You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Lokalplaner og byplanvedtægter

Alle gældende lokalplaner og byplanvedtægter i Jammerbugt Kommune kan du se på www.plandata.dk, som er et digitalt register for fysisk planlægning i Danmark.

Om lokalplaner

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område, og en lokalplan fungerer som en lokal lov, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer indenfor planens område. Lokalplaner fastlægger f.eks.:

  • hvordan et område skal anvendes
  • hvor meget, der kan bygges
  • hvor bebyggelse, veje, friarealer med mere skal placeres

En lokalplan giver grundejeren ret til at bebygge og anvende ejendommene i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse og så videre i strid med en lokalplan, og lokalplanen er dermed bindende for den enkelte grundejer.

Lokalplaner regulerer kun fremtidige forhold og giver dermed ikke grundejere handlepligt, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

En lokalplan er gældende, indtil der udarbejdes en ny lokalplan for området. En lokalplanens bestemmelser kan kun ændres ved en ny lokalplan.

Om byplanvedtægter

Byplanvedtægter er en plantype, som blev udarbejdet i kommunerne indtil slutningen af 1970erne.

En byplanvedtægt indeholder, ligesom en lokalplan, bestemmelser om et områdes anvendelse, bebyggelse med videre.

I dag udarbejdes der kun lokalplaner. Byplanvedtægterne er dog stadig gældende og kan kun ophæves, hvis der vedtages en ny lokalplan for området. 

Sådan laver man en ny lokalplan

En lokalplan skal udarbejdes før der gennemføres udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse. Kommunalbestyrelsen vurderer i det konkrete tilfælde, om der skal laves en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at lave en lokalplan.

Dispensationer fra lokalplaner og byplanvedtægter

Udgangspunktet er, at lokalplanens og byplanvedtægternes bestemmelser skal overholdes, men kommunen kan dog dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan/byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Tinglysning og deklarationer/servitutter

Hvad er en servitut?

En servitut er en bestemmelse, der er pålagt en ejendom. En servitut og en deklaration er det samme.

Typisk kan en servitut  indeholde bestemmelser for, hvor du må bygge på din grund, eller hvordan din ejendom skal være tilsluttet forsyningsnettet.

Eksempler på hvad en servitut kan indeholde:

  • Bestemmelser for fælles afløbsledninger og/eller forsyningsledninger.
  • Bestemmelser for vedligeholdelse og brugsret til en fælles indkørsel.
  • Offentlig brugsret til en sti, der går gennem din grund.
  • Bestemmelser for, hvor højt dit hus må være.
  • Specifikke krav til højden på hæk og hegn.

Hvilke typer ejendomme kan være pålagt servitutter?

Servitutter kan gælde for alle typer ejendomme. Det vil sige enfamiliehuse, rækkehuse, etageejendomme, kolonihavehuse, sommerhuse, jordstykker m.v. kan være pålagt servitutter.

Før en servitut er gældende skal den være tinglyst.

Kan du få ophævet en servitut?

Om en servitut kan ophæves eller ej kommer helt an på servituttens indhold. Det er ikke lige til at ophæve en servitut, da det i udgangspunktet kun er den / de personer eller den myndighed, der har påtaleretten til den pågældende servitut, som kan ophæve den.

En servitut kan ophæves, hvis der laves en lokalplan for et område. Her vil lokalplanens bestemmelser veje tungere end servitutterne. Hvis en servitut fx skriver, at der maksimalt må bygges i 10 meters højde og der udarbejdes en lokalplan, der skriver, at man kun må bygge i 7 meters højde, er det lokalplanen, man skal rette sig efter. Lokalplanen er den ”øverste myndighed”.

Typisk bliver ældre og utidssvarende servitutter aflyst i sammenhæng med, at en lokalplan udarbejdes og træder i kraft.

Hvordan forholder du dig til servitutter ved boligkøb?

Sørg for grundigt at undersøge, hvad der er af servitutter på ejendomme, inden du skriver under på købskontrakten. Du kan risikere at få ubehagelige overraskelser, hvis du ikke er forberedt på, hvad du køber.

Hvordan finder du ud af, om der er servitutter på din grund?

Du kan finde ud af om du har en servitut på en grund via tinglysning.dk,  hvor du kan tjekke tingbogen for din ejendom. Du har også mulighed for at se, hvad der ligger af servitutter på andres ejendomme. Derudover er det altid en god idé at tjekke, om der er en gældende lokalplan for dit område.