Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater fra de forskellige udvalg, råd, nævn og samråd.

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 25-06-2020 18:00:00

Hent PDF-version

 • 100

  Godkendelse af regnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning

  • Beslutningstema

   Årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning fremsendes til godkendelse. Revisor Ole Nielsen fra BDO deltager i Økonomiudvalget under dette punkt og vil kort gennemgå årets revisionsberetning.

  • Sagsfremstilling

   Årsregnskab 2019 blev i april fremlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med behandlingen godkendte Kommunalbestyrelsen at overgive årsregnskabet til revision. Revisionsgennemgangen er afsluttet, og BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 12.

    

   Beretning nr. 12 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2019 og den dækker både revision af årsregnskabet samt den løbende revision, der er udført vedrørende 2019.

    

   Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger og samtidig er kommunens regnskab 2019 revisorpåtegnet uden forbehold.

    

   Der konkluderes bl.a. i afsnit 2.4 at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

    

   Revision af årsregnskabet 

   På en lang række af de områder, der har været underlagt revisionsgennemgang, konkluderer BDO, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Dette gælder eksempelvis tilskud, udligning og skatter, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, låneoptagelse og kommunal medfinansiering.

    

   Der har tidligere år været bemærkninger og generelle anbefalinger til forbedring af proces omkring statusafstemninger mv. Den sammenfattende konklusion på revisionen af balancen er, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemninger.

    

   Revision af løn- og personaleområdet

   Der er foretaget stikprøvevis lønrevision for 2019 med det formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Revisionen konkluderer at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Der er ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i den gennemgåede stikprøver.

    

   Revision af kommunens interne IT-kontroller

   Der er foretaget revision af kommunens generelle IT-kontroller og udvalgte applikationskontroller. Revisionens konklusion er, at den overordnede styring af IT-sikkerheden er tilfredsstillende. Revisionen er kommet med anbefalinger til forbedringer, og kommunen er i fuld gang med dette arbejde.

    

   Daginstitutionstakster

   Der er gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af kommunens administration af daginstitutionstakster. Fokus har været at afdække om området styres og administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

    

   Konklusionen på gennemgangen er, at der er en tilfredsstillende styring og overvågning som sikrer, at grundlaget for beregning af daginstitutionstakster for 0 år til skolealderen følger lovgivningen. Det er end videre revisionens vurdering, at kommunens organisering, herunder styring og ledelse af området er tilrettelagt hensigtsmæssigt, således det sikres, at politisk fastsatte mål for området følges.

    

   Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

   Det konkluderes vedrørende de sociale IT-systemer, at idet kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD, henvises der til indhentede erklæringer på registreringssystemerne fra KMD. Erklæringerne dækker for KMD-Aktiv fuldt ud kravene i §26 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017. Dog er det revisionens opfattelse, at revisorerklæringerne for KMD Dagpenge og KMD Social Pension ikke fuldt ud dækker kravene. Revisionen anbefaler kommunen at meddele KMD denne problematik, og forventer, at kravene vil blive indarbejdet i erklæringerne for 2020.

    

   I revisionsberetningens afsnit på området om personsager er revisionens sammenfattende konklusion, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Dog er der på nogle områder behov for en opstramning af sagsadministrationen.

    

   Omkring den afsluttende revision af de sociale regnskaber er det revisionens opfattelse at regnskabet er i overensstemmelse med fagministeriernes regler, og at restafregninger af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

    

   Revisionsberetningens bilagsdel

   Revisionsberetningen er tilknyttet en bilagsdel, der indeholder mere detaljerede redegørelser for resultatet af den udførte personsagsgennemgang, og som er særskilte redegørelser/opfølgninger til forskellige fagministerier.

    

   Af bilagene fremgår det, at der ved gennemgangen på såvel Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Transport- og Boligministeriets områder er konstateret få/ingen væsentlige fejl og mangler.

    

   Sammenfatning

   Som tidligere omtalt indeholder revisionsberetningen ingen bemærkninger. Det betyder, at alene revisionsberetningen og referatet af Kommunalbestyrelsens behandling af punktet vil blive indsendt til Tilsynet.

    

   Årsberetningen og regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, ligesom materialet fortsat kan ses i eDagsorden-systemet under 'udvalget' Beretning og årsregnskab med mødedato 31. december 2019.

    

   I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har kommunens ledelse afgivet en ledelseserklæring, og denne er vedhæftet som bilag.

    

   De enkelte direktører har besluttet hvilke områder i revisionsberetningen, der skal forelægges og besvares i forhold til eget fagudvalg og dermed i forhold til Kommunalbestyrelsen. Lederne af forvaltningsservice og stabschefen vil koordinere og være ansvarlige for, at den fornødne opfølgning på den samlede revisionsberetning foretages.

    

  • Lovgrundlag

   Lov om kommunernes styrelse.

  • Indstilling

   Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

    

   Børne- og Familieudvalget, 8. juni 2020, punkt 47:

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Forvaltningen indstiller, at Social-og Sundhedsudvalget indstiller revisionsberetningen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

    

   Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 60:

   Indstillingen godkendt

    

   Bøje Holmsgaard-Lundtoft deltog ikke i behandlingen

    

   Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget indstiller revisionsberetningen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

    

   Beskæftigelsesudvalget, 10. juni 2020, punkt 38:

   Indstillingen godkendt

    

    

   Stabschefen indstiller

   at

   Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning.

       Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 115:

   Anbefales godkendt.

    

   Diane Aarestrup deltog ikke i behandlingen af punktet.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Jammerbugt Kommune beretning nr. 12 årsregnskab 2019 endelig: Jammerbugt Kommune beretning nr. 12 årsregnskab 2019 endelig

   Bilag Ledelseserklæring med underskrifter 849 JK: Ledelseserklæring med underskrifter 849 JK

  • Luk
 • 101

  Fremrykning af anlægsprojekter til 2020

  • Beslutningstema

   Regeringen og KL aftalte den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020 samt understøtte kommunernes likviditet gennem ekstraordinære lånepuljer.

    

   Forvaltningerne har udarbejdet et oplæg til hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes til 2020.

    

   Genoptages

  • Sagsfremstilling

   Regeringen og KL aftalte den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som skulle være udført i de kommende år.

    

   For at understøtte likviditeten er det desuden aftalt, at kommunerne kan opnå lånedispensationer til den øgede anlægsaktivitet. Derudover er der i aftalen afsat en pulje på 500 mio. kr. med henblik på at styrke likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.

    

   Fremrykning af anlægsprojekter til 2020

    

   Administrationen har udarbejdet et oplæg til hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes til 2020. Oversigten er vedlagt som bilag.

    

   Oversigten viser det vedtagne anlægsbudget for 2020, det korrigerede anlægsbudget for 2020 pr. 14. april, samt det korrigerede anlægsbudget, hvis overførslerne fra 2019 godkendes. Hvis alle overførsler fra 2019 godkendes vil det korrigerede skattefinansierede anlægsbudget være på netto 112,1 mio. kr. (brutto 117,9 mio. kr.)

    

   Der er forslag til fremrykning af anlægsprojekter samt nye anlægsprojekter på samlet 81,1 mio. kr.

    

   Fremrykning af anlægsprojekter vedrører især bygningsvedligehold, renovering og ombygning af daginstitutioner og vejvedligehold.

    

   Derudover er der tre projekter, som ikke tidligere har fremgået af anlægsoversigten – Det er byggemodningsprojekter, energioptimering af serverrum og etablering af nye lokaler til hjemmeplejen.

     

   Nederst i oversigten er de fremrykkede projekter udspecificeret og beskrevet.

    

   To ekstraordinære lånepuljer i 2020 pga. COVID-19 

    

   Der er oprettet to lånepuljer, som kan søges i 2020:

    

   1. Lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020

    

   ·         Denne pulje kan ansøges løbende frem til 1. december 2020.

   ·         Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under 7.716 kr. vil blive imødekommet fuldt ud. Jammerbugt Kommunes likviditet pr. indbygger er pr. 30. marts på 5.160 kr., dvs. at alle fremskudte anlægsprojekter kan der søges lånedispensation til.

   ·         Følger de alm. regler i lånebekendtgørelsen herunder, at lånet skal afdrages over maks. 25 år. (der gælder dog særlige bestemmelser for jordforsyning/byggemodning)

    

   2. Lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner

    

   ·         Denne pulje skal søges inden 1. maj, og der er ansøgt om en lånedispensation på 20,0 mio. kr.

   ·         Lånet skal hjemtages i 2020 og afdrages over 10 år

     

   Selve hjemtagning af lån sker ud fra de faktiske anlægsudgifter, og vil dermed først skulle ske i slutningen af året. Det endelige låneoptag afhænger dermed af, hvilke anlægsudgifter der afholdes i 2020.

    

   Der er særlige bestemmelser for lån optaget til køb af eller investeringer i areal, ejendom eller anlæg, som efterfølgende sælges. Ved salg skal kommunen enten indfri det pågældende lån eller deponere et beløb svarende til restgælden. Det betyder, at låner Jammerbugt Kommune til byggemodning, skal lånet afdrages i takt med at parcellerne sælges.

    

  • Økonomi

   Likviditetspåvirkningen som følge af fremrykningen forventes at være positivt, da det er muligt at lånefinansiere de afholde anlægsudgifter i 2020 fuldt ud. Desuden vil en evt. lånedispensation fra puljen til vanskeligt stillede kommuner styrke likviditeten.

    

  • Indstilling

   Stabschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen

   at det besluttes hvilke anlægsprojekter, der skal fremrykkes til 2020
   at der søges lånedispensationer til alle fremrykkede anlægsprojekter


   Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 90:

   Der søges lånedispensation til følgende projekter (i alt 67,2 mio. kr.) som fremrykkes til 2020 bl.a. i bestræbelserne på at understøtte et trængt erhvervsliv:

    

   • Byggemodning Horsebækken, Vesterbjergvej og erhvervsareal Aabybro, i alt 27 mio. kr.
   • Ramme på 12 mio. kr. til bygningsvedligehold.
   • Daginstitutioner i Nørhalne og Fjerritslev (Gl. Dalhøj), 10 mio. kr. (Nørhalne 6,8 mio. kr.)
   • Arkæologisk udgravning ved Jetsmark nye skole, 2,2 mio. kr.
   • Asfalt, herunder cykelstier og p-pladser, 10 mio. kr.
   • Jetsmark Idrætscenter, 6 mio. kr.

    

   Ved projektet i Nørhalne anvendes udbudsformen omvendt licitation, denne udbudsform kan også anvendes i Fjerritslev. Øvrige udbud kan gennemføres ved indbudte licitationer med lokale håndværkere og entreprenører med ”kontrolbud” fra udefrakommende firmaer og/eller efter gældende udbudspolitik.

   Der nedsættes en politisk styregruppe med bl.a. formand og næstformand i Børne- og Familieudvalget til gennemførelse af projekterne i Nørhalne og Fjerritslev.

    

   Følgende prioriteres under bygningsvedligehold:

    

   Energioptimering af serverrum, 2,0 mio. kr.

   Lokaler til hjemmeplejen i Pandrup, 0,78 mio. kr.

   Pandrup administrationsbygning, vinduer, 1,20 mio. kr.

   Fjerritslev administrationsbygning, ventiler og termostater, 0,1 mio. kr.

   Bratskov Herregård, maling af vinduer, 0.15 mio. kr.

   Ældreboliger, Kaas, maling af træværk , 0,35 mio. kr.

   Produktionsskole, Industrivej, vinduer og tag, 0,40 mio. kr.

   Aabybro Skole, nedrivning af cykelparkering, 0,1 mio. kr.

   Fjerritslev SFO, maling 0,2 mio. kr.

   Fjerritslev ATK SFO, udskiftning vinduer 0,1 mio. kr.

   Fjerritslev Skoletandpleje, vinduer og døre, 0,15 mio. kr.

   Gl. Tandklinik, Saltum, tag, 0,50 mio. kr.

   Biersted Hallen tag, 0,3 mio. kr.

   Brovst Bibliotek, tag, 0,4 mio. kr.

   Familiecentret, Skolegade, Fjerritslev, murværk, 0,3 mio. kr.

   DGI-huset Aabybro, udskiftning af MGO-plader, 1,5 mio. kr.

   Genhusning, børnehave Nørhalne, 0,5 mio. kr.

   Rest til Økonomiudvalgets disposition (inkl. plan for indretning af administrationsbygninger samt Møllegården), 2,97 mio. kr.

    

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Genoptages

    

   Økonomiudvalget den 17. juni

    

   Staben har modtaget svar på låneansøgningerne vedr. de fremrykkede anlægsaktiviteter samt likviditetslån. Der er modtaget lånedispensationer til alle fremrykkede anlægsprojekter. Den samlede lånedispensation er på 67,2 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på indtægter på 67,2 mio. kr. i låneoptag.

    

   Jammerbugt kommune fik afslag på låneansøgningen til likviditetslån.

    

   Både tilsagn samt afslag er vedhæftet som bilag.

    

   Der ansøges om bevilling til, samt frigivelse af de fremrykkede anlægsprojekter nævnt i Økonomiudvalgets beslutning fra den 5. maj. herunder skal det drøftes hvorledes, det resterende beløb på 2,97 mio. kr. under bygningsvedligehold skal anvendes.

    

   Efter prioritering af det resterende beløb vil den den samlede anlægsbevilling til fremrykkede anlægsprojekter være på 67,2 mio. kr. i 2020.

    

   Dermed vil den samlede likviditetspåvirkning i 2020 være nul, som følge af den øgede anlægsaktivitet, da der kan optages lån til samtlige anlægsudgifter.  

    

   Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

   atder gives en indtægtsbevilling til låneoptag på samlet 67,2 mio. kr.
   atder gives tillægsbevillinger til de i sagsfremstillingen beskrevne fremrykkede

   anlæg på samlet 67,2 mio. kr.

   at restbeløbet på 2,97 mio. kr. anvendes til nyt tag på ældrecentret Parkvænget, Fjerritslev
   at planen for indretning af administrationsbygninger drøftes i sammenhæng med særskilt sagsfremstilling herom
   atalle anlægsbevillinger frigives samtidig.

    

   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 118:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Anlæg 2020 - Inkl. overførsler fra 2019 og fremryk af anlæg til 2020 - pr. 14.04.2020: Anlæg 2020 - Inkl. overførsler fra 2019 og fremryk af anlæg til 2020 - pr. 14.04.2020

  • Luk
 • 102

  Godkendelse af skema A - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst

  • Beslutningstema

   Godkendelse af skema A på 14 almene familieboliger i Kirkegade, Brovst.

  • Sagsfremstilling

   Økonomiudvalget gav i december 2019 accept til en forespørgsel fra Boligselskabet Nordjylland om 2 almene familieboligprojekter i Brovst. Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2020 det ene projekt med 8 familieboliger i Jernbanegade. Projektet i Kirkegade har afventet godkendelsen af det ændrede plangrundlag. Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2020 lokalplan 15-005, Boligområde, Kirkegade, Brovst, således plangrundlaget for det andet projekt nu er på plads.

    

   Kuben Management har derfor på vegne af Boligselskabet Nordjylland fremsendt skema A.

    

   Der ønskes opført 14 almene familieboliger på et areal på ca. 6.000 m². Arealet er ejet af Brovst Tæpper og Gardiner i samarbejde med Projektgruppen A/S og BTM, Brovst. Boliger opføres som tæt/lav med vejadgang fra Bohrsvej. Der opføres 6 3-rums boliger á 75 m² og 8 boliger á 90 m² som opføres som 3-rums boliger. I alt opføres 1.170 m² i de 14 boliger. Boligerne tænkes opført i tæt tråd med de omkringliggende boliger, som præges af traditionelle villaer med egen have og parkering. Til hver bolig opføres der terrasse, carport og redskabsskur i tæt forbindelse med enkelte bolig. Der etableres flere grønne fællesarealer.

    

   Det forventes at byggeriet starter foråret 2021 og at boliger er klar til indflytning ca. 1 år efter.

    

   Den samlede anskaffelsessum for de 14 boliger er 23.739.000 kr.

   Grundudgifter

   3.264.000 kr. 

   13,8% 

   Entrepriseudgifter

   16.350.000 kr. 

   68,9% 

   Omkostninger

   3.747.000 kr. 

   15,7% 

   Gebyr m.v.

   378.000 kr. 

   1,6% 

    

   Anskaffelsessummen finansieres ved:

   Kommunal grundkapital

    1.899.000 kr.

   8,0%

   Beboerindskud

   475.000 kr.

   2,0%

   Støttede lån

   21.365.000 kr.

   90,0%

    

   Den kommunale grundkapital på 1.899.000 kr. skal indbetales til Landsbyggefonden.

    

   Den beregnede husleje er opgjort til 966 kr. /m² årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en husleje for en 75 m² bolig på ca. 6.025 kr. og ca. 7.250 kr. for en 90 m² pr. måned.

    

    forbindelse med fremsendelsen af skema A, anmoder Kuben Management på vegne af boligselskabet, om godkendelse af fravigelser og tilføjelser til "Almindelig betingelser for totalentrepriser i bygge- og anlægsvirksomheder (ABT18)" i forbindelse med udbud af opgaven. Kuben Management fremfører, at de ønskede ændringer giver ens udbudsparamenter for de bydende på opgaven, og at de ønskede ændringer ikke forrykker væsentligt på risikoforholdet mellem entreprenør og bygherre. Kuben Management oplyser endvidere, at de fleste ændringer er begrundet i, at der er tale om alment og udbudspligtigt byggeri.

    

   Udover at betale den kommunale grundkapital skal kommunen efter lov om almene boliger stille regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunkt for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien.

    

  • Lovgrundlag

   Lov om almene boliger

  • Økonomi

   Indbetaling til Landsbyggefonden udgør 1.899.000 kr., der forventes at skulle indbetales omkring skema B godkendelsen. Endvidere skal der stilles regaranti for lånet, der ikke har nogen direkte økonomisk konsekvens.

  • Indstilling

   Staben indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen godkender:

   at skema A med 14 støttede familieboliger med et samlet areal på 1.170 m² på Kirkegade i Brovst godkendes
   at der i budget 2021 indregnes en udgift på 1.899.000 kr. til den kommunale grundkapital
   at der godkendes en husleje på 966 kr./m²/årligt
   at der gives accept til ønskede ændringer til ABT18.

    
   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 121:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Skitse - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst: Skitse - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst

   Bilag Oversigtsskitser - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst: Oversigtsskitser - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst

   Bilag 14 familieboliger, Kirkegade, Brovst - planløsning: 14 familieboliger, Kirkegade, Brovst - planløsning

  • Luk
 • 103

  Godkendelse af skema B - 8 almene familieboliger på Nordvangsvej, Skovsgård

  • Beslutningstema

   Godkendelse af anskaffelsessum efter licitation på 8 almene familieboliger på Nordvangsvej i Skovsgård.

  • Sagsfremstilling

   Domea har fremsendt skema B til godkendelse af 8 almene familieboliger på Nordvangsvej i Skovsgård.

    

   Kommunalbestyrelsen godkendte 12. december 2019 skema A på projektet.

    

   Projektet er placeret meget centralt i Skovsgård. Boligerne placeres, hvor der nu er opført 3 ejendomme. Jammerbugt Kommune har siden 1. januar 2020 ejet de 3 ejendomme, som er aftalt solgt til Domea i forbindelse med projektet.

    

   Der opføres 8 boliger på i alt 668 m². Halvdelen bliver 4-rums boliger på 97 m² pr. stk og den anden halvdel bliver 2-rums boliger på 70 m² pr. stk. Endvidere vil der blive overdækket terrasse, udhus og carport til hver bolig. Byggestillen bliver i tråd med den eksisterende i området, således de nye boliger falder naturligt ind i området.

    

   Domea har ved indsendelse af skema B gjort opmærksom på, at licitationsresultatet lå over rammebeløbet, men at det er lykkedes at bringe det indenfor rammebeløbet. Man har dog i den forbindelse set sig nødsaget til ved skema B at anvende maksimumsbeløbene for 2020. Det giver en merudgift til grundkapital på 13.000 kr. Boligorganisationen har dog samtidigt meddelt, at de som en del af udgiftsstigningerne i projektet, er indforstået med at forøge købesummen med de 13.000 kr., som skal indbetales ekstra til Landsbyggefonden.Den totale udgift for projektet er iflg. skema B (tallene fra skema A er angivet i parentes)

    

   Grundudgifter

   1.414.000 kr.

   (1.485.000 kr.)

   Entrepriseudgifter

   10.452.000 kr.

   (9.934.000 kr.)

   Omkostninger

   1.480.000 kr.

   (1.723.000 kr.)

   Gebyr m.v.

   208.000 kr.

   (244.000 kr.)

   I alt

   13.554.000 kr.

   (13.386.000 kr.)

    

   Den beregnede husleje i familieboligerne er opgjort til 961 kr./m²/ årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 7.775 kr. ekskl. forbrugsafgifter for en bolig på 97 m² og en måndlig husleje på ca. 5.600 kr. ekskl. forbrugsafgifter for en bolig på 70 m². Skema A blev godkendt med en husleje på 954 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter.

    

   Projektet forventes igangsat ca. 1. september 2020 og med forventet indflytning ca. 1 år efter.

  • Lovgrundlag

   Lov om almene boliger.

  • Økonomi

   I forbindelse med skema A godkendelsen bevilgede Kommunalbestyrelsen 1.071.000 kr. til den kommunale grundkapital. Udgiften bliver ved en godkendelse af skema B i nuværende form 13.000 kr. større. Domea har tilkendegivet at de er indstillet på at give 13.000 kr. mere for de 3 ejendomme.

    

   Udover betaling af den kommunal grundkapital stillede Kommunalbestyrelsen ved godkendelse af skema A (jf. §127 i Lov om almene boliger) regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunktet for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien

  • Indstilling

   Staben indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender

   at skema B godkendes med en endelig anskaffelsessum på 13.554.000 kr.
   at der gives en yderligere bevilling til grundkapitalindskud på 13.000 kr.
   at der gives en yderligere bevilling til indægter  i forbindelse med salg af ejendommene på 13.000 kr.
   at der godkendes en husleje ekskl. forbrugsafgifter på familieboligerne på 961 kr./m²/årligt.
   at godkendelsen gives på følgende vilkår:
   at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes
   at der opnås de nødvendige myndighedsgodkendelser,
   at byggeregnskabet indleveres indenfor de i reglerne forskrevne frister. 

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Skitser - 8 almene familieboliger - Nordvangsvej, Skovsgård: Skitser - 8 almene familieboliger - Nordvangsvej, Skovsgård

  • Luk
 • 104

  Prisfastsættelse på 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej, Biersted

  • Beslutningstema

   Prisfastsættelse af 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej i Biersted

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2019 at byggemodne 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej i Biersted. Projektet blev etableret med en privat lodsejer, der har mulighed for op til 7 parcelhusgrunde. Der blev til den kommunale andel af projektet givet en anlægsbevilling til byggemodningen på 4.450.000 kr. Endvidere består området af 2 kommunalt ejet arealer til tæt/lav, som endnu ikke er byggemodnet.

    

   De kommunalt byggemodnede grundene er efter den revideret udstykningsplan mellem 1.000 m² og 1.299 m². Halvdelen af grundene er på ca. 1.000 m². Grundene er attraktivt beliggende i naturskønne omgivelser i den sydvestlige del af Biersted lige nord for banestien. Via banestien er der kort afstand til købmand, skolen og idrætsfaciliteter. De 10 grunde har i alt 10.780 m² salgbare m².

    

   Byggemodningen er så lagt fremme, at grundene kan være klar til overtagelse ca. 1. august 2020. Grundene vil blive udbudt/markedsført hen over sommeren og der forventes tidsfrist for bud midt i uge 32.

    

   I forbindelse med salg af nye parcelhusgrunde skal Kommunalbestyrelsen udbyde grundene til en mindstepris. Efter udbuddet kan der ske endelig fastsættelse af salgsprisen.

    

   Salgsprisen på grundene skal ifølge lovgivningen udbydes/fastsættes til markedsprisen. Det kan være vanskeligt at fastslå markedsprisen i Biersted, da der ikke har været udbudt/solgt mange grunde indenfor de sidste år. Den sidste af de kommunale grunde på Sundbyvej blev i maj 2016 solgt til ca. 140.000 kr. for en grund på 892 m² ekskl. alle tilslutningsbidrag, som skulle afholdes af køberen. Tilslutningsbidragene har på daværende tidspunkt beløbet sig til ca. 100.000-125.000 kr.

   Den private lodsejer, som byggemodningen gennemføres sammen med, har udbudt de 2 parcelhusgrunde, som er udstykket på nuværende tidspunkt. De har været udbudt til 685.000 kr., hvilket svarer til ca. 550 kr./m² og ca. 570 kr./m². Begge grunde er i følge den private lodsejer solgt tæt på den udbudte pris.

    

   Der er væsentlig flere erfaringer med salg af grunde i nabobyerne Aabybro og Nørhalne.

    

   I Aabybro har Jammerbugt Kommune sidst solgt parcelhusgrunde på Horsbækken til 600 kr./m². Der er dog solgt grunde i den private udstykning ved Solstrålen, hvor salgsprisen har varieret fra ca. 800 kr./m² til ca. 950 kr./m². Gennemsnittet for de udbudte grunde i hele udstykningen er 875 kr./m². Det kan dog bemærkes at dette gennemsnit fremkommer ved at halvdelen af grundene er solgte og den anden halvdel fortsat er til salg.

    

   I Nørhalne er den sidste kommunale byggemodnede grund på Gustav Zimmersvej solgt i januar 2018 for 350 kr./m². Endvidere er der i februar 2020 solgt 2 sammenhængende grunde fra en tidligere udstykning på Gartnervænget. Grunden blev samlet solgt for 320 kr./m² inkl. kloaktilslutning men ekskl. øvrige tilslutninger. Det kan bemærkes at grunden efter sammenlægning var på ca. 1.825 m², hvilket kan betragtes som en storparcel. I Nørhalne har der endvidere været private udstykninger gennem de sidste år. Seneste udstykning har været i Nicolajs Have i den sydøstlige del af Nørhalne. Grundene har været udbudt til salg fra 2016 og den sidste grund er i følge tinglysningen solgt til 590 kr./m² i april 2020. Grundene i Nørhalne er gennem de sidste par år solgt mellem ca. 425 kr./m² og de 590 kr./m², som den sidste grund er solgt til. Det ser ud til at de fleste af grundene i udstykningen har været udbudt til faste priser på 495.000 kr. og 545.000 kr.

   Vilkårene med tilslutningsbidrag m.v. har stort set været magen til dem, der bliver gældende for den kommunale del af udstykningen på Elbæksmindevej i Biersted. På Elbæksmindevej bliver der dog mulighed for tilslutning til fjernvarme.

    

   Ud fra tilgængelige salgspriser på ejendomshandler forskellige steder i kommunen, må det antages at markedsprisen er højere i Biersted området end i de vestligste og nordligste del af kommunen. Det skyldes formentlig den kortere afstand til Aalborg og motorvejen.

     

   Det kan måske være hensigtsmæssigt, at der først sker en endelig prisfastsættelse pr. m² på resterende grunde efter, at der har været foretaget udbud af dem. Erfaringer fra udbuddet kan dermed anvendes til at prisfastsætte de resterende grunde efter udbuddet.

   Ud over grundprisen vil kommende grundejere have udgiften til tilslutningsbidrag til fjernvarme og forsyningsledninger fra skel og til en kommende bolig på øvrige tilslutninger.

    

  • Lovgrundlag

   Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om udbud af kommunens faste ejendomme.

  • Økonomi

   Indtægter fra salg af grunde vil blive medtaget i en senere budgetkontrol

  • Indstilling

   Staben indstiller, at Økonomiudvalget foretager en fastsættelse af minimumspris på parcelhusgrundene på Elbæksmindevej, Biersted som anbefales godkendt i Kommunalbestyrelsen.


   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 122:

   Økonomiudvalget anbefaler, at grundene udbydes til 575 kr. pr. kvm.

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

    

   Morten Klessen stemte imod. 

   Morten Klessen gav udtryk for, at han ønskede, at parcelhusgrundene udbydes til en stykpris på minimum 400.000 kr. 

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

    

  • Bilag

   Bilag Udstykningsplan - 10 parcelhusgrunde - Elbæksmindevej: Udstykningsplan - 10 parcelhusgrunde - Elbæksmindevej

  • Luk
 • 105

  Fysisk- strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand

  • Beslutningstema

   Der foreligger nu et udkast til Fysisk- strategisk Udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand. Udviklingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Realdania, DKNT og Jammerbugt Kommune, med inddragelse lokale aktører.

  • Sagsfremstilling

   Partnerskab for Vestkyst turisme vedtog i 2018 planen ”Udviklingsplan for Vestkysten – en fælles ambition for turismen frem mod 2025”. Heri udpeges 18 stærke feriesteder, hvoraf Slettestrand og Thorupstrand udpeges som én fælles destination ud af de 18 stærke feriesteder. Planen peger på tre centrale udfordringer i dansk turisme: Den rette overnatningskapacitet, flere og bedre oplevelser og tiltrækning af flere turister. Derfor er formålet med udviklingen af en strategisk – fysisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand, at pege på indsatser og nedslag, som kan udvikle Slettestrand og Thorupstrand som et fælles feriested/destination og strategisk arbejde med overnatningskapacitet, oplevelser og tiltrækning af flere turister.

    

   Proces for arbejdet med udviklingsplanen

   Udviklingsplanen har taget sit afsæt i eksisterende planer og strategier, samt inddragelse af især kommercielle aktører i området.

    

   Der er nedsat en styregruppe bestående af aktører i området, ETR, destinationsforeningen for området og Vækst Jammerbugt. Den nuværende situation omkring Covid-19 har dog medført, at selve høringen af planen er blevet gennemført som en skriftlig høring.

    

   Herudover er aktørerne og lokalsamfundene blevet inddraget på følgende vis:

    

   ·         Der er gennemført interviews med foreninger og kommercielle aktører i området.

   ·         Der har været afholdt en workshop ved Slettestrand.

   ·         På LUP møderne er der blevet orienteret om planen, og det var muligt at komme med input.

    

   Vision med den fysisk- strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand er at bygge en destination op med naturen som omdrejningspunkt båret af outdoor og friluftsliv, bæredygtighed og kvalitet over flere sæsoner. I planen er opstillet følgende Vækstmål:

    

   ·         3% årlig gennemsnitlig vækst i døgnforbruget

   ·         90% af besøgende skal være tilfredse med deres ophold/besøg

   ·         2% nye overnatningsformer er udviklet

   ·         5-10 nye produkter/oplevelser er udviklet af og mellem aktørerne.

    

   Udviklingsstrategien peger på tre indsatsområder, hvor en række konkrete nedslag, åbningstræk og aktiviteter skal sikre, at vækstmålene opfyldes. Der er tale om følgende indsatsområder: Den samlede destination, Slettestrand og Thorupstrand.

    

   Ved Slettestrand foreslås hovedtræk som har fokus Slettestrandvej som ankomstpunkt, at få naturen mere ind på bysiden, forbedret internt stinetværk og oplevelsesudvikling på stranden.

    

   Ved Thorupstrand foreslås bedre adskillelse af erhverv og turisme, mere synlig ankomst punkt, flow og etablering af nyt spilhus og oplevelsesudvikling.

    

   I arbejdet med den samlede destination skal der arbejdes strategisk med samarbejde, udvikling af sammenhængende infrastruktur med støttepunkter for oplevelse og endelig nye unikke overnatningsmuligheder.

    

   De næste skridt

   Som beskrevet ovenfor er Realdania involveret i udviklingen af strategierne for de 18 feriesteder, i tråd hermed har Realdania annonceret, at der vil komme en række ansøgningsrunder, hvor man kan søge de konkrete projekter i den fysiske- strategiske udviklingsplan realiseret. Realdania ser gerne at kommunerne involverer sig økonomisk i realiseringen af projekter. Første ansøgningsrunde har frist 29. maj 2020.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender Fysisk - strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand.


   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 123:

   Sendes videre til Kommunalbestyrelsen og anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Slettestrand-Thorupstrand_Strategisk-fysisk udviklingsplan_low: Slettestrand-Thorupstrand_Strategisk-fysisk udviklingsplan_low

  • Luk
 • 106

  Orientering om Årsrapport 2019 samt Strategi og handlingsplan 2020 for BRN

  • Beslutningstema

   Orientering om BRNs Årsrapport 2019 samt Strategi og handlingsplan 2020 for BRN .

  • Sagsfremstilling

   Business Region North Denmark (BRN) er et handlingsorienteret samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om vækst og udvikling. BRN arbejder for at styrke forudsætningerne for fortsat vækst, udvikling og jobskabelse i Nordjylland. Det gøres gennem målrettet samarbejde og en række fælles satsninger og initiativer.

    

   BRN-Bestyrelsen har nu godkendt Årsrapport 2019 og Strategi og handlingsplan 2020, der efterfølgende er fremsendt til bl.a. byråd, regionsrådet og erhvervsråd til orientering.

    

   Årsrapporten for 2019

   Ved årets begyndelse trådte erhvervsfremmereformen i kraft. Det betød nye rammer for aktørerne på området og opgaver, der skiftede fra regionalt til statsligt niveau. Dermed skulle BRN sammen med øvrige nordjyske erhvervsfremmeaktører i højere grad orientere sig mod Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen. 

    

   BRN har i den sammenhæng haft fokus på at varetage fælles nordjyske interesser og skabe en god dialog med Erhvervsstyrelsen, så der fortsat er opmærksomhed på gode nordjyske indsatser og afsættes midler til konkrete nordjyske udfordringer, styrkepositioner og interesser. Det har blandt andet sikret medfinansiering af nordjyske klynger, Norddanmarks EU-kontor og den fælles nordjyske turismemarkedsføring i 2020.  Indsatsen kan også ses i det nordjyske kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi, hvor BRN har været med til at samle en række strategiske og udførende aktører for at sikre et bredt forankret og kvalificeret nordjysk indspil. 

    

   En vigtig opgave i BRN har været at identificere særligt prioriterede dagsordner og mærkesager, som i 2019 var guidende for arbejdet med varetagelse af nordjyske interesser. Mærkesagerne går på tværs af emner som bæredygtig vækst, kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur, hvor f.eks. arbejdet for etablering af en 3. Limfjordsforbindelse har været et emne, der har fyldt meget i 2019.

    

   På aktivitetssiden har grøn omstilling og klimadagsordenen været i fokus i 2019. Der er sat yderligere initiativer i gang omkring fælles strategisk energiplanlægning, interessevaretagelse til fordel for multifunktionel jordfordeling samt udpeget ny mærkesag med navnet ”Bæredygtig vækst”.

    

   Derudover har aktiviteterne i 2019 haft fokus på kompetent og kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske virksomheder. BRN gik sammen med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, KKR og Regionsrådet om at udforme en fælles politisk ambition med navnet ”Det kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden”, der skal bane vej for mere koordinering og flere fælles initiativer på området. Der er i fællesskab også forberedt en videreførelse af Vækst via Viden-initiativet, som er et bredt nordjysk samarbejde, der ved udgangen af året havde skabt grundlag for mere vækst i nordjyske virksomheder gennem 676 match mellem små- og mellemstore virksomheder og højtuddannede.

    

   Dialog, strategiske indsatser og interessevaretagelse er nøgleord for 2020 og frem

   Bestyrelsen ønsker også fremadrettet, at BRN-samarbejdet skal have fokus på interessevaretagelse, fælles nordjyske mærkesager og større strategiske indsatser, hvor nordjyske parter koordinerer og arbejder sammen. En forudsætning for at lykkes med ambitionerne er dialog og brede partnerskaber med nordjyske aktører på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. 

    

   Gennem den nye flerårige strategi samt en et-årig handlingsplan for 2020, har Bestyrelsen sat retningen og prioriteterne for arbejdet, og har samtidig præciseret hvilke konkrete initiativer og handlingsspor for 2020, der skal medvirke til udmøntning af strategien. Højtuddannet og faglært arbejdskraft, infrastruktur og erhvervsudvikling med fokus på bæredygtig vækst vil fortsat være prioriterede emner i 2020.

    

   Highlights fra strategien er, at:

   -       BRN arbejder for at skabe gode rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele Nordjylland

   -       BRN er en politisk samarbejdsplatform med fokus på tætte partnerskaber med øvrige aktører

   -       BRN`s handlingsspor er: Interessevaretagelse, koordinering og igangsættelse

   -       BRN fokuserer på: Erhvervsudvikling og jobskabelse, kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og internationalt samarbejde

    

   Highlights fra handlingsplanen:

   -       For hvert af BRN’s fire indsatsområder beskrives aktuelle dagsordener, mærkesager samt hvilke handlingsspor, der forventes iværksat, og hvilke initiativer, der medfinansieres i 2020.

   -       Årshjulet for bestyrelsen illustrerer planlagte møder, udvalgte milepæle samt dialogtemaer

   -       Handlingsplanen afspejler prioriteterne ved årets start, men i takt med at nye udfordringer og muligheder opstår, udpeges der løbende nye dagsordener og handlingsspor

    

   Det vurderes, at BRNs strategi og handlingsplan flugter med Jammerbugt Kommunes planer og strategier. Det gælder bl.a. Planstrategiens temaer ”Mere i gang – flere i gang”, ”Uddannelse for alle” og ”Bæredygtighed”, men også forvaltningernes decentrale strategier og planer for f.eks. udvikling af erhverv, arbejdsmarked, klima og infrastruktur. Det kan eksempelvis fremhæves, at Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt via en tværgående arbejdsgruppe varetager indsatsen omkring at sikre kvalificeret arbejdskraft igennem initiativet Vækst via Viden 2.0, og dermed understøtte vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv. Dette gør sig også gældende i forhold til at løfte det fælles arbejde for at skabe et kompetent Nordjylland, hvor der på flere områder arbejdes med at opkvalificere medarbejdere i lokale virksomheder, sikre en smidig adgang til VEU-systemet og informere om gældende støtte- og puljeordninger. Der er endvidere et stærkt kommunalt fokus på at imødekomme den stigende efterspørgslen på STEM-kompetencer herunder at øge de digitale kompetencer i det lokale erhvervsliv, særligt indenfor bygge- og anlægsbranchen.

  • Lovgrundlag

   Erhvervsfremmeloven.

  • Økonomi

   Bidraget til BRN er årligt 15 kr. pr. indbygger .

  • Kommunikation

   Der er udarbejdet materialer til intern kommunikation af strategien og handlingsplanen, som kommuner og Regionen kan anvende til formidling i egen organisation.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.


   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 125:

   Orienteringen blev taget til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag BRN Årsrapport 2019: BRN Årsrapport 2019

  • Luk
 • 107

  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv i Slettestrand samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 (2. forelæggelse)

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv, Slettestrandvej, Slettestrand samt forslag til kommuneplantillæg nr. 26.

  • Sagsfremstilling

   Lokalplanen har baggrund i en ansøgning om at etablere en restaurant/værelser på ejendommen Slettestrandvej 150, 9690 Fjerritslev. Sagen har tidligere kørt som en administrativ dispensationssag, men Vækst og Udviklings afgørelse blev påklaget og Planklagenævnet ophævede kommunens afgørelse med begrundelsen i, at dispensation fra lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser er i strid med gældende lokalplans principper, og derfor kræver udarbejdelse af ny lokalplan.

    

   Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 53, som er vedtaget af Fjerritslev Kommune i 2005. Ejendommen består af 2 parceller, som er beliggende på hver sin side af Slettestrandvej. Den østlige parcel er beliggende i et boligområde, hvor der er mulighed for at drive erhverv i mindre udstrækning. Der findes i dag en ældre bolig på arealet, som agtes nedrevet i forbindelse med en realisering af den nye lokalplan. Den vestlige parcel er beliggende i område til offentlige formål, herunder parkering og oplag for kystfiskeri. Arealet henligger i dag som græsareal. Den vestlige parcel er desuden omfattet af strandbeskyttelse, hvor Kystdirektoratet som myndighed skal tillade tilstandsændringer.

   Ejendommen har et samlet areal på 0,35 ha, og er beliggende i landzone.

    

   Lokalplan 08-006 fastholder, at arealet kan anvendes til bolig og erhverv. Samtidigt skaber den mulighed for, at der kan etableres værelsesudlejning/hotel. På grund af de natur- og kystmæssige interesser inddeles lokalplanen i 2 delområder, med hver deres anvendelse. I delområde I, som er beliggende øst for Slettestrandvej, er der mulighed for opførelse af bebyggelse til erhvervs-/boligformål, herunder bolig, restaurant, café, værelser og hotel. Desuden kan der etableres parkeringsfaciliteter og opholdsareal. Bebyggelsen må ikke overstige 8,5 meter eller opføres med mere end 2 etager.  I delområde II, vest for Slettestrandvej, kan der ikke opføres bebyggelse, men der kan etableres parkeringsplads og rekreative formål.

    

   Kystdirektoratet har netop meddelt, at der kun kan gives dispensation til etablering af 3 p-pladser på den vestlige parcel, hvilket betyder, at der mangler 5 parkeringspladser til opfyldelse af parkeringsnormen. Ansøger har meddelt, at der muligvis kan ske en mindre omprojektering på den østlige parcel for at få plads til flere parkeringspladser ved bygningen. Alternativt ønsker ansøger at indbetale de manglende parkeringspladser til parkeringsfonden.

    

   Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Slettestrandvej, ad bestående overkørsler.

    

   Kommuneplantillæg

   Lokalplanen ligger indenfor kommuneplanens rammeområder 08.BE4 samt 08.O1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammerne for område 08.BE4, idet den eksisterende ramme kun indeholder mulighed for byggeri i 1½ etage, og en bebyggelsesprocent på 30. Idet lokalplanen fastlægger mulighed for byggeri i 2 etager og en bebyggelsesprocent på 50, er der udarbejdet et tilhørende forslag til kommuneplantillæg for at skabe overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanen.

    

   Der er ikke foretaget foroffentlighed af forslag til kommuneplantillægget, idet det er vurderet, at ændringerne vedr. kommuneplanramme 08.BE4 ikke strider imod kommuneplanens hovedprincipper.

    

   Miljøvurdering

   Kommunen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planerne ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og § 10.

    

   Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at det vurderes:

    

   • at planlægningen sker for et mindre område på lokalt plan,
   • at både bebyggelse og friarealer reguleres i planen af hensyn til omgivelser, natur og miljø.

    

   Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Forventet tidsplan for Lokalplan 08-006 og Kommuneplantillæg nr. 26

    

   Forslag:

    

   TMU 3. februar 2020

   ØKU 12. februar 2020

   KMB 27. februar 2020

    

   Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

    

   Endelig vedtagelse:

    

   TMU 8. juni 2020

   ØKU 17. juni 2020

   KMB 25. juni 2020

    

   Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter. 

  • Lovgrundlag

   Planloven

   Mljøvurderingsloven

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes i høring i 8 uger.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at forslag til Lokalplan 08-006 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 fremlægges offentligt i 8 uger.


   Teknik og Miljøudvalget, 3. februar 2020, pkt. 12:

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 33:

   Anbefales godkendt.

   Kommunalbestyrelsen, den 27. februar 2020
   Godkendt.

   _____________________________________________

    

   Teknik- og Miljøudvalget, den 8. juni 2020

    

   Beslutningstema

   Endelig vedtagelse af Lokalplan 08-006, Blandet bolig og erhverv, Slettestrandvej, Slettestrand samt Kommuneplantillæg nr. 26.

    

   Sagsfremstilling

   Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Der er indkommet otte høringssvar (se bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer ). En af bemærkningerne (nr. 1) er blot tilkendegivelse om, at de ikke har nogle bemærkninger til planforslagene. To af bemærkningerne (nr. 6 og 7) er en underskriftsindsamling med i alt ca. 124 underskrifter, der bakker op om planforslaget og glædes over den udvikling, som planforslaget rummer mulighed for. De resterende fem bemærkninger handler primært om:

    

   • Et byggeri som lokalplanen lægger op til vil virke massiv og skæmme hele det naturskønne område, og vil ikke passe ind i den eksisterende bebyggelse. (Ingen ændringer)
   • En realisering af planen vil skabe trafikale problemer og parkeringsproblemer. (Ingen ændringer)
   • En realisering af planen vil skabe miljømæssige gener, herunder støj, lugt og lys. (Ingen ændringer)
   • Planlægningen er i strid med både Helhedsplanen og planlovens bestemmelser om anlæg inden for kystnærhedszonen. (Tilføje afsnit i redegørelsesdel)
   • Visualiseringen er vildledende. (Ingen ændringer)
   • Et byggeri, som skitseret i lokalplanen, vil være i strid med Bygningsreglementet (Præcisering/tilføjelse af bestemmelse i lokalplanen)
   • Yderligere kapacitet kan medføre en øget konkurrence mellem eksisterende forretninger. (Ingen ændringer)
   • Det fremgår ikke af kommuneplantillægget, at der kan bygges nyt erhvervsbyggeri. (Præciseres jf. eksisterende bestemmelser)
   • Der stilles spørgsmål til kommunens orienteringsprocedure og inddragelse af den brede offentlighed. (Ingen ændringer)
   • Der savnes redegørelse i planen, der forholder sig til flere retningslinjer i Helhedsplanen. (Ingen ændringer)
   • Der sker værditab af naboejendomme. (Ingen ændringer)
   • Der er beskyttet natur på den store del af arealet omfattet af kommuneplantillægget (Ingen ændringer)
   • Den eksisterende Lokalplan 53 og de eksisterende rammer/retningslinjer bør bevares, og der bør ikke planlægges kun for en ejendom. (Ingen ændringer)

    

   På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Vækst og Udvikling, at der tilføjes noget mere tekst i redegørelsesdelen omkring landskab, de turistpolitiske overvejelser i Helhedsplan17, det indledende arbejde med den fysisk-strategiske udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand samt begrundelsen for den kystnære placering. Den kystnære placering begrundes bl.a. med den eksisterende infrastruktur, investeringerne i området samt de mange naturinteresser, der omkranser byen. Desuden bør bestemmelse 5.3 uddybes med, at facade kan opføres indtil 2 m fra skel mod nord, og hævet terrasse kan opføres ud til skel, som vist i lokalplanens illustrationer.

   Derudover har de indkomne høringssvar ikke medført ændringsforslag i den endelige lokalplan.

    

   Økonomi

   Ikke relevant.

    

   Kommunikation

   Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været udsendt i 10 ugers høring - fra den 27. februar 2020 til og med 11. maj 2020. Der er i den offentlige høring indkommet syv høringssvar.

   Forlængelsen af høringsperioden fra 8 til 10 uger skete på baggrund af ønske fra Erhvervsstyrelsen om yderligere beskrivelse af begrundelsen for kystnærhed. Dette er tilføjet i redegørelsesdelen, og Erhvervsstyrelsen har efterfølgende ikke indsendt bemærkninger.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kunne inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslagene påklages til Planklagenævnet. Der er indkommet to klager der er videresendt til Nævnenes Hus.

   Klagerne har ikke opsættende virkning.

    

   Indstilling

    

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Lokalplan 08-006 og Kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med ændringer jf. skema.


   Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 64:

   Anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 126:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Forslag til Lokalplan 08-006: Forslag til Lokalplan 08-006

   Bilag Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

   Bilag Afslag på 8 p-pladser: Afslag på 8 p-pladser

   Bilag Skema med bemærkninger og kommentarer: Skema med bemærkninger og kommentarer

   Bilag Dagordenskort: Dagordenskort

   Bilag Samlede bemærkninger: Samlede bemærkninger

  • Luk
 • 108

  Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 (1. forelæggelse)

  • Beslutningstema

   Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22., 1. forelæggelse.

  • Sagsfremstilling

   Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejendommens ejer om at opføre yderligere boliger i tilknytning til de nye boligområder ved Præsteageren og Degnelodden i Aabybro. Lokalplanen har konkret til formål at muliggøre opførsel af tæt-lav boligbebyggelse i et område ved ejendommen Hovensvej 63. Tæt-lav boligbebyggelse er række-, kæde og dobbelthuse. Med disponeringen af området bliver der skabt et blandet boligområde med forskellige boligtyper. Ofte efterlyses mulighed for udstykning af nye grunde til parcelhuse, men der er i en by som Aabybro også et behov for flere mindre boliger, som egner sig til ældre, enlige eller mindre børnefamilier.

    

   Lokalplanområdet omfatter del af matrikelnummer 7a Åby By, Åby. Samt del af matrikelnummer 7ag (vejadgang). I alt omfatter lokalplanområdet ca. 9.000 m². Lokalplanområdet anvendes i dag til grønt område/udeareal til ejendommen Hovensvej 63. Dele af den eksisterende bebyggelse Hovensvej 63 anvendes til privat børneinstitution for 0-6 årige børn. Denne nye lokalplan omfatter ikke bebyggelse og arealer ved den private børneinstitution. Området er i dag beliggende i byzone, og det skal fortsat forblive i byzone. Området skal vejbetjenes fra Hovensvej via Degnelodden.

    

   Lokalplanen er prioriteret af Teknik- og Miljøudvalget i maj 2019.

    

   Kommuneplantillæg

   Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 27.B9 – Boligområde vest for Hovensvej og er ikke i overensstemmelse hermed.

    

   Lokalplanens muliggørelse af tæt/lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

    

   Miljøvurdering

   Kommunen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planerne ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og § 10.

    

   Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at det vurderes, at:

    

   • Påvirkningen vurderes at være af overvejende positiv karakter.
   • Omdannelse af eksisterende område vil medvirke positivt til Aabybro bymiljø og udvide udbud af boligtyper.
   • Der er ikke tale om ny anvendelse, men omdannelse af mindre et eksisterende boligområde. Området ligger midt i et allerede eksisterende boligområde og ikke i nærhed til beskyttet natur eller Natura 2000-områder og hermed ingen påvirkning heraf.
   • Området vurderes ikke som et potentielt levested for beskyttede arter.
   • Arkæologiske interesse varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.
   • Området er ikke omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

    

   Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport vil blive offentliggjort samtidig med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Forventet tidsplan for Lokalplan 27-029 og Kommuneplantillæg nr. 22

    

   Forslag:

   TMU 8. juni 2020

   ØKU 17. juni 2020

   KMB 25. juni 2020

    

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 4 ugers høring. 4 ugers høring er valgt, da det er en mindre lokalplan.

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU 31. august 2020 (iht. aktuel delegationsplan vedtages den endelige lokalplan af Teknik- og Miljøudvalget)

    

   Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

  • Lovgrundlag

   Planloven

   Miljøvurderingsloven

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal udsendes i høring i 4 uger. 4 ugers høring er valgt, da det er en mindre lokalplan.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Forslag til Lokalplan 27-029 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og udsende forslagene i offentlig høring i 4 uger.


   Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 62:

   Anbefales godkendt.


   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 127:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Dagsordenskort, Lp 27-029: Dagsordenskort, Lp 27-029

   Bilag Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22

   Bilag Forslag til Lokalplan 27-029: Forslag til Lokalplan 27-029

  • Luk
 • 109

  Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg nr. 35 for aflastningsområde for store udvalgsvarebutikker Teknologiparken, Aabybro, 1. forelæggelse

  • Beslutningstema

   Jammerbugt Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to store udvalgsvare butikker i Teknologiparken. Dette kræver, at området udlægges som aflastningsområde i kommuneplanen. Samt at der udarbejdes en ny lokalplan

  • Sagsfremstilling

   Lokalplan 27-032 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat udvikler om at etablere store udvalgsvarebutikker og spisesteder i Teknologiparken.

    

   Planen giver mulighed for, at der etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, erhvervsformål i miljøklasse 1 til 3 samt undervisningsformål, som der allerede er etableret i området. I delområde i den østlige del åbnes der op for virksomheder i miljøklasser op til klasse 5, således at der bl.a. kan etableres autoværksteder i området. Herudover giver lokalplanen mulighed for at etablere et aflastningsområde til store udvalgsvarebutikker Det kan være butikker på minimum 800 m² og maximalt 2.780 m². Aflastningsområdet skal sikre, at det er muligt at etablere udvalgsvarebutikker, der ikke kan indpasses i bymidten i Aabybro.

    

   Lokalplanområdet omfatter nuværende teknologipark, udgør 10,59 Ha og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til erhvervs, undervisnings- og butiksformål med særligt pladskrævende butikker. I området ligger i dag et byggemarked, en autohandel, en maler og en uddannelsesinstitution .

    

   Området bliver trafikbetjent fra Ny Aabyvej, Knøsgaardsvej og fra Østergade. En stor rundkørsel, der omkranser et større forsinkelsesbassin, præger området.

    

   Kommuneplantillæg

   Jammerbugt Kommune ønsker at planlægge for store udvalgsvarebutikker, der ikke uden videre kan indpasses i Aabybro bymidte, på placeringen for derved at muliggøre en udbygning af butiksstrukturen, der supplerer den eksisterende detailhandel og bidrager til et større og mere varieret butiksudbud. Det nuværende plangrundlag muliggør ikke realisering af det ønskede projekt. Etablering af den ønskede udvalgsvarehandel på matr.nr. 24cr og 24eb forudsætter bl.a. udlæg af et centerområde i form af et aflastningsområde. Derfor er kommuneplantillæg nr. 35 udarbejdet.

    

   Området, som ønskes udlagt til aflastningsområde, ligger ved Teknologiparken i Aabybro og omfatter matr.nr. 24cr, 24eb, 24s, 24y, 24dæ, 24r, 24p og dele af

   vejmatriklerne 7000dk og 7000du, alle Åby By, Åby.

    

   Området er i den nugældende planlægning udlagt som et område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

    

   I det nye aflastningsområde ligger i dag trælast, med et bruttoetageareal på ca. 970 m², og en dækbutik, med et bruttoetageareal på ca. 250 m².

    

   De to matrikler, der er konkrete forespørgsler på, har et samlet grundareal på ca. 14.750 m² og skal kunne rumme to udvalgsvarebutikker på hhv. ca. 1.800 m² og ca. 960 m² samt en fastfood restaurant på ca. 720 m².

    

   Når aflastningsområdet er fuldt udbygget, vil der i aflastningsområdet være ca. 3.980 m² udvalgsvarehandel. Oplandet til aflastningsområdet i Aabybro afgrænses af afstanden til indkøbssteder, der rummer lignende butikker med et overlap i varesortimentet. Som nævnt i afsnit 2 forventes den nye udvalgsvarehandel at være inden for boksbutikssegmentet. Eksempler på butikker inden for segmentet er Jysk, t-hansen, Silvan, Harald Nyborg m.fl. Der forventes ingen beklædningsbutikker i aflastningsområdet.

    

   På baggrund af beregningerne forventes det, at stigningen i indbyggertallet og privatforbruget vil medføre, at det årlige forbrug af udvalgsvarer ekskl. nethandel i Aabybro i perioden 2020-2025 stiger med ca. 26 mio. kr. fra ca. 200 mio. kr. pr. år til knap 226 mio. kr. pr. år.

    

   Det forventes, at det årlige forbrug af udvalgsvarer ekskl. nethandel i oplandet vil stige med ca. 51 mio. kr. fra ca. 611 mio. kr. pr. år til ca. 661 mio. kr. pr. år.

    

   Vurderingerne viser, at den planlagte udvalgsvarehandel vil hente ca. 5 % af omsætningen fra Aabybro bymidte, ca. 22 % fra resten af Jammerbugt Kommune, ca. 73 % uden for Jammerbugt Kommune, herunder Aalborg Kommune, og ca. 5 % fra netbutikker.

    

   Med Kommuneplantillægget udlægges følgende retningslinjer for aflastningsområdet

    

   Retningslinjer for aflastningsområdet og arealopgørelse

   Retningslinje og opgørelse

   Dagligvarer

   Udvalgsvarer og SPV

   Detailhandel i alt

   Arealramme

   0 m²

   4.000 m²

   4.000 m²

   Eksisterende bruttoetageareal

   0 m²

   1.220 m²

   1.220 m²

   Udbygningsramme

   0 m²

   2.780 m²

   2.780 m²

   Maks. størrelse pr. butik

   -

   2.780 m²

   -

   Min. størrelse pr. butik

   -

   *Ca. 500 m²

   -

    

   Retningslinjer for aflastningsområdet, eksisterende bruttoetageareal og udbygningsramme. *Kan justeres ifm. udarbejdelsen af det endelige plangrundlag, dog med mulighed for én butik på min. 250 m² (Den nuværende dækbutik).

    

   Miljøvurdering

   Kommunen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planerne ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og § 10.

    

   Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at det vurderes, at:

    

   • Påvirkningen vurderes at være af overvejende positiv karakter.
   • Omdannelse af eksisterende område vil medvirke positivt til Aabybro bymiljø og udvide udbud af boligtyper.
   • Der er ikke tale om ny anvendelse, men omdannelse af mindre eksisterende boligområde. Området ligger midt i et allerede eksisterende boligområde og ikke i nærhed til beskyttet natur eller Natura 2000-områder og hermed ingen påvirkning heraf.
   • Området vurderes ikke som et potentielt levested for beskyttede arter.
   • Arkæologiske interesse varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.
   • Området er ikke omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

    

   Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport vil blive offentliggjort samtidig med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Forventet tidsplan for Lokalplan 27-032 og Kommuneplantillæg nr. 35

    

   Forslag:

   TMU 8. juni 2020

   ØKU 17. juni 2020

   KMB 25. juni 2020

    

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU 21. september 2020

   ØKU 30. september 2020

   KMB 8. oktober 2020

    

   Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

  • Lovgrundlag

   Planloven

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal udsendes i høring i 8 uger. Da der er tale om et aflastningsområde, er forslaget til kommuneplantillæg sendt i høring hos Erhvervsstyrelsen. Denne høring forventes afsluttet inden forslagne offentliggøres.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet. 

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 27-032 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 fremlægges offentligt i 8 uger.


   Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 65:

   Anbefales godkendt.

    

   Jammerbugt Kommune har den 9. juni 2020 modtaget Erhvervsstyrelsens kommentarer til Kommuneplantillægget - kommentarerne er vedlagt som bilag. Det anbefales af kommentarerne indarbejdes i de to planforslag, således at det maksimale udlæg til detailhandel inklusiv pladskrævende varegrupper fastsættes til 4.000 m2 og at den maksimale butiksstørrelse i området fastsættes til 2.780 m2.


   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 128:

   Anbefales godkendt med Erhvervsstyrelsens kommentarer til kommuneplantillægget, som indarbejdes i de 2 planforslag.

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Kommuneplantillæg nr. 35: Kommuneplantillæg nr. 35

   Bilag 27-032 Dagsorden + EST: 27-032 Dagsorden + EST

   Bilag SV Vedr. forslag kommuneplantillæg og lokalplan for et aflastningsområde i Aabybro: SV Vedr. forslag kommuneplantillæg og lokalplan for et aflastningsområde i Aabybro

  • Luk
 • 110

  Vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvningszone og støjkonsekvensområde ved helikopterbase, V. Hjermitslev (1. forelæggelse)

  • Beslutningstema

   Vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvningszone og støjkonsekvensområde ved helikopterbase, V. Hjermitslev.

  • Sagsfremstilling

   Jammerbugt Kommune har planlagt for en helikopterbase (HEMS-base) til Danmarks fjerde akutlægehelikopter. Der er udarbejdet en lokalplan og kommuneplantillæg for selve baseområdet. Udover lokalplan og kommuneplantillæg, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg for retningslinjer til sikring af den fremtidige drift af HEMS-basen. Kommuneplanforslaget fastlægger retningslinjer for, at der i et afgrænset område omkring helikopterbasen ikke må opføres høj bebyggelse/høje anlæg eller udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse.

    

   Tillægget omfatter en række ejendomme i en afstand af op til 1,3 km fra selve basen. Kommuneplantillægget vedrører ligeledes arealer beliggende i hhv. Hjørring og Brønderslev kommuner. De dele af kommuneplantillægget, der er beliggende i nabokommunerne, skal behandles og vedtages af henholdsvis Hjørring og Brønderslev kommuner. Processen i nabokommunerne er endnu ikke igangsat.

    

   Indflyvningszoner

   Flyvning til og fra basen sker via fastlagte flyvekorridorer og -sektorer mod vest og øst. Sikring af flyvekorridorer og -sektorer sker via et hindringsgrænseplan. Der er behov for kommuneplanretningslinjer, der skal fastlægge restriktioner for højde på ny bebyggelse/nye anlæg i flyvekorridorer og -sektorer. Retningslinjen sikrer overholdelse af hindringsgrænseplanen.

    

   I kommuneplantillægget udlægges der derfor en zone, hvor indenfor restriktionerne vil være gældende. Zonen kaldes i kommuneplanen for indflyvningszone.

    

   Støjkonsekvensområde
   Sygehusrelateret helikopterflyvning er undtaget for støjregulering, og støj fra flyvningerne er ikke omfattet af Miljøbeskyttelseslovens støjregulering. Udlægning af et konsekvensområde vedr. støj har derfor primært betydning for planlægning indenfor konsekvensområdet, da der jf. planloven ikke må udlægges støjbelastede arealer til støjfølsom arealanvendelse.

    

   Flyvning til og fra basen via indflyvningszonerne genererer støj til omgivelserne. Der er i denne forbindelse behov for kommuneplanretningslinjer for de arealer, der påvirkes med støj over 80 dB (vejledende grænseværdi for støjens maksimale værdier i natperioden). Retningslinjer fastlægger restriktioner for, at arealet indenfor konsekvensområdet skal friholdes for ny støjfølsom anvendelse. Eksisterende støjfølsom anvendelse kan fortsætte som hidtil. Støjfølsom anvendelse er fx boliger og institutioner.

    

   Miljøvurdering

   Kommunen har vurderet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 28 er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal foretages en screening efter lovens § 10.

   Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

   Baggrunden herfor er bl.a. at: 

   -       Kommuneplantillægget udelukkende omhandler retningslinjer vedr. forbud mod støjfølsom anvendelse samt retningslinjer vedr. højdebegrænsning på anlæg i indflyvningszonerne omkring basen.

   -       Det vurderes, at retningslinjerne ikke er i strid med eksisterende planlægning eller nationale og internationale beskyttelsesmål i området.

   -       Der sker ikke negativ påvirkning af bilag IV-arter eller rødlistearter.

   -       Indvirkningen, som primært vurderes at være af støjmæssig karakter, vurderes ikke at påvirke omboende i uacceptabel grad.


   Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28.

    

   Tidsplan

   Forventet tidsplan for Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28:

    

   Forslag:

   TMU 8. juni 2020

   ØKU 17. juni 2020

   KMB 25. juni 2020

    

   Forslag til kommuneplantillæg udsendes herefter i 8 ugers høring.

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU 21. september 2020

   ØKU 30. september 2020

   KMB 8. oktober 2020

    

   Den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter. 

  • Lovgrundlag

   Planloven

   Miljøvurderingsloven

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 udsendes i høring i 8 uger.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 og udsende forslaget i offentlig høring i 8 uger.


   Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 63:

   Anbefales godkendt.


   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 129:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Dagsordenskort, KP-tillæg nr. 28: Dagsordenskort, KP-tillæg nr. 28

   Bilag Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28

  • Luk
 • 111

  Nedlæggelse af del af offentlig vejareal i Aabybrocenteret

  • Beslutningstema

   Nedlæggelse af del af offentligt vejareal og del af privat fællesvej i Aabybrocentret samt udlæg af ny privat fællesvej.

  • Sagsfremstilling

   Nedlæggelse af del af offentligt vejareal

   Som et led i realiseringen af et delområde under lokalplan 27-026 Centerområde, Østergade Aabybro skal en del af det offentlige vejareal nedlægges. På nedenstående oversigt er delområdet afgrænset med blåt. Det offentlige vejareal der nedlægges, er skraveret med rødt. Der er etableret en ny vejadgang til den offentlige vej Østergade som vist nedenfor.

    

    

   Nedlæggelse af del af privat fællesvej

   Ligeledes skal dele af privat fællesvej nedlægges. Arealerne er skraveret med gult som vist nedenfor.

    

   Udstykning og udlæg af privat fællesvej.

   Der udlægges areal for privat fællesvej svarende til den grønne markering vist nedenfor. Der tildeles samtidig vejret for ejere og brugere af de eksisterende matr.nr.  76n, 76y, 76a og 76i samt for ejere og brugere af de fremkomne matr.nr 76m, 76l, 76h, 76d.

    

    

    

  • Lovgrundlag

   Lov 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje m.v. (vejloven) §15 og §§ 124-127

   Lovbekendtgørelse 2015-11-04 nr. 1234 om private fællesveje. (privatvejsloven) §§ 26-33 samt §§ 71-77

  • Kommunikation

   Ovenstående har været sendt i 8 ugers høring efter vejlovens samt privatvejslovens procedure herom. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

    

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

   at vejarealerne for offentlig vej og privat fællesvej nedlægges som beskrevet ovenfor
   at privat fællesvej udlægges som beskrevet overfor
   at ny vejadgang fra Østergade "cb" og sti "af" udlægges og optages som hhv. offentlig vej og offentlig sti


   Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 67:

   Anbefales godkendt.


   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 130:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Luk
 • 112

  Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning.

  • Beslutningstema

   Vedtagelse af Nordjyllands Beredskabs forslag til en vandforsyningsstrategi til vandforsyning, der anvendes til brandslukning.

   Udarbejdet ud fra et ønske om at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes fra drikkevandsledninger.

  • Sagsfremstilling

   I henhold til Beredskabslovens § 15 skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Det besluttes, ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab, at kommunerne skulle forestå driften jævnfør de aftaler, der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet, at Nordjyllands beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi. Gældende risikobaseret dimensionering, der er godkendt i 11 Nordjyske kommuner i efteråret 2016 foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere brandhanenettet.

   Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

   Der er nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi, der skal udmønte de konkrete initiativer, der i samarbejde med de Nordjyske kommuner, ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i Nordjyllands Beredskab 2021 planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

   Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via:

   ·         Møde med Direktører med ansvar for det tekniske område den 21. januar 2020

   ·         Møde i KDK den 24. januar 2020

   ·         Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020

   Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være udsendt i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.

   Planen er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab den 12. maj 2020. Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner, som er indarbejdet i vandforsyningsstrategien.

   Vandforsyningsstartegien omhandler 3 hovedtemaer:

   ·         Nedbringelse af antal brandhaner

   ·         Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning

   ·         Anvende vand fra alternativer til brandslukning

   Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som

        områder med tæt eller høj bebyggelse

        særlige objekter i henhold til risikoanalyse

        industriområder og lignende

        institutioner og lignende

        færdselsmuligheder i et område

   Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, sådan at der kan planlægges endnu kortere køretid.

   Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både indenfor eksisterende og fremtidige bebyggelser.

   Formålet helt overordnet er at:

   • ændre indsatstaktikken, så der i videst muligt omfang begrænses brugen af drikkevand til brandslukning,
   • samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder og endelig
   • udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.

    

   I Jammerbugt Kommune er der registreret ca. 330 brandhaner, og der arbejdes på, at skabe et overblik over, hvor hvilke brandhaner Nordjyllands Beredskab ønsker at bevare af hensyn til behovet for vandforsyning ved brand,og hvilke brandhaner, som vandværkerne ønsker at bevare til brug ved vedligehold af ledningsnet. De resterende haner skal nedlægges.

   Hanerne nedlægges i forbindelse med arbejder på vandværkernes ledningsnet. Her yder Jammerbugt Kommune et mindre tilskud. Alternativt kan det være i forbindelse med vedligeholdelse- eller kloakarbejder, her betaler Jammerbugt Kommune udgiften.

  • Lovgrundlag

   Beredskabsloven § 15.

  • Økonomi

   Kommunal udgift ved nedlæggelse af en brandhane:

   • i forbindelse med et vandværks ledningsarbejde yder Jammerbugt Kommune et tilskud på 2.300 kr.
   • I forbindelse med kloak- eller vejarbejde er udgiften ca. 20.000 kr.

    

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende vandforsyningsstrategien.


   Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 66:

   Anbefales godkendt.


   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 131:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Vandforsyningsstrategi: Vandforsyningsstrategi

  • Luk
 • 113

  Godkendelse af udbudsstrategi for entreprenørydelsen til anlægsprojekt Ny Skole til Skolecenter Jetsmark

  • Beslutningstema

   Den samlede udbudsstrategi for entreprenørydelsen for opførelse af den nye skole til Skolecenter Jetsmark skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

  • Sagsfremstilling

   Styregruppen for anlægsprojektet har på de seneste møder drøftet udbudsstrategi for entreprenørydelsen for så vidt angår entrepriseform, tildelingskriterie og udvælgelseskriterier for prækvalifikation af entreprenører til at afgive tilbud, samt tildelingskriterie og underkriterier samt deres indbyrdes vægtning.

    

   Entrepriseform og tildelingskriterie

   Kommunalbestyrelsen har den 20. september 2018 besluttet, at samarbejdsformen for projektet skulle være en totalrådgivermodel. Det betyder, at entrepriseformen for entreprenørydelsen kan være Hovedentreprise, storentrepriser eller fagentrepriser.

    

   Styregruppen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at entreprenørydelsen udbydes i begrænset licitation med prækvalifikation i hovedentreprise med forhandling med relevante OPS/partnering-elementer indarbejdet.

    

   Begrænset licitation med prækvalifikation betyder, at der gennemføres en proces, hvor alle interesserede entreprenører indbydes til at søge om at få lov til at afgive tilbud på opgaven. De entreprenører, som findes bedst egnede, indbydes herefter til at give tilbud på opgaven. Ved at gennemføre en sådan proces vil der være større sikkerhed for, at de entreprenører, der udvælges til at give tilbud, kan udføre opgaven.

    

   Udbud med forhandling betyder, at kriteriet for den endelige tildeling af entreprenøropgaven ikke kan være prisen alene, men at entreprenøren skal vælges ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det vil sige, at både prisen og kvaliteten af det tilbudte indgår i bedømmelsen af det enkelte tilbud, og at det er det samlet set bedste tilbud, der vælges.

    

   Valget af økonomisk mest fordelagtige tilbud, og udbud med forhandling betyder, at Jammerbugt Kommune har mulighed for at forhandle med alle tilbudsgivere, og ikke kun lavestbydende. Forhandlingerne skal anvendes til at synliggøre både styrker og svagheder i de enkelte tilbud, og specielt svaghederne således, at de endelige tilbud gøres direkte sammenlignelige. Desuden giver forhandlingerne mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan anvende de gode ideer, som den enkelte tilbudsgiver måtte have fremlagt i tilbuddet, eller i forbindelse med forhandlingsfasen. Disse gode ideer kan i stor udstrækning oplyses de øvrige tilbudsgivere således, at der for Jammerbugt Kommune skabes så stor en konkurrence som muligt.

    

   Ved at vælge en hovedentreprise er der kun én part, som rådgiver og Jammerbugt Kommune som bygherre skal forholde sig til, hvilket smidiggør processen. Derudover er der større sikkerhed for, at tidsplan og kvalitetskrav overholdes. Det vil være hovedentreprenør, som har det samlede ansvar for overholdelsen af tidsplan og kvalitetskrav, og derfor har en stor interesse i at sikre samarbejde mellem underleverandører og rettidig udførelse af de enkelte delelementer. Desuden arbejder en hovedentreprenør ofte sammen med faste samarbejdsparter, hvilket er med til at skabe tryghed for et godt samarbejde og kvaliteten af det udførte arbejde. Da det er ønsket, at OPS og partneringlignende vilkår indarbejdes i projektet vil det give større sikkerhed, idet der som nævnt kun er en kontraktspart.

    

   Den overordnede fordel ved OPS er princippet om totaløkonomi, hvor anlægsdelen og driftsdelen tænkes sammen til den bedst mulige løsning. Det vedlagte projektforslag er udarbejdet med baggrund heri, og minimering af drift og vedligeholdelsesudgifter er dermed kontinuerligt indtænkt i valget af de enkelte løsninger til materialer og funktion. Det er dermed ikke nødvendigvis de billigste løsninger, der er valgt i forhold til anlæg, men levetid, drift og vedligehold har haft stor indflydelse. Derfor er der f.eks. valgt mursten til alle udvendige vægge, og beton til indvendige vægge. OPS elementer er således indarbejdet i det udarbejdede projektforslag, og vil fortsat være bærende i forhold til den videre projektering.

    

   I forhold til partneringelementer, så udbydes projektet med det primære element overfor entreprenøren, at organiseringen og samarbejdet er på partneringslignende vilkår. Det vil sige, at entreprenøren kan få indflydelse på løsningen af detaljer i opgaveløsningen, så det udføres bedst og billigst for begge parter.

    

   Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Styregruppens indstilling om udbudsform, så skal det besluttes, hvilke kriterier der skal anvendes til prækvalifikationen af hovedentreprenører. Rådgivers forslag til disse, samt Styregruppens indstilling herom er beskrevet i nedenstående.

    

   Udvælgelseskriterier for prækvalifikation af entreprenører:

   Rådgiver anbefaler på en opgave af denne størrelse, at der prækvalificeres 5 tilbudsgivere. Normal procedure i branchen på opgaver som denne vil være at prækvalificere 4-5 tilbudsgivere (hovedentreprenører).

    

   I det nuværende marked forekommer det, at 1-2 tilbudsgivere vælger at springe fra i forbindelse med tilbudsprocessen, selv om de er blevet prækvalificeret, og har været bekendt med opgavens karakter mv.

    

   Derfor anbefales prækvalifikation af 5 tilbudsgivere, og det forventes dermed, at der skabes den rette konkurrence på opgaven.

    

   Rådgiver har foreslået nedenstående overordnede udvælgelseskriterier for at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven.

    

   1. Ansøgernes personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
   2. Økonomisk og finansiel kapacitet
   3. Teknisk kapacitet

    

    Som underkriterier til udvælgelseskriterierne har rådgiver foreslået følgende

    

   1. Ansøgernes personlige forhold

    

   Følgende materiale afleveres af ansøgerne:

   • Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til gældende bekendtgørelse.
   • Dokumentation for, at tilbudsgiverne ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18/EØF, artikel 45 anførte situationer. Dokumentation skal for virksomheder hjemmehørende andet sted end Danmark, tilvejebringe den nødvendige dokumentation på anden måde.
   • Bevis for relevant erhvervsforsikring inkl. personskade- og produktansvarsforsikring.
   • Kort beskrivelse af virksomhedens politik omkring CSR, evt. i henhold til Global Compact. Beskrivelsen skal indeholde, at virksomheden arbejder systematisk med sociale, etiske og miljømæssige forhold i egen virksomhed, og i forhold til forretningspartnere.

    

    2. Økonomisk og finansiel kapacitet

    

   Følgende materiale afleveres af ansøgerne:

   • Erklæring med virksomhedens økonomisk nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat før- og efter skat samt egenkapital. Jammerbugt Kommune stiller et mindste krav om en positiv egenkapital indenfor de seneste 3 regnskabsår, hvilket dog alene gælder for ansøgeren/ansøgerne.
   • Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden seneste regnskabsår.

    

   3. Teknisk kapacitet

    

   Følgende materiale afleveres af ansøgerne:

   • Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år. Referencerne skal angive bygherre, størrelsen på opgaven i m2, den samlede anlægssum og årstal for gennemførelsen af opgaven, samt indeholde en beskrivelse af ansøgerens ydelser på den pågældende entreprise.
   • Oplysninger om gennemsnitligt antal beskæftigede de seneste 3 år
   • Oplysninger omkring entreprenørens arbejdsulykker på gennemførte projekter indenfor de seneste 5 år. Jammerbugt Kommune vil vurdere det positivt i forbindelse med udvælgelsen, hvis ansøgeren kan dokumentere et lavere tal for arbejdsulykker end gennemsnittet i branchen, jf. Dansk Statistik. Såfremt det ikke er muligt at dokumentere dette, kan der afleveres tro- og loveerklæring med underskrift af virksomhedens adm. direktør.
   • Dokumentation for kvalitetssikringsystem, sikkerheds/- og sundheds- samt miljøsikringssystem. I det omfang tilbudsgivere benytter underentreprenører til løsning af opgaven, skal ovennævnte oplysninger ligeledes angives for sådanne underentreprenører.

    

   Styregruppen indstiller, at de foreslåede udvælgelseskriterier og underkriterier godkendes i Kommunalbestyrelsen.

    

   Herefter resterer at blive besluttet, hvilke underkriterier, der skal tilknyttes tildelingskriteriet "Økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvor der både er tale om pris og kvalitet. Underkriterierne knytter sig til kvalitetsdelen. Styregruppen indstiller, at følgende tildelingskriterier godkendes i Kommunalbestyrelsen:

   • Pris: 60 %
   • Organisation og CVér: 20 %
   • Metodebeskrivelse: 20 %

    

   Forslag til udbudsstrategi fremgår af bilag.

    

  • Lovgrundlag

   Udbudsloven LOV nr. 1564 af 15.12.2015

  • Økonomi

   Der er afsat en økonomisk ramme på 152 mio. kr

  • Indstilling

   Styregruppen for anlægsprojektet Skolecenter Jetsmark indtiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

   at godkende de foreslåede udvælgelseskriterier og underkriterier (forslag til udbudsstrategi)


   Børne- og Familieudvalget, 8. juni 2020, pkt. 42:

   Anbefales godkendt.


   Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. 132:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Jetsmark - Udkast til udbudsstrategi rev 18 maj 2020 rev 1: Jetsmark - Udkast til udbudsstrategi rev 18 maj 2020 rev 1

  • Luk
 • 114

  Tilsynsrapporter for Rusmiddelcenter Jammerbugt til godkendelse

  • Beslutningstema

   Rusmiddelcenter Jammerbugt. Godkendelse af tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed og fra Socialtilsyn Nord

  • Sagsfremstilling

   I det sene efterår 2019 havde Rusmiddelcenter Jammerbugt tilsynsbesøg af Socialtilsyn Nord, der påser det socialfaglige- og økonomiske tilsyn samt Styrelsen for Patientsikkerhed, der har fokus på centrets overholdelse af de sundhedsfaglige retningslinjer.

    

   Tilsynsbesøg - Styrelsen for Patientsikkerhed den 10. december 2019. Rapport modtaget i Jammerbugt Kommune den 15. maj 2020

    

   Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 10. december 2019 vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien:

    

   Større problemer af betydning for patientsikkerheden

    

   Tilsynet medførte 7 krav samt 2 henstillinger:

    

   Krav

   • Behandlingssteder skal sikre, at der foreligger en skriftlig instruks for sundhedsfaglig dokumentation. Indholdet skal være i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledninger (målepunkt 4) – instrukserne er efterfølgende udarbejdet.
   • Behandlingsstedet skal sikre, at personalet kender instruksen vedrørende sundhedsfaglig dokumentation, og at personalet følger denne (målepunkt 4) – introduktion er i gang.
   • Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at der i lægens udredning af stofmisbrugstilstanden indgår en grundig anamnese, objektiv undersøgelse og lægelig undersøgelse af somatiske og psykiske sygdomme (målepunkt 10) – dette er iagttaget, idet der samtidig orienteres om, at der er indgået samarbejde med anden lægeleverandør. Der indføres desuden sundhedsfagligt ledelsestilsyn ved leder understøttet af kommunens lægekonsulent.
   • Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at der er udarbejdet en fyldestgørende lægelig behandlingsplan for stofmisbrugsbehandlingen (målepunkt 11) – Se ovenfor.
   • Behandlingsstedet skal sikre, at indikationen tydeligt fremgår af journalen, hvis buprenorphin ikke er førstevalgspræparat i substitutionsbehandlingen (målepunkt 20) – Se ovenfor.
   • Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at der foreligger en tydelig beskrevet indikation for behandling og dosering med metadon (målepunkt 21) – Se ovenfor.
   • Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalerne, at patienterne forud for undersøgelse/behandling har givet samtykke ud fra information om helbredstilstanden, behandlingsmulighederne samt risiko for komplikationer og bivirkninger (målepunkt 22) – Se ovenfor.

    

    

   Styrelsen for Patientsikkerhed agter på baggrund af kravene at udstede et påbud til behandlingsstedet.

    

   Henstillinger

   • Behandlingsstedet skal sikre, at personalet er bekendt med hjerte-lunge-redning og at der forefindes Rubens ballon (målepunkt 13) – introduktion er i gang.
   • Behandlingsstedet skal sikre, at der er procedurer for hygiejne, der beskriver relevante og forsvarlige arbejdsgange, samt at personalet er instrueret i og følger disse (målepunkt 24) – Instrukser er udarbejdet, og introduktion er i gang.

    

   Konklusion på ovenstående

   Konklusionen er, at der er handlet på alle kritikpunkterne, der hermed er imødekommet. Det kan desuden oplyses, at de ovennævnte udfordringer var identificeret inden tilsynsbesøget fandt sted, og at Sundheds- og Arbejdsmarkedschefen og den kommunale lægekonsulent gjorde tilsynet opmærksom på udfordringerne og fremlagde plan for at rette op på de identificerede fejl og mangler allerede før tilsynsbesøget. 

    

   Opsamlende er samarbejdet med hidtidig læge stoppet og nyt samarbejde indledt, instrukser udformet og implementeret mv. Endelig kan oplyses, at den tidligere leder af Rusmiddelcenter Jammerbugt på tidspunktet for tilsynsbesøget ikke længere var ansat i Jammerbugt Kommune.

    

   Rapporten og forvaltningens kommentarer hertil er vedhæftet som bilag.

    

   Tilsynsrapport - Socialtilsyn Nord den 20. december 2019. Rapport modtaget i Jammerbugt Kommune den 2. januar 2020

   Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jævnfør lov om Socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra otte temaer jævnfør lov om Socialtilsyn

   § 6 stk. 2.

    

   Rapporten peger på følgende udviklingspunkter:

   • Tilbuddet kan med fordel have et fagligt fokus på fremover at sikre, at der opstilles konkrete uddannelses- og/eller beskæftigelsesrettede mål og delmål for den enkelte borger, samt at der tilrettelægges en systematisk opfølgning på målene i behandlingsforløbene – dette er drøftet med borgerne, og der er taget intiativ til et endnu tættere samarbejde mellem jobcenter og misbrugsindsats. Der vil sættes fokus på dette i det socialfaglige ledelsestilsyn.
   • Tilbuddet kan med fordel fremover sikre, at der udarbejdes behandlingsplan på alle borgere og opstille mål og delmål, der understøtter udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt. Der er sat fokus på dette i dialogen med medarbejderne. Der vil desuden blive sat fokus på dette i det socialfaglige ledelsestilsyn.
   • Tilbuddet kan med fordel arbejde på at dokumentere resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen i tilbuddet. Se ovenfor.
   • Tilbuddet kan med fordel udarbejde beredskabsplan vedrørende vold og overgreb mellem borgerne. En sådan plan er under udarbejdelse.

    

   Rapporten og forvaltningens kommentarer hertil er vedhæftet som bilag.

  • Indstilling

   Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender tilsynsrapporterne.


   Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 56:

   Indstillingen godkendt

    

   Bøje Holmsgaard-Lundtoft deltog ikke i behandlingen


   Beskæftigelsesudvalget, 10. juni 2020, pkt. 35:

   Indstillingen godkendt

    

   Afbud fra Winnie Aakjær

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Tilsynsrapport. Styrelsen for patientsikkerhed: Tilsynsrapport. Styrelsen for patientsikkerhed

   Bilag notat. Styrelsen for Patientsikkerhed: notat. Styrelsen for Patientsikkerhed

   Bilag Tilsynsrapport. Socialtilsyn Nord: Tilsynsrapport. Socialtilsyn Nord

   Bilag notat. Socialtilsyn Nord: notat. Socialtilsyn Nord

  • Luk
 • 115

  Godkendelse af redegørelse over magtanvendelser i 2019

  • Beslutningstema

   Godkendelse af redegørelsen over magtanvendelser i 2019

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen skal én gang om året forelægges en redegørelse for antallet og arten af magtanvendelser. Denne er vedlagt sagsfremstillingen.

    

   Forelæggelsen sker fordi der er krav om en politisk orientering om anvendelse af magt overfor borgere, som kommunen er handlekommune for.

    

   Årsberetningen for magtanvendelser 2019 er en samlet opgørelse over antallet af magtanvendelser foretaget overfor kommunens borgere i tilbud inden for og udenfor kommunen.

    

  • Lovgrundlag

   Serviceloven § 124-128

    

   Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper, bekendtgørelse nr. 1231 af 13/11/2017 § 14, stk. 2

  • Indstilling

   Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender redegørelsen.


   Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 58:

   Bøje Holmsgaard-Lundtoft deltog ikke i behandlingen

    

   Indstillingen godkendt

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Redegørelse magtanvendelse 2019: Redegørelse magtanvendelse 2019

  • Luk
 • 116

  Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2019

  • Beslutningstema

   Handicaprådets årsberetning for 2019 fremsendes til godkendelse.

  • Sagsfremstilling

   Handicaprådet har fremsendt vedhæftede årsberetning for rådets virke i 2019, udarbejdet på baggrund af afholdte møder og andre aktiviteter i 2019.

    

   Rådet har eksempelvis behandlet følgende emner i 2019:

   • Kvalitetsstandarter for Sundhed og Arbejdsmarked
   • Forslag til ny visitationsprocedure og principper for udlægning af inklusionsmidler på dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune
   • Forslag til ny skolepolitik i Jammerbugt Kommune
   • Revidering af værdighedspolitik
   • Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022
   • Kvalitetsstandard vedrørende bostøtte efter servicelovens § 85.
   • Ekstraordinært omstillingskatalog 2019 vedrørende Social- og Sundhedsområdet
   • Ekstraordinært omstillingskatalog 2019 vedrørende Børne- og Familieområdet
   • Sagsbehandlingsfrister på Børne- og Familieområdet
   • Udbud af genbrugshjælpemidler
   • Udbud af madservice
   • Administration af boliger
   • Frit valg
   • NT’s køreplaner
   • Jammerbugt Kommunes budget for 2020
   • Endvidere har Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenten i klagesager på det sociale område været sendt til kommentering i Handicaprådet.

    

  • Indstilling

   Staben indstiller,

   at Børne- & Familieudvalget anbefaler Handicaprådets årsberetning til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

    

   Staben indstiller,

   at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Handicaprådets årsberetning til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


   Børne- og Familieudvalget, 8. juni 2020, pkt. 45:

   Anbefales godkendt.

   Børne- og Familieudvalget kvitterer for Handicaprådets aktive indsats som medspiller.


   Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 59:

   Indstillingen godkendt. Social- og Sundhedsudvalget sætter meget pris på de halvårlige dialogmøder med Handicaprådet.

    

   Bøje Holmsgaard-Lundtoft deltog ikke i behandlingen

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Handicaprådets årsberetning for 2019: Handicaprådets årsberetning for 2019

  • Luk
 • 117

  Praksisplan for fysioterapi til godkendelse

  • Beslutningstema

   Godkendelse af høringsversion af Praksisplan for Fysioterapi 2020-2023

  • Sagsfremstilling

   På baggrund af COVID-19-situationen blev høringsfristen for Praksisplan for Fysioterapi 2020-2023 udskudt.

    

   Region Nordjylland og Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg har godkendt, at der nu fastsættes en ny høringsfrist, så processen kan startes igen.

    

   Den nye høringsfrist er fastsat til 31. august 2020 for alle høringsparter, men efter indstilling fra Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg ønskes kommunale høringssvar indgivet senest den 12. august med henblik på politisk behandling af praksisplan og høringssvar i KKR den 4. september 2020.

    

   Efter høringsfasen vil indkomne høringssvar blive fremlagt for KKR og efterfølgende Samarbejdsudvalg for Fysioterapi, og det forventes, at udvalget godkender den endelige Praksisplan den 24. september 2020.

    

   Herefter skal Praksisplanen behandles politisk i KKR samt endeligt godkendes i Regionsrådet samt de enkelte nordjyske kommunalbestyrelser i løbet af 4. kvartal 2020.

   Der er således med dette punkt ikke tale om en endelig godkendelse, men en godkendelse af høringsversionen, der herefter behandles i diverse råd og udvalg. Først herefter sker den endelig godkendelse i de nordjyske kommunalbestyrelser.

    

   Formål og indhold med praksisplanen for Fysioterapi:

   I henhold til overenskomsterne om almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ride-fysioterapi udarbejder regionen og kommunerne i regionen en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen.  

    

   Praksisplanen har til formål, at:

   • Danne grundlag for beslutninger om overenskomstmæssige forhold
   • Fremme udviklingen i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og kvalitetsudviklingen inden for eget fagområde
   • Sikre den rette fysioterapeutiske kapacitet i hele Region Nordjylland
   • Sikre koordinering og samordning af den Fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen og kommunerne i regionen under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige tilbud samt den regionale og kommunale økonomi.

    

   Praksisplanen for fysioterapi skal være med til at understøtte, at fysioterapeuterne fortsat kan tilbyde en høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Hensigten med praksisplanen er således at sikre og skabe rammerne for en fortsat udvikling af sektoren til gavn for såvel regionens borgere som dens ydere.

    

   Kommentarer til planen

   Jammerbugt Kommune finder det hensigtsmæssigt, at der i planen lægges vægt på den faglige kvalitet og løbende opkvalificering, samt at planen indgår i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udkastet til plan skal anerkendes for at have særligt fokus på udvikling af samarbejdet på tværs af sektorer.

    

   I høringssvaret er beskrevet en række forhold i praksisplanen, som Jammerbugt Kommune finder hensigtsmæssige, idet det giver en fornuftig ramme for at kunne diskutere en række forhold med de privatpraktiserende fysioterapeuter bl.a. på dialogmøderne. Opsummerende handler dette om fælles forpligtende samarbejde, økonomi, holdtræning vs. individuel træning og kontinuerlig træning. Det forpligtende samarbejde, der er beskrevet, berører også ressourceudnyttelse, herunder effektive og tidsafgrænsede behandlingsforløb, som vigtige parametre i det fremtidige samarbejde. Det er bemærket, at der i den næste periode fortsat vil være fokus på at følge den økonomiske udvikling på områderne.

    

   For den vederlagsfri ordning har Jammerbugt Kommune et ønske om, at der kan udvikles på en styringsmodel, så den kommunale myndighed kan få adgang til nødvendige oplysninger for at kunne styre den økonomiske ramme og forbrug for ordningen. I dag er det egen læge, der henviser borgere til og forlænger ordningen, og det er den privatpraktiserende fysioterapeut, der planlægger et effektivt forløb med borgeren, og det er kommunen, der betaler i henhold til forbrug. Den kommunale myndighed har således ingen indflydelse på omfang af indsatser eller hyppighed i ordningen.

    

   De beskrevne rammer for samarbejdet mellem sektorerne giver kommunerne et udgangspunkt for dialog i forhold til de privatpraktiserende fysioterapeuter, men et ønske kunne som nævnt være, at der blev udviklet en styringsmodel, som giver kommunerne mulighed for i højere grad at udøve den kommunale myndighed på området.

  • Indstilling

   Forvaltningen indstiller,  at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender høringssvaret.


   Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 57:

   Indstillingen godkendt

    

   Bøje Holmsgaard-Lundtoft deltog ikke i behandlingen


   Beskæftigelsesudvalget, 10. juni 2020, pkt. 37:

   Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

    

   • sagen fremsendes direkte til Kommunalbestyrelsen
   • høringssvaret tilføjes et faglighedsaspekt i forhold til den vederlagsfri fysioterapi

    

   Afbud fra Winnie Aakjær

  • Beslutning

   Godkendt med Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Høringssvar vedr Praksisplan for Fysioterapi 2020-2023: Høringssvar vedr Praksisplan for Fysioterapi 2020-2023

  • Luk
 • 118

  Efterretningssag - Besøgsrestriktioner

  • Beslutningstema

   Orientering om indførelse af midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre, herunder aflastningspladser, fællesarealer og borgernes plejebolig.

  • Sagsfremstilling

   Styrelsen for Patientsikkerhed har den 11. juni 2020 påbudt kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune om omgående at indføre midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser.

    

   Det blev ved modtagelsen af påbuddet vurderet, at der både er tale om en sag, som ikke tåler udsættelse og som ikke giver anledning til tvivl.

    

   Forvaltningen har på denne baggrund indstillet til borgmesteren at godkende, at der indføres midlertidige besøgsrestriktioner på kommunale og private plejecentre ved en formandsbeslutning, jf. kommunestyrelseslovens § 31.

    

   Borgmesteren har godkendt, at der indføres midlertidige besøgsrestriktioner som påbudt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

    

    

   De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter følgende på ældreområdet:

   • Kommunale og private plejehjem/ plejecentre, herunder friplejehjem
   • Kommunale og private aflastningspladser
   • Kommunale og private plejeboliger (borgerens private bolig)
   • Andre plejeboligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer

    

   Besøgsrestriktionerne gælder ikke offentlige og private anbringelsessteder, botilbud mv. på Social- og Indenrigsministeriets ressortområde.

    

    

   De midlertidige besøgsrestriktioner er følgende:

   • at besøg på plejehjem mv. altovervejende skal foregå på udendørs arealer,
   • at besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejehjem mv. ikke kan ske, med mindre
    • besøget sker i en kritisk situation, eller
    • besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

     

   Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over.

   Der er forbud mod besøg, selv om det er nødvendigt at passere udearealer eller indendørs arealer, for at få adgang til besøg på et udendørs areal.

    

    

   Personer, der er omfattet af besøgsrestriktionerne

   De midlertidige besøgsrestriktioner regulerer alene udefrakommende personers besøg på de omfattede plejehjem mv.

    

   Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, anses ikke for besøgende, hvis de indfinder sig på et plejehjem mv. med det formål at afhente ejendele, som har tilhørt den pågældende beboer.

    

   Ansatte på plejehjem, plejeboliger samt aflastningspladser og personer, der indfinder sig de pågældende steder for at levere varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses endvidere ikke for besøgende.

   Beboere på plejehjem mv. anses heller ikke for besøgende, og besøgsrestriktionerne regulerer ikke beboernes forhold på plejehjem mv., herunder eksempelvis beboernes mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejehjemmet mv.

    

    

   Undtagelser fra besøgsrestriktionerne

   Kritiske situationer

   De midlertidige besøgsrestriktioner omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

    

   Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer. Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.

    

   Med ’nær pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

    

    

   1-2 faste besøgspersoner

   I de tilfælde, hvor et besøg som følge af beboerens helbredsmæssige tilstand eller som følge af de fysiske rammer for besøg ikke kan foregå udendørs, har den enkelte beboer – uden at der foreligger en kritisk situation – ret til at udpege 1-2 faste besøgspersoner, som kan aflægge besøg i den del af institutionen, som den enkelte beboer selv råder over.

    

   Hvis beboeren ikke er i stand til selv at udpege 1-2 faste besøgspersoner, kan disse om nødvendigt udpeges af beboerens nære pårørende. Beslutning om, hvorvidt de faste besøgspersoner kan aflægge besøg i det konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen under hensyntagen til de anstaltsmæssige forhold på stedet.

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse nr. 823 af 9. juni 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

   atorienteringen tages til efterretning

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Luk
 • 119

  Forslag til mødeplan 2021

  • Beslutningstema

   Godkendelse af mødeplan for kommunalbestyrelsens møder 2021.

  • Sagsfremstilling

   Der er uarbejdet forslag til mødeplan for kommunalbestyrelsens møder i 2021.

   Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tidspunkt og sted for ordinære møder jfr. styrelseslovens regler.

    

   De enkelte fagudvalg træffer selv beslutning om dette, og hvor deres møder skal afholdes. Dette vil efterfølgende ske i de enkelte fagudvalg.

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse om kommunernes styrelse §8

  • Indstilling

   Det indstilles

   at  kommunalbestyrelsen godkender det udarbejdede forslag til mødeplan

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Bilag

   Bilag Forslag til mødekalender 2021: Forslag til mødekalender 2021

  • Luk
 • 120

  Køb af faldefærdigt hus til nedrivning

  • Beslutning

   Kommunalbestyrelsen godkendte,

   at kommunen overtager ejendommen til snarest mulig screening og nedrivning, hvorefter den udbydes til salg.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

    

  • Luk
 • 121

  Drøftelse af kontrakt

  • Beslutning

   Beslutning om fremadrettet drift godkendt

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

   Per Halsboe-Larsen – Jytte Nørgaard deltog som stedfortræder

   Merete Fuglsang Hansen  

  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER