Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater fra de forskellige udvalg, råd, nævn og samråd.

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 17-09-2020 18:00:00

Hent PDF-version

 • 142

  Budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2020

  • Beslutningstema

   Drøftelse af budgetopfølgning 2 - 2020 pr. 31. juli samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

  • Sagsfremstilling

   Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2020.

   Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

   Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de syv første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

   I denne budgetopfølgning er 2/3 af overførslerne fra 2019 på drift placeret på pol. 16. Den resterende del indgår i det korrigerede budget under fagområderne.

   Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

   Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

   Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

   Budgetopfølgningen pr. 31. juli

   Det forventede regnskab

   Det forventede regnskab afspejler forbruget pr. 31. juli samt forvaltningernes forventningerne til resten af året.

   Den ordinære drift viser et forventet overskud på 83,7 mio. kr.

   Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 86,3 mio. kr.

   Dette giver et samlet forventet underskud på det skattefinansierede område på 2,6 mio. kr.

   På affaldsområdet forventes der samlet et forbrug på 16,7 mio. kr., dette består overvejende af et forbrug på anlæg.

   Det samlede forventede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 19,3 mio. kr.

   Efter nettolånoptagelse og finansforskydninger bliver det samlede forventede resultat et forbrug af likvide aktiver på 33,7 mio. kr.

   Det forventede regnskab i forhold til korrigeret budget

   På indtægtssiden forventes en merindtægt på 59,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør de 62,7 merindtægter vedrørende midtvejs- og efterreguleringen inklusiv COVID-19.

   På driften forventes der et merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 11,5 mio. kr. I det forventede forbrug er indregnet de opgjorte merudgifter for Jammerbugt Kommune til COVID-19. Samlet er der foreløbigt indregnet merudgifter vedrørende COVID-19 på 35 mio. kr., hvoraf de 22 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet. Der søges om tillægsbevillinger til merudgifterne.

   Forventningerne til anlægsområdet er, at der vil være et forbrug på 86,3 mio. kr. inkl. jordforsyning, hvilket er 92,9 mio kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagerne til afvigelsen er mindreforbrug på ca. 40 mio. kr. på fremrykkede anlægsprojekter, mindreforbrug på øvrige anlægsprojekter på ca. 37 mio. kr. og merindtægter på ca. 16 mio. kr.

   Resultatet af det skattefinansierede område forventes at afvige fra det korrigerrede budget med 141,5 mio. kr. I det korrigerede budget er der dog indeholdt store beløb på både drift og anlæg som forventes - eller allerede er besluttet - overført til 2021.

   Under finansieringsposterne forventes der et merforbrug på 33,5 mio. kr. netto (mindre låneoptagelse, indskud i landsbyggefonden mv.) men samlet forventes ændring i likvide aktiver at blive 108,7 mio. kr. bedre end korrigerede budget pr. 31. juli.

   Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

   Bemærk : Positive tal angiver udgift/ merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

    

   Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag.

    

   Budgetopfølgningen behandles i Kommunalbestyrelsen 17. september 2020.

  • Lovgrundlag

   'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'

  • Økonomi

   Økonomiudvalget indstiller følgende budgetneutrale omplaceringer samt tillægsbevillinger til de merudgifter, der vedrører COVID-19 på driftsområderne og indtægter, der vedrører Økonomiaftalen 2021.

   Omplaceringer:

    

    

   Tillægsbevillinger:

    

   Servicerammen er med det godkendte budget 1.761,2 mio. kr. Hvis forudsætningerne i det forventede regnskab for 2020 holder, vil servicerammen være ca. 10 mio. kr. under servicerammen eksklusiv udgifter til COVID-19.

    

   På grund af COVID-19 aftalte Regeringen og KL i marts at ophæve bruttoanlægsrammen for 2020.

  • Indstilling

   Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

   at budgetopfølgning 2 tages til efterretning
   atde budgetneutrale omplaceringer mellem politikområderne godkendes
   at tillægsbevillingen på 35,0 mio. kr. på driftsområderne godkendes
   at tillægsbevillingen på merindtægterne på 62,7 mio. kr. godkendes

    

   Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 154:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Lisbet Emmery. (A) - Der var ikke indkaldt suppleant.

    

  • Bilag

   Bilag Samlet overblik - budgetopfølgning 2 2020: Samlet overblik - budgetopfølgning 2 2020

   Bilag ØKU 31072020: ØKU 31072020

   Bilag BFU 310720 Gældende: BFU 310720 Gældende

   Bilag TMU 31072020: TMU 31072020

   Bilag KFL 31072020: KFL 31072020

   Bilag BEU 31072020: BEU 31072020

   Bilag SSU 31072020: SSU 31072020

  • Luk
 • 143

  Førstebehandling af Budget 2021 - 2024

  • Beslutningstema

   Førstebehandling af Budget 2021 og overslagsår 2022 - 2024

  • Sagsfremstilling

   Arbejdet med budget 2021 og overslagsårerne blev igangsat i Økonomiudvalget den 18. marts, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev fastlagt.

    

   I foråret og henover sommeren har fagudvalgene og Økonomiudvalget arbejdet med budgettet, og der er fra hvert fragudvalg og Økonomiudvalget udarbejdet forslag til budgetændringer på egne områder. Desuden har der været afholdt temamøder i Kommunalbestyrelsen, hvor det samlede budget og budgetbalancen er drøftet, og der er givet signaler til udvalg og administrationen vedrørende det videre budgetarbejde.

    

   Økonomiudvalget har drøftet budgetstatus herunder de overordnede økonomiske rammer, konsekvenser af hhv. udligningsreformen og økonomiaftalen mellem Regeringen og KL samt fagudvalgenes forslag til budget 2021 og overslagsår.

    

   Senest på mødet den 19. august har Økonomiudvalget besluttet hvilke tekniske korrektioner, der indarbejdes i grundlaget for budgetoplægget til budgetseminaret. Desuden har Økonomiudvalget besluttet hvilke omstillingsforslag, der skulle sendes i høring, og høringsprocessen har forløbet i perioden 20. august til 31. august. Høringssvarerne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens medlemmer i budgetmappen og indgår i den videre proces.

    

   Ansøgninger

   Der er indsendt ansøgninger til puljen vedrørende 'særligt vanskelig stillet' og særtilskud samt låneoptag. Der er i resultatopgørelsen ikke indregnet tilskud fra særligt vanskeligt stillet eller nye lånedispensationer. Ansøgningerne kan ses i budgetmappen under ansøgninger.

    

   Resultatet af denne vil indgå i oplægget til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budget 2021.

    

   Takstoversigt

   Den foreløbige takstoversigt er vedhæftet som bilag. Der kan komme ændringer i forlængelse af budgetseminaret.

    

   Budgetseminar

   Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 4. og 5. september. På budgetseminaret drøftes budgetoplægget, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet for 2021 og overslagsårerne.

    

   Bevillingsregler og budgettekniske forhold

    

   I forbindelse med godkendelsen af Budget 2021 - 2024 skal Kommunalbestyrelsen fastlægge bevillingsniveauet.

   Jvf. Økonomistyringsprincipperne er bevillingsniveauet fastlagt per politikområde.

    

   Desuden skal Kommunalbestyrelsen give bevilling til budgettets driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 7 og 8.

    

   I forbindelse med den tekniske godkendelse af Budget 2021 - 2024 er det nødvendigt at administratioenen bemyndiges til dels at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet samt foretage nødvendige afbalanceringer af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger ved 2. behandlingen via "Forskydninger i likvide aktiver".

    

   Den videre proces

    

   Den videre proces ser således ud:

    

    

   Tidspunkt

   Aktør

   Aktivitet

   4.- 5. september

   Kommunalbestyrelsen

   Budgetseminar

   9. september

   Økonomiudvalget

   Førstebehandling af budget

   17. september

   Kommunalbestyrelsen

   Førstebehandling af budget

   28. september kl. 12.00

   Kommunalbestyrelsen

   Frist for ændringsforslag

   30. september

   Økonomiudvalget

   Andenbehandling af budget

   8. oktober

   Kommunalbestyrelsen

   Andenbehandling af budget

    

    

    

  • Lovgrundlag

   Den kommunale styrelseslov

  • Økonomi

   Budgetoplægget til førstebehandlingen tager udgangspunkt i det oplæg, der er drøftet i Økonomiudvalget den 19. august.

     

   Budgetoplægget er også udgangspunktet for drøftelserne på budgetseminaret den 4. og 5. september.

    

   Hovedforudsætningerne i budgetoplægget er følgende:

    

   • Statsgaranteret grundlag for indkomsskatten samt tilskud- og udligningsbeløb
   • Særtilskud på 0 mio. kr.
   • Tekniske ændringer på 22,9 mio. kr.
   • Anlægsbudgettet fastlægges foreløbigt til 151,2 mio. kr. netto
   • Låneoptag på 35 mio. kr.
   • Kasseforbrug på 27,9 mio. kr.

     

   Social- og Indenrigsministeriet har den 2. september meddelt, at Jammerbugt Kommune modtager 11 mio. kr. fra særtilskudspuljen og lånedispensation på 13 mio. kr. vedrørende anlægsinvesteringer på de borgernære områder. Dette er ikke indregnet i ovenstående tal, men vil indgå i resultatet sammen med aftalerne fra budgetseminaret, når Kommunalbestyrelsen førstebehandler budget 2021.

  • Kommunikation

   I høringsfasen fra 20. august til 31. august har relevante eksterne parter haft mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen fandt sted fra den 20. august til den 31. august. Høringssvarerne indgår i budgetdrøftelserne.

    

   Der har desuden været afholdt dialogmøde for bestyrelser, råd mv. vedrørende status på budget 2021 samt det materiale, der er sendt i høring.

    

   I den vedtagne budgetproces er der stor fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante eksterne parter.

    

   MED-systemet inddrages i budgetlægningen i lighed med tidligere år. Der er i budgetprocessen for 2021 lagt vægt på, at de enkelte MED-udvalg har mulighed for at bidrage til potentialeafdækning samt konsekvensbeskrivelser af de forslag i omstillingskataloget, som er relevant for de enkelte MED-udvalg.

    

  • Indstilling

   Staben indstiller at Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

    

   at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb
   at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,7 procent
   at den almindelige grundskyldspromille fastsættes uændret til 32,85 procent og at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille
   at dækningsafgiften af offentlige ejendommes grundværdi fastsættes uændret til 8,75 promille
   at Jammerbugt Kommunes egne ejendomme fritages fra dækningsafgift
   at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,20 procent
   at forslaget til takster og gebyrer godkendes, idet endelig justering af taksterne foreligger til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen
   at bevillingsniveauet fastholdes på politikområder som besluttet i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'
   at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget og regnskabssystemet
   at administrationen kan foretage nødvendige afbalanceringer af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger ved 2. behandlingen via 'Forskydninger i likvide aktiver'
   at der i forbindelse med vedtagelse af budgetforslaget gives bevilling til budgettets driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 07 og 08
   at budgetoplægget godkendes

    

   Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 155:

   Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

        -    Der foretages en tilretning af serviceudgifterne, så serviceudgifterne udgør: 1.796 mio. kr. i 2021.

    

   Med henblik på at overholde bruttoanlægsrammen, flyttes følgende anlægsbeløb fra 2021 til 2022:

   • Skolecenter Jetsmark: 5,0 mio. kr.
   • Renovering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev: 5,0 mio. kr.
   • Aabybro IF – Nyt klubhus: 3,0 mio. kr.
   • KFL-landdistriktspulje:  2,0 mio. kr.

    

   Som en konsekvens af flytning af beløb vedr. Jetsmark Skole, flyttes der lånoptagelse for 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2022.

    

   Taksten i forhold til Parkeringsfonden afventer. 

     

   Der udarbejdes en tilrettet resultatopgørelse og et tilrettet anlægsbudget for 2021 til Kommunalbestyrelsesmødet d. 17/9. 

    

   _________________________________

    

   Administrativ bemærkning - den 11. september 2020.:

    

   Tilrettet resultatopgørelse efter Økonomiudvalgets førstebehandling.

   I den tilrettede resultatopgørelse udgør serviceudgifterne 1.796,2 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne 152,2 mio.kr. Der henvises til den opdaterede anlægsoversigt der er vedhæftet som bilag.

    

    

    

    

    

  • Beslutning

   Budget 2021-2024 oversendes til 2. behandling.

    

   Afbud:

   Lisbet Emmery. (A) - Der var ikke indkaldt suppleant.

    

  • Bilag

   Bilag Budgetaftale 2021 - endelige efter ØKU førstebehandling.pdf: Budgetaftale 2021 - endelige efter ØKU førstebehandling.pdf

   Bilag Budgetaftale underskrevet.pdf: Budgetaftale underskrevet.pdf

   Bilag Budget 2021 - Samlet oversigt over anlæg - Opdateret efter budgetseminar - Version 2.pdf: Budget 2021 - Samlet oversigt over anlæg - Opdateret efter budgetseminar - Version 2.pdf

   Bilag Takstoversigt 1. behandling af budget - opdateret 10.09.2020.pdf: Takstoversigt 1. behandling af budget - opdateret 10.09.2020.pdf

   Bilag Opgørelse over over-underskud på driften - postive og negative beløb.pdf: Opgørelse over over-underskud på driften - postive og negative beløb.pdf

  • Luk
 • 144

  Godkendelse af skema B - 24 almene ældreboliger uden anvisningsret - Aabybrocentret, Aabybro

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anskaffelsessum efter licitation på 24 almene ældreboliger uden anvisningsret i Aabybrocentret 4C i Aabybro.

  • Sagsfremstilling

   Kuben Management fremsender på vegne af Nørresundby Boligselskab skema B til godkendelse af 24 almene ældreboliger i Aabybrocentret 4C i Aabybro.

    

   Kommunalbestyrelsen godkendte 23. maj 2019 skema A på projektet.

    

   Projektet er en del af det større fornyelsesprojekt, der er igangsat i Aabybrocentret. Udgangspunktet for fornyelsesprojektet er Kommunalbestyrelsens vedtagelse af lokalplan 27-026 Centerområde, Østergade, Aabybro.

    

   I stueplan etableres der ca. 450 m² erhverv til 3 virksomheder. Oven på etableres 24 boliger placeret fra 1. til 6. sal. Der etableres 5 lejemål på hver etage fra 1. til 3. sal, og 3 lejemål på hver etage fra 4. til 6. sal. Der installeres elevator. Målgruppen for disse boligerne er ældre og seniorer, der så selvhjulpne, at de modtager begrænset hjælp i dagligdagen. Boligerne etableres derfor som 24 almene ældre-/seniorboliger uden anvisningsret for Jammerbugt Kommune.

    

   I de 24 boliger opføres der i alt 1.812 m², hvilket giver et gennemsnit på 75,5 m² pr. lejemål. Boligerne opføres som 2-rums boliger på henholdsvis 60 m² og 64 m². Hertil komme 13 m² andel af fællesarealer.

    

   Nørresundby Boligselskabet har ved indsendelse af skema B gjort opmærksom på, at man har set sig nødsaget til at anvende rammebeløbet for 2020. Det skyldes, at licitation på håndværkerydelserne inkl. en acceptabel besparelse/optimeringsrunde ligger over skema A budgettet samtidig med at liggeomkostninger og fremtidige tilslutningsbidrag nu indeholder pristalsstigning. Det øgede rammebeløb betyder en merudgift til grundkapital på 57.000 kr. Set i forhold til det samlede budget for Aabybrocentret er det boligselskabets vurdering at forøgelsen af grundkapitalen ikke vil forhøje kommunens nettoudgifter til det samlede projekt.  

    

   Den totale udgift for projektet er iflg. skema B (tallene fra skema A er angivet i parentes)

    

   Grundudgifter

   9.980.000 kr.

   (11.253.000 kr.)

   Entrepriseudgifter

   27.417.000 kr.

   (26.564.000 kr.)

   Omkostninger

   6.246.000 kr.

   (5.244.000 kr.)

   Gebyr m.v.

   642.000 kr.

   (663.000 kr.)

   I alt

   44.285.000 kr.

   (43.724.000 kr.)

    

   Den beregnede husleje i boligerne er opgjort til 1.039 kr./m²/ årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca.6.525 kr. ekskl. forbrugsafgifter for en bolig på 75,5 m². Den beregnede husleje ved skema A godkendelsen var 1.030 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter.

    

   De 3 erhvervsmål i stueetagen forventes klar til indflytning ca. 1. april 2022 og boligerne forventes klar til indflytning sidst på året 2022.  

  • Lovgrundlag

   Lov om almene boliger.

  • Økonomi

   I forbindelse med skema A godkendelsen bevilgede Kommunalbestyrelsen 4.372.000 kr. til den kommunale grundkapital. Udgiften bliver ved en godkendelse af skema B i nuværende form 57.000 kr. større.

    

   Udover betaling af den kommunal grundkapital stillede Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af skema A (jf. §127 i Lov om almene boliger) regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunktet for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien.

  • Indstilling

   Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen godkender

   at skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på 44.285.000 kr.
   at der gives en yderligere bevilling til grundkapitalindskud på 57.000 kr.
   at der godkendes en husleje ekskl. forbrugsafgifter på familieboligerne på 1.039 kr./m²/årligt.
   at godkendelsen gives på følgende vilkår:
   at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes
   at der opnås de nødvendige myndighedsgodkendelser,
   at byggeregnskabet indleveres indenfor de i reglerne forskrevne frister.

    

   Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 156:

   Anbefales godkendt med den bemærkning, at det er ældreboliger.

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

    

   Afbud:

   Lisbet Emmery. (A) - Der var ikke indkaldt suppleant.

    

  • Bilag

   Bilag Skitser - 24 ældreboliger uden anvisning - Aabybrocentret 4C: Skitser - 24 ældreboliger uden anvisning - Aabybrocentret 4C

  • Luk
 • 145

  Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 01-002, Solcellepark, Vust Holme, V. Torup med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 (4. forelæggelse)

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 01-002, Teknisk anlæg, Vust Holme, V. Torup med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

  • Sagsfremstilling

   I Helhedsplan 17 er der udpeget et perspektiv-område til solcelleanlæg. Baggrunden for at udpege et perspektiv-område i den pågældende del af kommunen skyldes bl.a. det flade terræn, og at der i forvejen er en stor grad af tekniske anlæg i området i forvejen i form af vindmøller. Et storskala solcelleanlæg i dette område vil kunne indpasses og sløres ved etablering af beplantningsbælter omkring anlægget, og vil umiddelbart ikke være synligt over større afstande pga. det flade terræn.

    

   Der er efterfølgende indkommet en konkret ansøgning fra Orange-Green solutions B.V. om at opføre en solcellepark på et ca. 85 ha stort område ved Vust Holme. Solcelleparken skønnes, efter endt etablering, at have en kapacitet på op til 54 mW, svarende til ca. 14.040 husstandes årlige elforbrug. Der er gode muligheder for net-tilslutning i området, og ansøger har lavet en aftale med Thy-Mors Energi om anvendelse af deres net.

    

   Lokalplanområdet er beliggende i landzone, ca. 1 km sydvest for Vester Thorup. Arealet består primært af dyrket landbrugsjord med ringe bonitet. Ved en endelig vedtagelse af lokalplanen vil området forblive i landzone.

    

   Indenfor lokalplanområdet bliver det muligt at etablere et solcellelanlæg med tilhørende adgangsveje, arbejdsarealer, koblings- og transformerstationer samt hegn og beplantningsbælter. Selve solcelleanlægget består af parallelle øst-vestgående rækker med solcellepaneler monteret på stativer. Panelerne skråtstilles i en vinkel op til 30 grader, og er orienteret mod syd. Hvert stativ består af 4 rækker med solcellepaneler med 26 paneler pr. række. Den samlede længde af hvert stativ er ca. 44 meter, og afstanden mellem hver række er ca. 6 meter.

   Solcellerne anti-refleksbehandles, dels for at udnytte solenergien mest muligt og dels for at minimere refleksionsgener på omgivelserne.

    

   Lokalplanen rummer mulighed for, at arealerne under og mellem panelerne kan vedligeholdes ved afgræsning af f.eks. får.

    

   Vejadgang til området sker fra Thorupholmevej ad bestående overkørsler. Der er indsat bestemmelser om, at anlægget skal fjernes for grundejers/ anlægsejeres regning, efter at elproduktion fra anlægget er ophørt.

    

   Foroffentlighedsfase

   Der er i perioden 19. november - 11. december 2018 afholdt idéfase/ foroffentlighed vedr. kommuneplantillæg for området. Der indkom idéer fra DN Jammerbugt samt en nabo.

   Idéerne er indgået i det videre planlægningsarbejde.

    

   Miljøvurdering

   Kommunen har iht. miljøvurderingsloven vurderet, at planforslagene er omfattet af krav om at udarbejde en miljøvurdering. En miljøvurdering skal udarbejdes, hvis et planforslag fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, der er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2. Af lovens bilag 2 fremgår industrianlæg til fremstilling af elektricitet.

    

   Lokalplanen er derfor ledsaget af en miljørapport, som redegør for planernes påvirkning af miljøet. Miljørapporten er afgrænset til at omfatte emnerne: Landskab, Flora, Fauna og kystnærhedszonen. Miljørapporten er indsat som bilag 4 i lokalplanforslaget.

    

   Den endelige lokalplan skal, når der er udarbejdet en miljørapport, i henhold til Miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, ledsages af en "sammenfattende redegørelse" for, hvordan miljøvurderingen har påvirket planforslagenes indhold og vedtagelse, og hvordan miljøpåvirkningerne vil blive overvåget.

    

   Den sammenfattende redegørelse kan ses i forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene.

    

   Tidsplan

   Forventet tidsplan for Lokalplan 01-002 samt Kommuneplantillæg nr. 13 med tilhørende miljørapport:

    

   Forslag:

   TMU 25. november 2019

   ØKU 4. december 2019

   KMB 12. december 2019

    

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport udsendes herefter i 8 ugers høring. Der afholdes et borgermøde om planerne i februar måned.

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU 14. april 2020

   ØKU 22. april 2020

   KMB 30. april 2020

    

   Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

    

  • Lovgrundlag

   Planloven

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljørapport skal udsendes i høring i 8 uger.

    

   Der afholdes i forbindelse med den offentlige høring et borgermøde. Tidspunktet for borgermødet er pt. ukendt, men forventes afholdt ca. midt i høringsperioden.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 01-002 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 med tilhørende miljørapport fremlægges offentligt i 8 uger.


   Teknik og Miljøudvalget, 25. november 2019, pkt. 137:

   Afbud fra Malou Skeel.

    

   Indstillingen anbefales godkendt.

   ____________________________________

    

   Genbehandling - den 11. maj 2020

    

   Beslutningstema

   Endelig vedtagelse af Lokalplan 01-002, Teknisk anlæg, Vust Holme, V. Torup med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 (2. forelæggelse)

    

   Sagsfremstilling

   Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger, og der har været afholdt offentligt møde om planerne den 26. februar 2020 på V. Thorup Højskole.

    

   Der er indkommet 5 høringssvar (se bilag -"Skema med bemærkninger og kommentar"). Høringssvar omhandler følgende:

    

   • Forhold vedr. afgrænsning med hegn, plantevalg, terrænregulering og faunapassager. Giver ikke anledning til ændringer
   • Efterlysning af generel politik for markbaserede solcelleanlæg. Giver ikke anledning til ændringer.
   • Bekymring for ejendomsværdi. Giver ikke anledning til ændringer.
   • Forringelse af herlighedsværdier, herunder risiko for støj-, støv-, vibrations- og lysgener. Giver ikke anledning til ændringer.
   • Efterlysning af miljøklasse anlægget er omfattet af. Giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Forslag til kommuneplantillæg præciseres med miljøklasse 1-3.
   • Ønsker med krav om græstørv på tage. Giver ikke anledning til ændringer.
   • Ønske fra ansøger om reducering af områdets afgrænsning fra ca. 82 ha til ca. 48 ha. Dette skyldes bl.a. ændrede krav til landbrugsaktiviteter. Parkens samlede kapacitet på ca. 54 mW vil forblive uændret pga. forbedrede moduler og mindre afstand mellem de enkelte rækker af solceller. Giver anledning til ændringer af kortbilag, arealangivelser og skitser i redegørelsen med angivelse af afstand mellem rækkerne.
   • Ønske fra ansøger om mulighed for orientering af solceller i nord-/sydgående rækker og mulighed for at panelerne kan vippes fra øst mod vest, og følge solen. Giver anledning til ændring af redegørelsestekst samt kortbilag 3.

    

   Det indkomne høringssvar vedr. en reducering af lokalplanområdets afgrænsning giver anledning til, at der skal udarbejdes et ændringsforslag til lokalplanen med en ny afgrænsning af lokalplanområdet. Ændringsforslaget bør ligeledes opdateres med redegørelsestekst, der forklarer mulighed for nord-/sydgående rækker, og mulighed for at panelerne kan vippes for at følge solen.

   De øvrige høringssvar giver ikke anledning til ændringer.

    

   Miljørapporten skal ligeledes opdateres med de nye forhold.

    

   Endelig vedtagelse (justeret):

   TMU 10. august 2020

   ØKU 19. august 2020

   KMB 27. august 2020

   Offentliggørelse umiddelbart herefter.

    

   Kommunikation

   Lokalplanforslaget, kommuneplantillægget samt miljørapporten har været sendt i høring fra den 10. januar 2020 til og med den 6. marts 2020. Der er afholdt offentligt møde om planerne den 26. februar 2020. Der er i perioden indkommet 5 høringssvar. 

    

   Et høringssvar er indkommet fra ansøgerne selv om ændret afgrænsning af lokalplanområdet samt mulighed for et ændret opstillingsmønster. Ændringen medfører, at planerne vil skulle sendes i supplerende høring i minimum 4 uger.

    

   Indstilling

   Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at Lokalplan 01-002, Teknisk anlæg, Vust Holme, V. Torup med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 sendes i supplerende høring i 4 uger med en revideret afgrænsning af lokalplanområdet og mulighed for ændret opstillingsmønster.


   Teknik og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 44:

   Sagen blev udsat.

   ______________________________________

    

   Genbehandling - den 22. juni 2020

    

   Beslutningstema

   Endelig vedtagelse af Lokalplan 01-002, Teknisk anlæg, Vust Holme, V. Torup med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 (3. forelæggelse)

    

   Sagsfremstilling

   På Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 11. maj 2020 blev sagen udsat, bl.a. med henvisning til at solcelleparken ikke længere fremstod som en sammenhængende park, og at den kortere afstand mellem hver række af solcellepaneler kunne medføre en risiko for, at jorden under panelerne ikke kunne dyrkes optimalt.

    

   Disse forhold er drøftet med ansøgerne, der har fremsendt et nyt forslag til afgrænsning af lokalplanområdet (se bilag "Revideret ansøgning"). Den nye afgrænsning indebærer, at ca. 1/3 del af det nordlige areal, der tidligere var ønsket udtaget af lokalplanen, fastholdes som solcellepark. Samtidigt etableres der en minimum 20 m bred korridor/faunapassage op igennem solcelleparken, dels for at sikre faunaens bevægelighed, og dels for at sikre at lodsejer kan komme til arealer nord for solcelleparken.

    

   Det har været drøftet med ansøger, hvorvidt det vil være muligt at flytte dele af solcellerne beliggende i den østlige ende af parken ind i midten af området. Dette er umiddelbart ikke en mulighed, idet jordkvaliteten på de østligst beliggende arealer er for ringe. Ligeledes er det drøftet med ansøger, om hvorvidt den kortere afstand mellem de enkelte rækker kan medføre risiko ringe dyrkning af arealer under panelerne. Tilbagemeldingen her er, at jorden uden problemer kan dyrkes med græs idet der er nok lys og luft til at det fint kan gro. Der er desuden medsendt fotos fra solcelleparken ved Thisted Lufthavn, hvor der mindre end 2,5 mellem hver række. Her gror græsset tilsyneladende fint.

    

   I det oprindelige forslag var parkens areal på ca. 82 ha. I dette reviderede forslag er parkens areal på ca. 58 ha. Parken forventes stadig at have en kapacitet på ca. 54 mW, såfremt afstanden mellem rækkerne kan tillades ned til 3 m.

    

   Kommunikation

   Lokalplanforslaget, kommuneplantillægget samt miljørapporten har været sendt i høring fra den 10. januar 2020 til og med den 6. marts 2020. Der er afholdt offentligt møde om planerne den 26. februar 2020. Der er i perioden indkommet 5 høringssvar. 

    

   Et høringssvar er indkommet fra ansøgerne selv om ændret afgrænsning af lokalplanområdet samt mulighed for et ændret opstillingsmønster. Ændringen medfører, at planerne vil skulle sendes i supplerende høring i minimum 4 uger.

    

   Indstilling

   Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at Lokalplan 01-002, Teknisk anlæg, Vust Holme, V. Torup med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 sendes i supplerende høring i 4 uger med en revideret afgrænsning af lokalplanområdet og mulighed for ændret opstillingsmønster. 


   Teknik og Miljøudvalget, 22. juni 2020, pkt. 73:

   Godkendt.

   ____________________________________

    

   Genbehandling - den 31. august 2020

    

   Beslutningstema

   Endelig vedtagelse af Lokalplan 01-002, Teknisk anlæg, Vust Holme, V. Torup med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 (4. forelæggelse).

    

   Sagsfremstilling

   Planforslagene har været i supplerende offentlig høring i 4 uger.

    

   I den supplerende høring er der indkommet 2 yderligere høringssvar. De 5 høringssvar som indkom i den oprindelige høring fremgår ovenfor. De nye høringssvar omhandler følgende:

    

   • Bekymring for øgede refleksionsgener ved solcellepaneler der kan vippes/drejes. Giver ikke anledning til ændringer.
   • Bekymring for at anlægget kan tiltrække f.eks. kragekolonier, ulve mv. Giver ikke anledning til ændringer.
   • Bekymring flaskehalse i el-nettet ved stigende trafik. Heraf afledt bekymring for lavfrekvent vibration. Giver ikke anledning til ændringer.

    

   De indkomne høringssvar i den supplerende høring giver ikke anledning til ændringer.

    

   Endelig vedtagelse (justeret):

   TMU 31. august 2020

   ØKU 9. september 2020

   KMB 17. september 2020

   Offentliggørelse umiddelbart herefter.

    

   Kommunikation

   Ændringsforslag til Lokalplan 01-002 samt Kommuneplantillæg nr. 13 har sammen med miljørapporten været i supplerende høring i 4 uger fra 2. juli 2020 til 31. juli 2020. Der indkom 2 bemærkninger.

    

   Indstilling

   Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Lokalplan 01-002 og Kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endeligt med ændringer jf. skema 


   Teknik og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 92:

   Afbud fra Malou Skeel.

    

   Anbefales godkendt.


   Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 157:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Lisbet Emmery. (A) - Der var ikke indkaldt suppleant.

    

  • Bilag

   Bilag Forslag til Lokalplan 01-002 med miljørapport: Forslag til Lokalplan 01-002 med miljørapport

   Bilag Sammenfattende redegørelse: Sammenfattende redegørelse

   Bilag Ændringsforslag LP 01-002 med miljørapport: Ændringsforslag LP 01-002 med miljørapport

   Bilag Forslag til KMPTL 13: Forslag til KMPTL 13

   Bilag Dagsordenskort: Dagsordenskort

   Bilag Samlede bemærkninger til politisk behandling efter supplerende høring: Samlede bemærkninger til politisk behandling efter supplerende høring

   Bilag Skema med bemærkninger og kommentarer - efter supplerende høring: Skema med bemærkninger og kommentarer - efter supplerende høring

   Bilag Samlede bemærkninger til politisk behandling: Samlede bemærkninger til politisk behandling

   Bilag Skema med bemærkninger og kommentarer: Skema med bemærkninger og kommentarer

   Bilag Revideret ansøgning: Revideret ansøgning

  • Luk
 • 146

  Kvalitetsrapport på skoleområdet for 2019

  • Beslutningstema

   GENOPTAGELSE.

   Kvalitetsrapporten 2019 blev godkendt i Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 9. og 26. marts 2020. Børne- og Familieudvalget skal på baggrund af udtalelserne drøfte tillæg til Kvalitetsrapport 2019 med henblik på, at tillægget sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  • Sagsfremstilling

   Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Den fungerer som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Ændrede krav til kvalitetsrapporten betyder, at den i højere grad end tidligere vil fungere som en afrapportering af de resultater, skolerne har nået i forhold til nationale, politiske målsætninger. Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for Kommunalbestyrelsens arbejde med at højne kvaliteten i folkeskolen.

     

   Det er et nationalt krav, at Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år – i lige år, og baseres på oplysninger for en 3-årig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

    

   Kvalitetsrapporten viser det samlede skolevæsens resultater og dermed også udfordringer og succeser. De fælleskommunale tiltag, som iværksættes for at løse de kommunale udfordringer, beskrives i Skolevæsnets udviklingsplan. De fælleskommunale tiltag drøftes og besluttes i et samarbejde mellem den samlede skoleledergruppe og forvaltning i tæt dialog med politikerne.

    

   Den enkelte skoles skoleudviklingsplan har til formål at beskrive den enkelte skoles fremadrettede udviklingsarbejde i forhold til udvalgte fokusområder for det samlede skolevæsen. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af resultaterne i Kvalitetsrapporten, og udvælgelsen er sket i samarbejde med de overordnede skoleledere og forvaltningen.

    

   Opsummering af resultater for Kvalitetsrapport 2019

   Opsummerende for Kvalitetsrapporten 2019 fremhæves følgende opmærksomhedspunkter:

   • I de nationale test i læsning ses en negativ progression, hvor især mellemtrinnet er udfordret. I Jammerbugt Kommune er der derfor behov for et øget fokus på læsning, dette især på mellemtrinnet.  
   • I de nationale test i matematik har der fortsat været en god udvikling i den 2-årige periode for 3. klassetrin, mens der ses en negativ progression på mellemtrinnet. Der er således også behov for et øget fokus på matematik på mellemtrinnet. Det ses, at Jammerbugt Kommune lykkes med at mindske andelen af elever med dårlige resultater i matematik.
   • Andelen af elever, som aflægger alle bundne prøver i 9. klasse i Jammerbugt Kommune, er faldende, samtidig ses det, at andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik også er faldende. Dette er dog på baggrund af resultater fra 2017/2018, som var det hidtidige bedste år i skolevæsnet i Jammerbugt Kommunes historie. I 2017/2018 bevirkede de gode resultater som sagt, at Jammerbugt Kommune blev placeret på en flot 3. plads i forhold til løfteevne. Ser man på karaktergennemsnittet i skoleåret 2018/2019 i forhold til den socioøkonomiske reference er dette på et forventeligt niveau. Samtidig ses det, at der fortsat er relativ stor forskel mellem drengenes og pigernes karaktergennemsnit. Resultaterne af dette år kvalitetsrapport indebærer, at der i den næste periode skal være fokus på dels at øge andelen af elever, som aflægger alle obligatoriske prøver, dels mindske forskellen mellem drengenes og pigernes karakterer.
   • I forhold til 10. klasserne ses det, at karaktergennemsnittet er over landsgennemsnittet på både Aabybro Skole og Fjerritslev Skole.
   • Trivslen i Jammerbugt Kommune er ikke steget, men er på et forholdsvis højt niveau og omkring landsgennemsnittet. Det ses dog, at trivslen er steget i udskolingen, hvilket er glædeligt. Der er forskel på skolernes trivselsniveau, men alle skoler er omkring landsgennemsnittet i den samlede trivsel.
   • Jammerbugt Kommune er marginalt under landsgennemsnittet i forhold til at inkludere elever i den almene undervisning. Antallet af elever, der ekskluderes stiger op gennem klassetrinnene. Der bliver ekskluderet flere drenge end piger, og drengene bliver også ekskluderet tidligere.
   • Det er lykkedes at øge andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9. klasse fra 87,5 % til 92,2 % i den 2-årige periode. Jammerbugt Kommune placerer sig over landsgennemsnittet.
   • Andelen af unge, som vælger en erhvervsfaglig uddannelse er steget markant i den 2-årige periode. Der ses således en positiv progression på 9,8 procentpoint i perioden siden sidste kvalitetsrapport. Jammerbugt Kommune er markant over landsgennemsnittet. Det var et indsatsområde i sidste kvalitetsrapport, og det må siges, at målet er nået. Det er et indsatsområde at fastholde den høje andel af unge, der vælger en erhvervsuddannelse.

    

   Nye omstændigheder for dette års Kvalitetsrapport, Skolevæsnets udviklingsplan og Skoleudviklingsplaner

   Igennem det sidste år har der været en lang og involverende proces i Jammerbugt Kommune i forhold til at revidere skolepolitikken for det samlede skolevæsen. Forslaget til en ny skolepolitik har netop været i høring hos alle relevante parter, og en endelig vedtagelse af en ny skolepolitik forventes vedtaget i marts måned – samtidig med den politiske behandling af Kvalitetsrapporten.

    

   Sædvanligvis ledsages Kvalitetsrapporten af Skolevæsnets udviklingsplan samt de enkelte skolers skoleudviklingsplaner. I år gøres der en forskel, idet det anses for væsentligt, at såvel skolevæsnet, som de enkelte skoler, får mulighed for at anvende den reviderede skolepolitik som retningsanvisende og baggrundstæppe for den fremtidige udvikling af både skolevæsen og de enkelte skoler. Dette giver skolevæsnet og de enkelte skoler en mulighed for at implementere elementer fra skolepolitikken. Skolevæsnets udviklingsplan samt skolernes udviklingsplaner bliver dermed handlingskatalog i forhold til at implementere skolepolitikken.

   Tidsplanen og den videre proces for endelig politisk behandling af hhv. Kvalitetsrapport, Skolevæsnets udviklingsplan og skoleudviklingsplaner bliver som følgende:

    

    

    

   Børne- og Familieudvalget den 13. januar 2020

   Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om, at kvalitetsrapport for 2019 sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne i kommunens folkeskoler, til efterretning.

    ____________________________________

    

   Genoptagelse - den 9. marts 2020

   Kvalitetsrapporten har været til udtalelse hos skolebestyrelserne. Udtalelserne er opsummeret i nedenstående.

    

   Kvalitetsrapportens indhold og form:

   • Udfordringer ved at sammenligne årgange på samme skole
   • Opmærksomhed på den aktuelle, nationale drøftelse af Nationale Test
   • Kvalitetsrapportens afsæt er udpræget kvantitativt, hvorfor der også bør være opmærksomhed på skolernes arbejde med at styrke elevernes trivsel og dannelse
   • Mulighed for at dannelsesaspektet tænkes ind i Kvalitetsrapporten
   • Størst opmærksomhed på skolernes egne resultater - sammenligning med øvrige skoler og landsgennemsnit anses som mindre væsentligt
   • Der stilles spørgsmål til Kvalitetsrapportens datagrundlag - både datakvalitet, samt om de anvendte data reelt måler undervisningens kvalitet

    

   Vedr. de fire indsatsområder:

   • Vedr. indsatsområdet: Mindske forskellen mellem drengenes og pigernes karakterer. Det vigtigste må være at sikre det bedste læringsmiljø for alle med respekt for kønsspecifikke forskelle.
   • Forslag om, at øget trivsel bør være et selvstændigt indsatsområde
   • At fastholde en bestemt andel, som vælger en erhvervsuddannelse, behøver ikke at være en kvalitet i sig selv
   • Ønske om, at andelen, der vælger erhvervsuddannelser, skal hæves til mindst 30 %

    

   Proces og rammer for Kvalitetsrapporten:

   • Ønske om, at den enkelte skole har friheden til at sætte ind med initiativer ift. det/de af de fire indsatsområder, hvor skolen har potentiale for at udvikle sig
   • Mulighed for vidensdeling om projekter på overbygningsskoler med betydning for 'fødeskolerne'
   • Positivt at den ny skolepolitik kobles til skolernes udviklingsplaner. Der er blevet tid til en bedre proces.
   • Ønske om, at der i forhold til de fire valgte indsatsområder vil være fælleskommunale initiativer, så der kan ske en vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af skolerne.

    

   Disse opmærksomhedspunkter fra udtalelserne vil blive inddraget i den videre drøftelse og proces i forbindelse med udformning af Skolevæsnets udviklingsplan.

    

   Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kvalitetsrapport 2019.

    
   Børne- og Familieudvalget, 9. marts 2020, pkt. 19:

   Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende Kvalitetsrapport 2019.

   Dette med den bemærkning, at indsatsområde 2 ændres til følgende formulering: ”Drenge og piger skal have lige muligheder for at blive så dygtige, som de kan”.

   Børne- og Familieudvalget hæfter sig desuden ved, at flere skoler kvitterer positivt for den ændrede proces i forbindelse med arbejdet med kvalitetsrapporten, skolevæsnets udviklingsplan og skolernes udviklingsplaner. Børne- og Familieudvalget besluttede på denne baggrund af fortsætte arbejdet med de kommende års kvalitetsrapporter efter denne model.  

    

   Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2020:

   Børne- og Familieudvalgets indstilling med bemærkninger godkendt.

    ____________________________________

    

   Genoptagelse - den 1. september 2020 

   Den 18. marts 2020 blev der udsendt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Bekendtgørelsen medfører et tillæg til Kvalitetsrapporten 2019. I henhold til bekendtgørelsen skal kvalitetsrapporten redegøre for følgende:

   • Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske prøver i 9. klasse
   • Redegørelse for skolernes anvendelse af nedsættelse af timetallet i skoleåret 2019/2020 i henhold til §§ 16b og 16d samt anvendelsen af de frigivne ressourcer.
   • Redegørelse for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

    

   Tillægget har jf. Børne- og Familieudvalgets beslutning den 8. juni 2020 været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne i perioden fra den 3. august til den 18. august 2020. Der er indkommet svar fra tre skolebestyrelser med følgende bemærkninger til tillægget:

   • Forslag om at kompetencen til konvertering af timer efter § 16 b uddelegeres til den enkelte skoles ledelse og bestyrelse.
   • Det bør tydeliggøres, hvilken periode Kvalitetsrapporten og tillægget dækker.

    

   Tre skolebestyrelser har behandlet tillægget uden yderligere bemærkninger.

    

   Udtalelsesperioden har generelt ført til drøftelser i skolebestyrelserne om betydningen af anvendelsen af § 16 b og d.

    

   Tillæg til Kvalitetsrapporten samt udtalelserne fra de tre skolebestyrelser fremgår af bilag.

  • Lovgrundlag

   Folkeskoleloven § 40 a.

   Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen af 13. marts 2020.

  • Økonomi

   Punktet har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  • Kommunikation

   Jævnfør folkeskolelovens §40 a, stk. 3 skal Kvalitetsrapporten sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne, før der tages stilling til rapporten i Kommunalbestyrelsen.

  • Indstilling

   Fungerende Børne- og Familiedirektør indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender tillæg til Kvalitetsrapport 2019.


   Børne- og Familieudvalget, 1. september 2020, pkt. 65:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Lisbet Emmery. (A) - Der var ikke indkaldt suppleant.

    

  • Bilag

   Bilag Udkast til 'Tillæg til Kvalitetsrapporten 2019': Udkast til 'Tillæg til Kvalitetsrapporten 2019'

   Bilag Samlet udtalelse: Samlet udtalelse

  • Luk
 • 147

  Anbefaling af ramme for fremtidig struktur for værestederne

  • Beslutningstema

   Afrapportering vedrørende kommissorium - ”Struktur for - og indhold i det fremtidige væresteds tilbud i Jammerbugt Kommune”, samt drøftelse og godkendelse af fremtidig struktur for værestederne.

  • Sagsfremstilling

   Social- og Sundhedsudvalget har som en del af budgetaftalen for 2020 drøftet den af forvaltningen udarbejdede strategiplan 2019-2023 for voksenhandicapområdet. Strategiplanen blev godkendt i Kommunalbestyrelsen på møde den 27. februar 2020. I denne forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, som hermed har udarbejdet afrapportering på de, i kommissoriet, bestilte opgaver.

    

   Afrapporteringen indeholder en beskrivelse af værestederne som de ser ud for nuværende, opsummering af brugerundersøgelse, fordele og ulemper ved den nuværende organisering, forslag til alternativ organisering og et bud på fremtidens efterspørgsel.

    

   Kommissoriets afrapportering er udarbejdet med henblik på, at der kan træffes beslutning om værestedernes fremtidige struktur på et oplyst og kvalificeret grundlag.

    

   Der er ikke opnået konsensus i arbejdsgruppen, i forhold til en konkret og samstemmende anbefaling af hvordan den fremadrettede struktur på værestederne bør se ud. De to forslag til en ny struktur er meget forskellige og kort opsummeret kan der om disse beskrives at;

    

   • Forslag 1 primært er fokuseret på en udvikling af indholdet og opgaverne i den nuværende struktur, hvor alle værestederne fortsætter som fire geografisk spredte enheder, hvor det tilstræbes at udvide med forskellige nye opgaver, fordelt mellem de fire enheder. Arbejdsgruppen har ikke kunnet anvise finansiering af en udvidelse med forskellige nye opgaver, indenfor det eksisterende budget.

    

   • Forslag 2 beskriver en ny og anderledes struktur, med fokus på et større centralt beliggende værested, suppleret med en mobil enhed, samt bibeholdelsen af et enkelt af de nuværende væresteder til ældre og mere erfarne borgere. Forslaget forventes at kunne finansieres indenfor eksisterende budget.

   Afdelingsleder Niels-Jacob Ulstrup fremlægger pointer og konklusioner fra afrapporteringen, og giver samtidig en ledelsesfaglig vurdering i forhold til fordele og ulemper af de to fremsatte forslag til ny struktur.

  • Indstilling

   Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget;

   • at arbejdsgruppens afrapportering fremlægges og drøftes.
   • at det med udgangspunkt i afrapporteringen indstilles at anbefale, at forslag 2 danner rammen for fremtidig struktur på værestederne, og at der indledes en drøftelse med Ejendomscenter Jammerbugt om fremtidig placering, og herunder økonomiske konsekvenser såvel hvad angår drift som anlæg.


   Social- og Sundhedsudvalget, 31. august 2020, pkt. 80:

   Sagen fremsendes til ØKU med anbefaling af at indsatserne på værestederne optimeres, men at de 4 væresteder bibeholdes, hvorved værestedsstrukturen indtil videre udgår af strategiplanen.


   Økonomiudvalget, 9. september 2020, pkt. 158:

   Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Lisbet Emmery. (A) - Der var ikke indkaldt suppleant.

    

  • Bilag

   Bilag Kommissorie Værestederne: Kommissorie Værestederne

   Bilag Afrapportering Kommissorium for fremtidens struktur på værestederne + bilag 2 og 3: Afrapportering Kommissorium for fremtidens struktur på værestederne + bilag 2 og 3

   Bilag Værestederne Survey: Værestederne Survey

  • Luk
 • 148

  Arkitekturpris 2020

  • Beslutning

   Præmieringsudvalgets indstilling godkendt.

    

   Afbud:

   Lisbet Emmery. (A) - Der var ikke indkaldt suppleant.

    

  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER