Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater fra de forskellige udvalg, råd, nævn og samråd.

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 30-04-2020 18:00:00

Hent PDF-version

 • 68

  Oversendelse af Regnskab 2019 til revisionen

  • Beslutningstema

   Årsregnskab 2019 er udarbejdet, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskabet overgives til revisionsgennemgang.

    

   Jammerbugt Kommunes regnskab 2019 viser et realiseret driftsoverskud på 90,5 mio. kr., og dette resultat er 28,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budget samt 8,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet medfører et kassetræk på 44,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2019 på 199,2 mio. kr.  

    

   Kommunalbestyrelsen har i marts måned fået en foreløbig orientering om regnskabsresultatet.

  • Sagsfremstilling

   Jammerbugt Kommunes regnskab 2019 viser et realiseret driftsoverskud på 90,5 mio. kr., og dette resultat er 28,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budget samt 8,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet medfører et kassetræk på 44,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2019 på 199,2 mio. kr.

    

   det vedlagte bilag beskrives, hvordan resultatet for 2019 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget samt væsentlige afvigelser til det korrigerede budget.

    

  • Lovgrundlag

   Styrelseslovens § 45 fastsætter, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives regnskabet til revisionen. Regnskabet skal overgives til revisionen inden d. 1. maj.

    

   Resultatet af revisionens gennemgang præsenteres i en revisionsberetning. Når revisionsberetningen foreligger, vil regnskabet og denne revisionsberetning samlet blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Godkendelsen af regnskabet og revisionsberetningen skal ske inden udgangen af august 2020.

  • Økonomi

   Som det fremgår af sagsbeskrivelsen er der i 2019 et driftsoverskud på 90,5 mio. kr. Regnskabsresultatet har medført et kassetræk på 44,4 mio. kr. Heraf udgør nettoafdrag på gælden 13,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2019 på 199,2 mio. kr.

    

   Serviceudgifter i 2019 udgør 1.706 mio. kr. Dette er 3,4 mio. kr. under den vedtagne serviceramme.

   Anlægsudgifter (brutto) udgør 80,7 mio. kr. i 2019 set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 80,9 mio. kr.

  • Indstilling

   Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen oversender regnskab 2019 til revisionen.


   Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 75:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

  • Bilag

   Bilag Oversendelse af regnskab 2019 - BILAG: Oversendelse af regnskab 2019 - BILAG

  • Luk
 • 69

  Årsregnskab 2019 og overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020

  • Beslutningstema

   Drøftelse og stillingtagen til overførsel af resterende driftsbeløb fra 2019 til 2020

  • Sagsfremstilling

   Noter til årsregnskabet på Økonomiudvalgets områder

    

   Som oplæg til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af det endelige regnskab orienteres udvalgene om indholdet i noterne til beretningen på egne områder. I noterne beskrives økonomien i 2019 på Jammerbugt kommunes forskellige udgiftsområder.

    

   Note 3 dækker Økonomiudvalgets fagområder - noten er vedlagt som bilag.

    

   Overførsel af driftsbeløb

    

   Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem årene er angivet i ’Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune’. Heri fremgår hvilke områder, der er omfattet af overførselsadgangen, ligesom det er beskrevet, at det er muligt at overføre +/- 10 pct. af budgettet. Herudover er der mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende andre overførsler.

    

   Direktionen behandlede på deres møde den 30. marts den samlede opgørelse af driftsbeløb, der indstilles overført fra 2019 til 2020. Direktionen indstiller til fagudvalgene og Økonomiudvalget, at der skal overføres 45,6 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvoraf de 30,4 mio. kr. reserveres på pol. 16 tværgående aktiviteter således, at servicerammen ikke overskrides.

    

   Overførsel af driftsbeløb på de enkelte udvalgsområder har været behandlet i fagudvalgene medio april. Fagudvalgene indstillinger fremgår senere i sagsfremstillingen.

    

   Overførsel på Økonomiudvalgets område

    

   De overførsler, som direktionen indstiller overført på Økonomiudvalgets område udgør i alt netto 11,9 mio. kr., hvoraf de 4,0 frigives til Økonomiudvalgets politikområder. I det vedlagte bilag er beløbet udspecifiseret med evt. korrektioner og begrundelser.

    

   De samlede overførsler

    

   De samlede overførsler, som direktionen og fagudvalgene indstiller overført, udgør 45,6 mio. kr., heraf frigives 15,2 mio. kr. til de enkelte politikområder og 30,4 mio. kr. placeres på pol. 16 til senere frigivelse. I tabellen nedenfor er fordelingen på de enkelte politikområder vist:

    

    

   Note

   Kolonne 1: Overførte beløb fra regnskab 2018 til regnskab 2019 excl. tidligere frigivne beløb

   Kolonne 2: Overførsel af beløb fra regnskab 2019 excl. korrektioner til regnskab 2020

   Kolonne 3: Samlet overførsel fra regnskab 2019 til regnskab 2020. Det vil sige både overførte beløb fra regnskab 2018 og regnskab 2019.

   Kolonne 4: Direktionen indstiller, at 1/3 af det samlede beløb på 45,6 mio. frigives til politikområderne.

   Kolonne 5: Restbeløbet (45,6 mio. - 15,2 mio.) samles på politikområde 16 til senere frigivelse

     

  • Lovgrundlag

   Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune.

  • Økonomi

   Betydning for det korrigerede budget 2020

    

   Den foreslåede overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020 vil medføre, at budget 2020 øges med 45,6 mio. kr. i form af tillægsbevillinger, men kun de 15,2 mio. kr. frigives til driften. De resterende 30,4 mio. kr. reserveres på politikområde 16 til senere frigivelse. I tabellen nedenfor er korrigeret budget på de enkelte politikområder vist efter overførslen.

    

    

   Serviceudgifterne

    

   I det oprindelige Budget 2020 er Jammerbugt kommunes serviceudgifter opgjort til 1761,2 mio. kr., hvilket dermed er kommunes serviceramme for 2020. Ved frigivelse af 15,2 mio. til driften vil serviceudgifterne i det korrigeret budget ligge 9,8 mio. under servicerammen, da der er afsat en budgetpulje på 25,0 mio. til imødegåelse af overførte driftsoverskud  fra tidligere regnskabsår.

    

  • Kommunikation

   Overførslerne har været behandlet i direktionen samt fagudvalgene.

  • Indstilling

   Direktionen indstiller:

    

   at der af de akkumulerede uforbrugte midler på drift (45,6 mio. kr.) overføres en tredjedel til 2020 på hvert af de enkelte politikområder, svarende til 15,2 mio. kr.,
   at den resterende del af de akkumulerede uforbrugte midler på drift  (30,4 mio. kr.) overføres til politikområde 16 i 2020 og at eventuel frigivelse af yderligere beløb afventer budgetopfølgning 2 i august
   at der overføres 39,9 mio. kr. på anlæg fra 2019 til 2020. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Børne- og Familieudvalget, den 14. april 2020

   Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om Note 4 i Regnskab 2019 til efterretning samt anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende følgende:

   • at driftsbevillingerne på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 8,7 mio. kr. overføres til 2020.
   • at anlægsbevillingerne på politikområde 1 og 2 på samlet 1,7 mio. kr. overføres til 2020 samt at overskydende anlægsmidler på 0,1 mio. kr. til etablering af legeplads på Aabybro Skole tilbageføres til Aabybro Skole.

   Teknik og Miljøudvalget, den 14. april 2020

   Orienteringen taget til efterretning. Indstillingen anbefales godkendt.

   Social- og Sundhedsudvalget, den 15. april 2020

   Indstillingen godkendt 

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 15. april 2020

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler indstillingen godkendt.

   Beskæftigelsesudvalget, den 16. april 2020

   Indstillingen godkendt 


   Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 76:

   Anbefales godkendt, med udvalgenes bemærkninger.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

  • Bilag

   Bilag Overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020 - Samlet: Overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020 - Samlet

   Bilag Note 3 Økonomiudvalg: Note 3 Økonomiudvalg

  • Luk
 • 70

  Overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020

  • Beslutningstema

   Drøftelse og stillingtagen til overførsel af uforbrugte anlægsbeløb fra 2019 til 2020.

  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med afslutningen af årsregnskab 2019 er der udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på anlægsområdet, som indstilles overført fra 2019 til 2020.

    

   Der søges om samlet 39,2 mio. kr. i overførsler, heraf udgør de 17,4 mio. kr. forsyningsområdet.

    

   Det vedlagte bilag viser de konkrete projekter og tilhørende beløb, der indstilles overført. 

    

   Opgørelsen har været behandlet i direktionen den 14. april og fagudvalgene på deres møder i april.

    

   Korrigeret anlægsbudget 2020

    

   Det korrigerede anlægsbudget pr. 26. marts 2020 er på 90,3 mio. kr. Forudsat, at overførslerne på 39,2 mio. kr. godkendes, udgør det korrigerede anlægsbudget hermed 129,5 mio. kr.

    

    

   I forbindelse med budgetopfølgning 1 udarbejdes der en opfølgning på, hvor stor en del af anlægsbudgettet der forventes at blive anvendt i 2020.

    

   Ligeledes søges om overførsel af uudnyttede bevillinger på sammenlagt 13,8 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende familie- og ungdomsboliger i Aabybrocentret, ældreboliger i Aabybrocentret samt familieboligprojektet på Posttorvet i Aabybro.

    

  • Lovgrundlag

   Den kommunale styrelseslov

    

  • Økonomi

   Fagudvalgenes indstillinger og direktionens indstilling til Økonomiudvalget omkring overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020 vil samlet medføre, at anlægsbudgettet i 2020 øges med 39,2 mio. kr. (netto) i form af tillægsbevillinger. Dermed vil det korrigerede anlægsbudget udgøre 129,5 mio. kr.

      

  • Indstilling

    Direktionen indstiller:

    

   at der af de akkumulerede uforbrugte midler på drift (45,6 mio. kr.) overføres en tredjedel til 2020 på hvert af de enkelte politikområder, svarende til 15,2 mio. kr.,
   at den resterende del af de akkumulerede uforbrugte midler på drift  (30,4 mio. kr.) overføres til politikområde 16 i 2020 og at eventuel frigivelse af yderligere beløb afventer budgetopfølgning 2 i august
   at der overføres 39,9 mio. kr. på anlæg fra 2019 til 2020
   at uudnyttede bevillinger på området for indskud i Landsbyggefond på 13,8 mio. kr. overføres til 2020

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Fagudvalgene indstiller:

   at Kommunalbestyrelsen godkender, at anlægsoverførsler på 31,2 mio. kr. (netto) overføres fra 2019 til 2020 på fagudvalgenes områder.

   Børne- og Familieudvalget, den 14. april 2020

   Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om Note 4 i Regnskab 2019 til efterretning samt anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende følgende:

   • at driftsbevillingerne på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 8,7 mio. kr. overføres til 2020.
   • at anlægsbevillingerne på politikområde 1 og 2 på samlet 1,7 mio. kr. overføres til 2020 samt at overskydende anlægsmidler på 0,1 mio. kr. til etablering af legeplads på Aabybro Skole tilbageføres til Aabybro Skole. 

   Teknik og Miljøudvalget, den 14. april 2020

   Orienteringen taget til efterretning. Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Social- og Sundhedsudvalget, den 15. april 2020

   Indstillingen godkendt

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 15. april 2020

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler indstillingen godkendt.

   Beskæftigelsesudvalget, den 16. april 2020

   Indstillingen godkendt 

   Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 77:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

  • Bilag

   Bilag Overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020 - Samlet: Overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020 - Samlet

  • Luk
 • 71

  Udmøntning af budget 2020 - Anlægsramme til haller

  • Beslutningstema

   Frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller på 1 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med budget 2020.

  • Sagsfremstilling

   I budgettet for 2020 afsatte kommunalbestyrelsen en samlet anlægsramme på 1 mio. kr. til renovering af haller.

    

   Til puljen i 2020 er der kommet følgende ansøgninger:

    

   Ansøger

   Projekt

   Ansøgt beløb

   Kommunal udgift

   Sikkerheds-hensyn

   Slidtage

   Energi-besparelse

   Skovsgaard Multihus

   Udskiftning af gulvbelægning i bade- og omklædningsrum

   243.250

   201.898

    

    x 

    

   ØAH-Hallen

   Efterisolering af firitdshus

   34.000

   34.000

    

    

    x 

   DGI-Huset, Aabybro

   Renovering af to toiletter i kælderen tættest på mulitsalen

   608.620

   608.620

    

    x 

    

   DGI-Huset, Aabybro

   Energibesparende dug til varmtvandsbassin i svømmehal

   88.000

   88.000

    

    

    x 

   DGI-Huset, Aabybro

   Udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum

   373.843

   373.843

    

    x 

    

   Trekroner Landsbycenter

   Udskiftning af lofthængte lysarmaturer i omklædningsrum, gangområder og cafeteria

   21.427

   21.427

    

    x 

    

   Biersted Idrætsforening

   Omfugning af murværk på hal og klubhus

   67.000

   67.000

    

    x 

    

   Biersted Idrætsforening

   Nøglefri hal - ekstra

   14.340

   14.340

    

    

    

   Sum

    

   1.436.140

   1.394.788

    

    x 

    

    

    Alle ansøgte beløb fra selvejende haller er inkl. moms (eller hallens nettoudgift), mens ansøgte beløb fra kommunale haller er ekskl. moms.

    

   Skovsgaard Multihus søger om tilskud til udskiftning af gulvbelægning i bade- og omklædningsrum

   Udskiftning af gulvbelægning i bade- og omklædningsrum: Ansøgt beløb 243.250 kr. (kommunal udgift 201.898 kr.) Der søges om tilskud til udskiftning af gulvbelægning i bade- og omklædningsrum. Belægningen i lokalerne er fra sidst i 1970'erne, hvor hallen blev bygget. Gulvet er slidt og revnet flere steder, og trænger derfor til udskiftning.

    

   ØAH-Hallen søger om tilskud til efterisolering af fritidshus

   Efterisolering af fritidshus: Ansøgt beløb 34.000 kr. (kommunal udgift 34.000 kr.). Der søges om tilskud til efterisolering af fritidshuset, som er bygget sammen med hallen. Fritidshuset indeholder omklædningsrum samt lokaler til motionscentret.

    

   DGI-Huset, Aabybro søger om tilskud til renovering af to toiletter i kælderen tættest på multisalen, energibesparende dug til varmtvandsbassinnet i svømmehallen samt udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum

   Renovering af to toiletter i kælderen: Ansøgt beløb 608.620 kr. (kommunal udgift 608.620 kr.). De to toiletter i kælderen er mere end 35 år gamle, og er meget slidte. Toiletter er revnede, murværk, klinker og gulv har revner og krakelerer, toiletbåse hænger osv. Der er derfor behov for renovering af både dame- og herretoilettet. Den oplyste pris er for renovering af begge toiletter. Der er mulighed for at udføre renoveringsopgaven ad to omgange, således et toilet renoveres nu, og det andet renoveres senere/næste år. Hvis renoveringsopgaven opdeles i to, er den samlede pris lidt højere (322.275 kr. for dametoilettet, og 312.660 for herretoilettet - i alt 634.935 kr.). Hvis opgaven deles i to projekter, ønsker hallen at det er dametoiletter, som renoveres først.

    

   Energibesparende dug til varmtvandsbassin: Ansøgt beløb 88.000 kr. (kommunal udgift 88.000 kr.). Hallen har i 2019 fået foretaget et el-tjek af hele huset, og rapporten viser, at en energibesparende du til varmtvandsbassinet vil kunne reducere hallens el-forbrug.

    

   Udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum: Ansøgt beløb 373.843 kr. (kommunal udgift 373.843 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af de eksisterende skabe i svømmehallens omklædningsrum. De eksisterende skabe er nedslidte, og flere af låsene er i stykker.

    

   DGI-Husets strategiske helheds- og renoveringsplan er opdelt i projekter, hvor der søges om støtte via halpuljen - som ovenstående projekter, og projekter der indgår i den samlede renoverings- og udbygningsplan, som DGI Huset fremsendte til budget 2020.

    

   Renovering og ændring af omklædningsrum i Hal A:  Ansøgt beløb 805.950 kr. (kommunal udgift 805.950 kr.). Der søges om tilskud til renovering og ændring af de eksisterende omklædningsrum i Hal A. De eksisterende omklædningsrum er nedslidte, og matcher ikke de nuværende behov fra brugerne. Brusere og knagerækker falder ud af væggene, gulvene trænger til maling osv. Hallen ønsker at renovere og ombygge de eksisterende fire omklædningsrum til otte mindre omklædningsrum med ca. fem brusere i hvert omklædningsrum og en bedre indretning af rummene.

    

   Trekroner Landsbycenter søger om tilskud til udskiftning af loftshængte lysarmaturer i omklædningsrum, gangarealer og cafeteria

   Udskiftning af lysarmaturer:  Ansøgt beløb 21.427 kr. (kommunal udgift 21.427 kr.). Lysarmaturerne, der er fra hallens oprindelse (1998), og flere af armaturerne er begyndt at gå i stykker. Der er derfor behov for reparation eller udskiftning. Hallen ønsker udskiftning, da man også ønsker at skifte til LED. Ved udskiftning til LED-belysning forventer hallen at udgiften til el reduceres.

    

   Biersted IF (Biersted Hallen) søger om tilskud til omfugning af murværk på hal og klubhus samt ekstraudgifter i forbindelse med nøglefri haller

   Omfugning af murværk på hal og klubhus: Ansøgt beløb 67.000 kr. (kommunal udgift 67.000 kr.). Der søges om tilskud til omfugning af murværk på hal og klubhus. Murene på hallen og klubhuset er gennemgået af fagpersoner, og de anbefaler omfugning af hallens mur mod øst og klublokalernes mur mod vest. Murene mod syd og nord kræver kun pletvis omfugning. Derudover er det tre sætningsskader på hallens øst-mur, som anbefales repareret med tentrostål. OBS: Foreningen har indsendt ansøgning om tilskud til hele projektet, hvor billigste pris er 179.000 kr. I denne ansøgning er alene medtaget udgifter til klubhuset, da udvendigt vedligehold af hallen hører under Ejendomscenteret.

    

   Nøglefor hal - ekstra: Ansøgt beløb 14.340 kr. (kommunal udgift 14.340 kr.). Der søges om tilskud til ekstra slutbrik til redskabsrum (2.235 kr.) således der er låsesystem til begge døre til hallens redskabsrum (i det afsluttede kommunale projekt vedrørende nøglefri haller er der medtaget lås til én dør til redskabsrummet). Derudover søges om tilskud til automatisk låsesystem til køkkenet (12.105 kr.). Denne dør var ikke medtaget i det kommunale projekt vedrørende nøglefri haller, idet køkkenet ligger i foreningens klubhus, og ikke den kommunale hal.

   Til orientering kan oplyses, at i projektet vedrørende nøglefri haller var der under kategori 3 medtaget lås på dør til cafeteria (der blev ikke givet tilskud til kategori 3-døre).

    

   Vækst og Udviklings bemærkninger

   Tiltagene er gengivet i listen ovenfor. Her er tiltagene delt op efter, om der foreligger sikkerhedshensyn, om der foreligger en energibesparelse ved at indføre tiltaget samt, om udskiftningen begrundes i slitage.

    

   Det kan som regel forventes, at udskiftning af belysning, varmeanlæg, nye porte/klimaskærm eller øvrige tekniske anlæg vil give en energibesparelse. Hvis ansøger har angivet noget mere konkret om den forventede energibesparelse, står det i teksten ovenfor.

    

   Ved de projekter, der er energibesparende, bør det overvejes, om driftstilskuddene til disse haller allerede fra 2020 bør nedsættes, eller om de skal låne pengene til energiforbedringer af Jammerbugt Kommune.

  • Lovgrundlag

   Kommunalfuldmagten.

  • Økonomi

   I forbindelse med budget 2020 blev der afsat en anlægsramme på 1 mio. kr. til renovering af haller.

    

   Fra tidligere år er det samlede restbeløb på halpuljen på 78.000 kr. Der vil således samlet være 1.078.000 kr. til rådighed i 2020 til renovering af haller, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de ansøgte overførsler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen senere i 2020.

  • Kommunikation

   De enkelte haller er via mail blevet oplyst om Halpuljen for 2020.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

    

   at frigive anlægsrammen på 1 mio. kr.
   at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget disponerer rammen,
   at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget


   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 15. april 2020, pkt. 32:

   Der var afbud fra Winnie Aakjær.

    

   Indstillingen anbefales godkendt, idet Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede at prioritere disse projekter:

    

   • Skovsgaard Multihus med kr. 201.898.
   • ØAH-hallen med kr. 34.000.
   • DGI-huset Aabybro til renovering af toiletter samt energibesparende dug med hhv. kr. 608.620 og kr. 88.000.
   • Trekroner med kr. 21.427.
   • Biersted Idrætsforening til omfugning af murværk med kr. 67.000


   Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 81:

   Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

  • Bilag

   Bilag Skovsgaard - Halpulje: Skovsgaard - Halpulje

   Bilag ØAH- ansøgning jammerbugt kommune.doc: ØAH- ansøgning jammerbugt kommune.doc

   Bilag Ansøgning til Halpuljen 2020 DGI Huset Aabybro .pdf: Ansøgning til Halpuljen 2020 DGI Huset Aabybro .pdf

   Bilag Trekroner - Ansøning halpulje 2020.PDF: Trekroner - Ansøning halpulje 2020.PDF

   Bilag Biersted Hallen ansøgning på omfugning: Biersted Hallen ansøgning på omfugning

   Bilag Biersted Hallen ansøgning låsesystem: Biersted Hallen ansøgning låsesystem

  • Luk
 • 72

  Godkendelse af BRN - Handleplan 2020

  • Beslutningstema

   Godkendelse af BRN strategi- og handleplan 2020.

  • Sagsfremstilling

   Business Region North Denmark (BRN) er et handlingsorienteret samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om vækst og udvikling. BRN arbejder for at styrke forudsætningerne for fortsat vækst, udvikling og jobskabelse i Danmarks nordligste region. Det gøres gennem målrettet samarbejde og en række fælles satsninger og initiativer.

    

   BRN har udarbejdet en ny Strategi og handlingsplan for 2020, der kan beskrives kort i følgende highlights:

    

   ·         BRN arbejder for at skabe gode rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele Nordjylland

   ·         BRN er en politisk samarbejdsplatform med fokus på tætte partnerskaber med øvrige aktører

   ·         BRN’s handlingsspor er: Interessevaretagelse, koordinering og igangsættelse

   ·         BRN fokuserer på: Erhvervsudvikling og jobskabelse, kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og internationalt samarbejde

   ·         BRN’s handlingsplan 2020 indeholder de prioriterede handlinger i 2020, herunder de initiativer, bestyrelsen medfinansierer.

    

   Strategien skal ses i sammenhæng med den tilhørende årlige handlingsplan, som omfatter det aktuelle års prioriteringer af væsentlige aktiviteter og dialogmøder. Der udarbejdes endvidere årsrapport for det aktuelle år, som beskriver de gennemførte initiativer

   og opnåede resultater.

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Der vil blive udarbejdet materialer til intern kommunikation af strategien og handlingsplanen, som kommuner og Regionen kan anvende til formidling i egen organisation.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende vedhæftede Strategi og handlingsplan 2020 for BRN.


   Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 82:

   Orienteringen anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

   SF gav udtryk for, at partiet ikke kan gå ind for den 3. Limfjordsforbindelse.  

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

  • Bilag

   Bilag BRN- BILAG - Strategi og handlingsplan 2020: BRN- BILAG - Strategi og handlingsplan 2020

  • Luk
 • 73

  Udpegning af udvalgsmedlemmer til uddeling af Arkitekturpris 2020

  • Beslutningstema

   Udpegning af udvalgsmedlemmer til udpegning af Arkitekturpris 2020 indenfor kategorierne: nye bygninger, energi- og klimarigtig byggeri, om- og tilbygning af eksisterende bygninger, restaurering af bevaringsværdige bygninger, planlægning af byrum samt landskabsdesign.

  • Sagsfremstilling

   Bestemmelserne for uddelingen af Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune tager udgangspunkt i Planstrategiens visioner. Her har kommunalbestyrelsen udvalgt følgende som primære satsningsområde:

    

   I Jammerbugt Kommune bor folk som vælger denne skønne plet til. Her er strand, land og by og en baghave med storby og lufthavn. Vi har fokus på læring og viden, så unge og voksne kan matche fremtidens krav og leve det gode liv i Jammerbugt. Uddelingen af Arkitekturprisen skal være med til at opfordre og inspirere til kvalitet indenfor byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabskultur. Jammerbugt Kommune skal selv gå foran og skabe fokus på byggeri, renovering og byrum, for at bevare og styrke kommunens identitet. Desuden skal Arkitekturprisen, vise at der sker en aktiv indsats for at styrke og videreudvikle de arkitektoniske, funktionelle og æstetiske kvaliteter.

    

   Formålet med at etablere en Arkitekturpris er at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet. Prisen skal uddeles til et nybyggeri og anlæg af høj kvalitet, til arkitektonisk nytænkning og for at øge interessen for renovering af gamle bygninger. En præmiering af arkitektur, smukt byggeri, design og byrum er et middel til at skabe interesse og forståelse for arkitektonisk kvalitet.

    

   Jammerbugt Kommune, som er en del af Nordjylland, udmærker sig på flere områder - også i en international sammenhæng. Det gælder f.eks. de mange turistattraktioner, de fantastiske kyststrækninger, naturoplevelser og kulturperler, som danner et godt grundlag for oplevelser, bosætning og rekreation og er med til at løfte hele regionen.

    

   Byernes centrale dele skal indbyde til aktivitet og fællesskab for ung som gammel. Fritid, kultur og handel skal samles centralt ved at tænke "midtbyen først". I byudviklingsbyer skal der arbejdes med at forny byernes pladser. Der skal bygges flere sunde, lyse energirigtige boliger tæt ved gode samlingssteder, hvor der kan bygges tættere og højere. I andre områder skal der arbejdes med at forny den ældre bygningsmasse energirigtigt.

    

   Derfor vil vi prioritere kvalitet i de fysiske omgivelser, hvor der kan skabes et godt miljø i byen og landskabet til glæde for nuværende og kommende borgere, erhvervsvirksomheder, institutioner og gæster. Her vil en præmieringsordning være med til at tegne kommunens profil. Arkitekturprisen skal også indgå i en arkitekturpolitik, som kommunen vil arbejde for at få udviklet i de kommende år.

    

   Kommunalbestyrelsen præmierer hvert andet år bygninger og byrum, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere. Emnerne skal være taget i brug før præmieringen finder sted.

    

   Der kan indstilles projekter indenfor de fem kategorier;

   Nye bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.

   Om- og tilbygning af eksisterende bygninger.

   Restaurering af bevaringsværdige bygninger.

   Energi- og klimarigtig byggeri, der er innovativt og som nedbringer energiforbruget.

   Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum.

    

   Der vil blive lavet annoncer i medier, kommunens hjemmeside samt Facebook for at gøre offentligheden opmærksom på prisuddelingen. Deadline for nomineringen af projekter er starten af august, hvorefter der vil blive afholdt formøde og udvælgelse af nominerede emner til besigtigelse af projekter. Uddelingen af Arkitekturpris vil finde sted i starten af oktober.

  • Lovgrundlag

   Ingen

  • Økonomi

   Diplom og plakette til vinderne.

  • Kommunikation

   Offentliggørelse i medier, annoncer og Facebook.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der vælges 2 deltagere fra henholdsvis og Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, samt at borgmesteren er født medlem.


   Teknik og Miljøudvalget, 14. april 2020, pkt. 40:

   Indstillingen anbefales godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget for sit vedkommende udpegede Lisbet Emmery og Kjeld Hedegaard.


   Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 84:

   Økonomiudvalget anbefaler at følgende udpeges:

   Jens Ørtoft og Christian Hem er udpeget af Økonomiudvalget, samt at borgmesteren er født medlem.

  • Beslutning

   Teknik- og Miljøudvalget har udpeget Lisbeth Emmery og Kjeld Hedegård Nielsen.

   Økonomiudvalget har udpeget Jens Ørtoft og Christian Hem.

   Borgmesteren er født medlem.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

    

  • Bilag

   Bilag Tidsplan: Tidsplan

  • Luk
 • 74

  Endelig vedtagelse af Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg (Helikopterbase), Ingstrupvej, V. Hjermitslev samt Kommuneplantillæg nr. 23 (2. forelæggelse)

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg, Ingstrupvej, V. Hjermitslev samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23.

    

  • Sagsfremstilling

   Lokalplanen udlægger området til tekniske formål: Helikopterbase til lægehelikopter (HEMS-base, Helicopter Emergency Medical Service). Helikopterbasen skal benyttes til Danmarks fjerde akutlægehelikopter.

    

   Området, hvor basen ønskes etableret, har en størrelse på ca. 3 ha. Selve basen etableres på et område, der er ca. 1,5 ha. Dertil kommer arealer, som skal anvendes til vejforsyning af baseområdet. Vejadgangen til området kommer til at ske fra Ingstrupvej, lige umiddelbart nord for Kirken. Med undtagelse af eksisterende veje anvendes hele lokalplanområdet i dag landbrugsmæssigt.

    

   Helikopterbasen kommer til at bestå af en helikopterlandingsplads (heliport), en sikkerhedszone, en standplads, en meget kort air transitrute og bygninger.

    

   Der forventes i størrelsesordenen 3000 helikopteroperationer årligt (1500 starter og 1500 landinger). Heliporten kan beflyves 24 timer i døgnet. Landingerne fordeles med ca. 63% om dagen (kl. 07-19), 19% om aftenen (kl. 19-22) og 18% om natten (kl. 22-07).

    

   Til basen vil der være personbilkørsel fra de ca. 3 medarbejdere, der opholder sig på basen i døgndrift samt fra eventuelle gæster. Derudover vil der være vare- og lastbiltransport til forsyning af driftsmidler til basen. Der skal kunne køre 18 meter lange lastbiler frem til basen.

    

   Kommuneplantillæg

   Der er behov for udarbejdelse af kommuneplantillæg med to fokusområder; Rammer for projektområdet og retningslinjer vedr. restriktionerne for højde og ny støjfølsom arealanvendelse.

    

   Området, hvor HEMS-basen ønskes etableret, er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanrammer. Derfor udlægges der via kommuneplantillægget en kommuneplanramme for arealet, hvor basen skal etableres. Kommuneplantillæg for rammeområdet er fremlagt samtidig med Lokalplan 26-001.

    

   I planlægningen af flyvekorridorerne er der i videst muligt omfang taget højde for de nærmeste boliger og nærliggende byer. Dog er der behov for retningslinjer til sikring af den fremtidige drift af HEMS-basen.

   Flyvning til og fra basen sker via fastlagte flyvekorridorer mod vest og øst. For sikring af flyvevejene er der behov kommuneplanretningslinjer vedr. restriktioner for højde på nye anlæg i flyvekorridorerne.

   Flyvning til og fra basen via flyvekorridorer genererer støj, og der er i denne forbindelse behov for, at de arealer, der påvirkes af støj ikke tages i brug til ny støjfølsom arealanvendelse. Eksisterende arealanvendelse kan fortsætte som hidtil.

    

   Da dele af retningslinjerne vedr. højderestriktioner og sikring af ny støjfølsom arealanvendelse breder sig ud over kommunegrænsen og ind i henholdsvis Hjørring og Brønderslev Kommuner udarbejdes dette kommuneplantillæg på et senere tidspunkt. De to nabokommuner vil i en særskilt proces blive anmodet om at optage retningslinjerne i deres kommuneplaner. Der vil i denne forbindelse blive udarbejdet et fælles kommuneplantillæg, der sikrer henholdsvis højderestriktioner og arealer, hvor ny støjfølsom arealanvendelse som udgangspunkt ikke tillades.

    

   Foroffentlighedsfase

   Der er i perioden 21. juni til 12. juli 2019 afholdt idéfase/foroffentlighed vedr. kommuneplantillæg for området. Den 4. juli 2019 var der mulighed for at møde op til spørgetid vedr. forhold omkring planlægning for den nye lægehelikopter. Der mødte ca. 15-20 borgere op til dette arrangement.

    

   Der indkom ingen bemærkninger i idéfasen/foroffentlighedsfasen.

    

   Miljøvurdering

   Kommunen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planerne ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og § 10.

    

   Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at det vurderes:

    

   • at planlægningen sker for et mindre område på lokalt plan,
   • at støjpåvirkninger ikke er uacceptable hos omboende, og
   • at en realisering af planerne ikke vil påvirke områder omfattet af hhv. Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Ligeledes er der ikke kendskab til Bilag IV-arter i området.

    

   Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Forventet tidsplan for Lokalplan 26-01 og Kommuneplantillæg nr. 23

   Forslag:

   TMU 25. november 2019

   ØKU 4. december 2019

   KMB 12. december 2019

    

   Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

   Borgermøde afholdes den 5. februar 2020 fra kl. 19-21.

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU 14. april 2020

   ØKU 22. april 2020

   KMB 30. april 2020

    

   Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

    

  • Lovgrundlag

   Planloven

   Miljøvurderingsloven

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal udsendes i høring i 8 uger.

    

   Der afholdes i forbindelse med den offentlige høring et borgermøde. Borgermøde afholdes i "Lunden" i V. Hjermitslev onsdag den 5. februar 2020 fra kl. 19-21.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 26-001 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 fremlægges offentligt i 8 uger.


   Teknik og Miljøudvalget, 25. november 2019, pkt. 136:

   Afbud fra Malou Skeel.

    

   Indstillingen anbefales godkendt.

    

   Torben Sørensen deltog ikke under drøftelsen af punktet.


   Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 216:

   Indstillingen anbefales godkendt.

   Afbud:

   Diane Aarestrup


   Kommunalbestyrelsen, 12. december 2019, pkt. 201:

   Torben Sørensen (V) blev vurderet inhabil under dette punkt. 

    

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Malou Skeel – Inger Dueholm deltog som stedfortræder

   Bøje Holmsgaard Lundtoft – Jane Koller deltog som stedfortræder

   ____________________________________________________

    

   Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2020

    

   Beslutningstema

   Endelig vedtagelse af Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg, Ingstrupvej, V. Hjermitslev samt Kommuneplantillæg nr. 23.

    

   Sagsfremstilling

   Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Der er indkommet otte høringssvar (se bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer", "Kort med angivelse af indkomne bemærkninger"). To af bemærkningerne (nr. 1 og nr. 2) er blot tilkendegivelser om, at de ikke har nogle bemærkninger til planforslagene. De resterende fem bemærkninger handler primært om:

    

   • Ønsker lokalplanafgrænsningen ændret, således arrondering omkring heliporten forbedres, og der dermed opnås en bedre markdrift.
   • Bemærkninger omkring støj fra lægehelikopter - helikopter støjer mere end forventet, da der blev afholdt prøveflyvning i området.
   • Bemærkninger om værditab - der vil være et værditab forbundet med etableringen af helikopterbasen, og den støj som medfølger. Dette vil også kunne forringe mulighederne for et fremtidigt salg af ejendomme.
   • Bemærkninger om økonomisk kompensation - hvis placeringen fastholdes, bør der efterfølgende beregnes en økonomisk kompensation, som modsvarer konsekvenserne.
   • Ønsker beskrivelse af hvad etablering af helikopterbasen medfører af fremtidige restriktioner, eks. opsætning af vindmøller mm.
   • Påpeger undren over, at screening viser, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
   • Bemærkninger til forhold vedr. miljøvurdering (støj, alternativer). Her sammenlignes der med midlertidig landingsplads i Aalborg (Mølholmsvej).
   • Påpeger placering - base burde placeres i industriområde, som landingspladsen i Aalborg (Mølholmsvej), og ikke på landbrugsarealer, hvor der ikke er støjende anvendelse i forvejen.
   • Ønsker væsentlig begrundelse for ”kun” at rykke knap 30 km mod nord fra allerede eksisterende luftfartsområde/militærområde og ikke blot udnytte disse lokaliteter.

    

   Vækst og Udvikling foreslår mod nord og mod øst afgrænsning af lokalplanområdet indskrænket med 1054 m² for at imødekomme én af indsigernes ønske om bedre markdrift. Indskrænkelsen foreslås på matr.nr. 44c V. Hjermitslev By, V. Hjermitslev. Derudover har de indkomne høringssvar ikke medført ændringsforslag i den endelige lokalplan.

    

   Økonomi

   For at sikre planens virkeliggørelse kan der blive tale om igangsætning af en ekspropriationsproces efter Planlovens § 47, og Vejlovens §§ 99-102.

    

   Kommunikation

   Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været udsendt i 8 ugers høring - fra den 18. december 2019 til og med 12. februar 2020. Der er i den offentlige høring indkommet otte høringssvar.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kunne inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet. Der er ikke klaget over afgørelse vedr. miljøvurdering.

    

   Indstilling

    

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

    

   atLokalplan 26-001 og Kommuneplantillæg 23 vedtages endeligt med ændringer jf. skema
   attilkendegive at ville ekspropriere et areal svarende til lokalplanområdet efter Planlovens § 47

    

   Teknik og Miljøudvalget, 14. april 2020, pkt. 37:

   Torben Sørensen var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

    

   Indstillingen anbefales godkendt


   Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 86:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Torben Sørensen blev vurderet inhabil under dette punkt. 

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

  • Bilag

   Bilag Forslag til Lokalplan 26-001: Forslag til Lokalplan 26-001

   Bilag Dagsordenskort: Dagsordenskort

   Bilag KP-tillæg 23_helikopterbase_ved_ingstrupvej_v_hjermitslev: KP-tillæg 23_helikopterbase_ved_ingstrupvej_v_hjermitslev

   Bilag Kort med angivelse af indkomne bemærkninger, ny: Kort med angivelse af indkomne bemærkninger, ny

   Bilag Samlet_bemærkning_LP26-001: Samlet_bemærkning_LP26-001

   Bilag Skema med bemærkninger og kommentarer: Skema med bemærkninger og kommentarer

  • Luk
 • 75

  Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner

  • Beslutningstema

   Børne- og Familieudvalget drøfter forslag til udmøntning af aftalen om at tilføre 500 mio. kr. til kommunerne til mere pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver i 2020. Dette med henblik på, at Børne- og Familieudvalget tager endelig stilling til udmøntning af midlerne.

  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   Udmøntningen er første skridt af det nationale normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Udformningen af model for minimumsnormeringer forhandles i Folketinget i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021 og ikrafttrædelse af lovkravet i 2025. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver.

    

   Der afsættes 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende øger normeringerne frem mod år 2025. Puljen på 500 mio. kr. er fordelt mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn, offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019. Jammerbugt Kommune vil således, ifølge den foreløbige udmelding, modtage 3,147 mio. kr. i 2020.

    

   Kommunerne har mulighed for at frasige sig bevillingerne, da kommunerne ikke af egen drift har ansøgt om midlerne. I det tilfælde vil de resterende midler opsamles og tildeles på ny i en 2. bevillingsrunde.

    

   Rammen for anvendelse af puljemidlerne i 2020

   Kommunerne kan anvende puljemidlerne til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Heraf følger, at Dagplejen ikke er omfattet af puljemidlerne. For Jammerbugt Kommune kan anvendelsen alene ske i kommunale daginstitutioner, idet ingen af de øvrige institutionstyper findes i kommunen.

    

   Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter i form af overhead (husleje, IT, kompetenceudvikling m.m.) samt til udgifter til revisionspåtegning af regnskaber for midlernes anvendelse.

    

   Midlerne skal anvendes, så den nuværende uddannelsessammensætning på 70/30 som minimum fastholdes (70 procent pædagoger og 30 procent pædagogmedhjælpere).

    

   Da der er tale om puljemidler efter §31, stk. 3 skal der ikke ske takstforhøjelse af forældrebetalingen som følge af de yderligere midler, der tildeles de kommunale vuggestuer og børnehaver, modsat kan puljemidlerne heller ikke anvendes til nedsættelse af forældrebetalingen.

    

   Ligeledes indgår puljemidlerne ikke i beregningsgrundlaget for tilskuddene til privatinstitutioner og private pasningsordninger. Dermed vil tilskuddene til disse alt andet lige være uændrede.

    

   Konkret forslag til udmøntning af midlerne i Jammerbugt Kommune

   Det anbefales, at de 3,147 mio. kr. udelukkende anvendes til mere fagpersonale i de kommunale vuggestuer og børnehaver (det afsættes således ikke midler til relaterede udgifter fx overhead). Derudover at tilskuddet fordeles procentvis ligeligt mellem vuggestuer og børnehaver. Dette vil i praksis betyde, at normeringen i Jammerbugt Kommune forbedres med ca. 4 % for kommunale vuggestuer og børnehaver. For uddybning af beregningsgrundlag, normering mv. henvises til vedhæftede notat.  

    

   Betingelser for tilskuddet

   Der er en række betingelser forbundet med den kommunale udmøntning. Herunder skal kommunerne bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.

    

   De øvrige tilskudsbetingelser og -rammer er vedlagt i bilaget: Notat om udmøntning af 500 mio. kr. i 2020 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner.

  • Lovgrundlag

   Dagtilbudsloven § 31 stk. 3

  • Økonomi

   Puljemidlerne udbetales efter dagtilbudslovens § 31 stk. 3, hvilket betyder, at puljemidler ikke indgår i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling.

  • Kommunikation

   Tilskudsbetingelser og -rammer har været udsendt skriftlig til medlemmerne af FagMED Skole og Dagtilbud. FagMED Skole og Dagtilbud har på den baggrund bidraget til at kvalificere beslutningsgrundlaget med anbefalinger til den politiske drøftelse i Børne- og Familieudvalget. Fra TR-gruppen blandt pædagogerne er der kommet følgende anbefalinger:

   ·         At flest mulige midler bruges på pædagoguddannet personale - så der politisk sættes mere fokus på, at medarbejderfordelingen på 70/30 som minimum skal være til stede i alle institutionerne. Der er i dag stor forskel på den fordeling på de enkelte daginstitutioner/SI. Det er velunderbygget i bl.a. SFI's rapport om kvalitet i dagtilbud, at en høj pædagogandel øger kvaliteten. Derfor hilser pædagogerne hver en krone til ekstra normering velkommen.

   ·         At der oprettes flere fuldtidspædagogstillinger, og i forlængelse heraf - at der i alle vores vuggestuer og børnehaver arbejdes med at få flere deltidsansatte på fuldtid. Der vil her være flere ”side” effekter, som ikke kun knytter sig til de pædagogiske opgaver, men også det at kunne fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft af begge køn nu og i fremtiden.

    

   Fra pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter er der kommet følgende anbefalinger:

   • At Jammerbugt  Kommune i første omgang indtænker allerede ansatte pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere ved at tilbyde medarbejdere på nedsat tid fuld tid. 
   • At de pædagogiske assistenter bliver indtænkt som pædagogisk uddannet personale, som de jo er, da der er tale om en erhvervsuddannelse med en varighed af 3 år og 1 mdr.
   • At man indtænker at opkvalificere allerede ansatte pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter. Dette kan gøres på 42 uger for en lang række af vores dygtige pædagogmedhjælpere.

    

   Bemærkninger fremgår af bilag.

  • Indstilling

   Konstitueret direktør for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende,

    

   at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udelukkende anvendes og udmøntes til mere fagpersonale i kommunale vuggestuer og børnehaver 

   at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udmøntes til de kommunale vuggestuer og børnehaver pr. 1. maj 2020 - og at eventuelle senere ændringer/forhøjelser af tilskudsbeløbet efterfølgende udmøntes til institutionerne
   at de samlede midler fordeles procentvis ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver, så normeringen begge steder forbedres med ca. 4 procent. 
   at de samlede midler anvendes således, at den nuværende uddannelsessammensætning på 70/30 (pædagoger/pædagogmedhjælpere) som minimum fastholdes i kommunale vuggestuer og børnehaver


   Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 29:

   Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende følgende:

   • at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udelukkende anvendes og udmøntes til mere fagpersonale i kommunale vuggestuer og børnehaver
   • at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udmøntes til de kommunale vuggestuer og børnehaver pr. 1. maj 2020 – og at eventuelle senere ændringer/forhøjelser af tilskudsbeløbet efterfølgende udmøntes til institutionerne
   • at de samlede midler fordeles procentvis ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver, så normeringen begge steder forbedres med ca. 4 procent.
   • at de samlede midler anvendes således, at den nuværende uddannelses-sammensætning på 70/30 (pædagoger/pædagogmedhjælpere) som minimum fastholdes i kommunale vuggestuer og børnehaver.

    

   Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 88:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

  • Bilag

   Bilag Bilag - Notat om udmøntning af pulje bedre normering: Bilag - Notat om udmøntning af pulje bedre normering

   Bilag Bilag - Bemærkninger fra FagMED Skole og Dagtilbud til øget normering på 3,1 mio. kr.: Bilag - Bemærkninger fra FagMED Skole og Dagtilbud til øget normering på 3,1 mio. kr.

  • Luk
 • 76

  Efterretningssag om godkendelse af genåbningsplan for skoler og dagtilbud ifm. Covid 19

  • Beslutningstema

   På pressemødet mandag den 6. april 2020 meddelte Statsminister Mette Frederiksen, at landets dagtilbud, SFO’er, skoler (fra 0. til 5. klasse) og specialklasserækker 0.- 10. klasse kunne lukke op igen fra onsdag den 15. april 2020. Dette som led i en kontrolleret og gradvis genåbning af landet.

    

   I indeværende sag orienteres Kommunalbestyrelsen om den formandsbeslutning, der er truffet på baggrund af indstilling fra Børne- og Familieudvalget den 10. april 2020 vedr. genåbning af dagtilbud og skoler i Jammerbugt Kommune.

  • Sagsfremstilling

   Genåbningsplanen har været drøftet på et ekstraordinært møde i Børne- og Familieudvalget den 10. april 2020.

    

   Regeringens krav og forventninger til genåbningen

   På dagtilbudsområdet indebærer det en fuld genåbning af dagplejen, vuggestuer og børnehaver i Jammerbugt Kommune.

    

   På skoleområdet indebærer det en delvis genåbning af skolerne. Det betyder, at skolerne åbnes for:

    

   ·         Alle elever fra 0. - 5. klasse

   ·         Alle elever i specialtilbud og interne skoler fra 0. - 10. klasse

   ·         SFO og førskole

   ·         Klubber for elever til og med 5. klasse

    

   Alle elever fra 6.-10. klasse i skoler skal fortsat modtage fjernundervisning hjemmefra. Al undervisning fra 0. til 10. klasse er fortsat omfattet af bekendtgørelsen om nødundervisning.

    

   Proces

   Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen (formandsbeslutning) at godkende følgende retningslinjer for genåbning af dagtilbud og skoler i Jammerbugt Kommune:

    

   ·         at alle kommunale dagplejere og dagtilbud i Jammerbugt Kommune genåbner d. 15. april 2020

   ·         at elever fra 0. - 10. klasse i specialklasser starter i skole og SFO d. 15. april 2020

   ·         at elever fra 0. - 3. klasse starter i skole og SFO d. 16. april 2020

   ·         at elever fra 4. – 5. klasse starter i skole og SFO d. 17. april 2020

   ·         at der etableres nødpasning for elever i perioden fra d. 14. april 2020 og indtil skolestart, ligesom der fortsat kan gives dispensation til elever over 9 år, der har behov for nødpasning

   ·         at klubtilbud for 4. – 5. klasse starter d. 17. april 2020

   ·         at førskoletilbuddet og overgangen fra dagpleje/vuggestue til børnehave starter den 21. april 2020

   ·         at skoleugen afkortes til 25 timer for elever fra 0. - 5. klasse

   ·         at eleverne fra 0.- 5. klasse kan forblive på skolen med pædagogisk opsyn, såfremt der er behov for at forblive til skolebussen kører

   ·         at elever i specialklasser fortsætter med deres nuværende timetal med henvisning til deres eksisterende organisering i mindre grupper 

    

   For dagplejer, dagtilbud og folkeskolernes vedkommen mener Socialdemokratiet, at genåbningen aftales decentralt ude i lokalsamfundene, dog med opstart sendt den 20. april 2020.

    

   For at sikre størst mulig tryghed for elever, forældre og medarbejdere i Jammerbugt Kommune i forbindelse med genåbningen af dagtilbud og skoler ønsker V og DF at sikre fælles retningslinjer og rammer for genåbningen og dermed også fælles opstart.

    

   Børne- og Familieudvalget ønsker at kvittere for, at såvel Jammerbugt Ungdomsskole, SSP, PPR og Familiecentret aktivt byder ind med personale, til at understøtte genåbningen på skoler og i dagtilbud. Dette samtidig med at det fortsat afsøges, hvorvidt der er andre medarbejdere med relevante kompetencer i Jammerbugt Kommune, der kan understøtte genåbningen på skoler og i dagtilbud. 

    

   Børne- og Familieudvalget er enige om at følge genåbningen af skole og daginstitutioner tæt.

    

   Borgmesteren har på denne baggrund godkendt indstillingen fra Børne- og Familieudvalget den 10. april 2020 om forslag til genåbningsplan for skoler og dagtilbud i Jammerbugt Kommune med øjeblikkelig virkning.

  • Lovgrundlag

   Kommunestyrelseslovens § 31.

  • Økonomi

   Ingen økonomi forbundet med punktet.

  • Kommunikation

   Der er indhentet input og opmærksomhedspunkter fra lederne på skole- og dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune, det sundhedsfaglige team, samt fra FTR'erne på det samlede skole- og dagtilbudsområde.  

   I den lokale planlægning vil det påhvile ledelsen at inddrage TR og AMR i alle relevante forhold, der vedrører medarbejdernes arbejdsforhold. Derudover afholdes der et ekstraordinært møde i ForvaltningsMED i ugen efter påske.

  • Indstilling

   Konstitueret Børne- og Familiedirektør indstiller til kommunalbestyrelsen,

   atorienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

  • Bilag

   Bilag Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger: Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger

   Bilag Vejledning-til-dagtilbud: Vejledning-til-dagtilbud

  • Luk
 • 77

  Efterretningssag om besøgsrestriktioner

  • Beslutningstema

   Orientering om, at der er indført ændringer i forbuddet mod besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre.

  • Sagsfremstilling

   Regeringen udsendte den 17. marts 2020 en ny bekendtgørelse som del af regeringens plan for at mindske smittespredning af coronavirus/COVID-19 for de mest udsatte borgere. Bekendtgørelsen trådte i kraft 18. marts 2020, kl. 10.00.

    

   Regeringen har nu ændret denne bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 5. april 2020.

    

   Styrelsen for Patientsikkerhed har med hjemmel i den nye bekendtgørelse fremsendt påbud til Kommunalbestyrelsen om omgående at ændre på det tidligere udstedte forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre beliggende i kommunen.

    

   Styrelsen for Patientsikkerhed har fremsat påbuddet, idet dette anses for nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirus /COVID-19.

    

   Det blev ved modtagelsen af det ændrede påbud vurderet, at der både er tale om en sag, som ikke tåler udsættelse og som ikke giver anledning til tvivl. Forvaltningen har på denne baggrund indstillet til borgmesteren at godkende, at det reviderede forbud mod at besøge kommunale og private plejecentre indføres ved en formandsbeslutning, jf. kommunestyrelseslovens § 31.

    

   Borgmesteren har på denne baggrund godkendt, at der indføres forbud som påbudt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

    

   Følgende er omfattet af det reviderede forbud mod besøgende:

   ·         Kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192 i lov om social service

   ·         Eventuelle plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almen boliger mv.

   ·         Eventuelle plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap

   ·         Friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger

   ·         Aflastningspladser forstået som tilbud om midlertidig ophold, jf. § 84, stk. 2 i lov om social service

    

   Forbuddet omfatter både fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Forbuddet omfatter også udearealer, som ligger inden for institutionens område, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af coronavirus / covid-19.

    

   Der er således i forhold til om forbuddet skal omfatte udearealer tale om en konkret vurdering på den enkelte institution. I Jammerbugt Kommune har det ikke givet anledning til at lukke for besøg på udearealer, der således fortsat kan finde sted efter aftale med ledelsen på stedet.

    

   Undtagelser til forbuddet er:

   ·         Besøg i kritiske situationer fra en persons nære pårørende.

   o   Det er f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person

   o   forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

   o   forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne, og som dermed har et helt særligt behov for besøg.

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse 2020-04-04 nr. 371 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

   Kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

   at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

    

    

    

    

  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER