Vedtægt for folkeoplysningsudvalget i Jammerbugt Kommune

Vedtægterne er senest tilrettet og godkendt af folkeoplysningsudvalget 22. november 2012.

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget består af 14 medlemmer:

  • 3 medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsen.
  • 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra den folkeoplysende voksenundervisning.
  • 5 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra folkeoplysende idrætsforeninger (fra 0-100+).
  • 2 medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger med idé og interessebetonet virksomhed.
  • 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de selvorganiserede (hvis denne ikke kan besættes tilbydes pladsen til Ungerådet).
  • 1 ad hoc medlem uden stemmeret, som udpeges af resten af udvalget for en 1-årig periode med henblik på at understøtte arbejdet med et fokusområde/tema, udmeldt under udviklingspuljen.

For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget vælges to – i prioriteret rækkefølge – stedfortrædere.

Folkeoplysningsudvalget kan indkalde relevante parter til belysning af en sag.

Flertallet af folkeoplysningsudvalgets medlemmer vælges ved fælles valghandling på et møde indkaldt af Udviklingsafdelingen, der påser at alle foreninger bliver repræsenteret.

Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

Indbydes til valgmøde skal foreninger, som i det seneste år op til datoen for valget har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud efter kap. 4 eller 5 i loven eller fået anvist et lokale efter loven.

For at være valgbar til folkeoplysningsudvalget skal man repræsentere en forening, som i det seneste år op til datoen for valg til folkeoplysningsudvalget har gennemført folkeoplysende virksomhed med tilskud i henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og/eller fået anvist lokaler.

Efter bestemmelserne i Ligestillingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007 med senere ændringer) skal det dog bemærkes, at foreningerne skal indstille lige mange kvinder og mænd. Hvis der kun skal indstilles ét medlem inden for en brugergruppe, skal de pågældende foreninger indstille en kvinde og en mand. Hvis der skal indstilles fx 3 medlemmer, skal foreningerne indstille to kvinder og to mænd.

Foreningerne kan fravige ligestillingsreglerne, hvis der foreligger særlige grunde, jf. Ligestillingslovens §10 a, stk. 2. Der skal i givet fald angives en begrundelse herfor.

Kommunalbestyrelsen kan ikke lade pladser i folkeoplysningsudvalget 'stå tomme' med henvisning til Ligestillingslovens regler, idet der er tale om et udvalg, der træffer generelle eller konkrete afgørelser, jf. Ligestillingslovens § 10 a, stk. 4.

Hver forening har 2 stemmer ved den fælles valghandling.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Afstemningen foregår således, at repræsentanter og personlige stedfortrædere (2 for hver foreningsvalgt repræsentant) til folkeoplysningsudvalget vælges af repræsentanter fra eget interesseområde. Valget sker ved skriftlig afstemning.

Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand. Formandspost og næstformandspost skal deles mellem de to hovedområder (voksenundervisningsområdet / foreningsområdet). Udviklingsafdelingen stiller sekretærbistand til rådighed.

Faste møder afholdes således, at de indgår i kommunalbestyrelsens møderunde. Der udfærdiges en mødeplan.

Folkeoplysningsudvalget afholder ekstraordinære møder, så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent.

Formanden leder møderne og afstemningerne.

Møderne kan deles op i en åben og lukket del. Dagsordenen indrettes herefter. Der er ikke offentlig adgang til møderne.

Møderne indkaldes med mindst 10 dages varsel.

Formanden kan indkalde ikke-medlemmer med henblik på at få en sag nærmere belyst.

Medlemmerne kan bede stedfortræderen deltage i mødet, såfremt de selv er forhindret.

Folkeoplysningsudvalgets dagsordener skal indeholde følgende punkter:

  • Bemærkninger til referat fra sidste møde.
  • Meddelelser fra formanden
  • Meddelelser fra forvaltningen
  • Sager til behandling.

Der føres en beslutningsprotokol over folkeoplysningsudvalgets møder. Protokollen underskrives af udvalgets medlemmer efter mødet.

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 1/2 af medlemmerne er til stede.

Beslutningerne træffes ved stemmeflertal.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Ethvert medlem er berettiget til i kort form at få afvigende meninger ført til protokol.

Formanden drager ved hjælp af Udviklingsafdelingen omsorg for, at beslutningerne udføres.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden under iagttagelse af de gældende regler for udvalg under kommunalbestyrelsen.

Der ydes ikke diæter.

Der ydes befordringsgodtgørelse til udvalgets møder. Formanden ydes et tilskud på 100 kr. pr. måned til dækning af telefonudgifter. Tilskuddet er skattepligtigt. Mødeudgifterne afholdes af kommunen.

Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte underudvalg.

Folkeoplysningsudvalget vælger hvert år et område, som udvalget vil sætte særligt fokus på.

Folkeoplysningsudvalget aflægger hvert år beretning for udvalgets virksomhed over for kommunalbestyrelsen.