You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Arkitekturprisen

Jammerbugt Kommune sætter fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet med en arkitekturpris.

Indstil til arkitekturprisen

Kommunalbestyrelsen præmierer hvert andet år bygninger og byrum, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere. Emnerne skal være taget i brug før præmieringen finder sted. Frist for nominering er 31. juli 2022
Indstil til Arkitekturpris 2022

Hvad kan præmieres?

 • Nye bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål mv.
 • Om- og tilbygning af eksisterende bygninger.
 • Restaurering af bevaringsværdige bygninger.
 • Energi- og klimarigtig byggeri der er innovativt og som nedbringer energiforbruget.
 • Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere give en påskønnelse til organisationer, foreninger eller personer, der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet i kommunen. Der kan uddeles en eller flere præmier inden for hver af kategorierne.

Bedømmelse

Der kan uddeles en eller flere præmier inden for hver af kategorierne. Ved præmieringen lægges vægt på følgende kriterier:

 • at byggeriet eller byrummet fremtræder som en smuk bygning eller et smukt byrum i høj arkitektonisk kvalitet,
 • at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab,
 • at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog og,
 • at der er tale om en smuk renovering af gamle bygninger, der tager udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Hvem kan nominere?

 • De involverede i projektet (arkitekt, ejere, bygningskonstruktør mm.) og alle parter skal være indforstået med nominering.
 • En dybtgående beskrivelse skal indsendes, herunder relevante tegninger som planer, snit, opstalter, situationsplan mm.
 • Man kan ikke nominere for andre uden ejernes accept.

Krav

 • Der bliver stillet som krav, at dommerkomitéen ser en bygning indefra for at forstå de rumlige aspekter af arkitekturen.
 • Arkitektur består af forskellige rumligheder og oplevelser, som bliver synliggjort via materialitet, taktilitet, rummets oplevelser mm.
 • Arkitekturen skal opleves både indefra og udefra, da dette er med til at give et samlet helhedsindtryk af bygningen

Ibrugtagning

Bygningen skal været taget i brug før besigtigelsen finder sted, ellers
kan dommerkomiteen ikke vurdere arkitekturen i sin helhed.

Præmier

Præmien består af et diplom og en plakette til indmuring til ejeren, et diplom til arkitekten og/eller et diplom til landskabsarkitekten.