Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater fra de forskellige udvalg, råd, nævn og samråd.

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 18-02-2021 18:00:00

Hent PDF-version

 • 17

  Godkendelse af handlinger, som skal fremme Jammerbugt Kommunes erhvervsvenlighed

  • Beslutningstema

   Orientering om resultaterne fra Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse 2020 og godkendelse af handlinger, som skal løfte Jammerbugt Kommune ind i top 20 over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark.

  • Sagsfremstilling

   Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima er udkommet for 11. gang. Virksomheder landet over har vurderet deres kommunes indsats på en lang række områder med relevans for virksomhedernes erhvervsvilkår. I Jammerbugt Kommune har 57 virksomheder besvaret undersøgelsen, hvilket repræsenterer 1.631 arbejdspladser.

   Jammerbugt Kommune er blevet vurderet på følgende ni indikatorer: Infrastruktur og transport, Arbejdskraft, Uddannelse, Kommunal sagsbehandling, Skatter, afgifter og gebyrer, Fysiske rammer, Brug af private leverandører, Kommunens image, Information og dialog med kommunen.

   Analysens resultaterne viser, at Jammerbugt Kommune er rykket betragteligt op ad listen med en 21. plads blandt landets kommuner i 2020. Dette er 16 pladser bedre end i 2019. Den overordnede erhvervsvenlighed i Jammerbugt Kommune er på ca. 3,85 - 3,9. Til sammenligning er landsgennemsnittet 3,6 (5,0 er det maksimale). Den overordnede rangering af kommunerne i undersøgelsen er baseret på kommunernes gennemsnitlige score i de ni kategorier (som vægter 2/3), og deres placering på spørgsmålet om virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden (som vægter 1/3).


   Jammerbugt Kommune gør det hovedsageligt godt i forhold til indikatorerne tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft, hvor vi er placeret på en 13. plads. For fortsat at være i top 20 her vil Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fortsætte det gode og tætte samarbejde med virksomhederne. Derudover er kommunen placeret på en 11. plads i forhold til indikatoren dialogen med de lokale virksomheder.

   Dertil bør det nævnes, at Jammerbugt Kommune placerer sig godt i forhold til en smidig og hurtig sagsbehandling af byggesager – dette understreges i diverse erhvervsfora.

   Jammerbugt Kommune har løbende møder med Dansk Industri med henblik på at sikre et godt erhvervsklima. Samtidig arbejdes der på tværs af forvaltningerne kontinuerligt med at forbedre erhvervsklimaet. Der er allerede iværksat en række initiativer, som skal bidrage til at vi lykkes med det, herunder kan blandt andet nævnes:

   • Teknik- og Miljøudvalget besluttede i oktober 2020, at der skal arbejdes for, at erhvervet betaler for brug af genbrugspladser efter nummerpladegenkendelse.
   • Der arbejdes på, at der udlægges tilstrækkeligt erhvervsarealer, hvilket sikres ved at indskrive dette i kommuneplanerne. Dette er allerede sket i Brovst og Nørhalne.


   Nye handlinger

   Med afsæt i de ni indikatorer er der på tværs af forvaltningerne blevet arbejdet med at identificere, hvilke nye handlinger, som yderligere kan igangsættes for at rykke Jammerbugt Kommune i top 20 i fremtidige undersøgelser.

   Det vurderes, at der er væsentligt potentiale i at arbejde med nedenstående tre nedslagspunkter:

   1. Uddannelse (placeret som nr. 36)

   2. Kommunal sagsbehandling (placeret som nr. 38)

   3. Brug af private leverandører (placeret som nr. 42)


   Med afsæt i ovenstående nedslagspunkter foreslås følgende nye handlinger igangsat:

   Ad 1: Uddannelse

   1. Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen bestræber sig på i samarbejde med skoleområdet at reducere andelen af 25-64-årige uden uddannelse efter grundskolen, og forvaltningerne vil derfor fortsætte dette samarbejde for at skabe endnu bedre resultater på området.

   2. Det bør forsøges at indgå en Erhvervspraktikaftale, som en del af evalueringen af samarbejdet mellem UU og Skoleafdelingen.

   3. Øget anvendelse af portalen Skolen i virkeligheden. Skolenivirkeligheden.dk er Danmarks største Åben Skole portal til grundskolen.


   Ad 2: Kommunal sagsbehandling

   1. Nedsættelse af erhvervspanel; Bedre rammevilkår for erhvervslivet drøftes løbende i et erhvervspanel.

   2. Task Force; Ved større tværgående projekter inviteres aktører til opstartsmøde, hvor der lægges en køreplan for den samlede sagsgang.


   Ad. 2: Brug af private leverandører

   1. Igangsætning af projekt som kvalificerer det udbudsmateriale, som udarbejdes af kommunen. Formålet er at sikre et korrekt materiale, som er let tilgængeligt og forståeligt.

   2. Garantigrænsen hæves til 1 mio. kr. Konkret betyder det, at garantistillelsen ved udførelse af opgaver for kommunen hæves fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Det betyder, at en opgave skal have en værdi på 1 mio. kr. eller mere før virksomheder skal stille økonomisk garanti.


   Igangsætning af ovenstående handlinger vurderes at have en positiv indflydelse på Jammerbugt Kommunes erhvervsvenlighed. og kan dermed være med til at sikre, at kommunen er blandt de kommuner i Danmark, der vurderes at være mest erhvervsvenlige. I vedhæftede bilag er det muligt at orientere sig yderligere om tiltagene, som foreslås igangsat.

  • Økonomi

   De anbefalede handlinger kan holdes inden for budgetrammen.

  • Indstilling

   Børne- og Familieforvaltningen, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at ovenstående handlinger godkendes igangsat.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 18:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag Bilag Handlinger DIs analyse: Bilag Handlinger DIs analyse

  • Luk
 • 18

  Godkendelse af skema B - 20 almene familieboliger - Stenmarksvej, Hune

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anskaffelsessum efter licitation på 20 almene familieboliger på Stenmarksvej i Hune - opført af Lejerbo, Aalborg.

  • Text

   Lejerbos Udviklings- og byggeafdeling har på vegne af Lejerbo Aalborg fremsendt skema B til godkendelse af 20 almene familieboliger på Stenmarksvej i Hune.


   Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. november 2020 skema A på projektet.


   Projektet opføres på et ca. 1,1 ha. stort areal, øst for de to dagligvarebutikker i den østlige del af Hune og op mod Aalborgvej. Arealet er ejet af Selskabet Hune 129 ApS. Arealet er omfattet af lokalplan 19-009, Boligområde Stenmarksvej, Hune, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i maj 2020. Projektet overholder lokalplanens regler.


   De 20 almene boliger opføres som tre-rums boliger på 89,6 m². Der opføres således samlet 1.792 m². Alle boliger får eget cykelskur/depotrum samt carport og terasse. Facaderne udføres i sandfarvet blankt murværk og med tage med ensidig hældning med tagpapdækning. Udeområder indrettes som naturgræsarealer.


   De 20 almene boliger opføres sideløbende med 30 private boliger, der opføres syd for de almene boliger. Kommunalbestyrelsen gav ved skema A godkendelsen tilladelse til, at der anvendes en delegeret bygherremodel, som indgås mellem boligorganisationen og Selskabet Hune 129 ApS. Skema A godkendelsen af det almene projekt blev betinget af, at den private del af projektet også gennemføres. De private boliger bliver opført i tre forskellige størrelser på 85 m², 100 m² og 115 m². Iflg. Lejerbo bliver de almene boliger i stil med boligtype A, der i visualiseringsmaterialet er præsenteret som 85 m² boliger. De almene og de private boliger opføres, så de får ens udseende.


   Lejerbo har meddelt, at der i totalentrepriseaftalen mellem boligorganisationen, selskabet Hune 129 ApS og totalentreprenøren er indarbejdet et krav om udvidet adgang til fristforlængelse for udskyde afleveringsfristen. Lejerbo har stillet krav om ni måneders frist, hvilket er en afvigelse fra de generelle udbudsregler på området. Lejerbo har stillet kravet om ni måneders frist for at meddele forlængelse af afleveringsfristen, hvor de generelle regler i AB/ABT18 er seks måneder. Lejerbo har stillet kravet for at sikre sig, at man mindst med ni måneders varsel kender en evt. udskydelse af afleveringsfristen. Lejerbo ønsker at starte udlejning af boligerne ca. ni måneder før forventet indflytning, da de forventer at målgruppen for boligerne er borgere, som skal have solgt et hus i området og ønsker sig god tid til den proces. Kravet om fristforlængelse er videreført fra totalentreprenøren til underentreprenører.


   Lejerbo skriver i deres fremsendelsesskrivelse, at der har været gennemført underentrepriseudbud, og licitationerne er gået over budget. Det har derfor været nødvendigt at anvende maksimumsbeløbet gældende for 2021.Det giver en merudgift til grundkapital på 29.000 kr.

   Den totale udgift for projektet er iflg. skema B (tallene fra skema A er anført i parentes)   Skema B

   Skema A

   Grundudgifter

   6.483.000 kr.

   (6.483.000 kr.)

   Entrepriseudgifter

   26.881.000 kr.

   (26.525.000 kr.)

   Omkostninger

   3.365.000 kr.

   (3.373.000 kr.)

   Gebyr m.v.

   540.000 kr.

   (535.000 kr.)

   I alt

   37.269.000 kr.

   (36.916.000 kr.)


   Den beregnede husleje er opgjort til 1.095 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 8.175 kr. ekskl. forbrugsafgifter. Skema A blev godkendt med en husleje på 1.090 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter.


   Byggeriet af de almene boliger forventes påbegyndt 11. marts 2021 og med en forventet afleveringsdato den 30. juni 2022.


  • Text

   Lov om almene boliger

  • Text

   I forbindelse med godkendelsen af skema A bevilgede Kommunalbestyrelsen 2.953.000 kr. til den kommunale grundkapital. Udgiften til grundkapital bliver ved godkendelsen af skema B i nuværende form 29.000 kr. større.


   Udover betaling af den kommunale grundkapital skal Jammerbugt Kommune stille regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunktet for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien. Denne beregning sker først efter byggeriet er færdig, og behandles særskilt i Kommunalbestyrelsen. Lejerbo har fået foretaget en foreløbig beregning, der er opgjort til 72,3% af lånets størrelse på ca. 33,5 mio.kr.

  • Indstilling

   Staben indstiller at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender:

   at skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på 37.269.000 kr.
   at der gives en yderligere tillægsbevilling til grundkapitalindskud på 29.000 kr.
   at der godkendes en husleje ekskl. forbrugsafgifter på 1.095 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter
   at der godkendes en afvigelse fra AB/ABT 18 således Lejerbo skal varsles med 9 måneder ved forsiknkelse af byggeriet
   at godkendelsen gives på følgende vilkår:
   at der sideløbende med det almene projekt opføres 30 privatetableret boliger syd for det almene projekt
   at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes
   at der opnås de nødvendige myndighedsgodkendelser
   at byggeregnskabet indleveres indenfor de i reglerne forskrevne frister.
   Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 19:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag Vejledende visualiseringer - 20 almene familieboliger, Stenmarksvej, Hune: Vejledende visualiseringer - 20 almene familieboliger, Stenmarksvej, Hune

  • Luk
 • 19

  Godkendelse af forslag til kommissorium for evaluering af liv i by og skole

  • Beslutningstema

   I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev det besluttet at evaluere indsatsen "Liv i by og skole" i 2021. Styregruppen for Liv i by, skole og samfund har udarbejdet et kommissorium for evalueringen.

  • Sagsfremstilling

   Med vedtagelsen af budgettet for 2020 blev det besluttet at igangsætte en evaluering af Liv i by og skole. Forligsparterne var enige om, at der evalueres på konkrete indsatser og resultater leveret af både lokalsamfund og kommune jævnfør de opstillede og vedtagne principper, herunder om der fortsat er faglige, pædagogiske, sociale og økonomisk bæredygtige skoler i det enkelte lokalsamfund. Evalueringen skal behandles og godkendes af den afgående kommunalbestyrelse og overdrages til den tiltrædende kommunalbestyrelse.


   De vedtagne principper for Liv i by og skole er:


   • Et forpligtende samarbejde, hvor lokalsamfund og skoler gennem aktiviteterne i Liv i by og skole arbejder for øget bosætning og elevtal, og hvor kommunalbestyrelsen samtidig som udgangspunkt ikke lukker skoler.
   • Måltal på at skolerne i gennemsnit har et elevtal på minimum 70 elever. Ud fra denne størrelsesmæssige ramme vurderes skolernes bæredygtighed i forhold til faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske hensyn.
   • En styrket og mere klar kommunikation fra politikere og forvaltning.
   • En stærkere sekretariatsbetjening og mere support fra kommunen.
   • En friere anvendelse af midlerne.
   • Vidensdeling mellem de deltagende lokalsamfund.
   • Uddannelse af frivillige.
   • Øget fokus på etablering af en lokal paraplyorganisation i bestræbelserne på at skabe en helhedsorienteret udvikling i det enkelte lokalområde. Samtidig skal etableringen af paraplyorganiseringen være med til at understøtte muligheden for ”én indgang” til lokalsamfundet, således at adgangen til informationer, samarbejder mv. koordineres og udvikles. Paraplyorganiseringen vil ligeledes være med til at understøtte samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger og lokalområderne, da kontakten til lokalområdet og de lokale ildsjæle forenkles. Herved understøttes medinddragelse og samskabelse i både planlægnings-, beslutnings- og implementeringsfasen i forhold til politiske beslutninger med betydning for de enkelte lokalsamfund.


   På den baggrund har Styregruppen for Liv i by, skole og samfund udarbejdet kommissoriet for evalueringen af Liv i by og skole, som er vedlagt som bilag. Der foreslås følgende proces for evalueringen:


   September 2020

   Styregruppen behandlede kommissorium for evalueringen.

   27. januar 2021

   Kommissoriet fremlægges på temamøde for KMB

   28. januar 2021

   Kommissoriet for evalueringen præsenteres på plenummøde i Liv i by og skole

   1. februar 2021

   Kommissoriet behandles af BFU

   4. februar 2021

   Kommissoriet behandles af KFL

   Februar 2021

   Kommissoriet godkendes i kommunalbestyrelsen

   Juni 2021

   Evalueringen udarbejdes.

   September 2021

   Evalueringen præsenteres for styregruppen.

   Oktober 2021

   Evalueringen præsenteres for BFU og KFL.

   Oktober 2021

   Evalueringen præsenteres på plenummøde.

   November 2021

   Evalueringen vedtages i kommunalbestyrelsen.


   Børne- og Familieudvalget har på møde den 1. februar 2021 behandlet sagen og anbefalet Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til kommissorium for evaluering af Liv i By og Skole.


   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har på møde den 4. februar 2021 behandlet sagen og anbefalet Kommunalbestyrelsen at godkende forslag til kommissorium for evaluering af Liv i By og Skole.

  • Kommunikation

   Kommissoriet er blevet præsenteret for deltagerne i Liv i by og skole på deres plenummøde den 28. januar 2021

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til kommissorium for evaluering af Liv i By og Skole.


   Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til kommissorium for evaluering af Liv i By og Skole.


   Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. februar 2021, pkt. 15:


   Anbefales godkendt.


   Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 9:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 21:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag kommissorium for Evaluering af liv i by og skole januar: kommissorium for Evaluering af liv i by og skole januar

  • Luk
 • 20

  Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads

  • Beslutningstema

   Godkendelse af regnskab for udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads.

  • Sagsfremstilling

   Anlægsarbejder vedrørende Aabybro Genbrugsplads udviser et mindreforbrug på 20 t.kr.


   Aabybro Genbrugsplads blev i 2018-2020 udvidet og moderniseret med indvielse i november 2020. Genbrugspladsen er som Fjerritslev, Pandrup og Brovst genbrugspladser indrettet med en servicebygning til mandskabsfaciliteter og særlige affaldsfraktioner, en haveaffaldsplads til modtagelse af haveaffald samt et forhøjet plateau, hvor borgerne kan holde og smide affald ned i forsænkede containere.

  • Økonomi

   Der er i januar 2018 givet en anlægsbevilling på 0,625 mio. kr. til forarbejder og i februar 2019 en anlægsbevilling på 17,8 mio. kr. Det giver en samlet bevilling på 18,425 mio. kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 18,405 mio. kr., hvoraf de 0,55 mio. kr. er restancebogførte udgifter til slidlag og 1 års eftersyn i efteråret 2021. Det giver et mindreforbrug på 20 t.kr. Projektet finansieres via låneoptag.


   Mere detaljeret regnskab findes i vedlagte bilag.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 1. februar 2021, pkt. 18:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 22:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag Anlægsregnskab for Aabybro Genbrugsplads: Anlægsregnskab for Aabybro Genbrugsplads

  • Luk
 • 21

  Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler 2021 for oprensning af sejlrenderne til Attrup og Haverslev Havne

  • Beslutningstema

   Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler 2021 for oprensning af sejlrenderne til Attrup og Haverslev havne.

  • Sagsfremstilling

   For fortsat at kunne opretholde besejlingen til Attrup og Haverslev Havne er det nødvendigt at oprense sejlrenderne til havnene.

   Oprensning af sejlrender har i december 2020 været i udbud blandt fire entreprenører via udbudssystemet Comdia. Dette udbud vandt Rederiet Limfjorden ApS med en tilbudssum på 0,927 mio. kr. Dette er ved en forventet oprensningsmængde på 1.110 m³ pr. havn.

   Såfremt der skal udføres en ekstra oprensning i efteråret 2021, med oprensning af 200 m³ pr. havn, vil dette beløbe sig til 0,314 mio. kr.

   Angivet oprensningsmængde er den forventede mængde, og der kan forekomme afvigelse. Såfremt der er en større mængde der skal oprenses end den forventede mængde beløber dette sig til 385 kr./m³.

  • Økonomi

   I budget 2021 er der afsat 1,8 mio. kr. til oprensning af sejlrender til Attrup og Haverslev Havne, hvorfor det kan finansieres indenfor budgetrammen og ikke kræver budgetomplaceringer eller tillægsbevillinger.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der frigives 1,8 mio. kr. til oprensning af sejlrenderne til Attrup og Haverslev Havne.


   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 1. februar 2021, pkt. 15:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 23:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Luk
 • 22

  Godkendelse af Forslag til Lokalplan 23-008, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og VVM for vindmølleprojekt ved Rendbæk Øst

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING


   Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 23-008 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15. Planforslagene er udarbejdet i forbindelse med ønske om etablering af en vindmøllepark med 16 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

  • Sagsfremstilling

   Tidligere forhold

   I 2015 blev det besluttet at igangsætte debatfasen forud for den videre planlægning af den nye vindmøllepark i Rendbæk Øst. Der blev i debatfasen afholdt borgermøde. Efter debatfasen blev det besluttet, at der skulle igangsættes en fugleundersøgelse i området.


   I 2016 søgte opstiller om at bruge en anden mølletype i området. Ønsket var at anvende en vindmølletype V126 i stedet for en vindmølletype V117. V126 har en rotordiameter på 126 meter og en totalhøjde på 150 meter. Møllen kunne ikke leve op til Helhedsplan13's hamonikrav på 1,1 - 1,35 for forholdet mellem rotordiameter og navhøjde på møller over 100 meter. Mølletypen ville således kræve en ændring af Helhedsplanens retningslinje. Helhedsplan17 er i dag ændret, således den ønskede mølletype kan anvendes.


   Forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg

   Forslag til Lokalplan 23-008 muliggør, at der kan opstilles 16 vindmøller med tilhørende anlæg og nødvendige vejadgange.


   Vindmøllerne forventes hver især at have en effekt på 3,6-4,3 MW og en totalhøjde på op til 150 meter.


   Vindmøllerne opstilles på to parallelle nordøst-sydvest-gående rækker med 8 møller i hver række. Møllerne i hver række har en indbyrdes afstand på ca. 360 meter, og mellem rækkerne er der en afstand på ca. 580 meter.


   De 16 vindmøller skal udformes med lukkede rørtårne i en lys grå farve. De tre vinger skal være antirefleksbehandlede, så de fremstår med en mat overflade, og skal have omløbsretning med uret, når man som betragter har vinden i ryggen.


   Området er udlagt til vindmøllepark i retningslinjerne i Helhedsplan17.


   Vest for Rendbæk står i dag 12 eksisterende 600 kW vindmøller. Disse forudsættes nedtaget i forbindelse med, at den nye møllepark etableres.


   Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammer og retningslinjer.


   Miljøvurdering og VVM

   Der er, jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.

   Der er, jf. Planloven, udarbejdet en VVM-redegørelse for vindmølleanlægget. Miljøvurdering og VVM-redegørelse er samlet i en Miljørapport. Her er der redegjort for alle miljøpåvirkninger som følge af den nye vindmøllepark.


   Fra maj 2017 er hidtidige VVM-regler erstattet af et nyt regelsæt, som i stedet stiller krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018. Overgangsbestemmelser medfører dog, at dette projekt, som blev påbegyndt i 2015, er underlagt de tidligere VVM- og miljøvurderingsregler.

  • Lovgrundlag

   Planloven, Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen.

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Lokalplanforslag 23-008, miljørraport og forslag til kommuneplantillæg skal i 8 ugers høringer ved naboer og parter i sagen.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 23-008 med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 fremlægges offentligt i 8 uger, og at der i denne periode afholdes et borgermøde i området.


   Teknik og Miljøudvalget, 3. december 2018, pkt. 138:

   Indstillingen anbefales godkendt, idet udvalget forudsætter, at der ved anden behandlingen foreligger en plan for nedtagning af de 12 eksisterende vindmøller ved Rendbæk.

   Malou Skeel deltog ikke i behandlingen af punktet.

   Lisbet Emmery kan ikke godkende at opstille vindmøller i området.


   Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 198:

   Indstilling anbefales godkendt.

   Malou Skeel blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.


   Afbud:

   Per Halsboe-Larsen


   Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 20. december 2018, pkt. 179:

   Godkendt.

   Malou Skeel blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

   ____________________________________________________


   Teknik- og Miljøudvalget, 01.02.2021


   Beslutningstema

   Endelig godkendelse af Lokalplan 23-008, Vindmøller, Rendbæk Øst, Pandrup med tilhørende miljørapport og Kommuneplantillæg nr. 15.


   Sagsfremstilling

   Planforslagene har sammen med miljørapporten været sendt i offentlig høring i otte uger fra 10. januar 2019 til 14. marts 2019. Der er indkommet 31 bemærkninger til projektet, hvoraf de 13 bemærkninger er en positiv tilkendegivelse over for projektet. Bemærkningerne og forvaltningens kommentarer hertil fremgår af "skema med bemærkninger og kommentarer", der er vedlagt i bilag. Bemærkninger omhandler primært:

   • Bekymring for påvirkning af flagermus og kongeørn.
   • Visualiseringer vurderes at være vildledende.
   • Ønsker mølleparken flyttet ud på havet, eller til et mere øde sted.
   • Konflikt med ønsket om at udvikle et naturområde af international kvalitet.
   • Påvirkning af landskabsoplevelsen i Store Vildmose.
   • Projektet bør afvente resultater af undersøgelse fra Kræftens bekæmpelse.
   • Bekymring for støjpåvirkning af omgivelser.
   • Bekymring for værdiforringelse af ejendom.
   • Forslag om reducering af mølleantallet for at tage hensyn til flagermus og kongeørn.


   De indkomne bemærkninger i høringsfasen har givet anledning til, at kommunen har bedt rådgivningsfirmaet Sweco om at vurdere miljørapporten, herunder fugle- og flagermusundersøgelserne i et notat.


   Sweco vurderer, at mølleparken kan påvirke fuglearter, der raster i Fuglebeskyttelsesområde nr. 1, Ulvedybet og Nibe Bredning, og som søger til Store vildmoseområdet for at finde føde. Sweco kritiserer bl.a., at miljørapporten ikke beskriver dette forhold yderligere og mener bl.a., at den af NIRAS udarbejdede væsentlighedsvurdering i 2016 skulle ledsages af en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering. Opstiller har bedt rådgivningsfirmaet WSP vurdere på Swecos notat, og WSP vurderer, at væsentlighedsvurderingen er lavet på baggrund af relativt grundige fugleundersøgelser, og at evt. negative udsving i bestanden af arter ikke vurderes at være større end de udsving, der anses for at være normale for de udpegede arter og naturtyper i de omgivende Natura 2000 områder. WSP er derfor uenig i Swecos vurdering af, at projektet kræver en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering. Både Swecos notat og notatet fra WSP er vedlagt som bilag.


   NIRAS, som tilbage i 2016 udarbejdede væsentlighedsvurderingen, er ligeledes blevet bedt om at forholde sig til Swecos notat og oplysningerne heri. Forelagt de nye oplysninger finder NIRAS stadig ikke, at projektet medfører en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området, og dermed ikke kræver en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering. Samtidigt oplyser NIRAS, at Miljøstyrelsen i deres bemærkninger ikke har kommentarer til projektet, sådan som det er fremlagt, for så vidt angår Natura 2000. På den baggrund vurderer NIRAS, at Miljøstyrelsen finder væsentlighedsvurderingen tilstrækkelig. Notatet fra NIRAS er vedlagt som bilag.


   Opstillers advokat, Bech-Bruun, har kommenteret på flere af indsigelserne til mølleprojektet, navnlig bemærkningerne fra Miljøstyrelsen, samt bemærkningerne vedr. påvirkningen af arter i Natura 2000 områder. Bech-Bruun bemærker, at indsigelsen fra Miljøstyrelsen ikke er et veto, og Bech-Bruun vurderer samtidigt, at medmindre kommunen selv finder anledning til at miljøvurderingen er fejlagtig eller mangelfuld, så vil kommunen kunne godkende projektet på det foreliggende grundlag.


   Kommunens egen advokat i sagen, Codex advokater, er bedt om at vurdere oplysningerne fra WSP samt Bech-Bruun. Codex advokater er enig i, at væsentlighedsvurderingen, der indgår i miljørapporten, er tilstrækkelig. Samtidigt vurderer de også, at der kan være en risiko for kollision med kongeørn, omend risikoen er meget lille. Dette fremgår også af notatet fra WSP. Kommunen bør være tilbageholdende med at agere imod hovedkonklusioner, der kommer fra centrale myndigheder. Når Miljøstyrelsen anfører, at opstilling af vindmøller 3,5 km fra en kongeørnerede er problematisk, og en negativ påvirkning af bestanden ikke kan udelukkes, så vurderer Codex advokater, at mølleprojektet med sin nuværende placering af møllerne, sandsynligvis vil være i strid med fuglebeskyttelsesdirektivet.


   Opstillers advokat, Bech-Bruun, bemærker i et opfølgende notat, at der ikke foreligger et veto fra miljøstyrelsen, og at miljøstyrelsen i øvrigt ikke er myndighed i sagen. Miljøstyrelsens bemærkninger baserer sig bl.a. på, at de forudsætter at der er et ynglende kongeørnepar i området. Miljøstyrelsens bemærkninger er fra starten af 2019, og at der i mellemtiden kun er observeret en enlig han-ørn, der i sagens natur ikke yngler. Bech-Bruun er derfor stadig af den opfattelse, at en evt. godkendelse ikke vil være habitatstridig.


   Ovenstående vurderinger fra de forskellige rådgivningsfirmaer er således ikke enige i, hvorvidt de faglige vurderinger i miljørapporten er tilstrækkelig.


   Opstiller har accepteret, at mølle nr. 11 udgår af projektet pga. hensynet til damflagermus. Der er lavet visualiseringer, og det vurderes at det visuelt vil være uproblematisk at udtage møllen, og Sweco vurderer, at yderligere undersøgelser ikke er nødvendige.


   Kommunen har ligeledes haft kontakt til Energinet for at høre hvor lang tid det vil tage, at gøre transmissionsnettet klar til at modtage strømmen fra vindmøllerne. Energinet vurderer, at de vil være klar til at aftage strømmen inden for en to-årig periode.


   En møllepark med 15 vindmøller har en samlet indbygget effekt på mellem 54 og 64,5 MW grøn strøm, afhængig af mølletype. Dette svarer til mellem 44.200 og 49.100 husstandes årlige elforbrug.


   Projektet falder i god tråd med DK 2020 Klimaplan og Grøn Energi Nordjylland 2040, hvor målsætningen er, at Nordjylland inden 2040 skal være selvforsynende med vedvarende energi. Strategien er, at der inden 2040 leveres 1283 MW strøm fra vindmøller i hele Nordjylland. Vindmølleparken ved Rendbæk Øst er et led i opfyldelsen af denne strategi. En realisering af planen vil bidrage til en CO2 besparelse på mellem 32.000 og 35.500 tons årligt. Til sammenligning vil et 0-alternativ, med bibeholdelse af den eksisterende møllepark bidrage til en CO2 reduktion på 2.350 tons årligt. Tallene er beregnet på baggrund af Energinets "Miljødeklarering af 1 kWh el" pr. 28. februar 2018.


   Det kan endvidere oplyses, at opstiller har tanker om at lade vindmøllerne indgå som del af et ”Power-to-X” projekt. Power-to-X er en metode til at omdanne el til mere oplagringsvenlig og transportérbar energi i flydende form, så den grønne energis anvendelighed bliver som vi i dag kender det fra eksempelvis benzin-og dieselbiler – bare drevet af grøn energi. Teknologien anses af mange for næste generation af grøn energiudvikling


   Opstiller har oplyst, at planen for nedtagning er, at de 12 eksisterende møller er nedtaget, før idriftsættelse af den første mølle i den ansøgte park. Dette medtages som et vilkår i en eventuel VVM-tilladelse.


   Sagen fremlægges til politisk behandling, da det vurderes, at sagen nu er så oplyst, at der ikke med rimeligehed kan afdækkes yderligere, trods de divergerende vurderinger fra juridiske eksperter samt eksperter med hensyn til vurdering af habitat og påvirkning af arter - herunder især fugle. Herudover forligger der ikke længere et veto fra statslige myndigheder mod planforslagene.


   Økonomi

   Ikke relevant.


   Kommunikation

   Lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport har været udsendt i offentlig høring i minimum otte uger - fra medio januar til medio marts 2019. Der er indkommet 31 bemærkninger til planforslagene.


   Flere rådgivningsfirmaer og advokater har efterfølgende foretaget vurderinger af, hvorvidt oplysningerne i miljørapporten er tilstrækkelige. Der er ikke enighed herom. Det er navnligt hensynet til kongeørnen, der er genstand for den faglige uenighed. Plan- og Miljøafdelingen ser sig ikke i stand til at afgøre denne faglige strid.


   Indhentningen af ovenstående vurderinger har, sammen med en afklaring af indsigelsen fra Forsvaret, medført, at der er forløbet ca. 20 måneder siden udløbet af høringsfristen. I henhold til planloven skal et forslag til lokalplan være vedtaget senest tre år fra offentliggørelsesdatoen, hvilket er overholdt i sagen.


   Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende én af tre følgende beslutninger:

   - at udsætte godkendelse af planforslagene med tilhørende miljørapport og igangsætte yderligere fugleundersøgelser,

   - at reducere antallet af møller således, at der ikke står møller nærmere seks km fra kongeørnerede eller

   - at godkende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, forslag til Lokalplan 23-008 med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse endeligt på vilkår af, at mølle nr. 11 tages ud af projektet.


   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 1. februar 2021, pkt. 20:

   Malou Skeel erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.


   Udvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen forslag 3 – at godkende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, forslag til lokalplan 23-008 med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse endeligt på vilkår af, at mølle nr. 11 tages ud af projektet.


   Lisbet Emmery kan ikke godkende, at der arbejdes videre med realisering af projektet.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 24:

   Malou Skeel blev erklæret inhabil, og deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

   For: 7. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

   Imod: 1. Jens Ørtoft (O).

  • Beslutning

   Malou Skeel blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.


   Ændringsforslag fra SF:

   At udsætte godkendelsen af planforslagene med tilhørende miljørapport og igangsætte yderligere fugleundersøgelser

   Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

   For: 1. F: (1)

   Imod 20. V (13), O (2), A (5)

   Undlod at stemme: 5. T (1), A (4) Morten Klessen, Kiki Bach, Lisbet Emmery, Winnie Aakjær)


   Økonomiudvalgets indstilling:

   Godkendt.

   For: 18. V (13), A (5).

   Imod: 8. O: (2), F (1), T (1), A (4) (Morten Klessen, Winnie Aakjær, Kiki Bach og Lisbet Emmery).

  • Bilag

   Bilag Dagsordenspunkt: Valg af alternativ mølletype i Vindmøllepark ved Rendbæk behandlet på mødet 8. august 2016 kl. 08:30 (Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1) i Teknik og Miljøudvalget .docx: Dagsordenspunkt: Valg af alternativ mølletype i Vindmøllepark ved Rendbæk behandlet på mødet 8. august 2016 kl. 08:30 (Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1) i Teknik og Miljøudvalget .docx

   Bilag Forslag 23-008: Forslag 23-008

   Bilag Vindmøller Rendbæk Øst Kommuneplantillæg nr 15: Vindmøller Rendbæk Øst Kommuneplantillæg nr 15

   Bilag Miljørapport-Resume Rendbæk Øst: Miljørapport-Resume Rendbæk Øst

   Bilag Miljørapport Rendbæk Øst: Miljørapport Rendbæk Øst

   Bilag Opfølgende (2) notat vedrørende opstilling af vindmøller ved Rendbæk Øst Bech-Bruun: Opfølgende (2) notat vedrørende opstilling af vindmøller ved Rendbæk Øst Bech-Bruun

   Bilag Svar på kritikpunkter i Swecos rapport Jan Durinck 2: Svar på kritikpunkter i Swecos rapport Jan Durinck 2

   Bilag Kommentarer til SWECO notat om vurdering vedr Vindmølleområde Rendbæk Øst 1: Kommentarer til SWECO notat om vurdering vedr Vindmølleområde Rendbæk Øst 1

   Bilag WSP_Vurdering af fugleundersøgelse ved Rendbæk Øst vindmølleprojekt_final_30.10.2020: WSP_Vurdering af fugleundersøgelse ved Rendbæk Øst vindmølleprojekt_final_30.10.2020

   Bilag Redegørelse.PDF: Redegørelse.PDF

   Bilag 1426_T_06_Visualiseringer-15stkV126_C: 1426_T_06_Visualiseringer-15stkV126_C

   Bilag Vindmølleprojekt Rendbæk Øst - bemærkninger til indsigelser 1: Vindmølleprojekt Rendbæk Øst - bemærkninger til indsigelser 1

   Bilag Notat vedrørende opstilling af vindmøller ved Rendbæk Øst, Bech-Bruun: Notat vedrørende opstilling af vindmøller ved Rendbæk Øst, Bech-Bruun

   Bilag Vurdering af afstandskrav til kongeørn fra vindmølleprojekt Rendbæk Øst_Orbicon wsp: Vurdering af afstandskrav til kongeørn fra vindmølleprojekt Rendbæk Øst_Orbicon wsp

   Bilag Fremsendelse af uddybende bemærkninger vedr kommuneplantillæg nr 15, Miljøstyrelsen (MST Id nr 2 2: Fremsendelse af uddybende bemærkninger vedr kommuneplantillæg nr 15, Miljøstyrelsen (MST Id nr 2 2

   Bilag Rendbæk Øst Vurdering af udførte undersøgelser og vurderinger ved vindmølleområde: Rendbæk Øst Vurdering af udførte undersøgelser og vurderinger ved vindmølleområde

   Bilag Bemærkninger samlet_Redacted: Bemærkninger samlet_Redacted

   Bilag Frafald af indsigelse overfor helhedsplan 17 tillæg 15 vindmøller Rendbæk Øst i Jammerbugt kommune: Frafald af indsigelse overfor helhedsplan 17 tillæg 15 vindmøller Rendbæk Øst i Jammerbugt kommune

   Bilag Frafald af indsigelse mod vedr lokalplan 23-008 Vindmøller, Rendbæk øst i Jammerbugt Kommune -: Frafald af indsigelse mod vedr lokalplan 23-008 Vindmøller, Rendbæk øst i Jammerbugt Kommune -

   Bilag Skema med bemærkninger og kommentarer: Skema med bemærkninger og kommentarer

   Bilag Sammenfattende redegørelse ver 5 - med note.pdf: Sammenfattende redegørelse ver 5 - med note.pdf

  • Luk
 • 23

  Godkendelse af, at Forslag til Lokalplan 25-010, boligområde Sdr. Ringvej, Ingstrup samt Kommuneplantillæg nr. 33 sendes i offentlig høring i otte uger

  • Beslutningstema

   Godkendelse af, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og Forslag til Lokalplan 25-010, Boligområde, Sdr. Ringvej, Ingstrup sendes i offentlig høring i otte uger.

  • Sagsfremstilling

   Lokalplanen giver konkret mulighed for, at der kan bygges cirka tre boligbebyggelser af typen åben-lav (parcelhuse) og otte boligbebyggelser af typen tæt-lav (kædehuse).

   Kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre åben-lav boligbebyggelse og sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Samtidig aflyses et udlagt erhvervsområde, da området ikke længere er aktuelt til formålet.


   Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske om at sikre attraktive byggegrunde i Ingstrup samt et ønske fra en privat udvikler om at opføre et mindre område til tæt-lav boligbebyggelse.

   Formålet med lokalplanen er at øge byens udbud af varierende boligtyper og give mulighed for at opføre omkring 11 nye attraktive boliger fordelt mellem tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse. Den nordlige del af lokalplanområdet muliggør tæt/lav boligbebyggelse. Efterspørgslen på disse boligformer er stigende og med henblik på at fastholde liv i de mindre byer taler et projekt som dette for. Ønsket kommer fra en privat udvikler, som gerne vil opføre otte kædehuse.


   Den sydlige del af lokalplanområdet omfatter tre parcelhusgrunde, der med sin placering tilbyder at bo bynært med en særlig udsigt ud mod det åbne land.


   Princippet for udstykningsplanen, der danner udgangspunkt for nærværende lokalplan, er at skabe et område med afvekslende boligbebyggelser, som kan bidrage til at sikre en varieret beboersammensætning i området og desuden sikre, at der i omdannelsen af området lægges vægt på tilpasning til stedets særlige kvaliteter.

   Det nye boligområde skal danne rammerne for både fællesskab og privathed og samtidig tilføre området et grønt udtryk. Boligområdet, som omfatter både parcelhuse og kædehuse, forbindes omkring et lukket vejsystem.


   Lokalplanområdet deles op i to delområder - delområde I og II.


   Delområde I er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelse skal tilpasses landskabet og terrænforskellene i området, hvilket giver mulighed for at etablere en spændende og anderledes bolig på store grunde.


   Delområde II er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. Området skråner svagt fra vest til øst og fra området er der en fin udsigt mod øst. Der er udlagt to byggefelter a og b, hvor kædehuse må opføres i henholdsvis en og to etager for på den måde at opnå en udsigt fra alle kædehuse. Kædehusene etableres med private udearealer, adgang med bil direkte til boligen og opføres i en norsk inspireret byggestil i form af træhuse (skitse af kædehusene findes i forslag til lokalplanen).


   Miljøvurdering

   Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i Miljøvurderingsloven. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a., at det vurderes, at:


   • der er tale om at foretage en naturlig bebyggelsesmæssig videreudvikling af Ingstrup By på et mindre areal,
   • der er tale om omdannelse af rammer for allerede eksisterende rekreative formål samt boligformål,
   • der er tale om boliger i tilknytning til allerede eksisterende boligområder i Ingstrup By,
   • påvirkningen af grønne områder og beplantning, dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed, og naturbeskyttelsesinteresser i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
   • de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser, og at
   • området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.


   Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag om lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet


   Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Helhedsplan17 (Kommuneplanen). Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 25.R1, Grønt område samt 25.B1 Ingstrup. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelsen 25.R1, idet den fremtidige anvendelse af området er boligområde. Samtidig aflyses erhvervsområdet syd for lokalplanområdet 25.E1, da området ikke længere er relevant.


   Kommuneplantillæg nr. 33 offentliggøres samtidig med lokalplanen.


   Forventet tidsplan for Kommuneplantillæg nr. 33 og Lokalplan 25-010

   Forslag:

   TMU 1. februar 2021

   ØKU 10. januar 2021

   KMB 18. januar 2021

   Forslag til Kommuneplantillæg og Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i otte ugers høring.


   Endelig vedtagelse:

   TMU 10. maj 2021

   ØKU 19. maj 2021

   KMB 27. maj 2021

   Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

  • Lovgrundlag

   Planloven.

   Miljøvurderingsloven.

  • Økonomi

   Der vil være udgifter i forbindelse med byggemodningen af nye kommunale byggegrunde.


   På Præstegaardvej og Baunen mangler fortov fra lokalplanområdet op mod Ingstrup by (friskolen).

  • Kommunikation

   Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan skal udsendes i høring i otte uger.

    Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og Forslag til Lokalplan 25-010 sendes i offentlig høring i otte uger.


   Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 1. februar 2021, pkt. 14:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 25:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag Dagsordenkort LP 25-010: Dagsordenkort LP 25-010

   Bilag Kommuneplantillæg nr 33: Kommuneplantillæg nr 33

   Bilag Forslag til Lokalplan 25-010: Forslag til Lokalplan 25-010

  • Luk
 • 24

  Godkendelse af kvalitetsstandarder for genoptræning 2021 efter høring

  • Beslutningstema

   Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger godkende Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning 2021 og Kvalitetsstandard for Genoptræning efter sygehusophold 2021 efter høring.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt godkende kvalitetsstandarderne for henholdsvis Genoptræning og vedligeholdende træning og for Genoptræning efter sygehusophold; jf. Lov om Social Service.


   Kvalitetsstandarderne er senest godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2020.


   I udkast til kvalitetsstandarderne for 2021 er der alene foretaget enkelte redaktionelle ændringer samt ændringer i ordlyden i forhold til klageadgang.


   Ændringer / tilføjelser er markeret med rød skrift i bilagene.


   Udkast til kvalitetsstandarderne for 2021 har været i høring hos henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet med følgende svar:


   Genoptagelse af punktet:


   Seniorrådets høringssvar:


   Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

   Seniorrådet ønsker, at der kommer et punkt med i kvalitetsstandarden, hvoraf det fremgår, at borgere skal henvende sig til visitationen, hvis de ønsker genoptræning.


   Forvaltningens kommentar:

   Det er naturligvis en fejl at kontaktoplysninger ikke fremgik af høringsversionen. Kontaktoplysninger er tilføjet.


   Høringssvar fra DH-medlemmerne af Handicaprådet:

   Generelt:

   Høringsmateriale bør på kommunens hjemmeside ligge under Høringer og ikke blot som et bilag til et referat fra et udvalgsmøde.


   Forvaltningens kommentar:

   Jammerbugt Kommune er i øjeblikket i proces med at opbygge en ny hjemmeside hvor oplysninger til borgerne og borgerinddragelse har høj prioritet. Input fra Handicaprådet tages med i processen.


   Genoptræning uden sygehusindlæggelse:

   Handicaprådet mener, at der mangler en målgruppe beskrivelse. (Det er ikke at forvente, at kommunens borgere kender serviceloven.) Jammerbugt Kommune kunne passende bruge noget teksten fra ministeriets vejledning om §86 1.:


   Det følger af forarbejderne til § 86, stk. 1, at målgruppen for kommunal genoptræning efter serviceloven typisk vil være ældre borgere, der efter sygdom, som ikke er behandlet i sygehusregi, er midlertidig svækket. Tilbuddet om genoptræning kan f.eks. være relevant for en ældre borger, som er svækket efter længere tids sengeleje i hjemmet på grund af influenza eller efter et fald. Udover målgruppen vil også andre voksne i begrænset omfang kunne omfattes af kommunal træning efter § 86, stk. 1.


   Handicaprådet har erfaret, at det typisk kun er de borgere, der i forvejen er kendt af systemet (hjemmeplejen), der får et tilbud om genoptræning. Jammerbugt Kommune bør derfor gøre en indsats for, at de praktiserende læger i kommunen, vejleder borgerne om tilbuddet.


   Forvaltningens kommentar:

   Et godt forslag som bør indarbejdes i kvalitetsstandarden.


   Genoptræning efter sygehusindlæggelse:

   Handicaprådet synes forslaget er udmærket


   Tidsplan

   Social- og sundhedsudvalget (høringsgrundlag) 24.11.20

   Beskæftigelsesudvalget (høringsgrundlag) 25.11.20

   Seniorråd (høring) 26.11.20-04.01.21

   Handicaprådet (høring) 26.11.20-04.01.21

   Social-og Sundhedsudvalget (anbefaling) 02.02.21

   Beskæftigelsesudvalget (anbefaling) 03.02.21

   Kommunalbestyrelsen (godkendelse) 18.02.21

  • Lovgrundlag

   Lov of Social Service § 139.

  • Økonomi

   Forventes afholdt indenfor eksisterende budget.

  • Kommunikation

   Udkast til de to kvalitetsstandarder har været i høring hos Seniorråd og Handicapråd i perioden fra den 26. november 2020 til den 4. januar 2021.

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget;

   • At drøfte om høringssvarene giver anledning til ændringer/tilføjelser i de to udkast til kvalitetsstandarder
   • At anbefale, at Kommunalbestyrelsen godkender Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning 2021 og Kvalitetsstandard for Genoptræning efter sygehusophold 2021.   Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 16:

   Drøftet.

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 2:

   Drøftet og anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning 2021: Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning 2021

   Bilag Kvalitetsstandard for Genoptræning efter sygehusindlæggelse 2021: Kvalitetsstandard for Genoptræning efter sygehusindlæggelse 2021

  • Luk
 • 25

  Godkendelse af kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Jammerbugt 2021 efter høring

  • Beslutningstema

   Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af Beskæftigelsesudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger godkende Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Jammerbugt 2021 efter høring.

  • Sagsfremstilling

   Rusmiddelcenter Jammerbugt er et tilbud til borgere i Jammerbugt Kommune, som søger behandling for et misbrug eller skadeligt forbrug af alkohol eller stoffer, ligesom der tilbydes støtte og vejledning til fagpersoner, pårørende og andre, der på den ene eller anden måde har rusmiddelrelaterede problematikker inde på livet.


   Jammerbugt Kommune tilstræber, at behandlingen planlægges og foregår ambulant. Jammerbugt Kommune kan ikke kræve, at borger deltager i et ambulant behandlingsforløb, inden der bevilges døgnbehandling lovgivningsmæssigt. En borger kan altid søge om døgnbehandling. Dog vil der blive lagt vægt på, som en del af afgørelsen, hvad der forinden er forsøgt. Det betyder konkret, at det ofte vil have en afgørende betydning for stillingtagen til døgnbehandling, om borger har været i et ambulant tilbud eller ej.


   Siden seneste godkendelse er der foretaget mindre redaktionelle ændringer. Desuden arbejder Rusmiddelcenter Jammerbugt ikke længere sammen med psykiater om substitutionsbehandling, men anden lægemæssig dækning. Bemærk derfor formulering vedrørende lægekonsulenter på side 8.


   Substitutionsbehandling

   Substitutionsbehandling tilbydes, hvis borgers muligheder for stoffrihed på et givet tidspunkt ikke er til stede.


   Substitutionsbehandling er en veldokumenteret medicinsk behandling af opioidafhængighed. Medicinen virker ved, at stoftrangen mindskes, samtidig med, at man ikke opnår nogen rus.


   Rusmiddelcenter Jammerbugt har en samarbejdsaftale med lægekonsulenter, som forestår lægesamtale og ordination af medicin. Lægekonsulenterne afholder samtaler med borgeren efter behov, fx i forbindelse med ændringer i medicin. De afholder desuden opfølgende samtaler med borgere i substitutionsbehandling.


   Medicinudlevering:

   Medicin ordineres af lægekonsulenterne, og udlevering af medicin foregår som udgangspunkt via hjemmesygeplejen.


   Ændringer / tilføjelser er markeret med rød skrift i bilaget.


   Kvalitetsstandarden er senest godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2020.


   Udkast til kvalitetsstanden for 2021 har været i høring hos henholdsvis Seniorråd, Handicapråd, Ungeråd og LBR Jammerbugt med følgende svar:


   Genoptagelse af punktet:


   Seniorrådets høringssvar:

   Seniorrådet synes kvalitetsstandarden for rusmiddelindsatsen er rigtig fin. Endvidere synes Seniorrådet det er godt, at der findes et Rusmiddelcenter med viden og forståelse indenfor området.


   Høringssvar fra DH-medlemmerne af Handicaprådet:

   Generelt:

   Høringsmateriale bør på kommunens hjemmeside ligge under Høringer, og ikke blot som et bilag til et referat fra et udvalgsmøde.


   Meget informativt og forståeligt. Dog kunne Handicaprådet ønske, at der var noget for pårørende til misbrugere (børn - samlever - forældre).


   Forvaltningens kommentar:

   Jammerbugt Kommune er i øjeblikket i proces med at opbygge en ny hjemmeside hvor oplysninger til borgerne og borgerinddragelse har høj prioritet. Input fra Handicaprådet tages med i processen.


   LOkal Jammerbugts høringssvar på Jammerbugt Kommunes Kvalitetsstandard for rusmiddelindsatsen (LO repræsentation i LBR Jammerbugt)

   Det eneste vi bemærker, og gerne vil understrege igen, er følgende:

   ”Frivillighedstankegangen” på side 3: denne har LOkal Jammerbugt tidligere bemærket, senest i høringssvar på Jammerbugt Kommunes Beskæftigelsesplan for 2021, og vi mener fortsat, at dette ikke er hensigtsmæssigt, da vi ser en reel risiko for en fortrængning af de ordinære jobs.


   Forvaltningens kommentar:

   Frivillighedstankegangen har været drøftet med LBR Jammerbugt i forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan for 2021.


   Tidsplan

   Social- og sundhedsudvalget (høringsgrundlag) 24.11.20

   Beskæftigelsesudvalget (høringsgrundlag) 25.11.20

   Seniorråd (høring) 26.11.20-04.01.21

   Handicaprådet (høring) 26.11.20-04.01.21

   LBR Jammerbugt (høring) 26.11.20-04.01.21

   Ungeråd (høring) 26.11.20-04.01.21

   Social-og Sundhedsudvalget (anbefaling) 02.02.21

   Beskæftigelsesudvalget (anbefaling) 03.02.21

   Kommunalbestyrelsen (godkendelse) 18.02.21

  • Økonomi

   Forventes afholdt indenfor eksisterende budget.

  • Kommunikation

   Kvalitetsstandarden har været i høring hos Seniorråd, Handicapråd, Ungeråd og LBR Jammerbugt (Det Lokale Beskæftigelsesråd) i perioden fra den 26. november 2020 til den 4. januar 2021.

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget;

   • At drøfte om høringssvarene giver anledning til ændringer/tilføjelser i udkast til kvalitetsstandarden
   • At anbefale, at Kommunalbestyrelsen godkender Kvalitetsstandard for Rusmiddelindsatsten 2020-2021.   Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 17:

   Drøftet med enkelt tilføjelse. "Ballast i Brovst" tilføjet og markeret med rødt - side 11 i bilaget.

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 3:

   Drøftet og anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt med bemærkninger fra fagudvalgene.

  • Bilag

   Bilag Kvalitetsstandard for rusmiddelindsatsen 2020-2021: Kvalitetsstandard for rusmiddelindsatsen 2020-2021

  • Luk
 • 26

  Godkendelse af høringssvar til Profilplan for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt den Præhospitale Virksomhed

  • Beslutningstema

   Godkendelse af høringssvar vedr. Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt den Præhospitale virksomhed.

  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Region Nordjylland inviterede i oktober 2020 alle kommuner klyngevist til virtuelt møde i forbindelse med udarbejdelsen af kommende hospitalsprofiler for Region Nordjylland


   Jammerbugt Kommune har den 13. januar 2021 modtaget høringsmateriale vedr. Profilplan 2021-2025 for de nordjyske hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed i høring. Deadline for høringssvar er den 1.marts 2021.


   Profilplanen har forud for denne høringsperiode været til behandling i de politiske udvalg i Region Nordjylland og herefter sendt bredt ud i høring.


   Det overordnede formål med profilplanen er, at udarbejde klare profiler for regionens hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed. Profilerne skal danne rammen for den generelle faglige udvikling og opsætte generelle, fælles præmisser for denne udvikling.


   Forvaltningen har gennemgået høringsmaterialet med følgende opmærksomhedspunkter:

   Med udgangspunkt i, at den nationale Sundhedsaftale/sundhedsreform er på trapperne, vurderes det hensigtsmæssigt at denne regionale hospitalsprofil lægger op til, at den nationale aftale skal være rammesættende ind i deres hospitals-profil. Det er væsentligt, at der ikke kommer til at opstå parallelsystemer og evt. modsatrettede visioner, målsætninger og handlingsinitiativer.


   Jammerbugt Kommune finder den opridsede sygehusstruktur hensigtsmæssig, herunder at regionen har et centralt hospital, hvor de specialiserede funktioner er centreret, således at dette giver rum for modning af nye områder og håndtering af nye specialiserede behandlinger med volumen og specialiseret faglighed.


   Det er helt centralt for Jammerbugt Kommune, at behandlingsansvaret er klart defineret i takt med, at der lægges flere og flere opgaver ud i det nære sundhedsvæsen. Det lægelige ansvar skal defineres klart i forhold til sygehuslæger og læger i almen praksis. I den forbindelse er Jammerbugt Kommune særligt udfordret, idet der dels er lægemangel og dels har den største andel af udbudsklinikker i regionen. Vedr. sidstnævnte opleves udfordringer på samarbejdssiden og i forhold til skiftende læger i klinikkerne, hvilket især presser udsatte og sårbare borgere.


   Det beskrives i materialet, hvordan hospitalerne skal arbejde hen imod, at en større del af behandlingen skal foregå i nærmiljøet. Jammerbugt Kommune er helt enig i nødvendigheden af og formålet med ”det nære sundhedsvæsen”, men retter samtidig opmærksomheden på, at dette skal ske koordineret og aftalt, således at der ikke opstår parallelle systemer.


   Endelig er det centralt, at når patienterne udskrives tidligere, så medfører dette nye og evt. komplekse behandlingsforløb. Opgaver som kommunerne gerne påtager sig, men hvor der er brug for regionens kompetencer til uddannelse og understøtning af disse funktioner.

   Konkret lægges der ikke op til at ændre på den geografiske struktur. Der bør dog være fokus på at ensrette behandlinger m.v. endnu mere. Det er ikke kun en problemstilling i forhold til Jammerbugt Kommune, at borgerne indlægges på alle matrikler, men Jammerbugt Kommune er også ramt af det. Det giver f.eks. udfordringer at have kommunens borgere indlagt på 3 medicinske afdelinger, der ikke kører synkront og har forskellige procedure for samarbejdet med kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt at der blev arbejdet på ar ensrette dette.


   I forbindelse med COVID-19 pandemien har Regionen lagt nye opgaver over til den præhospitale indsats. Jammerbugt Kommune er enig i det hensigtsmæssige i at flere opgaver uddelegeres til paramedicin-området, således at det kan tage trykket af akutmodtagelserne og lægevagten. Jammerbugt Kommune er dog også meget opmærksomme på at det er helt centralt at få defineret, hvad der er lægeligt ansvar, og hvor paramedicinerne kan tage over. Det er vigtigt, at der er tydelighed omkring paramedicinerens kompetencer, ansvarsfordeling og tæt dialog med de nordjyske kommuner og almen praksis om dette.


   Paramedicinerområdet må således ikke kompensere for lukning af lægevagt i Brovst.


   I materialet er der fokus på at kommunerne er tilknyttet et akutsygehus og klyngestrukturen som aftalt i Sundhedsaftalen. Jammerbugt Kommune finder det dog væsentligt at der administrativt samarbejdes med alle de akutsygehuse Jammerbugt Kommunes borgere frekventerer.


   Psykiatriens målsætninger, indhold og roller er fint defineret. Det undrer dog at ”Stepped-Care” ikke er nævnt. Stepped-Care beskriver som udgangspunkt den overordnede organisering i det tværsektorielle samarbejde.

   Udgangspunktet er, at indsatserne går på tværs af kommuner og region og organiseres efter mindstemiddelprincippet (4 trin), og at indsatsen skal finde sted så tidligt som muligt på det mindst indgribende niveau. Når Psykiatrien allerede arbejder efter denne model og de tværsektorielle parter også inddrages, så kunne det være hensigtsmæssigt at dette fremgik af profilplanen.


   I materialet vedr. profilerne for Psykiatrien er det meget godt beskrevet, hvilke fagområder de forskellige afdelinger og satellitter varetager. Herunder er der ligeledes beskrevet hvilke funktioner der er regionsdækkende. Det er dog fortsat et opmærksomhedspunkt at borgerne i Jammerbugt Kommune har optageområde til Klinik Psykiatri Nord, men at Jammerbugt Kommune i Sundhedsaftale sammenhæng tilhører Klynge Midt.


   Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet udkast til høringssvar. Det bemærkes, at eventuelle kommentarer fra Handicaprådet og Seniorrådet af tidsmæssige årsager ikke indgår i udkastet, men skal eventuelt indarbejdes efterfølgende.


   Tidsplan

   Seniorråd (kommentering) - 21. januar 2021

   Handicaprådet (kommentering) - 14. januar – 1. februar 2021

   Børne- og Familieudvalget (anbefaling) - 01. februar 2021

   Social- og Sundhedsudvalget (anbefaling) - 02. februar 2021

   Beskæftigelsesudvalget (anbefaling) - 3. februar 2021

   Kommunalbestyrelsen (godkendelse) - 18. februar 2021

  • Kommunikation

   Handicapråd og Seniorråd har høringsmaterialet til kommentering 14. januar – 1. februar med henblik på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2021.
   Eventuelle kommentarer medbringes til mødet.


   DH-medlemmerne af Handicaprådet’s høringssvar vedrørende Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt Den Præhospitale Virksomhed:

   Høringssvar:


   Handicaprådet synes at Jammerbugt Kommune allerede lever op til planen, dog med en kommentar til ’Det fælles strategi billede’:

   • Sammenhæng og nærhed
    Det bør tilstræbes, at borgerne henvises til nærmeste sygehus, såfremt undersøgelsen kan fortages der. Endvidere er det vigtigt at der er mulighed for kollektiv transport, når borgeren skal til undersøgelse og lignende på sygehuset. (Ikke som det er nu, hvor f.eks. hvis borgere bosiddende i Tranum og henvises til en undersøgelse i Frederikshavn - absolut ingen kollektiv transport).


   Handicaprådet er dog af den opfattelse, at det er ok, at man ikke kan tilbyde alle undersøgelser på alle sygehuse, således at man samler nogen ting på et bestemt sygehus og derved bliver ”eksperter” på området.


   Seniorrådet:

   høringssvar:


   Seniorrådet finder materiale ambitiøst og fremadrettet. Seniorrådet undres dog over at der i materialet ikke fremgår noget om alvorligt syge børn, og om behandlingen af denne målgruppe i Nordjylland (selvom dette er udenfor seniorrådets regi).


   Seniorrådet mener der bør være stor fokus på vigtigheden af, at der er en smidig sektorovergang fra sygehus til kommunen og fra kommune til sygehus.

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og familieudvalget;

   • At drøfte høringssvar vedr. Profilplan 2021-2025 for Region Nordjyllands hospitaler, Psykiatrien samt den Præhospitale virksomhed.
   • At anbefale, at Kommunalbestyrelsen godkender høringssvar


   Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. februar 2021, pkt. 12:

   Anbefales godkendt.


   Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 12:

   Drøftet og anbefales godkendt.

   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 9:

   Drøftet og anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt

  • Bilag

   Bilag Profilplan 2021-2025 Region Nordjylland - januar 2021: Profilplan 2021-2025 Region Nordjylland - januar 2021

   Bilag Høringssvar vedr. Profilplan 2021-2025: Høringssvar vedr. Profilplan 2021-2025

  • Luk
 • 27

  Orientering om og godkendelse af status på implementering af handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2020

  • Beslutningstema

   Orientering om og Kommunalbestyrelsens godkendelse af status vedrørende handlekatalog 2019-2020 til Jammerbugt kommunes Sundhedspolitik for 2019-2022. Handlekataloget evalueres, revideres og suppleres om nødvendigt årligt (bilag 1).

  • Sagsfremstilling

   Handlekatalogets opbygning

   Handlekataloget består i sin opbygning af flere dele og indledningsvist af det tværgående set-up, der skal til for at indfri intentionerne i Sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune 2019-2022. Derudover indeholder handlekataloget tre nye forslag til implementering specifikt i 2020, nemlig ”Uddannelse af sundhedsambassadører på væresteder og institutioner”,” Oprettelse af overvægtsklinik” samt ”Fokus på Mental sundhed som en del af Værdighedspolitikken”.

   Dernæst beskriver handlekataloget en række tiltag, som Jammerbugt Kommune allerede har igangsat, og som er vurderet essentielle for at nå målene i sundhedspolitikken. Disse kan derfor med fordel udvikles og profileres. Handlekataloget indeholder sluttelig en række overvejelser, der skulle drøftes i 2020 med henblik på eventuel implementering i 2021.

   Status på implementering

   En gennemgang af status på initiativerne i handlekataloget for 2020 viser, at langt størstedelen af indsatserne er igangsat. Status skal dog ses i perspektiv af Covid-19, som har sat sit præg på implementeringen af handlekatalogets indsatser. Dette har den betydning, at en del indsatserne ikke er færdigimplementeret, hvorfor disse foreslås medtaget i den reviderede handleplan for 2021. Alle indsatser er vurderet af Sundhedsstrategisk Tænketank med henblik på en vurdering af, om de skal foreslås medtaget i 2020, ligesom forslag til nye tværgående perspektiver er drøftet i tænketanken (bilag 2).


   Sundhedsstrategisk Tænketank har med henblik på revidering af Sundhedspolitikkens handlekatalog udarbejdet status på implementering af indsatser i 2020.


   KRAM og KRAMMS

   Bemærk at der i bilag skelnes mellem to begreber:

   KRAM - som betyder Kost, Rygning, Alkohol og Motion

   KRAMMS - som betyder Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Mental Sundhed og Søvn


   §17, stk. 4 Udvalget Tværgående Sundhed 17. december 2020, pkt. 16:

   Punktet blev drøftet.


   På grund af COVID-19 situationen er der flere tiltag i 2020, som er forsinkede eller sat i bero, indtil situationen normaliseres. De indsatser, som ikke er færdigimplementeret, medtages i den reviderede handleplan for 2021.


   I forbindelse med implementering af ny hjemmeside, vil handlekatalog blive præsenteret i en portalløsning.


   Udvalget besluttede, at punktet sendes til orientering i de stående udvalg.


   Tidsplan

   §17, stk. 4 Udvalget Tværgående Sundhed (drøftelse) 17.12.20

   Børne- og Familieudvalget (anbefaling) 01.02.21

   Teknik- og Miljøudvalget (anbefaling) 01.02.21

   Social-og Sundhedsudvalget (anbefaling) 02.02.21

   Beskæftigelsesudvalget (anbefaling) 03.02.21

   Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget (anbefaling) 04.02.21

   Kommunalbestyrelsen (godkendelse) 18.02.21

  • Lovgrundlag

   Ikke relevant

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Ikke relevant

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget;

   • At tage status på implementering af Sundhedspolitikkens handlekatalog 2019-20 til efterretning
   • At anbefale, at Kommunalbestyrelsen godkender Status på implementering af Sundhedspolitikkens handlekatalog 2019-20


   Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. februar 202, pkt. 21:

   Godkendt.


   Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. februar 2021, pkt. 10:
   Anbefales godkendt.


   Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 14:

   Orientering taget til efterretning og anbefales godkendt.


   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 4:

   Orientering taget til efterretning og anbefales godkendt.


   Beslutning fra Kultur- Fritid og Landdistriktsudvalget 4. februar2021, pkt. 11:

   Status på implementering af Sundhedspolitikkens handlekatalog 2019-20 taget til efterretning og anbefales godkendt til Kommunalbestyrelsen.

  • Beslutning

   Godkendt

  • Bilag

   Bilag Handlekatalog evaluering og medtages 2021 II: Handlekatalog evaluering og medtages 2021 II

   Bilag Handlekatalog 2019-2020 oktober Final: Handlekatalog 2019-2020 oktober Final

  • Luk
 • 28

  Drøftelse og godkendelse af nyt handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2021

  • Beslutningstema

   Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget drøfter og Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsstrategisk Tænketanks forslag til nyt handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik til implementering i 2021.

  • Sagsfremstilling

   Forslag til nyt handlekatalog har samme opbygning som det eksisterende handlekatalog for 2020 og indeholder en del indsatser medtaget fra 2020 med nye tværgående perspektiver, der afspejler den implementering, der har fundet sted i indeværende år.


   Det nye handlekatalog indeholder derfor kun få nye forslag til indsatser:

   • Sundhed som en del af planarbejdet fremgår som en tværgående indsats og vil forventeligt afføde nye indsatser, når Planstrategiens handlekatalog godkendes og prioriteres.
   • Der foreslås et projekt, der retter sig mod at skabe flere muligheder for fritidsaktiviteter og fællesskaber for sårbare grupper. Forslaget skal ses i relation til Jammerbugt Kommune som Fritidskommune. Dette forslag er nyt i handlekataloget.
   • Der foreslås desuden et projekt om tidlig opsporing af ensomhed og mistrivsel særligt hos børn, unge og ældre samt synliggørelse af veje ud af denne ensomhed og mistrivsel. Forslaget skal ses i relation til ABC for Mental Sundhed, som ikke er et nyt projekt, men er nyt i regi af handlekataloget. Mental Sundhed er af stor vigtighed, ikke mindst nu hvor Covid-19 har isoleret mange mennesker, der dermed har større risiko for at blive ensomme.
   • Der foreslås et tredje projekt, som udformer forslag til et helhedsorienteret tilbud til voksne med svær overvægt. Forslaget er bl.a. opstået på baggrund af Jobcentrets oplevelse af en stigning i antallet af borgere med så svær overvægt, at det hindrer tilknytning til arbejdsmarkedet.


   Det nye handlekatalog indeholder endelig ideer i pipeline til 2022. Et eksempel herpå er erfaringer med uddannelse af sundhedsambassadører på kommunes institutioner samt bo- og væresteder, som foreslås overført til private opholdssteder og socialøkonomiske virksomheder samt videreudviklet til virksomheder med mange medarbejdere i risiko for nedslidning eller livstilssygdomme.


   Når handlekataloget er endeligt udarbejdet og godkendt, vil Sundhedsstrategisk Tænketank udarbejde plan for implementering med angivelse af tidshorisont og ansvarlige tovholdere på opgaven.

   Sundhedsstrategisk Tænketank har med henblik på revidering af Sundhedspolitikkens handlekatalog udarbejdet status på implementering af indsatser i 2020.


   §17, stk. 4 Udvalget Tværgående Sundhed 17. december 2020, pkt. 16:

   Der bør i 2021 være skærpet fokus på;

   • stigende ensomhed i flere borgergrupper, herunder fx. unge
   • svær overvægt, som alternativt kan føre til tilkendelse af førtidspension
   • at fortsætte fokus på borgere / unge med spiseforstyrrelser, herunder sætte fokus på f.eks. hvordan Jammerbugt Kommune bedst støtter op om at fastholde unge med spiseforstyrrelser i uddannelse og støtter familier til unge, som lider af spiseforstyrrelser.


   Udvalget besluttede at punktet sendes til drøftelse i de stående udvalg samt endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


   Tidsplan

   §17, stk. 4 Udvalget Tværgående Sundhed (drøftelse) 17.12.20

   Børne- og Familieudvalget (anbefaling) 01.02.21

   Teknik- og Miljøudvalget (anbefaling) 01.02.21

   Social-og Sundhedsudvalget (anbefaling) 02.02.21

   Beskæftigelsesudvalget (anbefaling) 03.02.21

   Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget (anbefaling) 04.02.21

   Kommunalbestyrelsen (godkendelse) 18.02.21

  • Lovgrundlag

   Ikke relevant

  • Økonomi

   Indsatserne i handlekataloget er finansierede som udgangspunkt inden for eksisterende budgetramme; men der kan opstå behov for finansiering af de indsatser, der ikke er afklarede eller udviklede for nuværende.

  • Kommunikation

   Ikke relevant

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget;

   • at drøfte udkast til nyt handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik til implementering i 2021.
   • at anbefale, at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til nyt handle-katalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik til implementering i 2021.


   Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. februar 2021, pkt. 22:

   Godkendt.

   Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. februar 2021, pkt. 11:

   Anbefales godkendt

   Børne- og Familieudvalget anbefaler, at der anvendes samme begreb/forkortelser stringent gennem handlingskataloget


   Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 15:

   Drøftet og anbefales godkendt.


   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 5:

   Drøftet og anbefales godkendt.


   Kultur- Fritid- og Landdistriktsudvalget, 4. februar 2021, pkt. 12:

   Udkast til nyt handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik til implementering i 2021 drøftet og anbefales godkendt til Kommunalbestyrelsen. Udvalget vil opfordre til, at der anvendes de samme forkortelser og benævnelser på de forskellige indsatser.


  • Beslutning

   Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

  • Bilag

   Bilag Handlekatalog oplæg 2021 model III: Handlekatalog oplæg 2021 model III

  • Luk
 • 29

  Drøftelse og godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi

  • Beslutningstema

   Endelig godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2021.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen har i møde den 25. juni 2020 godkendt Jammerbugt Kommunes høringssvar og høringsversionen af Praksisplan for Fysioterapi 2020-2023.

   På baggrund af indkomne høringssvar godkendte Samarbejdsudvalg for Fysioterapi 24. september en tilrettet praksisplan til udsendelse til de relevante parter med henblik på tiltrædelse af Praksisplanen.


   Praksisplanen blev forelagt KKR Nordjylland 13. november 2020, og KKR Nordjylland gav i den forbindelse sin anbefaling til godkendelse af Praksisplanen for Fysioterapi.


   På den baggrund er Praksisplanen for Fysioterapi derfor nu fremsendt til de enkelte kommuner med henblik på en kommunal godkendelse af Praksisplanen.


   Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.


   Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i Regionen og på kommuneniveau. Praksisplanen inkluderer også ridefysioterapi.


   Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra Regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.


   Kommunerne har i processen haft særlig fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan. Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i den nordjyske region er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.


   Hovedelementerne i Praksisplan om Fysioterapi 2021 er:


   Fysioterapi i Nordjylland

   Der er i Region Nordjylland 52 kapaciteter over 30 timer og 77 kapaciteter under 30 timer.

   Dette er en stigning på 25,7% ift. 2015, og hovedparten af stigningen er på vikarer og hjælpepersonale. Kapaciteterne er fordelt på 57 klinikker.


   Ventetid i klinikkerne indgår løbende i regionens vurdering af kapacitet i Nordjylland. Ventetid opgøres af fysioterapeuterne på sundhed.dk, hvor det desværre ikke er muligt at adskille ventetid for almindelig og vederlagsfri fysioterapi.


   Ud af de elleve nordjyske kommuner er der otte kommuner, som er leverandører af vederlagsfri fysioterapi. De kommuner er henholdsvis Aalborg, Mariagerfjord, Hjørring, Rebild, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Brønderslev kommune


   Note: I overenskomsten med virkning fra januar 2019 er der aftalt et loft for væksten på området, som medfører tilbagebetaling via reducerede takster såfremt det overskrides.


   Den generelle kapacitet i regionen er vurderet som passende. Evt. ledig kapacitet vil altid blive opslået med henblik på at alle kvalificerede fysioterapeuter kan søge.


   Samarbejde på tværs

   De praktiserende fysioterapeuter er en del af det samlede sundhedsvæsen, og det er derfor vigtigt, at de kommunikerer og samarbejder optimalt med de øvrige sektorer. Især borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi, vil ofte have brug for en helhedsorienteret og sammenhængende tværfaglig indsats.


   Økonomi

   De samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi var i 2015 på 100,1 mio. kr. i Region Nordjylland – stigende til 114 mio. i 2018. For ridefysioterapi var udgiften 12,5 mio. kr. i 2015 – stigende til 14,3 mio. i 2018. Fra 2015-2018 er udgiften til vederlagsfri fysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi således steget med 14%. På landsplan ses en tilsvarende stigning for vederlagsfri fysioterapi, men en markant lavere vækst i den vederlagsfrie ridefysioterapi.


   Der lægges op til at fastholde eller styrke økonomistyringen på området. Dette understøttes for den vederlagsfrie fysioterapi blandt andet ved det nationale omsætningsloft i overenskomsten fra 1. januar 2019, hvor fysioterapeuterne forpligter sig til at begrænse stigningen i honorarer (sammenlignet med 2018) til 2,8% i 2019, 1,6% i 2020 og 0% fra 2021 og frem.


   Det er er positivt, at det i Praksisplanen er beskrevet, at Region Nordjylland følger og kontrollerer aktiviteter og udgifter gennem kontrolstatistik, anvendelse af omsætningsloft, vejledning af fysioterapeuter, validering af regninger samt ad hoc analyser af anvendelsen af overenskomstens ydelser. Herunder ligeledes en målsætning om at vejlede klinikker med høje udgifter pr. patient i, hvordan behandlingen optimeres. Men selv med disse initiativer kan det blive udfordrende at styre området ift. den kommunale økonomi.


   Administrative bemærkninger Praksisplanens hovedelement angående økonomi

   Jammerbugt Kommune havde gerne set, at praksisplanen afspejlede en målsætning om at udvikle på en mere effektiv økonomisk styringsmodel.


   For den vederlagsfri ordning kunne det være hensigtsmæssigt at udvikle en styringsmodel, så den kommunale myndighed kunne få adgang til nødvendige oplysninger til at kunne styre den økonomiske ramme og forbrug for ordningen. I dag er det egen læge, der henviser borgere til og forlænger i ordningen, det er den privatpraktiserende fysioterapeut, der planlægger et borgerens forløb og det er kommunen, der betaler for ydelsen.


   Jammerbugt Kommune er samtidig bevidst om, at den overordnede økonomiske styringsmodel er nationalt defineret. Jammerbugt Kommune finder dog, at såfremt det i Praksisplanen for Fysioterapi fra Region Nordjylland var beskrevet, at der i perioden ville være fokus på at udvikle på dette område, så ville dette kunne være med til at lægge pres på og italesætte det uhensigtsmæssige i forhold til økonomien på dette område, på nationalt niveau.


   Tidsplan

   Sundheds- og Socialudvalget (anbefaler) - 02.02.21

   Beskæftigelsesudvalget (anbefaler) - 03.02.21

   Kommunalbestyrelsen (godkender) - 18.02.21

  • Lovgrundlag

   Sundhedslovens §§140a og 140b

  • Økonomi

   De budgetmæssige konsekvenser af praksisplanen for fysioterapi forventes afholdt indenfor eksisterende ramme, men da Jammerbugt Kommune ikke er myndighed og alene betalende for ydelserne, så må økonomien følges tæt.

  • Kommunikation

   Ikke relevant.

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget;

   • At drøfte Praksisplan for Fysioterapi 2021.
   • At anbefale, at Kommunalbestyrelsen godkender Praksisplan for Fysioterapi 2021   Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 2. februar 2021, pkt. 13:

   Drøftet og anbefales godkendt.   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 8:

   Drøftet og anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

  • Bilag

   Bilag Endelig praksisplan for fysioterapi 2021: Endelig praksisplan for fysioterapi 2021

   Bilag Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2021: Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2021

  • Luk
 • 30

  Orientering om ændring af kompetence til at træffe afgørelse om seniorpension

  • Beslutningstema

   Orientering om, at kompetencen til at træffe afgørelse om seniorpension overgik fra kommunal myndighed til Seniorpensionsenheden under Udbetaling Danmark pr. 1. januar 2021.

  • Sagsfremstilling

   Kompetencen til at træffe afgørelse i sager om seniorpension overgik pr. 1. januar 2021 til en landsdækkende myndighed - Seniorpensionsenheden.


   Kommunerne skal fortsat medvirke til behandlingen af sager om seniorpension, idet kommunerne skal bistå Seniorpensionsenheden med at oplyse sagerne.


   Det betyder, at kommunerne fortsat har følgende opgaver:

   • Råd og vejledning vedrørende mulighed for at søge om seniorpension
   • Hjælpe borger med at udfylde papiransøgning, hvis borger ikke er digital
   • Bidrage med sagsoplysninger om helbred og job
   • Bistå med at indhente og afholde udgift nye lægeerklæringer, hvis Seniorpensionsenheden beder om det
   • Dialog med borger, herunder stillingtagen til om borger skal til læge
   • Ansvarlig for at give informationen videre til tilflytterkommunen, hvis borger flytter fra kommunen, mens Seniorpensionsenheden sagsbehandler


   Når Enheden har truffet afgørelse om bevilling af seniorpension, modtager kommunen meddelelse herom. Kommunen får ikke besked ved afslag. Dette har kommunerne problematiseret, idet kommunerne kan have et behov for viden om, hvorvidt anden indsats over for borger skal iværksættes.


   Der skal i hver kommune udpeges en ansvarlig kontaktperson, som varetager ”generelle problematikker” i forhold til Seniorpensionsenheden, mens det i forhold til ”konkrete sager” er konkret sagsbehandler, som Seniorpensionsenheden vil kontakte.


   På den baggrund vurderer Jobcenter Jammerbugt fortsat at levere en betydelig arbejdsindsats på rådgiverniveau, om end der også ses få administrative lettelser. Sagerne skal heller ikke behandles i Pensionsudvalget.


   Jobcentret konstaterer, at Seniorpensionsenheden tilstræber en yderst begrænset kontakt til borger og overlader dialog og sagsbehandling til kommunerne.

   Beskæftigelsesudvalget (orientering) 03.02.21

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse om seniorpension. BEK nr. 2237 af 29/12/2020

  • Økonomi

   Jammerbugt Kommune skal betale Seniorpensionsenheden knap 400.000 kr. årligt for at administrere ordningen.


   I forhold til forsørgelsesudgifterne er det fortsat kommunen, der finansierer. Da det også er kommunen, der indstiller, må udgangspunktet være, at udgiftsniveauet følger de forventninger, som er indarbejdet i budgettet. Udviklingen følges naturligvis tæt.

  • Kommunikation

   Ikke relevant.

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 6:

   Orientering taget til efterretning.

   Beskæftigelsesudvalget fremsender orienteringen til Økonomiudvalget med anbefaling om at anbefale Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning, herunder udkast til brev til beskæftigelsesministeren.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 29:

   Orienteringen anbefales taget til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Bilag

   Bilag Seniorpension. Brev til beskæftigelsesministeren: Seniorpension. Brev til beskæftigelsesministeren

  • Luk
 • 31

  Orientering om decisionsskrivelse for 2019

  • Beslutningstema

   Orientering om decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2019 på områder med statsrefusion for Jammerbugt Kommune.

  • Sagsfremstilling

   Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen på Beskæftigelsesministeriets vegne og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.


   Resultat af gennemgangen på Beskæftigelsesministeriets område:

   Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.


   Styrelsen har noteret sig, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne.


   Styrelsen bemærker dog, at det fremgår, at på området for flekslønstilskud mangler der i 4 ud af 6 gennemgåede sager dokumentation for vurdering af fortsat berettigelse til fleksjob efter 2½ år og 4½ år. Revisor har fået oplyst, at kommunen fremover vil sikre, at denne vurdering fremgår af journalen. Styrelsen bakker op om revisors anbefaling om, at der ledelsesmæssigt foretages opfølgning på, hvorvidt de ovenfor beskrevne udfordringer med sagsadministrationen forbedres.


   Generelt har Jammerbugt Kommune etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og der administreres i overensstemmelse med disse.


   Tidsplan

   Beskæftigelsesudvalg (anbefaler) 03.02.21

   Økonomiudvalget (anbefaler) 10.02.21

   Kommunalbestyrelsen (til orientering) 18.02.21

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder.

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Ikke relevant

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.   Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 10:

   Anbefales godkendt.   Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 28:

   Orienteringen anbefales taget til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Bilag

   Bilag Decisionsskrivelse. Jammerbugt Kommune 2019: Decisionsskrivelse. Jammerbugt Kommune 2019

  • Luk
 • 32

  Genbehandling: Stillingtagen til indkomne bud - erhvervsarealer

  • Beslutning

   Areal 1: Godkendt

   Areal 2 og 3: Der gennemføres genudbud med minimumspriser på 250 kr./m² ekskl. moms på areal 2 og 200 kr./m² ekskl. moms på areal 3.


  • Luk
 • 33

  Godkendelse af udpegning af suppleant til beboerklagenævnet

  • Beslutning

   Kommunalbestyrelsen godkendte indstilling fra Staben om, at Jammerbugt Kommune tiltræder Aalborg Kommunes beslutning om at udpege Pia Hornbæk som suppleant for Beboerklagenævnet.

  • Luk
 • 34

  Godkendelse af valg af tilbudsgiver og den samlede økonomi vedr. opførelse af Ny skolecenter Jetsmark

  • Beslutning

   Den samlede økonomi på 152.000.000 kr. blev godkendt.

   Den vindende Hovedentreprenør NCC blev godkendt.


  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER