Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater fra de forskellige udvalg, råd, nævn og samråd.

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 10-10-2019 18:00:00

Hent PDF-version

 • 172

  Førstebehandling af Budget 2020 - 2023

  • Beslutningstema

   Førstebehandling af budget 2020 og overslagsårene 2021 - 2023.

  • Sagsfremstilling

   Arbejdet med budget 2020 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 13. februar, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev lagt fast.

    

   Lige inden sommerferien informerede KL dog om, at økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL først fandt sted i august.

   Indenrigsminister Astrid Krag gav dispensation til vedtagelsen af budget 2020 således, at fristen er flyttet til 5. november 2019.

    

   På baggrund af den nye information om økonomiaftalen og fristen for vedtagelse af budget 2020 har direktionen i samarbejde med Borgmesteren ændret i budgetproces 2020 for Jammerbugt Kommune.

    

   I foråret og henover sommeren har fagudvalgene og Økonomiudvalget arbejdet med budgettet, og der er fra hvert fagudvalg og Økonomiudvalget udarbejdet forslag til budgetændringer på egne områder. Desuden har der været afholdt temamøder i Kommunalbestyrelsen, hvor det samlede budget og budgetbalancen er drøftet, og der er givet signaler til udvalg og administrationen vedrørende det videre budgetarbejde.

    

   Økonomiudvalget har drøftet budgetstatus herunder de overordnede økonomiske rammer, konsekvenser af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og fagudvalgenes forslag til budget 2020 og overslagsår.

    

   Den 11. september besluttede Økonomiudvalget hvilke omstillingsforslag, der skulle sendes i høring, og høringsprocessen har forløbet i perioden 12. september til 23. september. Høringssvarerne er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer og indgår i den videre budgetproces.

    

   På mødet den 19. september besluttede Økonomiudvalget, hvilke tekniske korrektioner, der indarbejdes i grundlaget for budgetoplægget til budgetseminaret.

    

   Der er fremsendt ansøgninger til puljen vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner samt de relevante lånepuljer. Den 7. oktober forventes der meddelse fra Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud og lånedispensationer. Resultatet af denne tilbagemelding vil indgå i oplægget til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budget 2020.

    

   Forvaltningen kender endnu ikke det endelige beløb på hhv. særtilskudspuljen 'særlig vanskelig stillet' samt låneoptag. Der er i resultatopgørelsen indregnet et særtilskud på 10 mio. kr. og låneoptag på 30 mio. kr.

    

   Efter Økonomiudvalgsmødet den 19. september er der i budgetoplægget indregnet en stigning i indtægterne på 2,8 mio. kr, således at de samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2.501,9 mio. kr.

    

   Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 27. - 28. september. På budgetseminaret drøftes budgetoplægget, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet for 2020 og overslagsårerne 2021 - 2023.

    

    

    

  • Lovgrundlag

   Den kommunale styrelseslov

  • Økonomi

   Budgetoplægget til førstebehandling tager udgangspunkt i det oplæg, der er drøftet i Økonomiudvalget den 19. september blot med den ændring nævnt i sagsbeskrivelsen at indtægtssiden er ændret.

    

   Budgetoplægget er også udgangspunkt for drøftelserne på budgetseminaret den 27. - 28. september.

    

   Hovedforudsætningerne i budgetoplægget til Kommunalbestyrelsens budgetseminar er følgende:

    

   Statsgaranteret grundlag for indkomstskatten samt tilskuds- og udligningsbeløb.

   Særtilskud på 10,0 mio. kr.

   Tekniske ændringer på 5,3 mio. kr.

   Anlægsbudgettet fastsættes foreløbig til 83,0 mio. kr. netto

   Låneoptag på 30,0 mio. kr.

   Forbrug af likvide aktiver på 40,9 mio. kr.

    

  • Kommunikation

   I den vedtagne budgetproces er der stor fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante eksterne parter.

   MED-systemet inddrages i budgetlægningen i lighed med tidligere år. Der er i budgetprocessen for 2020 lagt vægt på, at de enkelte MED-udvalg har mulighed for at bidrage til potentialeafdækning samt konsekvensbeskrivelse af de forslag i omstillingskataloget, som er relevant for de enkelte MED-udvalg.

   Der har desuden været afholdt dialogmøder for bestyrelser, råd mv. vedrørende status på budget 2020 samt det materiale, der er sendt i høring.

   I høringsfasen har relevante eksterne parter haft mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen fandt sted fra den 12. september til og med den 23. september 2019. Høringssvarene indgår budgetdrøftelserne.

  • Indstilling

   Direktionen indstiller

   at Økonomiudvalget drøfter budgetoplægget og indstiller budget 2020 til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet.


   Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 182:

   Økonomiudvalget indstiller jf. vedlagte bilag følgende til 1. og 2. behandling af budget 2020-2023 i Kommunalbestyrelsen  :

   Vedrørende finansieringen

   • at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de dertilhørende tilskuds- og udligningsbeløb
   • at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,7 procent
   • at den almindelige grundskyldspromille fastsættes uændret til 32,85 promille og at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille
   • at dækningsafgiften af offentlige ejendommes grundværdi fastsættes uændret til 15 promille, og at dækningsafgiften af forskelsværdien fastsættes uændret til 8,75 promille
   • at Jammerbugt Kommunes egne ejendomme fritages fra dækningsafgift
   • at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,20 procent
   • at forslaget til takster og gebyrer godkendes, idet endelig justering af taksterne foreligger til 1. behandlingen i kommunalbestyrelsen

   Vedrørende bevillingsregler og budgettekniske forhold

   • at bevillingsniveauet fastholdes på politikområder som besluttet i ”Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune”
   • administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet
   • at administrationen kan foretage nødvendig afbalancering af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger ved 2. behandlingen via "Forskydninger i likvide aktiver"
   • at der i forbindelse med vedtagelse af budgetforslaget gives bevilling til budgettets driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 07 og 08
   • at jf. budgetaftalen for budget 2020- 2023 tilrettes resultatopgørelsen for så vidt angår særtilskud og låneoptagelse, hvis disse beløb afviger fra forudsætningerne, når de endelige udmeldte beløb er kendte. Eventuelle ændringer reguleres via kassen.

    

   Budgettet indebærer følgende resultatopgørelse:

    

    

    

   Afbud:

   Lars Holt

    

   _____________________________________

    

   Genoptagelse

    

   Ansøgninger

   Der er fremsendt ansøgninger til puljen vedrørende særligt vanskeligt stillede kommuner samt de relevante lånepuljer. Ansøgningerne er tilgængelige i den elektroniske budgetmappe.

    

   Der er i resultatopgørelsen indregnet et særtilskud på 10 mio. kr. og låneoptag på 30 mio. kr.

    

   Servicerammen i budget 2020 er omkring 1.760 mio.kr.

    

   Social- og Indenrigsministeriet har meddelt at beløbene vedr. særtilskud og lånepuljer udmeldes senest den 7. oktober .

    

   Resultatet at denne tilbagemelding vil foreligge til Økonomiudvalgets ekststraordinære møde den 10. oktober samt til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budget 2020.

    

   Kommunaldirektøren indstiller:

    

   atØkonomiudvalget godkender den opdaterede resultatopgørelse som grundlag for Kommunalbestyrelsens førstebehandling af buget 2020.

     
   Økonomiudvalget, 10. oktober 2019, pkt. 189:

   Økonomiudvalget indstiller, at resultatopgørelsen til 1. og 2. behandling af budget 2020- 2023 opdateres således, at der indregnes 28 mio. kr. i indtægter fra særtilskudspuljen og 20 mio. kr. i indtægter fra låneoptag, hvoraf de 16 mio. vedrører lån overført fra 2019. Budgettet indebærer dermed følgende resultatopgørelse.  

    

  • Beslutning

   Budget 2020-2023 oversendes til 2. behandling, dog med den opdaterede resultatopgørelse fra den 10. oktober, hvor indtægter fra særtilskudspuljen og lån er inkluderet.

    

   Afbud:

   Kjeld Hedegård Nielsen – Jane Koller deltog som stedfortræder

   Bøje Lundtoft Holmsgaard – Inger Dueholm deltog som stedfortræder

   Jens Christian Golding - Der var ikke indkaldt stedfortræder

    

    

  • Bilag

   Bilag Budgetaftale budget 2020 - 27. september.pdf: Budgetaftale budget 2020 - 27. september.pdf

   Bilag Budgetaftale budget 2020 - drift og anlæg.pdf: Budgetaftale budget 2020 - drift og anlæg.pdf

   Bilag Budget 2020 - ændringer seminar - opdateret efter budgetseminar 30. september.pdf: Budget 2020 - ændringer seminar - opdateret efter budgetseminar 30. september.pdf

   Bilag Takstoversigt 2020.pdf: Takstoversigt 2020.pdf

   Bilag Resultatopgørelse - B2020 - 10. oktober ØS.pdf: Resultatopgørelse - B2020 - 10. oktober ØS.pdf

  • Luk
 • 173

  Endelig vedtagelse af Lokalplan for nyt boligområde på Toftevej i Aabybro (2. forelæggelse)

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Vedtagelse af forslag til Lokalplan 27-025, Boligområde, Toftevej, Aabybro samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 (1. forelæggelse).

  • Sagsfremstilling

   Lokalplanen er udarbejdet for fortsat at sikre et attraktivt udbud af byggegrunde i Aabybro. I forbindelse med omlæggelse af Toftevej og Hovensvej skabes der nye spændende områder.

   Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 20 boliger af åben-lav bebyggelse (parcelhuse) og/eller op til 72 boliger af tæt-lav bebyggelse (række-, kæde- og dobbelthuse). Der bevares et område foran kirken, som friholdes for byggeri og i forbindelse med forlæggelsen af Hovensvej skabes et nyt vejtrace, som derved skaber en plæne/plads foran kirken.

   Den grønne karakter i området bevares ligeledes med en grøn kile langs Toftevej og nord for Thomasmindevej. Lokalplanområdet ligger omkring Toftevej/Hovensvej og Aaby Kirke og har et areal på ca. 8,3 ha. Området er delvist byzone og landzone.

    

   Grundende til tæt-lav boligbebyggelse i form af række- og kædehuse skal have en minimumsstørrelse på 250 m2, dobbelthuse skal have en minimumsstørrelse på 800 m2 og grundende til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse skal have en minimumsstørrelse på 700 m2.

   Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse er maksimalt 40 for den enkelte ejendom, mens bebyggelsesprocenten for åben-lav boligbebyggelse er maksimalt 30 for den enkelte ejendom.

   Der kan inden for lokalplanområdet bygges i to etager med en højde på maksimalt 8,5 meter. For at sikre indblikket til kirken, reduceres den maksimale bygningshøjde til 6,5 meter i én etage i områderne nærmest kirken.

    

   Miljøvurdering

   Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplansforslaget ud fra kriterierne i miljøvurderingsloven. På baggrund heraf har kommunen vurderet, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a. at det vurderes,

   • at der er tale om boliger i tilknytning til allerede eksisterende eller planlagte boligområder i Aabybro,
   • at påvirkningen af grønne områder og beplantninger, dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelsesinteresser i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
   • at de arkæologiske interesser varetages i henhold til museumslovens bestemmelser og
   • at området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

    

   Screeningen har været i høring hos Aalborg Stift som berørt myndighed. De udtaler, at der ikke aktuelt er grund til at rejse indsigelse mod Jammerbugt Kommunes planlægning for området omkring Aaby Kirke. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag til planerne. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Kommuneplantillæg

   For at sikre den nødvendige overensstemmelse med lokalplanen og kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 giver mulighed for at ved tæt-lav bebyggelse kan bebyggelsesprocenten udvides til 40 % og der kan bygges op til 2 etager.

    

   Forventet tidsplan for Lokalplan 27-025

   Forslag:

   TMU 6. maj 2019

   ØKU 15. maj 2019

   KMB 23. maj 2019

   Herefter 8 ugers høring

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU 2. september 2019

   ØKU 11. september 2019

   KMB 19. september 2019

   Offentliggørelse umiddelbart herefter 

  • Lovgrundlag

   Planloven

   Miljøvurderingsloven

  • Økonomi

   Til orientering har ejer af arealet i landzone, som der lokalplanlægges for, ikke underskrevet en erklæring om fraskrivelse af overtagelsespligten jf. Planlovens § 47A. Kommunen kan derfor blive påkrævet at overtage arealerne til et beløb fastsat af taksationsmyndighederne (efter de samme regler, som efter §§ 47 og 50 gælder for ekspropriation af ejendomme).

  • Kommunikation

   Planforslagene skal udsendes i høring i 8 uger.

   Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende at forslag til Lokalplan 27-025 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 fremlægges offentligt i 8 uger.


   Teknik og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 45:

   Indstillingen anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 102:

   Indstillingen anbefales godkendt   Kommunalbestyrelsen, 23. maj 2019, pkt. 99:

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Lars Holt, for Lars Holt mødte Inger Dueholm

   Morten Klessen, for Morten Klessen mødte Karl Schrøder

    

   ______________________________________________________________
    

   Teknik- og Miljøudvalget, den 23. september 2019

    

   Beslutningstema

   Endelig vedtagelse af Lokalplan 27-025 for boligområde ved Toftevej i Aabybro og Kommuneplantillæg nr. 14.

    

   Sagsfremstilling

   Lokalplansforslaget har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 6 høringssvar (se bilag -"Skema med bemærkninger og kommentar"). Høringssvar omhandler følgende:

   • Bemærkning om etablering af chikaner på Toftevej, samt vejforløbet af Toftevej/Hovensvej. Giver ikke anledning til ændringer.
   • Indsendt opdateret situationsplan for Delområde I. Giver anledning til ændringer.
   • Bemærkning om at fjerne de to sydligste matrikler i Delområde II til fordel for Kirken. Giver ikke anledning til ændringer.
   • Ændringsforslag om at ingen bygninger udføres i mere end 1 etage, og den totale bygningshøjde reduceres. Giver ikke anledning til ændringer.

   De indkomne høringssvar har medført, at vejforløbet i Delområde I ændres, således der vil være mindre vejstigning og et bedre vejforløb. Ligeledes placeres boligerne længere væk fra Toftevej, og der skabes et større og mere samlet friareal nordligst i Delområde I, som medfører forbedret indsigtsmulighed til kirken.

    

   Endelig vedtagelse (justeret):

   TMU 23. september 2019

   ØKU 2. oktober 2019

   KMB 10. oktober 2019

   Offentliggørelse umiddelbart herefter

    

   Kommunikation

   Lokalplansforslaget har været sendt i høring fra den 28. maj til og med den 24. juli 2019. Der er i perioden indkommet 6 høringssvar.

    

   Indstilling

    

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan 27-025 vedtages endeligt med tilretning af planens situationsplan i Bilag 3 og 4, samt mindre tekniske ændringer af vejledende karakter.

       Teknik og Miljøudvalget, 23. september 2019, pkt. 116:

   Indstillingen anbefales godkendt.


   Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 185:

   Anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Lars Holt

    

  • Beslutning

   Sagen blev udsat.

    

   Afbud:

   Kjeld Hedegård Nielsen – Jane Koller deltog som stedfortræder

   Bøje Lundtoft Holmsgaard – Inger Dueholm deltog som stedfortræder

   Jens Christian Golding - Der var ikke indkaldt stedfortræder

    

    

  • Bilag

   Bilag Kommuneplantillæg nr. 14: Kommuneplantillæg nr. 14

   Bilag Dagsordenkort: Dagsordenkort

   Bilag Skema med bemærkninger og kommentar: Skema med bemærkninger og kommentar

   Bilag Bemærkninger og høringssvar: Bemærkninger og høringssvar

   Bilag Lokalplan 27-025: Lokalplan 27-025

  • Luk
 • 174

  Endelig vedtagelse af Lokalplan 15-006, Boligområde med 29 grunde på Vesterbjergvej, Brovst (2. forelæggelse)

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 15-006, Boligområde, Vesterbjergvej, Brovst.

  • Sagsfremstilling

   Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af boligbebyggelser i området ved Vesterbjergvej. Området, som planlægges bebygget, anvendes i dag som dyrkningsareal i forbindelse med landbrugsvirksomhed.

    

   Lokalplanen skal sikre, at der indenfor området kan etableres boliger i en åben-lav bebyggelsesstruktur (parcelhuse).

   Lokalplanen udlægger, udover arealer til bebyggelse, arealer til grønt område. Dette grønne område etableres som et rekreativt område og fælles opholdsareal for beboerne. Området skal være offentligt tilgængeligt, og det indrettes med stier.

    

   Bebyggelsens disponering tager udgangspunkt i stedets beliggenhed og de givne terrænmæssige forhold. Der stilles derfor krav til bebyggelsens omfang og udformning, for at sikre de udsigtsmæssige kvaliteter i området.

    

   Lokalplanen skal endvidere sikre gode forbindelser internt mellem bebyggelsen og det tilhørende rekreative areal, samt sikre koblingen til det omkringliggende vej- og stinet.

   Boligområdet skal vejbetjenes via den eksisterende vej, Vesterbjergvej. Vesterbjergvej skal i forbindelse med bebyggelsen af lokalplanområdet opgraderes og udbygges. Lokalplanen skal sikre, at der udlægges det nødvendige areal til et nyt vejanlæg, som skal trafikbetjene bebyggelsen indenfor lokalplanområdet.

    

   Miljøvurdering

   Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i miljøvurderingsloven. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a., at det vurderes:

   • at der er tale om en del af en bebyggelsesmæssig afrunding af Brovst By,
   • at der indarbejdes stiforbindelser igennem lokalplanområdet,
   • at der sikres en landskabsmæssig naturlig overgang til det åbne land, ved at der etableres rekreative arealer omkring de bebyggede arealer,
   • at bebyggelsen ikke vil sløre eller forstyrre Torslev Kirkes synlighed eller samspil med landskabet i væsentlig grad,
   • at de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser, og
   • at området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

    

   Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Forventet tidsplan for Lokalplan 15-006

   Forslag:

   TMU 24. juni 2019

   Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU 23. september 2019

   ØKU 2. oktober 2019

   KMB 10. oktober 2019

   Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

  • Lovgrundlag

   Planloven

   Miljøvurderingsloven

  • Økonomi

   Det nye boligområde skal vejbetjenes via den eksisterende vej, Vesterbjergvej. Vesterbjergvej skal i denne forbindelse opgraderes og udbygges, og der vil blive udgifter hertil i forbindelse med byggemodning.

    

   Til orientering har ejer af arealet i landzone, som der lokalplanlægges for, ikke underskrevet en erklæring om fraskrivelse af overtagelsespligten jf. Planlovens § 47A. Kommunen kan derfor blive påkrævet at overtage arealerne til et beløb fastsat af taksationsmyndighederne (efter de samme regler, som efter §§ 47 og 50 gælder for ekspropriation af ejendomme).

  • Kommunikation

   Forslag til lokalplan skal udsendes i høring i 8 uger.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

  • Indstilling

   Vækst- og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at Forslag til Lokalplan 15-006 fremlægges offentligt i 8 uger.   Teknik og Miljøudvalget, 24. juni 2019, pkt. 77:

   Afbud fra:

   Niels Jørgen Pretzmann

   Malou Skeel

    

   Indstillingen godkendt.

   __________________________________________________________

    

   Teknik- og Miljøudvalget, den 23. september 2019

    

   Beslutningstema

   Endelig vedtagelse af Lokalplan 15-006 for et boligområde ved Vesterbjergvej i Brovst.

    

   Sagsfremstilling

   Lokalplansforslaget har været udsendt i offentlig høring. Der er indkommet 4 høringssvar (se bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer"). De 4 høringssvar omhandler følgende:

    

   • Arkæologiske interesser i området, ønsker større arkæologisk forundersøgelse
   • Lokalplanen ødelægger byens smukke rekreative områder, ønsker området udbygget med stier i stedet for
   • Negative trafikforhold i krydset Vesterbjergvej/Kirkegade
   • Ønsker området ved Egeveje udbygget i stedet for
   • Positivt at der tænkes byudvikling i Brovst
   • Ønsker præcisering af grøn kile - bredde og placering
   • Påpeger forhold vedr. terrænregulering - højde og placering, både i forhold til byggegrunde, grøn kile og Vesterbjergvej
   • Forhold vedr. krav om tilslutning til grundejerforening

    

   Forhold vedr. den grønne kile præciseres i lokalplanen. Derudover har de indkomne høringssvar ikke medført ændringsforslag i den endelige lokalplan.

    

   Økonomi

   Det nye boligområde skal vejbetjenes via den eksisterende vej, Vesterbjergvej. Vesterbjergvej skal i denne forbindelse opgraderes og udbygges, og der vil blive udgifter hertil i forbindelse med byggemodning.

    

   Til orientering har ejer af arealet i landzone, som der lokalplanlægges for, ikke underskrevet en erklæring om fraskrivelse af overtagelsespligten jf. Planlovens § 47A. Kommunen kan derfor blive påkrævet at overtage arealerne til et beløb fastsat af taksationsmyndighederne (efter de samme regler, som efter §§ 47 og 50 gælder for ekspropriation af ejendomme).

    

   Kommunikation

   Lokalplansforslaget har været udsendt i høring fra den 26. juni 2019 til og med 21. august 2019. Der er i den offentlige høring indkommet 4 høringssvar.

    

   Indstilling

    

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Lokalplan 15-006 vedtages endeligt med ændringer jf. skema.   Teknik og Miljøudvalget, 23. september 2019, pkt. 115:

   Indstillingen anbefales godkendt. Teknik- og Miljøudvalget gør opmærksom på, at vejforholdene og tilhørende økonomi skal undersøges inden egentlig udstykning.


   Økonomiudvalget, 2. oktober 2019, pkt. 186:

   Vækst- og Udviklingsdirektørens indstilling anbefales godkendt.

    

   Afbud:

   Lars Holt

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Kjeld Hedegård Nielsen – Jane Koller deltog som stedfortræder

   Bøje Lundtoft Holmsgaard – Inger Dueholm deltog som stedfortræder

   Jens Christian Golding - Der var ikke indkaldt stedfortræder

    

    

  • Bilag

   Bilag Dagsordenskort: Dagsordenskort

   Bilag Forslag til Lokalplan 15-006, Boligområde, Vesterbjergsvej, Brovst: Forslag til Lokalplan 15-006, Boligområde, Vesterbjergsvej, Brovst

   Bilag Bemærkninger, samlet: Bemærkninger, samlet

   Bilag Skema med bemærkninger og kommentarer: Skema med bemærkninger og kommentarer

  • Luk
 • 175

  Evt. salg af erhvervsareal

  • Beslutning

   Der blev truffet beslutning om salg af erhvervsareal i Brovst.

    

   Afbud:

   Kjeld Hedegård Nielsen – Jane Koller deltog som stedfortræder

   Bøje Lundtoft Holmsgaard – Inger Dueholm deltog som stedfortræder

   Jens Christian Golding - Der var ikke indkaldt stedfortræder

    

    

  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER