You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Børn med særlige behov

Der kan ydes særlig støtte til udsatte børn og unge som led i at sikre, at de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn og unge.

Sidens indhold

Der kan ydes en række forskellige former for hjælp og støtte, der har til formål at understøtte det enkelte barn eller unges opvækst, udvikling, sundhed og trivsel og skolegang.

Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så barnets eller den unges problemer så vidt muligt forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i barnets eller den unges nære miljø.

Bekymret for et barn eller en ung?

Rådgivning og vejledning

Vordende forældre og børn, unge og deres forældre kan få rådgivning hos kommunen. Både enkeltmedlemmer og hele familien kan få familieorienteret rådgivning - også uden der er iværksat eller skal iværksættes andre former for støtte.

Rådgivningen kan bestå i, at barnet, den unge og familien bliver henvist til andre afdelinger i kommunen eller andre relevante myndigheder, som kan give den relevante rådgivning og vejledning.

Rådgivningen kan være anonym.

Hvordan kan kommunen give særlig støtte?

Kommunen skal hjælpe et barn eller ung med behov for særlig støtte. Formålet med støtten er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for barnet eller den unge.

Hjælp efter servicelovens regler om særlig støtte forudsætter normalt, at der er foretaget en børnefaglig undersøgelse, og at der på baggrund af undersøgelsen er udarbejdet en handleplan. Hvis det er nødvendigt, kan kommunen give akut eller foreløbig støtte, mens der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, og inden handleplanen foreligger.

Den særlige støtte til børn og unge kan f.eks. være konsulentbistand, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer. Det kan også være, at der er behov for anbringelse uden for hjemmet.

Støtten skal gives tidligt og sammenhængende og på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages, og barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien.

Du kan læse mere om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet på borger.dk og om foranstaltninger om særlig støtte på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Børn og unge skal høres

Som udgangspunkt skal børn – uanset alder eller psykisk-/fysisk funktionsevne - høres i sager, hvor kommunen iværksætter foranstaltninger – f.eks. om anbringelse uden for hjemmet.

Barnet eller den unge skal indkaldes til en børnesamtale, inden kommunen træffer en afgørelse.

Der kan dog være særlige omstændigheder, som taler imod at gennemføre en børnesamtale. Det kan f.eks. være sagens karakter eller barnets modenhed.

Social- og Ældreministeriet hjemmeside kan du læse mere om børnesamtalen. Børneportalen giver information til børn og unge om anbringelse.

Børnefaglig undersøgelse

Når der er grund til at tro, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, skal kommunen undersøge forholdene nærmere. Dette kaldes en børnefaglig undersøgelse.

Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der skal iværksættes støtte til barnet eller den unge og familien.

Den børnefaglige undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til den børnefaglige undersøgelse.

Kommunen holder en samtale med barnet eller den unge. Samtalen kan dog udelades, hvis barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod det. Hvis der ikke kan gennemføres en samtale, skal kommunen forsøge at tilvejebringe oplysninger om barnets eller den unges synspunkter på anden vis.

Samtalen kan gennemføres uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, og uden at forældremyndighedsindehaveren er til stede, når det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges bedste.

Du kan læse mere om den børnefaglige undersøgelse på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Handleplan

Som opfølgning på den børnefaglige undersøgelse, skal kommunen altid udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om særlig støtte eller efterværn til børn og unge.

Handleplanen skal forholde sig til, hvilke af barnets eller den unges forhold og problemer, der skal handles på, og den skal angive, hvad målene er for denne indsats.

Social- og Ældreministeriet om handleplaner

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Forældremyndighedens indehaver og et barn eller en ung, der er fyldt 12 år, kan klage over Børne- og ungeudvalgets afgørelse om tvangsanbringelse til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen om klageadgang

Typiske spørgsmål og svar om klagesager

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH

DUKH om tilbagebetaling af ydelser efter Serviceloven

Børne- og Familierådgivningen

Kontakt os, hvis du:

  • Gerne vil tale med en socialrådgiver, hvis du fx oplever at have det svært derhjemme
  • Du oplever fysisk eller psykisk vold eller anden grænseoverskridende adfærd (fx billed-deling)
41 91 19 79
bfrg@jammerbugt.dk
Danmarksgade 3
9690 Fjerritslev
Telefontider:

Mandag-onsdag

8.00-15.30

Torsdag

8.00-17.00

Fredag

8.00-13.00