 2019 -21 og kommer også til det fremadrettet.

Omsorgsmidler

Pensionistforeninger og seniorklubber kan igen søge omsorgsmidler inden 15. februar 2022

Når du skal søge, skal du anvende samme skema som til § 18.

Omsorgsmidler er tilskud der gives til pensionistforeninger efter antal medlemmer.

Vejledning

Midlerne beregnes ud fra funktioner af medlemmer der er over 65 år, pensionister og borgere i Jammerbugt. Kommune. Derfor skal du huske, at skrive funktioner på skemaet - og vedlægge en medlemsfortegnelse. Medlemsfortegnelsen skal rumme navn, adresse, fødselsdag og år (ikke cpr.).

Tilskudsberettiget er også førtidspensionister og efterlønnere. Endelig skal du også angive din gruppes CVR -nummer eller leverandørnummer. Hvis du ikke har et CVR -nummer, vil du i det seneste bevillingsbrev kunne finde et leverandørnummer. Det nummer skal du skrive på ansøgningsskemaet.

Link til ansøgningsskema til omsorgsmidler

Skemaet sender til Brovst Rådhus, Borgervænget 12, 9460 Brovst - Att: Birthe Laursen eller pr. mail ssb@jammerbugt.dk

§ 18 midler til frivilligt socialt arbejde

Foreninger, organisationer eller grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde, kan søge om støtte til deres aktiviteter. Læs mere her.