You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Samtaleforløb/Psykoedukation

Tilbydes borgere, som primært har en diagnose inden for autisme med evt. tillægsdiagnoser.

Samtaleforløb/Psykoedukation

Samtaleforløb/Psykoedukation tilbydes borgere, som primært har en diagnose inden for autisme med evt. tillægsdiagnoser. Tilbydes eksterne borgere samt deres pårørende. 

Der ydes støtte til den enkelte i forhold til personlig udvikling - herunder erkendelse, accept og selvforståelse. Der bibringes viden generelt om autismebegrebet og mere specifikt i forhold til den enkeltes forudsætninger, barrierer og udfordringer.

I dialog med den enkelte samt evt. pårørende afdækkes forskellige temaer, som der arbejdes målrettet med i det videre forløb. Der fokuseres på helhedssituationen, hvor aktivitetstilbud/uddannelse/arbejde kædes sammen med fritid, familiemæssige forhold og socialt liv generelt. Et forløb kan medføre, at der skal inddrages andre fagpersoner i det videre forløb.

Temaer som kan indgå i psykoedukation:

· Afdækning af mestringsstrategier – hvilke strategier er hensigtsmæssige, og hvilke skal ændres.

· Udvikling af selvforståelse og selvindsigt også i forhold til øget bevidsthed om egne handlemønstre.

· Stress-signaler og advarselstegn. Forebyggelse og stresshåndtering.

· Afdækning af sanseoverfølsomhed og udvikling af kompenserende hjælpemidler i forhold til skånehensyn.

· Fokus på energiforbrug og hjælp til planlægning af hverdagen.

· Tilegnelse af gængse normer og sociale spilleregler.

· Hjælp til at begå sig i sociale sammenhænge, herunder særlige vanskelige situationer.

· Afdækning af forbigående og langvarige belastningssymptomer som f.eks. angst, depression, OCD, søvnforstyrrelser, selvskadende adfærd og somatisk tilstand.

· Præsentation af forskellige hjælpemidler til at skabe struktur og overskuelighed.

· Afdækning af ressourcer/styrkeområder og barrierer både personligt, fagligt og socialt.