Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater fra de forskellige udvalg, råd, nævn og samråd.

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 25-03-2021 18:00:00

Hent PDF-version

 • 35

  Orientering om foreløbigt regnskab 2020

  • Beslutningstema

   Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2020. Det endelige regnskab forelægges og behandles på de politiske møder i april.

  • Text

   Jammerbugt Kommunes regnskab for 2020 viser et realiseret driftsoverskud på 80 mio. kr. Dette er 0,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, og 12,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

   I det vedlagte bilag beskrives, hvordan resultatet for 2020 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og vedtaget budget samt afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget.

  • Text

   Den kommunale styrelseslov.

   Regnskabet forelægges og behandles på møderne i april 2021.

  • Text

   Som det fremgår af vedlagte bilag har regnskabsresultatet for 2020 medført en kassehenlæggelse på 24,4 mio. kr.

   Serviceudgifter i 2020 udgør 1.750,7 mio. kr. Dette er 10,5 mio. kr. under den vedtagne serviceramme.

   Anlægsudgifter (brutto) udgør 98 mio. i 2020 set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 88 mio. kr. Grundet COVID-19 er bruttoanlægsrammen suspenderet i 2020.

  • Indstilling

   Direktionen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager det foreløbige regnskab for 2020 til orientering.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 32:

   Anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Bilag

   Bilag Orientering om foreløbigt regnskab 2020: Orientering om foreløbigt regnskab 2020

  • Luk
 • 36

  Godkendelse af kommunegaranti til Halvrimmen Vandværk

  • Beslutningstema

   Godkendelse af ansøgning fra Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. om kommunegaranti på 3 mio. kr. til lån vedr. udskiftning af vandledningsnet.

  • Text

   Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. ønsker at udskifte deres vandledningsnet i forbindelse med det igangværende arbejde med kloakseparering i Halvrimmen. Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. skønner ud fra ledningsnettets alder og type, at det vil være økonomisk fordelagtigt at udskifte ledningsnettet nu, da der allerede foretages arbejde på ledningsnettet. Ved at udskyde udskiftningen af ledningsnettet til et senere tidspunkt, vil det medføre en forhøjelse af udgifterne til udskiftningen, da der på ny vil være udgifter til opskæring af asfalt, optagning af fortov inkl. genetablering. Dette formodes at ville fordoble udgiften til udskiftningen af ledningsnettet.


   Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. har søgt om kommunegaranti til lån til udskiftning af ledningsnet i Halvrimmen på 3 mio. kr. Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. har fået en vejledende låneberegning på et 25 årig lån med en fast rente på 0,26 % pr. år.


   Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper, Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger. Det drejer sig om: vedtægter, lånetilsagn fra Kommunekredit, Investeringsbudget, referat af generalforsamling, takstblad for 2021 samt regnskaber for 2017-2020.


   Materialet er gennemgået med følgende bemærkninger. Da selskabet er underlagt et hvile-i-sig-selv princip skal eventuelle over/underdækninger indregnes i kommende års priser eller anvendes til nyinvesteringer. I regnskab 2020 var der en overdækning på 61.985 kr. Halvrimmen Vandværks aktiver bestod pr. 31-12-2020 af anlægsaktiver for 5,93 mio. kr. og omsætningsaktiver for 0,95 mio. kr. Passiverne bestod af en egenkapital på 3,99 mio. kr. og gældsforpligtigelser for 2,88 mio. kr. Heraf er den langfristede gæld vedr. overdækning 2,38 mio. kr.


   På grund af allerede igangværende arbejde på ledningsnettet, er den likvide beholdning opbrugt, hvorfor udskiftningen af vandledningsnettet skal finansieres gennem et nyt lån. Det er af bestyrelsen besluttet at finansieringen af ydelsen på lånene til udskiftnings af ledningsnettet skal ske gennem reducerede vedligeholdsudgifter og takststigninger.


   Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet økonomien i selskabet er solid med en egenkapital ved udgangen af 2020 regnskabet på 3.991.922 kr. Der er afgivet blank revisionspåtegnelse. Der foretages ligeledes takststigninger for at finansiere ydelserne på lånene.


   Det fremgår af de fremsendte vedtægters § 5 at: For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.


   Vedtægerne indeholder dog ingen bestemmelser om opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse eller bestemmelser det gør, at vedtægtsændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det er derfor en forudsætning for kommunegarantien, at vedtægerne ændres, så det fremgår, at ændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld og at udtræden kan kun ske ved indfrielse af medlemmets forholdsmæssige andel af den langfristede gæld.

   Der er indkaldt til generalforsamling 16. marts 2021, hvor disse punkter forventes vedtaget.


  • Text

   Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

  • Text

   Den nye garanti vil medføre en årlig indtægt til Jammerbugt Kommune på 0,4% af restgælden, svarende til 12.000 kr. i garantiprovision i 2021.

   Garantien vil ikke påvirke kommunens låneramme, idet der jf. § 3 stk. 3 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang hertil.

  • Indstilling

   Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

   at meddele forhåndsgodkendelse af garanti til Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. på 3 mio. kr. til lån
   at endelig godkendelse af garanti meddeles administativt under forudsætning af, at vedtægterne tilpasses jvf. sagsfremstillingen   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 33:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 37

  Godkendelse af frigivelse af anlægsramme til udskiftning af selvbetjeningsløsningen på bibliotekerne

  • Beslutningstema

   Godkendelse af frigivelse af den samlede anlægsramme på ialt 428.000 kr. til udskiftning af selvbetjeningsløsningen på bibliotekerne.

  • Text

   I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat en anlægsramme på 428.000 kr., som blev fordelt med 214.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Det samlede beløb skal bruges til at opdatere softwaren til den nuværende selvbetjeningsløsning på de fire biblioteker samt udskifte selvbetjeningsautomaterne, da disse er udtjente. Løsningen skal samtidig sikre at bibliotekerne overholder kravene til digital sikkerhed. Bibliotekerne indførte for ca. 10 år siden selvbetjening og åbne biblioteker. Åbningstiden for selvbetjening er dagligt fra 07.00 - 22.00 på alle fire biblioteker og er meget benyttet. Akut er system og automat ude af funktion på biblioteket i Aabybro, hvor man således ikke er i stand til at åbne for udlån indtil dette er udbedret. Det er dermed nødvendigt at fremrykke opdatering og udskiftning, som egentlig skulle være sket senere på året.

  • Text

   Der er i budget 2021 afsat en anlægsramme på 428.000 kr., som fordeles med 214.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Grundet det akutte behov for udskiftning af selvbetjeningssystemet anmodes der om, at der i anlægsrammen gives plads til frigivelse af det samlede beløb på 428.000 kr.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at den samlede anlægsramme på 428.000 kr. frigives.   Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 11. marts 2021, pkt. 43:

   Anbefales godkendt. Det præciseres, at der er tale om en tillægsbevilling, hvori der overflyttes 214.000 kr. fra budget 2022 til 2021.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 41:

   Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt.


  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 38

  Godkendelse af disponering og frigivelse af anlægspulje 2021 under Teknik- og Miljøudvalget

  • Beslutningstema

   Godkendelse af disponering og frigivelse af anlægspulje på 6,0 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget

  • Sagsfremstilling

   I budget 2021 er der afsat en anlægsramme til Teknik- og Miljøudvalgets område på 6,0 mio. kr.

   På baggrund heraf er der udarbejdet følgende forslag til disponering. Der er i overslagsårene 2022-24 afsat 6,0 mio. kr.


   2021

   mio. kr.

   2022

   mio. kr.

   2023

   mio. kr.

   2024

   mio. kr.

   Fortove
   Pulje til etablering af mindre nye fortovsstrækninger samt sanering af fortove i forbindelse med gravearbejder

   1,5

   1,5

   1,5

   1,5

   Trafiksikkerhed
   Pulje til gennemførelse af tiltag bl.a. i henhold til kommunens Trafiksikkerhedsplan

   0,8

   0,8

   0,8

   0,8

   Broer og Bygværker
   Pulje til vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker

   1,5

   1,5

   1,5

   1,5

   Havne
   Renovering af havneanlæg, ålegræsfang m.v. Oprensning og bortskaffelse af sand.

   Ved mindreforbrug benyttes restbudgettet til vedligeholdelse af kommunale veje

   1,2

   1,2

   1,2

   1,2

   Diverse mindre projekter

   Prioriteres løbende af Teknik- og Miljøudvalget. Herunder turismerelaterede projekter, byforskønnelse i forbindelse med lokale tiltag, øvrige borgerønsker m.v.

   1,0

   1,0

   1,0

   1,0


   6,0

   6,0

   6,0

   6,0


  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at frigive anlægsrammen på 6,0 mio. kr. disponeret som foreslået.   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 24:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 42:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 39

  Godkendelse af anlægsregnskaber for jordforsyningsområdet samt salg af ejendom

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anlægsregnskaber for følgende projekter under Jordforsyning


   · Aaby/Vedsted (Horsbækken)

   · Fjerritslev Matr. 8h (Algade/Skovbrynet) samt salg af kommunal ejendom

   · ”Hullet” Kirkevej 28 E+F Aabybro

  • Text

   I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner og Økonomistyringsprincipper for Jammerbugt Kommune, aflægges der herved anlægsregnskab for projekter hvor den samlede bevilling, eller den samlede bruttoudgift eller -indtægt overstiger 2,0 mio. kr.

   Anlægsregnskab

   002048 Aaby/Vedsted (Horsbækken)   Budget

   Anlægsbevilling

   Kommunalbestyrelsesmødet den 12.12.2019, pkt. 216

   2.382.000

   Kommunalbestyrelsesmødet den 10.12.2020, pkt. 177

   58.000   Samlet anlægsbevilling

   2.440.000   Forbrug

   Faktisk forbrug   Køb og salg af jord

   2.444.887

   Køb af Jord

   2.444.887   Forbrug i alt

   2.444.887   Afvigelse i forhold til anlægsbevilling

   4.887


   Historik

   Anlægsprojektet vedr. Jammerbugt Kommunes erhvervelse af areal til 3. etape af byggemodningen af parcelhusgrunde i Horsbækken. Arealet er købt af FDF Aaby/Vedsted.

   Kommentarer til regnskabet

   Der konstateres ingen væsentlige afvigelser til den tildelte anlægsbevilling.

   Anlægsregnskab

   200 005162 Salg af areal Fjerritslev Matr. 8h (Algade/Skovbrynet)   Budget

   Anlægsbevilling

   Kommunalbestyrelsesmødet den 31.01.2019 pkt. 22

   -2.650.000

   Kommunalbestyrelsesmødet den 12.12.2019 pkt. 191

   -35.000

   Kommunalbestyrelsesmødet den 10.12.2020 pkt. 177

   25.000   Samlet anlægsbevilling

   -2.660.000   Forbrug

   Faktisk forbrug   Køb og salg af jord

   -2.659.290

   Salg

   -2.674.800

   Udgifter i forbindelse med salg

   15.510   Forbrug i alt

   -2.659.290   Afvigelse i forhold til anlægsbevilling

   710


   Historik

   Anlægsprojektet vedr. Jammerbugt Kommunes salg af areal til boligselskabet Domea Aabybro til opførelse af 40 ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium.

   Kommentarer til regnskabet

   Der konstateres ingen væsentlige afvigelser til den tildelte anlægsbevilling.


   Anlægsregnskab

   400 01341 Salg af Hullet Kirkevej 28 E+F   Budget

   Anlægsbevilling

   Kommunalbestyrelsesmødet den 12.12.2019 pkt. 191

   -2.047.000   Samlet anlægsbevilling

   -2.047.000   Forbrug

   Faktisk forbrug   Køb og salg af jord/bygninger

   -2.136.861

   Salg

   -2.100.000

   Forkøbsret

   -52.700

   Udgifter ifbm. Salg

   15.839   Øvrige udgifter

   52.957

   Landinspektør

   6.000

   Udtagning af forureningsprøver

   46.957   Forbrug i alt

   -2.083.904   Afvigelse i forhold til anlægsbevilling

   -36.904


   Historik

   Anlægsprojektet vedr. Jammerbugt Kommunes salg af den tidligere fritidsklub på Kirkevej i Aabybro. Ejendommen/arealet er solgt til Projektgruppen A/S.

   Kommentarer til regnskabet

   Anlægsregnskabet udviser en merindtægt på 0,04 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes en merindtægt som følge af en sikring på forkøbsret.

  • Text

   Budget- og regnskabssystem for kommuner og Økonomistyringsprincipper for Jammerbugt Kom-mune.

  • Text

   Anlægsbevillinger og faktisk forbrug er opført i nedenstående tabel

   I forhold til de afsatte bevillinger, ses der ingen væsentlige afvigelser.

   Projekt

   Anlægsbevilling

   Faktisk forbrug

   Afvigelse

   002048 Aaby/Vedsted (Horsbækken) Aabybro

   2.440.000

   2.444.887

   4.887

   005162 Salg af areal Skovbrynet/Algade Fjerritslev

   -2.660.000

   -2.659.290

   710

   013141 Salg af "Hullet" Kirkegade Aabybro

   -2.047.000

   -2.083.904

   -36.904


  • Indstilling

   Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskaberne.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 34:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 40

  Godkendelse af anlægsregnskab vedr. asfaltarbejde 2020

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anlægsregnskab for Asfaltarbejder 2020.

  • Text

   For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette

   skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.


   De udførte asfaltarbejder er prioriteret bl.a. med udgangspunkt i vejprogrammet RoSy's vedligeholdelsesforslag til optimal udnyttelse af anlægsrammen. Vækst- og Udviklingsforvaltningen har gennemkørt og vurderet de foreslåede strækninger før endeligt udbud.


   Anlægsarbejdet vedr. asfaltvedligeholdelse 2020 er nu færdigt og regnskabet viser et merforbrug på 5.000 kr.  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab for Asfaltarbejder 2020.   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 30:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 35:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 41

  Godkendelse af anlægsregnskab vedr. forlængelse af Toftevej, Aabybro

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anlægsregnskab for Forlængelse af Toftevej, Aabybro.

  • Text

   For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.


   En del af de afsatte midler til forbedring af infrastrukturen i Aabybro er anvendt på etablering af nyt vejanlæg ud til eksisterende og nye boligområder i den nordlige del af Aabybro. Den nye vej er anlagt i forlængelse af Toftevej og erstatter den første del af Hovensvej (nu Gammel Hovensvej) som ikke var egnet til den nuværende og kommende trafikbelastning. Der er samtidig anlagt ny dobbeltrettet fællessti langs vejen. Det oprindelige overslag for projektet var på 7,8 mio. kr., men pga. store nedbørsmængder i anlægsperioden, har det været nødvendigt at foretage mindre projektændringer, som har fordyret projektet. Denne regulering er sket i forbindelse med frigivelse af rammen for 2020.


   Anlægsarbejdet vedr. Forlængelse af Toftevej er nu færdigt og regnskabet viser et merforbrug på 66.000 kr.  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab for Forlængelse af Toftevej.   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 31:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 36:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 42

  Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Fortove 2020

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Fortove 2020.

  • Text

   For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.


   I forbindelse med kloaksanering er fortove i Halvrimmen og Fjerritslev sideløbende blevet renoveret.


   Anlægsarbejdet er nu færdigt og regnskabet viser et merforbrug på 18.000 kr.
  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab for Fortove 2020.   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 32:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 37:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 43

  Godkendelse af anlægsregnskab vedr. cykelsti langs Aggersundvej i Fjerritslev

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Cykelsti langs Aggersundvej i Fjerritslev.

  • Text

   For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.


   I forbindelse med kloaksanering af Aggersundvej i Fjerritslev blev det besluttet at ombygge en strækning af Aggersundvej. Strækningsaneringen var anbefalet i Kommunens Trafiksikkerhedsplan og indebar etablering af cykelsti i begge vejsider mellem Industrivej og Jernbanegade, pudebump samt en hævet flade for at synliggøre krydset Aggersundvej/Søndergade/Jernbanegade. Projektet var anslået til 3,35 mio. kr. i trafiksikkerhedsplanen. Der har derfor været en væsentlig besparelse ved at gennemføre projektet i forbindelse med kloaksaneringen.


   Anlægsarbejdet er nu færdigt og regnskabet viser et mindreforbrug på 3.000 kr.


  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab vedr. Cykelsti Aggersundvej.
   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 33:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 38:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 44

  Godkendelse af anlægsregnskab for Cykelsti Saltumvej

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Cykelsti Saltum.

  • Text

   For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.


   Det lykkedes Jammerbugt Kommune at få del i cykelpuljen 2017 til etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Faarupvej mellem Saltum og rundkørslen ved Fårup Sommerland. Cykelpuljens tilskud var 40%. Ansøgningens samlede overslag for cykelstien lød på 5,5 mio. kr.


   Anlægsarbejdet vedr. Cykelsti Saltum er nu færdigt og regnskabet viser et mindreforbrug på 1.000 kr.


  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab for Cykelsti Saltum.   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 34:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 39:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 45

  Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscenteret 2020

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscenteret 2020.

  • Text

   I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner og Økonomistyringsprincipper for Jammerbugt Kommune, aflægges der herved anlægsregnskab for projekter hvor den samlede bevilling, eller den samlede bruttoudgift eller -indtægt overstiger 2,0 mio. kr.


   Anlægsarbejderne i 2020 består af en lang række projekter. De største anlægsarbejder er oplistet i oversigten nedenfor. Anlægsarbejdet vedrørende bygningsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlægsprojekter er afsluttet i 2020 og udviser et samlet mindreforbrug på 4,975 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især igangværende projekter, som ikke er blevet afsluttet grundet vejrlig, lange leverancetider samt nedlukning på grund af corona.


   Mindreforbruget på 4,975 mio. kr. fordeler sig på følgende projekter, som færdiggøres i 2021:

   • 3,7 mio. kr. til nyindretning af de fire administrationshuse
   • 0,15 mio. kr. til indretning af lokaler Hjemmeplejen Klokkestøbervej
   • 0,25 mio. kr. hegn til Børnehaven Grøftekanten
   • 0,2 mio kr. restbeløb MGO plader DGI Hus og vinduer i Administrationsbygningen Pandrup
   • 0,25 mio. kr. til vinduer Industrivej 2
   • 0,45 mio. kr. til diverse småprojekter, som ikke kunne afsluttes på grund af vejrlig.


  • Text

   Mindreforbrug på projekter på ialt 4,975 mio. kr. i 2020. Projekterne forventes gennemført i 2021.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet for Bygningsvedligeholdelse 2020.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 40:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 46

  Godkendelse af anmodning om fritagelse for medlemsskab af Teknik- og Miljøudvalget samt valg af nyt medlem til Teknik- og Miljøudvalget.

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anmodning om fritagelse for medlemsskab af Teknik- og Miljøudvalget samt valg af nyt medlem til Teknik- og Miljøudvalget.

  • Text

   Malue Skeel har anmodet om fritagelse for medlemsskab af Teknik- og Miljøudvalget pr. 1. april 2021. Anmodningen er begrundet i, at dette var en aftale med valggruppen i forbindelse med konstitueringen.


   Udgangspunktet er, at valg af medlemmer til udvalg har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 3, 2. pkt. Uanset bestemmelsen i § 17, stk. 3, 2. pkt. antages det, at kommunalbestyrelsen på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når kommunalbestyrelsen skønner, at der er en rimelig grund dertil. Der tilkommer i den forbindelse kommunalbestyrelsen et betydeligt skøn, og kommunalbestyrelsen vil således også kunne imødekomme en begæring om udtræden, der er begrundet i politiske forhold.


   I henhold til lov om kommunernes styrelse § 28, stk. 1 gælder, at såfremt et medlem i valgperioden udtræder af et udvalg, hvori vedkommende er indvalgt af en bestemt gruppe, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Det er den gruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg og i sin tid indvalgte medlemmet, der skal besætte den ledigblevne plads.


   Det fremgår af beslutningsprotokollen fra det konstituerende møde den 5. december 2017, at Malou Skeel blev udpeget af Valggruppe 1 (VTO).


   Det vil således være medlemmerne i denne gruppe, der kan udpege et medlem, såfremt anmodningen om fritagelse efterkommes.


   Det er over for forvaltningen oplyst, at valggruppen peger på Jens Ørtoft til den ledigblevne plads. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Jens Ørtoft pr. 1. april 2021 har opsagt sin stilling som chef for Vej og Park, Jammerbugt Kommune.


  • Text

   Lov om kommunernes styrelse §§ 17, stk. 3 og 28, stk.1.

  • Indstilling

   Staben indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Malou Skeel fritages fra hvervet som udvalgsmedlem i Teknik- og Miljøudvalget, og at Jens Ørtoft vælgers som nyt medlem til Teknik- og Miljøudvalget.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 47

  Godkendelse af årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer

  • Beslutningstema

   Godkendelse af salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål 2021 samt generelle salgsbetingelser for boligparceller.

  • Text

   I vejledning om offentlig udbud ved salg er det anført, at kommunen som udgangspunkt skal sælge til højst mulige pris og som minimum til markedsprisen.


   Derfor tager kommunalbestyrelsen én gang årligt stilling til minimumspriser til salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål.


   Byggegrunde til parcelhuse

   På kommunens hjemmeside er alle ledige boligparceller udbudt.


   Nedenstående er de kommunalt ejede ledige boligparceller med salgspriser og tilslutningsbidrag:


   Adresse

   Antal

   Pris

   Tilslutningsafgifter


   Sallingvej, Arentsminde


   3


   120,- kr./m2

   Inkl. tilslutning til

   kloak og el


   Kirsten Holcks Vej, Brovst


   8


   210,- kr. /m2


   Ekskl. tilslutning


   Bygmarken, Halvrimmen


   2

   120.000,- kr.

   (fast pris)

   Inkl. tilslutning til

   kloak


   Niels Juelsvej, Skovsgaard


   2

   145.000,- kr.

   (fast pris)

   Inkl. tilslutning til

   kloak


   Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard


   6


   155,- kr./m2


   Ekskl. tilslutning


   Dalhøjen, Fjerritslev


   6


   200,- kr. /m2


   Ekskl. tilslutning

   Rugmarken, Fjerritslev -

   (gl. udstykning)


   1


   165,- kr. /m2


   Ekskl. tilslutning.


   Rugmarken, Fjerritslev


   6


   400,- kr./ m2

   Inkl. tilslutning til


   kloak og el


   Højvangen, Kaas


   9


   210,- kr./m2

   Inkl. tilslutning til

   kloak, el og vand

   Halkærvej, Moseby -

   (gl. udstykning)


   1

   75.000,- kr.

   (fast pris)

   Inkl. tilslutning til

   kloak, el og vand


   Halkærvej, Moseby

   12


   130,- kr. /m2

   Inkl. tilslutning til


   kloak


   Jacobsvej, Pandrup


   1


   350,- kr. /m2

   Inkl. tilslutning til

   kloak, el og vand


   Klosterlunden, Pandrup

   16


   400,- kr. /m2

   Inkl. tilslutning til

   kloak, el og vand


   Højbogårdsvej, Saltum

   13


   325,- kr. m2

   Inkl. tilslutning til

   kloak, el og vand


   Ingstrupvej, Vester Hjermitslev


   1

   85.000,- kr.

   (fast pris)

   Inkl. tilslutning til
   kloak, el og vand


   Elbæksmindevej , Biersted

   10


   495,- kr. /m2

   Inkl. tilslutning til

   kloak, el og vand


   Fjordbakken, Gjøl


   1


   210,- kr. /m2

   Inkl. tilslutning til

   kloak


   Fra den 1. marts 2020 og til den 10.marts 2021 er nedenstående grunde solgte:


   2 grunde på Kirsten Holcks Vej, Brovst

   4 grunde på Dalhøjen, Fjerritslev

   1 grund på Rugmarken, (gl.udst.), Fjerritslev

   1 grund på Rugmarken, (ny udst.), Fjerritslev

   4 grunde på Jacobsvej, Pandrup

   1 grund på Klosterlunden, Pandrup

   2 grunde på Højbogårdsvej, Saltum

   7 grunde i Horsbækken, Aabybro

   1 grund i Skovparken, Aabybro


   Der er nye udstykninger på vej i Brovst, Ingstrup og Aabybro.


   Kondemneringsgrunde

   Ud over ovenstående grunde, der er etableret direkte i forbindelse med byggemodningsprojekter, er der 24 grunde, som kan sælges afledt af kommunens kondemneringsprojekt. Det drejer sig om grunde i V. Hjermitslev, Sdr. Saltum, Pandrup, Kaas, Bratbjerg, Arentsminde, Halvrimmen, Ø. Svenstrup, Sønder Økse, Torslev, Skovsgård, Manstrup, Haverslev, Klim, Vust, Bonderup, Husby, Skerping, Trekroner og Thorup Holme. Disse grunde er ikke umiddelbart prisfastsat, men er udbudt fra kr. 12.000 – 400.000 + moms.


   Erhvervsgrunde


   Nedenstående oversigt over de ledige erhvervsarealer:

   Adresse

   Antal m2

   Fredensdal, Brovst

   Solgt i 2020

   Jægerumvej,Brovst

   Ca.12.600 m2

   Industrivej, Fjerritslev

   Ca. 3.800 m2

   Mågevej , Fjerritslev

   Ca. 1.900 m2

   Vestergårdsvej, Fjerritslev

   Ca. 9.500 m2

   Industrivej, Pandrup

   Ca. 33.700 m2

   Tranumvej, Birkelse

   Ca. 10.000 m2 (ikke byggemodnet)

   Teknologiparken, Aabybro

   Ca. 13.800 m2*

   Høgårdsvej , Aabybro

   På vej

   * Pt. er ca. 7.800 m² i udbud


   Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 en generel harmonisering af priserne på erhvervsjord. Prisen blev vedtaget til kr. 40 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Denne pris har været gældende gennem alle årene i Jammerbugt Kommune. Dog har arealer i Teknologiparken, Aabybro været udbudt til 125 kr./m² ekskl. moms og tilslutningsbidrag.


   Der er siden marts sidste år solgt jord i Teknologiparken i Aabybro og Fredensdal i Brovst.

   Der er fortsat reserveret et erhvervsareal i Teknologiparken på ca. 5.000 m² til et kommende FGU-projekt. Kommunalbestyrelsen skal senere behandle genudbud af to arealer i Teknologiparken.

   I efteråret 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen en lokalplan til erhverv for området syd for Ny Aabyvej / Høgårdsvej dækkende den landbrugsejendom, som kommunen købte i 2016. Byggemodningen af 11 erhvervsarealer forventes afsluttet omkring sommerferien 2021. Der er endnu ikke sket prisfastsættelse af disse arealer.


   Reservation

   Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at ændre reservationspraksis på boligparceller således, at der gives mulighed for en maksimal reservationsperiode på 12 måneder.

   Med den ændrede reservationspraksis er der indtil den 10. marts 2021, 21 aktive reservationer:

   3 i Brovst, 4 i Fjerritslev, 5 i Pandrup, og 9 i Aabybro.  • Text

   Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. 

  • Indstilling

   Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

   at priserne for boligparceller og erhvervsarealer fastsættes uændret i 2021.
   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 43:

   Anbefales godkendt med den bemærkning, at Elbæksmindevej udbydes til salg til 400 kr. pr. m2.


  • Beslutning

   Godkendt med den bemærkning, at grundene på Elbæksmindevej i Biersted sendes i offentligt udbud til en minimumspris på 400 kr. pr. M2.

  • Luk
 • 48

  Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om foreningen Udvikling Hærvejen

  • Beslutningstema

   Godkendelse af samarbejde med øvrige hærvejskommuner om foreningen Udvikling Hærvejen.

  • Text

   Hærvejen som hovedfærdselsåre gennem Jylland går langt tilbage i tiden. I dag snor Hærvejen sig dels som cykelrute fra Grænsen til Frederikshavn og dels som vandrerute fra Grænsen til henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals. Hærvejsoplevelser er populære og er kun forstærket under Corona-nedlukningen. Det er et godt udgangspunkt for at udvikle Hærvejen til et nyt niveau (se mere om Hærvejen, succeskriterier, aktiviteter og oplevelser langs Hærvejen i bilag 1).


   Jammerbugt Kommune har gennem de seneste fem år været medlem af den fælleskommunale forening Udvikling Hærvejen. Foreningen har med støtte fra Nordea-fonden udarbejdet en foranalyse, der på baggrund af en screening af potentialer i hver af de 15 Hærvejskommuner viser Hærvejens udfordringer og muligheder.


   Hærvejen er et kendt brand med internationalt potentiale. Sammen kan kommunerne løfte projekter, der gør Hærvejen mere attraktiv, styrker lokale initiativer og udvikler uforløste potentialer.

   Der skal skabes international synlighed, attraktive ruter, besøgssteder og fyrtårne med spændende Danmarksfortællinger og unikke naturoplevelser.
   Det vil give forventede gevinster for hver enkelt kommune langs Hærvejen.


   I Jammerbugt kan Hærvejssamarbejdet bidrage til eksempelvis

   • at etablere flere certicerede vandrerundture, som den yderst populære vandrerute Tranum-Fosdal
   • ruteomlægninger af Hærvejen kan medføre nye/forbedrede stiforbindelser lokalt, fx
    • at etablere stiforløb i området omkring Ryåen
    • at etablere bedre stiforbindelse til Aagaard (syd for Fjerritslev), herunder muligvis cykel/gangtunnel
    • at forbedre trafiksikkerheden for gående, fx ved Svinkløv Badehotel,
   • at etablere kortere kørestolsvenlige ruter i nærheden af Hærvejen
   • at videreudvikle Trailhead Slettestrand som knudepunkt for lokale og tværkommunale ruter. Flere faciliteter på stedet, som fx ly, vandskyllende toilet
   • at udvikle fyrtårnsprojekter, fx i forbindelse med naturnationalparken


   I Jammerbugt Kommune har Hærvejens vandrerute et forløb på 76 km, hvilket gør Jammerbugt til den kommune med den længste strækning.


   Interesse fra Nordea-fonden

   Nordea-fonden finder Hærvejen interessant som et nationalt ikon for Danmark med potentiale for et stærkt samlet brand. Nordea-fonden har meddelt, at de over en årrække ser mulighed for at udvikle Hærvejen med et trecifret millionbeløb. Udviklingen skal ske på initiativ fra kommunerne, som ligeledes også forventes at bidrage økonomisk til udviklingen.


   Nordea-fonden har vist interesse for et fælles kvalitetsløft af Hærvejen med op til 100 procent støtte, og lokale projekter med op til 50 procent støtte, herunder at opgradere lokale strækninger på Hærvejen og etablere lokale fyrtårns- og knudepunktsprojekter. De forventer en tilsvarende kommunal medfinansiering i form af direkte tilskud og at kommunerne finansierer et ’slagkraftigt sekretariat’. Nordea-fonden ser sekretariatet som en nødvendig og faglig kompetent samarbejdspartner på vegne af kommunerne.


   Fælles sekretariat

   Sekretariatet skal tilbyde kommunerne rådgivning, koordinering, vidensdeling og erfaringsudveksling samt støtte til fundraising til gavn for fælles og lokale projekter. Sekretariat sammensættes af tre medarbejdere, hvoraf den ene har en lederfunktion (se bilag 1, side 20).


   Værtskommune

   Alle deltagende kommuner kan blive værtskommune for sekretariatet ved at tilbyde en række ydelser for Udvikling Hærvejen. Værtskommunen udpeges samtidigt med opstart af en ny politisk organisering og indgåelse af samarbejdsaftale (se bilag 1, side 26).


   Organisering

   Der er udarbejdet en samarbejdsaftale for Hærvejskommunerne: det fælles håndslag på, at alle ønsker at samarbejde om udvikling af Hærvejen og en præcisering af de centrale vilkår (se bilag 2).


   Udvikling Hærvejen vil organisere sig ved følgende udvalg:

   • Repræsentantskabet består af 15 borgmestre/rådmænd samt 15 udpegede politiske repræsentanter som suppleanter. Her fastlægges strategier, og den kommunale politiske forankring sikres.
   • Bestyrelsen har 7 medlemmer; 4 borgmestre/rådmænd fra repræsentantskabet samt 3 medlemskaber, der tilbydes Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og en repræsentant fra et Hærvejsråd, der nedsættes med interessenter. Bestyrelsen fungerer som forretningsudvalg for repræsentantskabet.
   • Styregruppen består af 15 faglige ledere fra hver kommunes chefniveau. Styregruppen sikrer samspil med kommunale hensyn og interesser.
   • Koordinationsudvalget består af en faglig nøglemedarbejder fra hver af medlemskommunerne og repræsentanter fra hver af de kommunale turismedestinationer langs Hærvejen. Her sikres det praktiske samarbejde mellem kommuner og turistaktører om tværgående initiativer.


   Der er udarbejdet vedtægter gældende for Udvikling Hærvejen (se bilag 3).


   Procesplan

   Der lægges op til politisk behandling i alle 15 Hærvejskommuner i løbet af marts 2021, så kommunerne kan tilslutte sig samarbejdsaftalen den 13. april 2021 i forbindelse med det stiftende repræsentantskabsmøde for Udvikling Hærvejen (se bilag 1, side 30).

  • Text

   Deltagelse i Udvikling Hærvejen har hidtil kostet 25.000 kroner årligt. Der er indgået en aftale om ansættelse af Hærvejens koordinator i 2021 med 3 måneders opsigelsesfrist, som dækkes af disse midler. Fremadrettet finansieres Udvikling Hærvejen og sekretariat af medlemskommunerne med et budget på 2.775.000 kroner fordelt via en fordelingsnøgle med et basisbeløb og et varierende beløb i forhold til indbyggertal og kilometer Hærvej (se bilag 2 samarbejdsaftale). For Jammerbugt Kommune udgør medlemskab 223.375 kr. årligt. I Jammerbugt Kommune er beløb til medlemskab på 275.000 kr. årligt afsat i Budget 2021-2024.

   Hertil kommer på sigt medfinansiering til lokale projekter i Jammerbugt Kommune.

  • Indstilling

   Vækst og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

   at Jammerbugt Kommune indgår i samarbejdsaftale med øvrige kommuner i foreningen Udvikling Hærvejen,
   at borgmesteren deltager i det politiske repræsentantskab for foreningen Udvikling Hærvejen og udpeger en politisk repræsentant som suppleant,
   at vedtægter for foreningen Udvikling Hærvejen godkendes, og
   at Jammerbugt Kommune beslutter, om man ønsker at byde ind som værtskommune for foreningen Udvikling Hærvejens sekretariat.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 46:

   Anbefales godkendt, idet Økonomiudvalget foreslår Diane Aarestrup som suppleant for borgmesteren, og at Jammerbugt Kommune ønsker ikke at byde ind som værtskommune for foreningen Udvikling Hærvejens sekretariat.


  • Beslutning

   Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

  • Bilag

   Bilag Bilag 1 Baggrundsbeskrivelse Udvikling Hærvejen: Bilag 1 Baggrundsbeskrivelse Udvikling Hærvejen

   Bilag Bilag 2 Samarbejdsaftale Udvikling Hærvejen: Bilag 2 Samarbejdsaftale Udvikling Hærvejen

   Bilag Bilag 3 Vedtægter Udvikling Hærvejen: Bilag 3 Vedtægter Udvikling Hærvejen

  • Luk
 • 49

  Godkendelse af fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

  • Beslutningstema

   Godkendelse af model for fordeling af pulje i 2021 på 4,8 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer.

  • Text

   Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om en model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.


   Med finansloven for 2021 afsættes der 200 mio. kr. årligt i årene 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 supplerer midlerne afsat på finansloven for 2020: 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1.600 mio. kr. i 2025 til minimumsnormeringer.


   De første 500 mio. kr. for 2020 blev udmøntet i foråret 2020, og Jammerbugt Kommunes andel heraf på 3.147 mio. kr. blev i maj 2020 udmøntet til de kommunale institutioner.


   Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau, og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.


   Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år.


   Tildelingspuljens formål er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre frem til lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Heraf følger, at Dagplejen ikke er omfattet af puljemidlerne.


   Modsat betingelserne i 2020 skal privatinstitutioner altså også omfattes af puljetildelingen, hvorfor udmøntningen i 2021 sker til de kommunale daginstitutioner og privatinstitutioner, idet ingen af de øvrige institutionstyper findes i kommunen.


   Desuden er der åbnet op for, at der kan anvendes puljemidler til forventede merudgifter til søskende- og fripladstilskud samt overhead (f.eks. kompetencemidler og it-udgifter).


   Aftalepartierne er enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Aftaleteksten fastslår desuden, at de udmøntede puljemidler fra 2021 og frem skal indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Dette skal ses i lyset af, at midlerne i 2020 blev tildelt som puljemidler, hvorfor der ikke tidligere har skullet ske en takstforhøjelse af forældrebetalingen. Dette er anderledes i år, hvor midlerne skal indgå i takstberegningsgrundlaget, hvormed forældrebetalingen for en plads i år vil stige.


   Det betyder, at der med denne sag er beregnet nye takster for forældrebetaling i 2021. Loven på området foreskriver, at ændringer af takster skal varsles med 3 måneder, så i praksis betyder dette, at de nye forslag til takster først kan træde i kraft pr. 1. august 2021 (idet juli måned er betalingsfri).


   I 2021 forventes tildelingen til Jammerbugt Kommune at udgøre 4,8 mio. kr. og udmøntes til institutionerne umiddelbart efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


   Ud fra de skitserede regler for puljemidlernes anvendelse og den beløbsmæssige fordeling til Jammerbugt Kommune, er der lavet en fordelingsnøgle mellem de kommunale daginstitutioner og de private institutioner baseret på de budgetterede børnetal i disse institutioner i Budget 2021.


   Udmøntningen i de kommunale daginstitutioner sker gennem den gældende ressourcetildelingsmodel, og puljemidlerne kan anvendes til personale ansat efter reglerne om minimumsnormering i perioden 1. januar til 31. december 2021. Det betyder, at midlerne, i tråd med sidste år, skal anvendes på mere pædagogisk personale, og således den nuværende uddannelsesmæssige sammensætning på 70/30 som minimum fastholdes (70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere).


   Udmøntningen i forhold til de private institutioner sker gennem udbetaling af et øget tilskud pr. barn for alle 12 måneder i 2021.


   Nedenfor præsenteres to modeller i forhold til håndtering af forældrebetalingen i forbindelse med udmøntning af puljen i 2021:


   I begge modeller forudsættes det, at forældrebetalingsandel på 25% for en plads i dagtilbud fastholdes.


   • Model 1 - Der opkræves forældrebetaling af den del af puljebeløbet, der faktisk udmøntes i de kommunale institutioner i perioden august til december 2021. Der sker altså ingen yderligere opkrævning for januar til juni, som allerede er opkrævet hos forældrene, når de nye takster træder i kraft pr. 1. august 2021. I praksis betyder denne model, at forældrene kun betaler for 'normeringsløftet' i perioden fra 1. august og året ud. Der opkræves således ikke forældrebetaling for de normeringspenge, som tildeles institutionen for perioden 1. januar og frem til 31. juli.


   • Model 2 - Der opkræves forældrebetaling af årets samlede udmøntning i månederne august til december 2021. Det betyder i praksis, at forældrebetalingen i denne model stiger mere, da forældrene fra 1. august og året ud også kommer til at betale for de normeringspenge, der er tilført for perioden 1. januar til 31. juli.


   Model 1

   Udmøntning af den samlede pulje fordeles som beskrevet i nedenstående tabel.   De kommunale tilbud tildeles 3,9 mio. kr., og de private institutioner tildeles 1,1 mio. kr. Derudover afsættes 0,2 mio. kr. til merudgifter til friplads- og søskendetilskud. Merindtægter ved forældrebetaling fra 1. august til 31. december udgør 0,4 mio. kr. Samlet udmøntning udgør herefter 4,8 mio. kr. Der er ikke indregnet udgifter til overhead.


   Eksempler på udmøntning til en kommunal vuggestue og en kommunal børnehave:

   • En vuggestue med 8 børn tildeles 51.000 kr. (ca. 235 timer) pr. år, og en vuggestue med 17 børn tildeles 108.000 kr. (ca. 498 timer) pr. år.
   • En børnehave med 30 børn tildeles 96.000 kr. (ca. 443 timer) pr. år, og en børnehave med 90 børn tildeles 289.000 kr. (ca. 1.333 timer) pr. år.


   Der er tale om gennemsnitlige beløb. Beløbet og timerne til institutionerne er beregnet som et vægtet gennemsnit af pædagog- og medhjælpertimeløn og på baggrund af gældende ressourcetildeling.


   Udmøntningen medfører en ændring i normeringen i antal børn pr. fuldtidsansat medarbejder (ekskl. ledelse):

   • Vuggestue: Fra 3,55 til 3,37 børn pr. medarbejder.
   • Børnehave: Fra 6,88 til 6,54 børn pr. medarbejder.


   Udmøntningen får følgende betydning for forældrebetalingstaksten pr. måned i perioden 1. august til 31. december 2021:   Den afledte effekt heraf for de private institutioner betyder, at det månedlige tilskud ændres fra 8.809 kr. til 9.035 kr. for de 0-2 årige samt fra 5.163 kr. til 5.392 kr. for de 3-6 årige.


   Model 2

   Udmøntning af den samlede pulje fordeles som beskrevet i nedenstående tabel.   De kommunale tilbud tildeles 4,4 mio. kr., og de private institutioner tildeles 1,1 mio. kr. Derudover afsættes 0,4 mio. kr. til merudgifter til friplads- og søskendetilskud. Merindtægter ved forældrebetaling fra 1. august til 31. december udgør 1,1 mio. kr. Samlet udmøntning udgør herefter 4,8 mio. kr. Der er ikke indregnet udgifter til overhead.


   Eksempler på udmøntning til en kommunal vuggestue og en kommunal børnehave:

   • En vuggestue med 8 børn tildeles 58.000 kr. (ca. 268 timer) pr. år, og en vuggestue med 17 børn tildeles 122.000 kr. (ca. 563 timer) pr. år.
   • En børnehave med 30 børn tildeles 108.000 kr. (ca. 498 timer) pr. år, og en børnehave med 90 børn tildeles 325.000 kr. (ca. 1.499 timer) pr. år.


   Der er tale om gennemsnitlige beløb. Beløbet og timerne til institutionerne er beregnet som et vægtet gennemsnit af pædagog- og medhjælpertimeløn og på baggrund af gældende ressourcetildeling.


   Udmøntningen medfører en ændring i normeringen i antal børn pr. fuldtidsansat medarbejder (ekskl. ledelse):

   • Vuggestue: Fra 3,55 til 3,35 børn pr. medarbejder.
   • Børnehave: Fra 6,88 til 6,49 børn pr. medarbejder.


   Udmøntningen får følgende betydning for forældrebetalingstaksten pr. måned i perioden 1. august til 31. december 2021:   Den afledte effekt heraf for de private institutioner betyder, at det månedlige tilskud ændres fra 8.809 kr. til 9.028 kr. for de 0-2 årige samt fra 5.163 kr. til 5.385 kr. for de 3-6 årige.

  • Text

   Dagtilbudsloven og regeringens indgåede aftale 5. december 2020 om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

  • Text

   Udmøntningen af puljemidlerne er udgiftsneutral, idet den finansieres via statslige puljemidler og forøget forældrebetaling.

  • Text

   Ikke relevant

  • Indstilling

   Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender:


   at den samlede pulje på 4,8 mio. kr. udmøntes til de kommunale vuggestuer og børnehaver samt privatinstitutioner - og at evt. senere ændringer/forhøjelser af tilskudsbeløbet efterfølgende udmøntes til institutionerne
   at de samlede midler fordeles efter de budgetterede børnetal i Budget 2021 på både det kommunale og det private område og for det kommunale område efter den gældende ressourcetildelingsmodel
   at forældrebetalingstakster ændres efter model 1, således at en fuldtidsvuggestueplads stiger til 3.423 kr. og en fuldtidsbørnehaveplads til 1.880 kr. pr. måned
   at ændringerne af forældrebetalingstaksterne træder i kraft fra 1. august 2021
   at de budgetmæssige konsekvenser (neutrale) medtages i kommende budgetopfølgning

   Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. marts 2021, pkt. 22:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 47:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 50

  Godkendelse af tilsynsrapporter på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen 2020

  • Beslutningstema

   Godkendelse af afrapportering vedrørende lovpligtige tilsyn hos plejecentre og leverandører af hjemmepleje i Jammerbugt Kommune.

  • Text

   I henhold til Servicelovens § 151 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen for tilbud efter §§ 83, 83a og 86.


   Der skal jf. tilsynspolitikken på fritvalgsområdet aflægges ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg hos fritvalgsleverandørerne. Jammerbugt Kommune havde indtil 1. november 2020 6 kommunale hjemmeplejegrupper, tre kommunale plejecentre, fire privat ejede plejecentre og et friplejehjem, der udfører opgaver indenfor bl.a. servicelovens § 83.


   Formålet med tilsynene er at sikre, at alle leverandører (kommunale som private) leverer hjælp i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er visiteret til og dermed har krav på, samt at den leverede hjælp er i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne for Jammerbugt Kommune.


   Formålet med tilsyn er endvidere at følge op på, hvordan den enkelte leverandør efterlever leverandørkravene, og hvorledes samspillet er mellem leverandørerne og myndighed.


   Tilsynene blev i 2020 udført af ekstern virksomhed BDO, som indsamlede data ud fra tre datakilder hhv. gennemgang af dokumentation, observation og semistrukturerede kvalitative interviews med ledelse, medarbejdere og borgere. Dette under uanmeldte tilsynsbesøg, hvor de tilsynsførende har relevant faglig baggrund og erfaring indenfor det pågældende tilsynsområde.


   Hovedkonklusioner og tværgående resultater efter de gennemførte tilsynsbesøg er følgende:


   Plejecentre

   Overordnet vurderes det i tilsynet, at plejecentrene i Jammerbugt Kommune generelt lever op til kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau. Plejecentrene er samlet set meget velfungerende og arbejder systematisk med kerneopgaven og kommunens aktuelle udviklingsområder. Pleje og omsorg leveres generelt med en god faglig kvalitet. De faglige indsatser udføres med afsæt i en rehabiliterende og sundhedsfremmende tilgang, som understøtter den enkelte beboers aktuelle ressourcer og behov bedst muligt.


   Ledelsen har haft stort fokus på såvel kompetenceudvikling som medarbejdertrivsel i en presset tid med COVID-19 forholdsregler. Medarbejderne besidder overordnet de nødvendige faglige kompetencer i forhold til målgrupperne, og kommunens opkvalificeringskurser i relation til kerneopgaven følges i videst mulig udstrækning. Medarbejderne har ligeledes mulighed for faglig sparring samt tværfaglig videndeling med ressourcepersoner, hvor mødefora dog har været begrænset til Teams eller er aflyst for en periode.


   På baggrund af tilsynets fund beskrives 17 anbefalinger, hvoraf de 13 vedrører mangler i forhold til dokumentation, mens øvrige anbefalinger er fordelt over tre andre temaer.

   Hovedpunkterne i anbefalinger til tværgående udviklingspunkter er følgende:


   • at gældende retningslinjer og instrukser inden for dokumentationen fortsat bør indskærpes på flere af plejecentrene
   • at der fortsat arbejdes målrettet på at kvalificere dokumentationen i Nexus og sikre alle medarbejdere det fornødne kendskab til anvendelsen af Nexus med henblik på at skabe/fastholde en ensartet og systematisk dokumentationspraksis
   • at der - i samarbejde med sygeplejen – bør være fokus på, at dokumentationen konsekvent afspejler beboernes aktuelle helbredssituation, og at der i alle tilfælde følges op på faglige indsatser
   • at døgnrytmeplaner løbende justeres, svarende til beboernes aktuelle helhedssituation og fysiske, sociale og kognitive ressourcer, ligesom nuancering af beboernes motivation, mestring og vaner i højere grad kan udfoldes
   • at triagering på enkelte plejecentre fortsat bør have en øget opmærksomhed i forhold til, at dette konsekvent udføres med det aftalte interval for alle beboere.


   Tilsynet har på alle plejecentre fået oplyst, at den nyansatte dokumentationssygeplejerske ses som et væsentligt og værdifuldt led i at kvalificere implementeringsprocessen og dokumentationen i omsorgssystemet Nexus.


   Forvaltningen har haft fokus på ernæringsindsatsen på plejecentrene i 2020. Det beskrives i årsrapporten, at beboerne generelt udtrykker stor tilfredshed med maden og måltiderne, og medarbejderne har kompetente faglige overvejelser om ”det gode måltid” og samt relevante faktorer med betydning for beboernes livskvalitet. Måltiderne er for de fleste beboere dagens højdepunkt, og medarbejderne deltager i de fleste måltider og har fokus på at skabe hyggelige rammer, dialog og socialt samvær. Endvidere har medarbejderne en understøttende funktion for beboere med behov for hjælp under måltidet. Ligeledes fremhæves et særligt fokus på beboernes behov for særlige ernæringsmæssige indsatser i samarbejde med madleverandøren og kommunens samarbejdspartnere. Flere steder er medarbejdere i fleksjob behjælpelige med måltiderne, hvilket opleves givtigt. På et enkelt plejecenter oplever enkelte beboere svingende kvalitet efter skift af madleverandør, mens andre plejecentre netop roser leverandøren for, at maden bl.a. er frisklavet.


   Hjemmepleje

   Overordnet vurderes det i tilsynet, at leverandørerne af hjemmepleje er meget velfungerende, og at leverandørerne i tilfredsstillende grad lever op til Jammerbugt Kommunes kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau. Det er tilsynets vurdering, at engagerede medarbejdere og ledelse tilrettelægger ydelserne hensigtsmæssigt og fleksibelt ud fra de gældende rammer og vilkår med en generel høj borgeroplevet kvalitet, især når hjælpen leveres af kendte medarbejdere.


   Kerneydelsen leveres med en god faglig kvalitet og en rehabiliterende tilgang integreret i det daglige samarbejde med borgerne.


   På baggrund af tilsynets konklusioner beskrives 23 anbefalinger, hvoraf de 14 vedrører mangler i dokumentationen, mens øvrige anbefalinger er fordelt over fire andre temaer.

   Hovedpunkterne i anbefalinger til tværgående udviklingspunkter er følgende:

   • at der fortsat tilbydes løbende opkvalificering af medarbejderne, så kvaliteten af særligt den sundhedsfaglige dokumentation i Nexus løftes
   • at samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne om dokumentationen af helbredsmæssige problemstillinger og indsatser styrkes yderligere
   • hos enkelte leverandører anbefales, at borgernes aktuelle behov og ressourcer i alle tilfælde fremgår
   • øget fokus på at anvende Nexus’ muligheder for at beskrive borgers motivation, mestring og vaner
   • at triagefeltet hos enkelte leverandører konsekvent ajourføres, svarende til borgers aktuelle tilstand
   • at ledelsen hos enkelte leverandører iværksætter tiltag, der i højere grad sikrer borgernes oplevelse af kontinuitet og tryghed med henblik på kvalitet og genkendelige rammer i den helhedsorienterede indsats.


   Samtlige leverandører oplyser, at de ser frem til samarbejdet med den nyansatte dokumentationssygeplejerske.


   Implementering af anbefalinger i 2021

   Forvaltningen vil i 2021 anvende tilsynets anbefalinger til at højne kvaliteten i ældreplejen. Tilsynet finder overordnet, at Jammerbugt Kommune lever op til kvalitetsstandarderne og det vedtagne serviceniveau. Der er dog plads til forbedring, og særligt dokumentationsområdet opnår opmærksomhed i tilsynet.

   Dokumentation er vigtig, da kommunen skal kunne dokumentere, at borgerne får den behandling, der er aftalt. Samtidig giver dokumentation viden om de sundhedsfaglige indsatser, som er afgørende for, at medarbejderne kan sikre og udvikle kvaliteten af plejen. Pleje og omsorg ydes på tværs af sektorer og af forskellige medarbejdergrupper, og dokumentationen er derfor vigtig for at koordinere og understøtte de forskellige indsatser.

   Der er dog også en balance i dokumentationsarbejdet, idet vi skal sørge for, at medarbejderne bruger deres tid på kerneopgaven, som er pleje og omsorg for de ældre.

   På baggrund af tilsynsrapporterne for 2019 iværksatte forvaltningen i 2020 et øget fokus på dokumentationsområdet. Dette inkluderede bl.a. ansættelse af en dokumentationssygeplejerske. Forvaltningen vil i 2021 fortsætte dette fokus, som blandt andet udmønter sig ved, at dokumentationssygeplejersken tager ud på de enkelte plejecentre og hjemmeplejegrupper og underviser de sundhedsfaglige medarbejdere i dokumentation. Formålet med undervisningen er at give de sundhedsfaglige medarbejdere et kompetenceløft i forhold til dokumentation og fremme forståelsen af Fælles Sprog lll. Første undervisningsmodul forløber frem til sommerferien 2021, og omhandler blandt andet generelle oplysninger, der også er pointeret som et udviklingspunkt i forhold til dokumentation fra tilsynene.


   Tidsplan

   Social- og Sundhedsudvalget (anbefaler) 09.03.21

   Kommunalbestyrelsen (godkender) 25.03.21

  • Text

   Jævnfør Servicelovens § 151 har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. § 139.

  • Text

   Ikke relevant

  • Text

   Til orientering i Seniorrådet den 18. marts 2021

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen 2020.   Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2021, pkt. 26:

   Anbefales godkendt. 


  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag Årsrapport - Jammerbugt Plejecentre 2020: Årsrapport - Jammerbugt Plejecentre 2020

   Bilag Årsrapport - Jammerbugt Hjemmepleje 2020: Årsrapport - Jammerbugt Hjemmepleje 2020

  • Luk
 • 51

  Godkendelse af Praksisplan for almen praksis 2021

  • Beslutningstema

   Godkendelse af den endelige Praksisplan for almen praksis 2021.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen har i møde den 27. august 2020 godkendt Jammerbugt Kommunes høringssvar og høringsversionen af Praksisplan for almen praksis for 2021.


   Praksisplanudvalget sendte den 2. februar 2021 Praksisplan for almen praksis til endelig godkendelse.


   Praksisplan for almen praksis forventes endeligt godkendt af Regionsrådet den 30. marts 2021 og af kommunalbestyrelserne samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i februar/marts 2021. Praksisplanen træder i kraft den 1. april 2021.


   Formål

   Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger. Det er hensigten, at praksisplanen skal understøtte almen praksis' rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen.


   Udover at praksisplanen har som hovedfokus at definere almen praksis’ rolle og samspil med hospitaler og kommuner, omhandler praksisplanen bl.a. også lægedækning og tilgængelighed til almen praksis.


   Jammerbugt Kommunes bemærkninger til høringsversionen, som ikke er imødekommet:


   I al sin væsentlighed er der ikke indholdsmæssigt ændret på den høringsversion Kommunalbestyrelsen forholdt sig til i august 2020 i forhold til den praksisplan, der nu er sendt til godkendelse.


   Jammerbugt Kommune havde i høringssvaret tilbage fra august 2020 ønsket, at der mere specifikt stod skrevet at der skal skabes bedre mulighed for samarbejde eksempelvis ved, at udbudsklinikker kan deltage på møderne i Kommunalt Lægelig Udvalg (KLU). Dette er ikke blevet imødekommet. I praksis er der dog i Jammerbugt Kommune lavet aftale om, at udbudsklinikkerne fremadrettet deltager på KLU-møderne.


   Vedr. videokonferencer. Jammerbugt Kommune har ønsket indføjet, at der fremadrettet lægges vægt på at inddrage pårørende i de digitale konferencer, også selvom den pårørende befinder sig på en tredje lokation. Dette er ikke imødekommet.


   Derudover havde Jammerbugt Kommune ønsket indføjet nogle mere forpligtigende aftaler i forhold til kommunernes akutfunktion og forebyggelsestilbud (f.eks. røg, alkohol etc.). Dette er ikke imødekommet.


   Endelig havde Jammerbugt Kommune ønsket indføjet principper for lægevagtsordning – f.eks. afstand til anden lægevagtsordning, antallet af henvendelser, der ”udløser” en vagtlægeordning etc. Dette er ikke imødekommet.


   Tidsplan

   Børne- og Familieudvalget (anbefaler) – 08.03.21

   Social- og Sundhedsudvalget (anbefaler) – 09.03.21

   Beskæftigelsesudvalget (anbefaler) – 10.03.21

   Kommunalbestyrelsen (godkender) – 25.03.21

  • Lovgrundlag

   Sundhedslovens §206a

  • Økonomi

   Ikke relevant.

  • Kommunikation

   Høringsudgaven fra sommer 2020 var til kommentering i Seniorråd og Handicapråd.

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Praksisplan for Almen praksis 2021.


   Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. marts 2021, pkt. 25:

   Godkendt.

   Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2021, pkt. 27:

   Anbefales godkendt. 


   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. marts 2021, pkt. 16:

   Anbefales godkendt.


   Afbud:

   Winnie Aakjær


  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag Godkendelse af Praksisplan for almen praksis 2021: Godkendelse af Praksisplan for almen praksis 2021

   Bilag Praksisplan for almen praksis.pdf: Praksisplan for almen praksis.pdf

  • Luk
 • 52

  Orientering om decisionsskrivelse for 2019. Udlændinge og Integrationsministeriet

  • Beslutningstema

   Orientering om Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2019 på områder med statsrefusion for Jammerbugt Kommune.

  • Text

   Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.


   Ministeriet finder det ikke helt tilfredsstillende, at revisor har fundet fejl i 3 ud af 4 sager vedr. tilbud om integrationsprogram, hvor der mangler dokumentation. Revisor vurderer, at fejlen ikke har generel karakter. Revisor bemærker endvidere, at kommunens eget ledelsestilsyn har konstateret tilsvarende udfordringer i 2019.


   Forvaltningens kommentarer


   CV og jobfokus:

   På baggrund af revisionens bemærkninger om øget fokus på CV og jobsøgningsaftaler på integrationsområdet i forbindelse med sagsrevisionen 2019 er der iværksat følgende:


   Formulering af krav til og dokumentation af jobsøgning:

   Der har siden den 1. januar 2020 som en integreret del af ”Min Plan” lovpligtigt skullet formuleres krav til borgerens jobsøgning via modulet Krav til jobsøgning.


   Rådgiverne er introduceret til modulet i forbindelse med implementeringen af Forenklingsreformen, og faglig koordinator laver genintroduktion af modulet til faglig sparring efter lukkeperioden på grund af Covid-19.


   Der laves i forbindelse med de månedlige ledelsestilsyn fra og med juni 2020 endvidere udtræk i Fasit (jobcenter IT fagsystem), som viser borgere, hvor krav til jobsøgning ikke er udfyldt. Faglig koordinator følger op i forhold til den enkelte rådgiver.

   Yderligere vil der blive lavet stikprøver på, om der i de tilfælde, hvor borgeren er fritaget for registrering i joblog, er lavet en anden aftale med borgeren om, hvordan denne skal dokumentere sin
   jobsøgning. Ses der ikke fyldestgørende aftale, følger faglig koordinator op i forhold til den enkelte rådgiver.

   Opfølgning på jobsøgning og CV i forbindelse med jobsamtaler:

   Det er aftalt med teamet, at funktionaliteten ”Samtaleforberedelse” i Fasit anvendes som et dialogværktøj i samtalerne med borgerne.

   Samtaleforberedelse giver et struktureret overblik over borgerens jobsøgningsaktiviteter i joblog samt borgerens CV, og rådgiveren gøres via funktionaliteten eksempelvis opmærksom på, hvis der er huller i borgerens CV.


   Der følges via de løbende ledelsestilsyn op på, hvorvidt der i dokumentationen af samtalerne er fokus på CV og jobsøgning, ligesom der fra juni 2020 laves 2 ekstra tilsyn om måneden, hvor der specifikt følges op på, hvorvidt rådgiver i dokumentationen af samtalerne forholder sig til jobsøgningsaktiviteterne og CV.


   Faglig koordinator afrapporterer til afdelingsleder om status på området via de kvartalsvise opsamlinger på ledelsestilsyn fra og med 2. kvartal 2020.


   Øvrige tiltag og opfølgning:

   Der overvejes endvidere at lave en fælles faglig sparring om arbejdsgange på området med deltagelse af jobrådgiverne i Jobcenter Integration og rådgiverne for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der i sidstnævnte team er god praksis på området.


   Tidsplan

   Beskæftigelsesudvalget 10. marts 2021 (anbefaler)

   Økonomiudvalget 17. marts 2021 (anbefaler)

   Kommunalbestyrelsen 25. marts 2021 (til orientering)

  • Text

   Bekendtgørelse nr. 191 af 11. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets ressortområder.

  • Text

   Ikke relevant

  • Text

   Ikke relevant

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. marts 2021, pkt. 17:

   Anbefales til orientering.


   Afbud:

   Winnie Aakjær
   Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. marts 2021, pkt. 48:

   Anbefaler at orienteringen tages til efterretning.


  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Bilag

   Bilag Decisionsskrivelse - Jammerbugt: Decisionsskrivelse - Jammerbugt

   Bilag klassifikation af alvorsgraden af fejl: klassifikation af alvorsgraden af fejl

  • Luk
 • 53

  Anmodning om drøftelse af punkt på kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2021, vedr. godkendelse af deltagelse i arbejdet med etablering af ny busterminal på Vestergade i Brovst

  • Beslutningstema

   Kommunalbestyrelsesmedlem Diana Aarestrup (A) har på vegne af den socialdemokratiske gruppe den 20. februar 2021 anmodet om, at sagen (punkt 11 fra kommunalbestyrelsesmødet den 27. januar 2021) optages til drøftelse på kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts 2021.

  • Text

   "Godkendelse af deltagelse i arbejdet med etablering af ny busterminal på Vestergade i Brovst

   Beslutningstema

   Nordjyllands Trafikselskab ønsker en bekræftelse på, om Jammerbugt Kommune vil deltage i planlægningen af etablering af en ny busterminal på Vestergade i Brovst.

   Sagsbeskrivelse

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen har siden 2016 været bekendt med, at Nordjyllands Trafikselskab har arbejdet med at få igangsat et projekt mhp. flytning af Brovst Busterminal til en ny placering på Vestergade. Sagen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar 2018 hvor beslutningen blev " Projektet kan ikke godkendes i den nuværende form. Busterminalen vurderes i forbindelse med byfornyelsen af Brovst". Sagen blev igen behandlet I Teknik og Miljøudvalget den 13. august 2018 hvor beslutningen blev " Sagen udsættes mhp. at projektet skal indgå som en del af byfornyelsen i Brovst"

   Der er endnu ikke påbegyndt en byfornyelsesproces på Vestergade, men der er elementer, som er under udarbejdelse. Selve planen ved Møllegaarden indgår i et forskønnelsesprojekt, som Lions Club i Brovst arbejder med. I projektet er der også en renovering af P-pladsen ved Kirkegade og opsætning af ladestandere. Ligeledes har private investorer / byggefirmaer arbejdet med skitser for en ny bebyggelse af hele området ved Vestergade 12-20 (bilforhandleren). I byfornyelsesplanen for Brovst arbejdes der ligeledes med en strategi om en grøn hovedgade.

   Det er disse elementer, der evt. skal indtænkes i projekt omkring den nye terminal / superstop. Af bilag til denne sag er vist det byfornyelsesområde, der som udgangspunkt skal arbejdes med.

   Udover at busterminalen er et element i en byfornyelse, har NT også det selvstændige formål at sikre bedre faciliteter for passagerne og bedre fremkommelighed for bussen ved at spare kørslen ned til den nuværende busterminal.

   NT skriver i deres oplæg, at tidligere rummede mange busterminalerne og togstationer funktioner med billetsalg, kiosk, cafefunktion og fragtekspedition. Den teknologiske udvikling har betydet, at stort set alle billetsalg på busterminaler og togstationer er lukket, og det samme gælder mange af de små kiosker, der havde netop salg af billetter som en vigtig indtægt.
   Det betyder, at busterminalerne og togstationerne i dag ikke har de bemandede funktioner, de havde engang.

   De tomme og nedslidte busterminaler giver problemer med hærværk af ventesale og toiletter og tiltrækker uønsket ophold på terminalerne til gene for andre passagerer. Mange busterminaler er pga. pladsbehov placeret i byens periferi på steder, der særligt i aftentimerne kan opfattes som øde, hvilket også bidrager til en utryg oplevelse. Samtidigt er der ofte langt til de servicetilbud, der i øvrigt findes i byen, og som kunne benyttes i en naturlig forlængelse af en rejse med den kollektive trafik.

   NT skriver at, Brovst busterminal er i dårlig forfatning og har en uhensigtsmæssig placering, ift. at sikre en tryg ventefacilitet for kunderne, sikre synlighed i byen og sikre sammenhæng til bylivet og de øvrige servicefunktioner der er i byen. Der er problemer med hærværk på busterminalen, og til trods for en løbende indsats for at renovere og vedligeholde busterminalen er det en udfordring at sikre et godt serviceniveau for passagerer på busterminalen.


   Der er ønske om en helhedsløsning omkring et knudepunkt ved Vestergade, der erstatter den gamle busterminal. Heri sammenhængen til byen og parken, den trafikale løsning med buslommer, indretningen af ventefaciliteter, ladestander til el-biler og cykelparkering mv. De første skitser arbejder med en sydlige holdeplads etableres på Møllegårdens P-plads og en nordlig ved bilforhandleren – Vestergade 12-16-20.


   Jammerbugt Kommune har ikke tilkendegivet over for NT, hvorvidt kommunen ønsker at deltage i arbejdet. At Jammerbugt Kommune deltager er en forudsætning for at projekter kan gennemføres da kommune bl.a. er grundejer ved Møllegården og der vil være behov for at kommunen indgår i en planlægning og evt. byfornyelses af de ejendomme der er beliggende ved Vestergade 12-20.

   Projektet støttes af Vejdirektoratet (Trafikstyrelsen) med en godkendt til økonomisk frem vil 2022. Tidsplanen nu ser ud som vist i tabellen herunder.
   Det vurderes at projektet fortsat kan holde sig inde perioden frem til udgangen af 2022, selv om der allerede på nuværende tidspunkt er en forsinkelse i projektet.
   På den baggrund ønsker NT en tilkendegivelse fra Jammerbugt Kommune og kommunen vil fremme projektet.   Retsgrundlag

   Lov om Planlægning.

   Økonomi og finansiering

   Trafikstyrelsen støtter projektet med ca. 1.400.000 kr. Den endelige økonomi fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af et planforslag.

   Høring/borger- og brugerinvolvering

   Såfremt samarbejdet indledes, skal der nedsættes en projektgruppe med NT, Jammerbugt Kommune samt ejere og brugere af området.
   Ligeledes skal der være en offentlig debat om konkrete planskitser.

   Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tilkendegiver over for NT, hvorvidt Jammerbugt Kommune vil deltage i planlægningen af en ny busterminal på Vestergade i Brovst.


   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 11. januar 2021, pkt. 3:

   Malou Skeel, Torben Sørensen, Niels Jørgen Pretzmann, Michael Krogsgaard og Kjeld Hedegaard kan ikke godkende at gå videre med projektet. Lisbet Emmery og Jens Chr. Golding ønsker sagen behandlet på det kommende Kommunalbestyrelsesmøde.


   Kommunalbestyrelsen, den 27. januar 2021

   Ib Nellemann fik afprøvet sin habilitet i f.t. at deltage under punktet. Ib Nellemann blevet vurderet habil og deltog i behandlingen af punktet.


   Ændringsforslag fra A:

   Der arbejdes videre med NT om planlægning af en ny busterminal på Vestergade i Brovst:

   Imod: V og O (16 stemte imod).

   For: A, SF og T (11 stemte for).

   Ændringsforslaget blev dermed ikke godkendt.


   Afbud:

   Torben T. Sørensen. Jane Koller deltog som stedfortræder"


   -------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Administrativ bemærkning den 15. marts 2021:


   Forvaltningen gør opmærksom på, at forslag til bilag, som blev tilsendt kommunalbestyrelsen den 15. februar 2021 er vedhæftet denne dagsorden.


  • Text

   Efter styrelseslovens § 11 har alle kommunalbestyrelsesmedlemmer ret til at indbringe en sag og få denne sat på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

  • Indstilling

   Staben indstiller:

   at punktet efter anmodning fra kommunalbestyrelsmedlem Diana Aarestrup drøftes i kommunalbestyrelsen.

  • Beslutning

   Ændringsforslag: Der arbejdes videre med NT om planlægning af en ny busterminal på Vestergade i Brovst:

   For: 11: Socialdemokratiet (9), SF (1) og Borgerlisten (1).

   Imod: 16: Venstre (14) og Dansk Folkeparti (2).

   Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

   Kommunalbestyrelsens beslutning af den 27. januar 2021, hvor det blev besluttet ikke at arbejde videre med forslaget, blev fastholdt.

  • Bilag

   Bilag Muligt byfornyelsesområde i Brovst: Muligt byfornyelsesområde i Brovst

   Bilag Bilag til Behandling i Kommunalbestyrelsen - Knudepunkt Brovst 1.pdf: Bilag til Behandling i Kommunalbestyrelsen - Knudepunkt Brovst 1.pdf

  • Luk
 • 54

  Anmodning om drøftelse af punkt på kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2021 vedr. godkendelse af etablering af privatpasningsordning til 10 børn i alderen 0-3 år, på Mirabellevej 6, 9440 Aabybro

  • Beslutningstema

   Kommunalbestyrelsesmedlem Frank Østergaard (SF) har den 8. marts 2021 anmodet om, at sagen (punkt 29 fra Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 8. marts 2021) sættes på dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2021.

  • Text

   "Godkendelse af etablering af privat pasningsordning til 10 børn i alderen 0-3 år, på Mirabellevej 6, 9440 Aabybro

   Beslutningstema

   Godkendelse af etablering af privat pasningsordning til 10 børn i alderen 0-3 år på Mirabellevej 6, 9440 Aabybro.

   Sagsbeskrivelse

   Jammerbugt Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en privat pasningsordning med 10 permanente heltidspladser til børn i alder 0-3 år, og med 2 ansatte, på ejendommen Mirabellebvej 6, 9440 Aabybro. Ejendommen skal ikke bebos.


   Teknik- og Miljøudvalget har den 10. oktober 2008 besluttet, at ansøgninger vedrørende etablering af private institutioner skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget fastlægger det maksimale antal børn i private institutioner i byzonen.


   Planmæssige forhold:

   Ejendommen er et parcelhus, der ligger i byzone og er omfattet af Helhedsplan 17, kommuneplanramme 27.B1, og er udlagt til en bolig. Der ønskes ændret anvendelse fra bolig til en institution, derfor indebærer ansøgningen, at der meddeles en afgørelse om, at der ikke nedlægges forbud efter Planlovens § 12.


   Der er o forvejen en dagplejetilbud på samme stikvej.


   Plan - og Miljøafdelingen vurderer i dette tilfælde, at der er tale om en beskeden aktivitet, som ikke vil ændre områdets karakter af boligområde.


   Eksisterende forhold:

   Ejendommen er et parcelhus og har et matrikulært areal på 705 m². Bebyggelsen omfatter iflg. BBR en bolig på 128 m² samt en garage på 30 m² og et udhus på 30 m².


   Etageareal:

   Ansøger er af den opfattelse, at bruttoetagearealet vil kunne indeholde Jammerbugt Kommunes godkendelseskrav om mindst 10 m² pr. barn. Det oplyses i ansøgningsmaterialet, at det samlede brutto bygningsareal der anvendes til børneinstitution, 110 m², hvilket svarer til 11 m² pr. barn.


   Der vil stilles som vilkår, at bebyggelsen skal opfylde bestemmelserne i BR18 for institutionsbyggeri for så vidt angår mindst 3 m² opmålt frit gulvareal pr. barn.


   Lege- og opholdsarealer:

   De udendørs lege- og opholdsarealer er indhegnet. Det fremgår af ansøgningen at udendørs lege- og opholdsarealer udgør 360 m², og dermed vil kravet om mindst 35 m² pr. barn ved 10 børn blive opfyldt.


   Åbningstider:

   Ansøger har oplyst at institutionens åbningstid vil være alle hverdage, således:

   Mandag - torsdag: 7.00-16.30

   Fredag: 7.00-15.30


   Støj:

   Det vurderes, at de støjende aktiviteter, der medfølger ved etablering af en privat pasningsordning til 10 børn i alderen 0-3 år, generelt vil finde sted indenfor almindelig arbejdstid, og derfor vil ikke være en væsentlig ulempe for omboende.


   Vækst og Udvikling vurderer, at det er støjmæssigt forsvarligt at tillade etablering af en privat pasningsordning til 10 børn i alderen 0-3 år.


   Skiltning:

   Der ønskes et skilt på 100 x 60 cm, på muren ved siden af hoveddør.


   P-pladser og de trafikale forhold:

   Det er Jammerbugt Kommunes krav, at der skal sikres tilstrækkeligt parkeringsareal på egen grund til at betjene ejendommen. For daginstitutioner er kravet, at der etableres mindst 1 p-plads pr. 6 børn. Der skal indrettes mindst to befæstede og afmærkede P-pladser til institutionen.


   Ansøger har oplyst, at der vil blive anlagt 3 parkeringspladser til institutionen udover den p-plads der er i carporten/garagen.


   Det vurderes umiddelbart at det ansøgte ikke opfylder Jammerbugt Kommunes retningslinjer for placering og udformning af parkeringsarealerne. Dog det vurderes, at det er mulighed for at etablere minimum 2 p-pladser på ejendommen.


   Der vil stilles krav om, at Jammerbugt Kommunes P-normen skal overholdes. Pladserne skal desuden markeres i belægningen.


   Med det maksimale antal pladser på 10 vurderes der ikke at ske en så omfattende forøgelse af de trafikale forhold, at karakteren af boligområdet ændres i væsentligt omfang og dermed påfører ulemper for naboejendommene. Det vurderes, at infrastrukturen er god og kørende trafik til og fra institutionen kan ske uden komplikationer.


   Børne- og Familieafdelingen har som udgangspunkt ikke indvendinger mod, at der tillades etablering af privat pasningsordning på ejendommen, under forudsætning af, at dette sker i overensstemmelse med kommunens godkendelseskriterier. Sagen skal vurderes iht. læringsmiljøet jf. dagtilbudsloven.


   Vækst og Udvikling vurderer, at følgende bestemmelser skal være gældende for institutionen:

   • · At institutionen opfylder bestemmelserne i BR18 for institutionsbyggeri og legeplads.
   • · At institutionen opfylder Jammerbugt Kommunes godkendelseskriterier.
   • · At antallet af børn (0-3-årige) ikke overstiger 10.
   • · At der på egen grund etableres og opretholdes mindst 2 afmærkede og befæstede parkeringspladser.
   • · At institutionens åbningstid skal holdes inden for tidsrummet kl. 06.00 til 18.00.
   • · At eventuel skiltning skal forinden godkendes af Jammerbugt Kommunes byggesagsafdeling jf. administrationsgrundlag for skiltning.
   • · At der etableres en forsvarlig indhegning af institutionens udendørs opholds- og legearealer.
   • Der må ikke etableres udendørs oplag af nogen art, og udendørs opholdsarealer/legeplads skal fremstå ryddelig of velholdte.
   • Støj fra institutionen må ikke overstige miljøbeskyttelseslovens til enhver tid gældende bestemmelser.


   Retsgrundlag

   Planloven § 12

   BR18

   Budgetmæssige konsekvenser

   ikke relevant.

   Høring/borger- og brugerinvolvering

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen har foretaget to ugers partshøring af naboer og parter i sagen fra den 28. januar 2021 til og med den 12. februar 2021 (jf. Planlovens § 20 og Forvaltningslovens § 19).


   Der er indkommet bemærkninger som en samlet skrivelse fra naboer, som er underskrevet af 22 personer. Det vurderes, at 8 personer ud af de 22 er parter i sagen.


   De indkomne bemærkninger omhandler følgende:

   • ændring af status af boligområde,
   • trafikale udfordringer,
   • støj gener,
   • behov for særlige rolige forhold i området,
   • værdiforringelse af naboejendomme.


   Skema med bemærkninger, samt kortlægning af naboer der har sent indsigelser vedlægges som bilag.

   Der vedlægges ansøgernes kommentar til de indkomne indsigelser.

   Indstilling

   Vækst og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der ikke nedlægges forbud efter Planloven § 12 og dermed tillades etablering af privat pasningsordning til 10 børn i alderen 0-3 år på ejendommen Mirabellevej 6, 9440 Aabybro.


   Teknik og Miljøudvalget, den 8. marts 2021

   Godkendt idet det præciseres, at åbningstiden sættes til at begynde kl. 07.00 som ansøgt.


   Lisbet Emmery kunne ikke godkende indstillingen pga. støjforhold og trafikbelastning.


   Jens Christian Golding deltog ikke i behandlingen af punktet."

  • Text

   Efter styrelseslovens §11 har alle kommunalbestyrelsesmedlemmer ret til at indbringe en sag og få denne sat på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

  • Indstilling

   Staben indstiller

   at punktet efter anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Frank Østergaard drøftes i kommunalbestyrelsen.

  • Beslutning

   Borgmester Mogens Christen Gade blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

   Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af den 8. marts 2021, hvor det tillades, at der etableres privat pasningsordning, blev fastholdt.

   For: 24: Venstre (13) og Dansk Folkeparti (2), Socialdemokratiet (8), Borgerlisten (1).

   Imod: 2: Socialdemokratiet (1) (Lisbet Emmery), SF (1).


   Frank Østergaard og Lisbet Emmery kunne ikke godkende indstillingen p.g.a. støjforhold og trafikbelastning.

  • Bilag

   Bilag Dagsordenskort: Dagsordenskort

   Bilag Luftfoto1: Luftfoto1

   Bilag Bemærkninger fra naboer - med undrskriftsamling: Bemærkninger fra naboer - med undrskriftsamling

   Bilag kortlægning af tilsendte indsigelser - Mirabellevej 6_1: kortlægning af tilsendte indsigelser - Mirabellevej 6_1

   Bilag Skema med bemærkninger og kommentarer: Skema med bemærkninger og kommentarer

   Bilag Kommentarer til indsigelser fra naboer i forbindelse med ansøgning om etablering af privat pasningsordning på Mirabellevej 6.pdf: Kommentarer til indsigelser fra naboer i forbindelse med ansøgning om etablering af privat pasningsordning på Mirabellevej 6.pdf

  • Luk
 • 55

  Drøftelse af købstilbud på erhvervsarealer

 • 56

  Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

  • Beslutning

   Anbefales godkendt.

  • Luk
 • 57

  Godkendelse af frivillig aftale om nedrivning af erhvervsejendom i Brovst Midtby

  • Beslutning

   Anbefales godkendt. Winnie Aakjær, Susanne Møller Jensen og Frank Østergaard stemte imod.

  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER