Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater fra de forskellige udvalg, råd, nævn og samråd.

 

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Mødedato: 04-02-2020 15:00:00

Hent PDF-version

 • 11

  Strategiplan Voksenhandicap 2019-2023.

  • Beslutningstema

   Strategiplan for Voksenhandicap 2019-2023 er forvaltningens plan for arbejdet med en budgettilpasning i overensstemmelse med en politisk tilkendegivelse om at udgiftsniveauet på området søges tilpasset regionsgennemsnittet for Region Nordjylland. Strategiplan fremsendes til endelig godkendelse.

  • Sagsfremstilling

   Med afsæt i den økonomiske situation i 2019 på Sundhed- og Handicapområdet samt en politisk tilkendegivelse om, at udgiftsniveauet på voksenhandicapområdet gerne se at matche gennemsnittet i Region Nordjylland, har forvaltningen udarbejdet vedhæftede strategiplan (eftersendes). Planen er udarbejdet af forvaltningen hvorefter der har været et "regne sammen" forløb med central økonomi for derigennem at kvalitetssikre datagrundlaget.

    

   Planen indeholder en lang række data, der viser udviklingen på fagområdet i de seneste år, herunder hvilke områder hvor der har været en vækst og dermed øget forbrug.  Strategien beskriver hvilke tiltag der er igangsat med afsæt i de politiske beslutninger, der er truffet medio 2019 samt for budget 2020. Endelig beskriver Strategien hvilke langsigtede strategiske tiltag der fra forvaltningens side kunne overvejes at kigge nærmere ind i, men som endnu ikke er politisk drøftet. Alt sammen tiltag og forslag, som har til formål at fagområdets økonomi frem mod 2023, vil nærme sig gennemsnittet for Regions Nordjylland under forudsætning af, at gennemsnittet for Region Nordjylland frem mod 2023 vil svare til gennemsnittet for 2018.

    

   De politiske elementer af den langsigtede strategiplan vil ske via diverse oplæg til politisk godkendelse (kommissorium) forud for iværksættelse af den egentlige afdækning og beskrivelse. Efterfølgende politisk godkendelse af de konkrete anbefalinger. I disse processer vil der ske inddragelse af relevante parter - herunder høring.

    

   De administrative elementer af den langsigtede strategiplan vil ske via inddragelse via MED-system og relevante parter. Ligeledes via kommissorier og med løbende politisk orientering.

    

   Strategiplanen er første gang drøftet i Social- og Sundhedsudvalget på møde den 24. september 2019 hvor udvalget kom med input og efterfølgende den 29. oktober 2019, hvor udvalget godkendte den tilrettede strategiplan. Det er efterfølgende besluttet, at strategiplanen skulle kvalificeres yderligere via ”regne sammen” forløb med central økonomi.

  • Kommunikation

   Indstilling, Direktionen den 28. januar 2020

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at udvalget drøfter Strategiplanen og fremsender til Kommunalbestyrelsen til

   godkendelse. 

    

   Direktionen, den 28. januar 2020

    

   Carsten Kaalbye og Malene Andersen gennemgik strategiplanen med fokus på “regne sammen” forløbet.

    

   Sagen er på vej i SSU med høringssvar fra Handicaprådet.

    

   Stategien gennemgås på Temamøde for Kommunalbestyrelsen sammen med Strategiplanen for det specialiserede børneområde.

    

   Drøftelse af mål og generel drøftelse af serviceniveau og socioøkonomiske nøgletal.

    

   Børne- og familiedirektøren tilbød på baggrund af præsentationen erfa-udveksling på området.

    

   Når regnskabstal for 2019 foreligger i marts/april opdateres strategiplanen.

    

   Der skal udarbejdes opfølgning på effekter af hjemtagelser.

    

   Der ønskes supplement om oversigt over køb og salg af pladser i kommunen.

   Social- sundheds- og beskæftigelsesdirektøren orienterede om overvejelser om konkurrenceudsættelse.

    

   Sagen optages på dagsordenen til kommende Borgmestermøde. 

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget

   • drøfter strategiplanen
   • anbefaler strategiplanen til godkendelse.

  • Beslutning

   Indstillingen godkendt

  • Bilag

   Bilag Endelig Strategiplan Sundhed og Handicap 2019-2023: Endelig Strategiplan Sundhed og Handicap 2019-2023

   Bilag høringssvar: høringssvar

  • Luk
 • 12

  Godkendelse af businesscase for DigiRehab

  • Beslutningstema

   Godkendelse af indgåelse af aftale med DigiRehab om øget træningsindsats i borgers eget hjem med henblik på forbedret funktionsniveau.

  • Sagsfremstilling

   Sundheds- og Seniorområdet har været i dialog med DigiRehab, som tilbyder et digitaliseret træningsforløb til borgere i eget hjem. DigiRehab har dokumenteret, at der med en rehabiliterende indsats på fritvalgsområdet kan skabes et forbedret funktionsniveau hos borgerne og et højere kompetenceniveau hos medarbejderne, og at investeringen i velfærdsteknologi og uddannelse til at skabe dette forbedrede funktionsniveau og kompetenceniveau kan betales via et fald i ydelser.

    

   Indsatsen består af et 12 ugers forløb, hvor borgere træner efter et individuelt tilpasset træningsprogram. Hjemmeplejens personale uddannes i at understøtte øvelserne, som formidles via en tablet. Borgerne revurderes løbende af hjemmeplejens personale igennem DigiRehabs digitale løsning. Dette sikrer, at borgernes øvelser tilpasses borgernes funktionsniveau.

    

   Besparelserne forventes at dække udgiften til kompetenceudvikling, øget træningsindsats og licenser, hvorfor Sundheds- og Seniorområdet anmoder om tilladelse til at indgå forsøgsordning/pilotprojekt på et begrænset geografisk område indenfor hjemmeplejen.

    

   Pilotprojektet vil konkret bestå i, at der udvælges 50 borgere i en enkelt hjemmeplejegruppe, som ikke i dag modtager træning. Ud fra DigiRehabs erfaringer forventes det, at 35-40 borgere vil gennemføre træningsforløbet på 12 uger. Der vil ligeledes være 14 ugers opfølgningsforløb for at måle på effekten af træningen.

    

   Forsøget vil betyde, at der skal ske oplæring af 15-20 hjemmehjælpere, som skal varetage træningen.  

    

   Der kan læses mere om DigiRehab på www.digirehab.dk. På DigiRehabs hjemmeside kan der, under ”Cases” ses medieindslag fra TV2, TV MIDT/VEST og TV SYD.

    

   ./.       DigiRehab er allerede inde hos andre kommuner, læs evt. om dette på https://www.dknyt.dk/artikel/105901/styrketraening-skal-mindske-behovet-for-hjemmehjaelp

    

   Vedlagt som bilag er DigiRehabs præsentation til Jammerbugt kommune. Der ses store varianter i effekten i de enkelte kommuner, og det vurderes derfor væsentligt at afprøve i en Jammerbugt kommune kontekst i forhold til effekten, inden der træffes beslutning om en generel implementering af DigiRehab.

  • Lovgrundlag

   Lov om Social Service §83.

  • Økonomi

   Det forventes at reduktionen af ydelser på frivalgsområdet vil dække udgifter til pilotprojektet, hvilket vil sikre balance mellem udgiftsniveau og budget i Sundheds- og Seniorområdet.

    

   Der vil være en investering på:

   Licenser: 78.500 kr.

   Oplæring 4 timer: 30.000 kr.

   Visitering af træningstid (20 minutter pr. borger pr uge. Timepris 375 kr.): 75.000 kr.

   Tovholder funktion (vurderet) 16.500 kr.

   I alt: 200.000 kr.

    

   DigiRehabs forventede besparelse pr. borger er 30-60 minutter pr. uge. (gennemsnit 45 min)

   35 borgere: 9.800 kr. pr. uge., hvilket betyder, at pilotprojektet vurderes at være selvfinansierende.

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der indgås aftale med DigiRehab om afprøvning af konceptet i én hjemmeplejegruppe i Jammerbugt Kommune.

    

  • Beslutning

   Indstillingen godkendt

  • Bilag

   Bilag Digirehab_Præsentation_Dec 2019 - Jammerbugt: Digirehab_Præsentation_Dec 2019 - Jammerbugt

  • Luk
 • 13

  Mulig udvidelse af botilbuddet Poppelhuset i Brovst.

  • Beslutningstema

   Forvaltningen har identificeret et behov for flere pladser til borgere med erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade eller neurologiske lidelser.

  • Sagsfremstilling

   Forvaltningen kan nu og på sigt identificere en stigning i tilgangen af borgere indenfor målgruppen til Poppelhuset, hvor der aktuelt ikke er flere ledige pladser. De fysiske rammer af det tidligere Akut- og Afklaringstilbud på Poppelvej har stået tomme siden lukningen af tilbuddet med udgangen af juni måned 2019 og rummer 5 lejligheder. Disse lejligheder er bygningsmæssigt i naturlig forlængelse af Poppelhuset, hus B og ses velegnede i forbindelse med en udvidelse af Poppelhuset.

    

   Forvaltningen anbefaler, at én af lejlighederne omdannes til en fællesstue/lejlighed, således der er mulighed for at trække sig til roligere omgivelser for de borgere, der skal skærmes og dermed har behov herfor.

    

   Med eget kommunalt tilbud har vi optimal mulighed for indflydelse på såvel den socialfaglige og sundhedsfaglige kvalitet af den indsats borgerne modtager som på prisen. En udvidelse med 4 ekstra pladser vil sikre høj faglig kvalitet i borgernes hjemkommune.

    

   I henhold til Jammerbugt kommunes hjemtagelsesstrategi søges borgere netop tilbudt ophold i deres hjemkommune, således de har mulighed for at være tæt på familie og øvrigt netværk.

    

   Hertil kommer at der i forbindelse med budget 2020 er budgetteret med et forventet færre antal leverandører på tilbud. Ved etablering af eget tilbud i tilknytning til et yderst kompetent og kvalitativt eksisterende tilbud vil Jammerbugt kommune få mulighed for at give flere af egne borgere et tilbud i nærområdet.

    

   Med en udvidelse på 4 pladser vil Jammerbugt kommune have mulighed for at visitere til tilbud i hjemkommunen i stedet for at visitere borgerne til eksterne tilbud, som enten kan være private i kommunen eller kommunale i andre kommuner.

    

   Ved en eventuel positiv tilkendegivelse fra Social- og Sundhedsudvalget vil forvaltningen fremsende sagen til udtalelse i Handicaprådet samt begynde indhentning af godkendelse i Socialtilsyn Nord.  

  • Lovgrundlag

   Servicelovens § 85, Almenboliglovens § 105

  • Økonomi

   Estimering af øvrige omkostninger i forbindelse med opstart af tilbud:

   Udgift:

   Beløb:

   Takstfinansieret

   Neurofaglig efteruddannelse pr. deltager

    

   16.800 kr. (kursusforløb)

   3.500 kr. (udgift ift. eksamen)

   Klargøring af fællesareal

   Almindeligt vedligehold betales af Deas

    

   Møblering af fællesareal

   Jf. Deas er der midler via henlæggelserne og der ville kunne betales for lettere møblement til fællesstue.

   Deas skal dog have et budget før endelig bekræftelse

    

   IT-udstyr

   5.000,00 kr.

    

   Re-godkendelse jf. Socialtilsyn Nords takster for 2020

   12.243,00 kr.

    

   I alt:

   17.243,00 kr.

    

    

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social og Sundhedsudvalget drøfter oplægget med henblik på efterfølgende høring i Handicapråd og indhentning af godkendelse ved Socialtilsyn Nord.

  • Beslutning

   Sagen drøftes på næste KMB temamøde i sammenhæng med strategiplan for voksenhandicapområdet. Herefter genoptages sagen i SSU

  • Bilag

   Bilag Notat vedr Poppelhuset: Notat vedr Poppelhuset

  • Luk
 • 14

  De fem pejlemærker i Sundhedsaftalen

  • Beslutningstema

   Formanden for Social- og Sundhedsudvalget har anmodet om en orientering vedr. handlingsplan for Jammerbugt Kommune i forhold til udmøntning af ny Sundhedsaftale.

  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med den nye sundhedsaftale er den administrative organisering blevet væsentligt ændret. Det nære sundhedsvæsen er blevet udmøntet på den måde, at beslutningskraften i højere grad flyttes ud lokalt. I praksis vil det sige, at de 4 klynger i regionen i højere grad selvstændigt udvikler nye indsatser og projekter og implementerer aftaler i et tværsektorielt perspektiv mellem kommuner, region (hospital og psykiatri) og almen praksis. Det store fokus på initiativer lokalt skyldes at den nye sundhedsaftale har som bærende princip, at styrke det lokale ejerskab og sætte de lokale kræfter ”fri” til at udfylde rammerne med initiativer og indsatser, som giver mening lokalt.

    

   Den godkendte sundhedsaftale er bygget op omkring 5 pejlemærker. Der er i det politiske Sundhedskoordinationsudvalg (SKU) godkendt en implementeringsplan i forhold til disse pejlemærker og delmål. 

    

   De 5 pejlemærker er:

   1.    Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaven og sundhedstilbud tæt på borgeren

   2.    Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartnere

   3.    Større lighed i sundhed

   4.    Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

   5.    Mindre rygning vil give flere raske leveår

    

   Jammerbugt Kommune er i klynge med Aalborg Kommune i Sundhedsaftaleregi, men grundet den interne organisering i dette klyngesamarbejde, er det Jammerbugt Kommune der selvstændigt beslutter, hvilke udviklingsinitiativer som kommunen ønsker at igangsætte, ligesom kommunen selv er ansvarlig for udmøntning af handlingerne. Der er vedlagt udkast til handleplan med forslag til nye projekter/indsatser i henhold til de 5 pejlemærker og delmål i Jammerbugt Kommune. Disse nye forslag er et produkt og afsøgning af behov for yderligere tiltag i et tværsektorielt perspektiv i forvaltningerne i Jammerbugt Kommune. Handleplanen har bl.a. været behandlet i Den Sundhedsstrategiske Tænketank.

    

   I januar 2020 behandler Direktionen og udvalgene handleplanen. Formålet med handleplanen er at kunne præsentere forslag til fremtidige tværsektorielle projekter og indsatser for Sundhedsstyregruppe Jammerbugt på møde den 13. januar 2019. I Sundhedsstyregruppe Jammerbugt deltager direktør og chefer fra Jammerbugt Kommune samt direktører fra Region Nordjylland, hospitaler og psykiatri. Der er endnu ikke udpeget repræsentant fra PLO og den præhospitale indsats.

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at orienteringen vedr. handleplan og retning for sundhedsaftalesamarbejdet tages til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning

  • Bilag

   Bilag Handleplan for indsatser og projekter i et tværsektorielt perspektiv_ 22 01 2020 -: Handleplan for indsatser og projekter i et tværsektorielt perspektiv_ 22 01 2020 -

  • Luk
 • 15

  Godkendelse af kvalitetsstandard for klippekortsordning

  • Beslutningstema

   Godkendelse af kvalitetsstandard for klippekortsordning inden for Sundhed & Seniors område

  • Sagsfremstilling

   Social- og Sundhedsudvalget har tidligere udtrykt ønske om udarbejdelse af en kvalitetsstandard for klippekortsordningen på Sundhed & Seniors område.

    

   Vedhæftet bilag er udkast til kvalitetsstandard, som indeholder et serviceniveau på op til 25 minutters hjælp ugentligt med mulighed for opsparing op til 5 timers sammenhængende hjælp.

    

   Kvalitetsstandarden er gældende både for borgere i eget hjem og på plejecenter beliggende i Jammerbugt Kommune.

    

   Kvalitetsstandarden har endnu ikke været i høring i Seniorrådet, hvorfor det anbefales, at dette gøres, såfremt udkastet kan godkendes i Social- og Sundhedsudvalget.

  • Lovgrundlag

   Lov om social service § 83.

  • Økonomi

   Kvalitetsstandarden beskriver den nuværende praksis, og derfor forventes der ikke stigning i udgiftsniveauet.

  • Kommunikation

   Høring vil foregå i perioden 5. februar til 4. marts 2020

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at høringsudkast til kvalitetsstandard for klippekortsordning sendes i høring i perioden 5. februar til 4. marts 2020

  • Beslutning

   Indstillingen godkendt

  • Bilag

   Bilag Kvalitetsstandard klippekortsordning: Kvalitetsstandard klippekortsordning

  • Luk
 • 16

  Meddelelser fra forvaltningen og udvalgets medlemmer

  • Beslutningstema

   Meddelelser fra forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   "Meddelelser fra forvaltningen og Social- og Sundhedsudvalget" er et fast punkt på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden, hvor meddelelser udveksles til gensidig orientering.

    

   Der orienteres om;

   •  

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelserne til efterretning 

  • Beslutning

   Meddelelserne blev taget til efterretning

  • Luk
 • 17

  Drøftelse af kontrakt

 • 18

  Udbud: Beklædning

 • 19

  Drøftelse af kontrakt

 • 20

  Drøftelse af kontrakt

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER