Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri i Aalborg Kommune og i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune er tilknyttet Beboerklagenævnet i Aalborg frem til 31.12.2021.

Nævnets sammensætning

Formand
Kontorchef,  cand. jur. Ove G. Jensen 

Udlejerrepræsentant
Lars Christian Larsen - indstillet af et flertal af boligforeningerne i Aalborg

Lejerrepræsentant
Kurt Freiheit  - indstillet af Lejernes LO

Social sagkyndig
Beskæftigelseschef Michael Toftegaard Larsen (deltager uden stemmeret i sager vedr. husordensovertrædelser)

Link til Styringsdialog (internt link)

Hvilke type sager kan Beboerklagenævnet behandle?

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Boligens stand ved indflytning
 • Manglende vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • Husordensovertrædelse
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

Beboerklagenævnet kan bl.a. ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Huslejens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler 

Kontakt

Aalborg Kommune Beboerklagenævn
c/o Juridisk kontor
Boulevarden 13,
Postboks 462
9100 Aalborg

Tlf.: 99 31 17 42
Ditte Westmark Dalsfledt
beboerkn@aalborg.dk