You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Frivillighuset

Frivillighuset har en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune og er de frivillige sociale gruppers koordinerende punkt.

Sidens indhold

Frivillighusets arbejde

Frivillighuset er en service til de frivillige sociale grupper, foreninger og organisationer og fungerer derudover som et bindeled mellem grupperne - og mellem grupperne og Jammerbugt Kommune.

Arbejdsområdet ligger fast via Socialstyrelsens kvalitetskrav til frivilligcentre i Danmark.

Frivillighuset løser opgaver for både de frivillige sociale grupper og for Jammerbugt Kommune:

 • Vejledning om PR og marketing. Formålet er at synliggøre det frivillige sociale arbejde i Jammerbugt gennem arrangementer, hjemmeside og PR
 • Stille mødelokaler til rådighed eller koordinere kommunale lokalelån til de frivillige sociale grupper
 • Vejledning og støtte i forhold til fundraising - altså hvordan man skaffer penge til arbejdet
 • Støtte til de eksisterende frivillige foreninger i kommunen
 • Støtte og vejledning til udvikling af helt nye frivillige sociale aktiviteter
 • Frivilligformidling - nye frivillige får vejledning om, hvor de kan gøre gavn, og vi søger efter nye frivillige både til eksisterende foreninger og til nye grupper
 • Foreningsteknisk vejledning
 • Information om frivilligområdet i Danmark
 • Netværksaktiviteter for de frivillige sociale grupper - så man kommer til at kende hinanden og kan drage nytte af hinanden
 • Koordinerende funktion - vi kan altid henvise til den rette person eller gruppe inden for området
 • Frivillighuset ejer fælles ting, som de frivillige grupper kan låne. Ting der ofte er for dyre at anskaffe for den enkelte gruppe
 • Kurser og temadage for frivillige

Frivillighuset giver de frivillige sociale grupper service og vejledning, der styrker dem i opgaveløsningen i deres egen frivillige sociale gruppe. Ofte er det de helt små ting, der skal til. Nogen vil gerne have hjælp til at formulere ansøgninger, andre til at formulere tekster til deres pjecer, andre igen vil måske have hjælp til layout og trykning af materialer osv.

Frivillighuset og Frivillighusets bestyrelse (Frivilligrådet) er koordinerende led mellem de 114 medlemsgrupper og Jammerbugt Kommune.

For yderligere information se Jammerbugt Kommunes frivilligpolitik (se under socialområdet).

Frivillighuset

Du kan ringe til os mandag-torsdag mellem kl. 9.30 og 12. Fredag lukket.

Læg venligst navn og telefonnummer, hvis vi ikke besvarer dit opkald - så ringer vi tilbage hurtigst muligt.

Du kan også kontakte leder af frivillighuset Sisse Gramstrup Munk på tlf.: 4191 2576 eller mail: sim@jammerbugt.dk.

7257 9030
frivillighuset@jammerbugt.dk
Vi afventer indflytningsdato i vores nye lokaler Stationsvej 2
9460 Brovst
Telefontid:

Mandag-torsdag

9.30-12

Sikker kommunikation med Frivillighuset

Hvis du kontakter os med personfølsomme oplysninger, skal du logge ind på Digital Post og skrive til Frivillighuset via borger.dk

Husk att.: Frivillighuset på forsendelsen.

Omsorgsmidler

Pensionistforeninger og seniorklubber kan søge omsorgsmidler inden 15. februar 2023

Når du søger, skal du anvende samme skema som til § 18.

Omsorgsmidler er tilskud til pensionistforeninger efter antal medlemmer.

Vejledning

Midlerne beregnes ud fra funktioner af medlemmer, der er over 65 år, pensionister og borgere i Jammerbugt Kommune. Derfor skal du huske at skrive funktioner på skemaet og vedlægge en medlemsfortegnelse. Medlemsfortegnelsen skal rumme navn, adresse, fødselsdag og år (ikke CPR).

Førtidspensionister og efterlønnere er også tilskudsberettigede.

Du skal også angive din gruppes CVR-nummer eller leverandørnummer. Hvis du ikke har et CVR-nummer, vil du i det seneste bevillingsbrev kunne finde et leverandørnummer.

Ansøgningsskema til omsorgsmidler

Send skemaet til Jammerbugt Kommune, Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen, Toftevej 43, 9440 Aabybro – att. Birthe Aabo eller pr. mail til: frsa@jammerbugt.dk.

§ 18-midler til frivilligt socialt arbejde

Foreninger, organisationer eller grupper, der udfører frivilligt socialt arbejde, kan søge om støtte til deres aktiviteter.
Søg § 18-midler

Bestyrelsen

Frivillighuset er en selvstændig forening med en valgt bestyrelse.

Bestyrelsen bliver valgt hvert år i marts på repræsentantskabsmødet, hvor der deltager repræsentanter fra de 120 medlemsgrupper fra det frivillige sociale arbejde.

Formand

 • Jonna Christensen (konstitueret frem til marts 2023 hvor der skal være valg til bestyrelsen og formandsposten)

Øvrige medlemmer

 • Ib Nellemann
 • Jette Wagner

Forhistorie om Frivillighuset i Jammerbugt

En gruppe repræsentanter fra de frivillige sociale grupper ønskede i begyndelsen af 2004, at der blev oprettet et frivilligcenter i den kommende Jammerbugt Kommune.

De fleste andre kommuner i Danmark har enten et eller flere frivilligcentre med en frivilligdel og en selvhjælpsdel - og de der endnu ikke har et frivilligcenter, har stadig mulighed for at få forsøgsmidler til at udvikle et.

Der blev samlet tilkendegivelser ind fra områdets frivillige sociale foreninger, og i 2005 blev der søgt om en bevilling i Socialministeriet for at få beskrevet projektet. Så blev der nedsat en styregruppe.

Styregruppen bestod af en frivillig repræsentant fra hver af de fire "gamle" kommuner og lederne af de tre Sund By-butikker. Det beskrivende arbejde resulterede i en ansøgning - godkendt af det daværende sammenlægningsudvalg - skrevet i samarbejde mellem kommunen og styregruppen men med den kommende Jammerbugt Kommune som bevillingshaver. Ansøgningen blev sendt til en særlig udviklingspulje til at støtte etablering af nye frivilligcentre.

Fra puljen blev der bevilget godt 2 mio. kr., som sammen med tilskuddet fra Jammerbugt Kommune har udgjort det økonomiske fundament for Frivillighuset indtil udgangen af 2008. Frivillighuset Jammerbugt begyndte sit arbejde 6. september 2006.

I 2009 blev Frivillighuset tildelt nødhjælp fra en statslig pulje og kommunalt tilskud. Fra 2010 kom der en ny statslig grundfinansiering af alle landets frivillighuse - denne pulje fik vi besked fra i december 2010 om, at vi var omfattet fra samme år og i årene frem. Men inden da var vi nødt til at reorganisere os, hvilket der gik meget tid med i 2010.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober 2010 vedtog de fremmødte enstemmigt de nye vedtægter, der betyder, at Frivillighuset i Jammerbugt er blevet en selvstændig og uafhængig forening. Samtidig har Frivillighuset indgået en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune. Både vedtægter og samarbejdsaftale har været til behandling i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  Vi sad i midlertidige lånte lokaler i Aabybro, og nu kunne vi begynde at tænke på at få egne lokaler.

Foreningen Frivillighuset i Jammerbugt indgik aftale om at leje den gamle tekniske skole i Pandrup af Pandrup Borgerforening. Her er der plads til kontoret og de frivillige sociale gruppers aktiviteter i form af møder og arrangementer. Frivillighuset flyttede til Bredgade 39 i Pandrup midt i november 2010, og det nye Frivillighus blev indviet 6. maj 2011.

i 2019 omfatter de ansatte en leder, en halvtids administrativ medarbejder og en medarbejder på 14 timer. Der kommer faste frivillige og har deres opgaver i huset hver uge - og en masse frivillige har opgaver indimellem. Nogen arbejder frivilligt for at hjælpe de 120 foreninger med kørsel med trailer eller klaverspil til fællessang. Og ellers har vi en lang tilkaldeliste til store arrangementer. Bestyrelsen er hvert år til dialogmøde med Jammerbugt Kommunes social- og sundhedsudvalg.

I 2018 blev der indledt et kvalitetssikringsarbejde fra ministeriets side, som har fået konsekvenser for vores tidsforbrug - og som retter sig mod vores grundbevilling fra staten. Da der i 2019 blev valgt en ny regering - og SATS-puljen blev opløst - så fremtiden ikke alt for sikker ud, da det var der, vores bevilling lå. Men i 2020 kom vi på Finansloven og får nu vores statslige bevilling derfra. Får og får er så meget sagt - der hører administrativt arbejde med, inden midlerne er i hus.

Årsregnskab for Frivillighuset