Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater fra de forskellige udvalg, råd, nævn og samråd.

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 26-03-2020 18:00:00

Hent PDF-version

 • 39

  Besøgsrestriktioner ifm. COVID 19

  • Beslutningstema

   Orientering om, at der er indført forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre og bosteder mv.

  • Sagsfremstilling

   Regeringen udsendte den 17. marts 2020 en ny bekendtgørelse som del af regeringens plan for at mindske smittespredning af coronavirus/COVID-19 for de mest udsatte borgere. Bekendtgørelsen trådte i kraft 18. marts 2020, kl. 10.00.

    

   Styrelsen for Patientsikkerhed har med hjemmel i bekendtgørelsen fremsendt påbud til Kommunalbestyrelsen om omgående at udstede forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejecentre, bosteder mv. beliggende i kommunen.

   Styrelsen for Patientsikkerhed har fremsat påbuddet, idet dette anses for nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirus /COVID-19.

    

   Det blev ved modtagelsen af påbuddet vurderet, at der både er tale om en sag, som ikke tåler udsættelse og som ikke giver anledning til tvivl. Forvaltningen har på denne baggrund indstillet til borgmesteren at godkende, at der indføres forbud mod at besøge kommunale og private plejecentre og bosteder mv. ved en formandsbeslutning, jf. kommunestyrelseslovens § 31.

   Borgmesteren har på denne baggrund godkendt, at der indføres forbud som påbudt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

    

   Plejecentre og bosteder, som er omfattet af forbuddet mod besøgende:

   ·         Kommunale og private plejehjem

   ·         Kommunale og private aflastningspladser

   ·         Kommunale og private plejeboliger (borgerens private bolig)

   ·         Kommunale og private bosteder mv.

   ·         Andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer

    

   Undtagelser til forbuddet er:

   ·         Besøg i kritiske situationer fra en persons nære pårørende.

   o   Det er f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person

   o   forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende.

    

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse 2020-03-17 nr. 215 om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) §§ 2 og 3

   Kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1

  • Indstilling

   Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesdirektør og konstitueret Børne- og familiedirektør indstiller til kommunalbestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 40

  Fravigelse af rettigheder og forpligtigelser ifm. COVID 19

  • Beslutningstema

   Orientering om fravigelse af rettigheder og forpligtigelser indenfor servicelovens §§ 83, 83a, 84 og 86.

  • Sagsfremstilling

   Regeringen udsendte den 17. marts 2020 en ny bekendtgørelse med det formål at sikre hjemmel til, at der kan foretages den nødvendige prioritering af den behandlings-, pleje- og personalemæssige kapacitet i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

   Bekendtgørelsen trådte i kraft 18. marts 2020, kl. 10.00. 

   Regeringens bekendtgørelse har givet hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at fravige rettigheder og forpligtigelser, som kommunalbestyrelsen anser for værende af underordnet betydning i forhold til den samlede kapacitetsbehov.

   Det fremgår således af bekendtgørelsens § 9:

   § 9. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at fravige trufne afgørelser efter servicelovens §§ 83, 83a, 84 og 86. Med fravige forstås, at kommunalbestyrelsen midlertidigt kan foretage hel eller delvis reduktion af ydelser, tilskud m.v., som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om efter servicelovens §§ 83, 83a, 84 og 86. Kommunalbestyrelsen kan ligeledes træffe afgørelse om midlertidigt at lukke et tilbud efter servicelovens § 79.

    

   Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde hjælp til erstatning for ikke leverede ydelser efter servicelovens §§ 79, 83, 83a, 84 og 86.

    

   Krisestyregruppen, jf. kommunens sundhedsberedskabsplan, fik primo uge 12 fremlagt forvaltningens vurdering af, hvilke tiltag der skal iværksættes, hvis der skal sikres en drift, således der gennem kriseperioden sikres de pleje- og personalemæssige ressourcer, som er nødvendige i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom 2019. Forvaltningen fremlagde således sin vurdering af hvilke opgaver, der må anses for underordnet, og dermed kan sættes i bero for at sikre den fornødne pleje- og personalemæssige kapacitet til at håndtere nuværende situation.

   Forvaltningens forslag til kapacitetstilpasninger er vedlagt som bilag. 

   Krisestyregruppen vurderede den 17. marts 2020 at situationen nu var overgået til gult beredskabsniveau.

   Det er på baggrund af vurderingen om at beredskabsniveauet skulle anses for gul, og den hurtige udvikling i, som ses i smittetilfælde/ hjemsendelser og sygdomsmeldinger blandt pleje- og omsorgspersonale gør at det anset for nødvendigt at foretage ændringer, som kan sikre de fornødne kapacitet til løsning af nødvendige pleje- og omsorgsopgaver.

   Det vurderes, at en beslutning om tilpasninger til den aktuelle situation ikke kan afvente formel politisk behandling, og at en beslutning herom ikke kan give anledning til tvivl.

   Forvaltningen har på denne baggrund indstillet til borgmesteren om, ved en formandsbeslutning, jf. kommunestyrelseslovens § 31, at godkende, at forvaltningens forslag til frigørelse af personalemæssige ressourcer til håndtering af coronavirussygdom 2019.

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse 2020-03-17 nr. 219 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 9

   Kommunestyrelseslovens § 31

  • Indstilling

   Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesdirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Prioritering af opgaver i ældreplejen under Covid-19 - v15-03-2020.pdf: Prioritering af opgaver i ældreplejen under Covid-19 - v15-03-2020.pdf

  • Luk
 • 41

  Orientering om kriterier for nødpasning og dispensation fra Styrelsesvedtægt for skolebestyrelser ifm. COVID 19

  • Beslutningstema

   1.    Orientering om, at der dispenseres fra Styrelsesvedtægen for skolebestyrelser i forbindelse med de forestående skolebestyrelsesvalg. Der vil således ikke blive afholdt fysiske valgmøder.

    

   2.    Orientering om, at der er udarbejdet kommunale rammer og kriterier for nødpasning i forbindelse med lukning af dagtilbud, skoler, institutioner mv. i forbindelse med håndtering af COVID-19.

  • Sagsfremstilling

   Dispensation fra styrelsesvedtægten for skolebestyrelser i form af fysisk fremmøde

   Den nuværende situation med covid-19 har betydning for den forestående valgproces for skolebestyrelser på skoleområdet, hvor der er krav om afholdelse af valgmøde med fysisk fremmøde.

   Skoler med forskudt skolebestyrelsesvalg, skal i henhold til Styrelsesvedtægen for skolebestyrelser i Jammerbugt Kommune vælge forældrerepræsentanter og offentliggøre valgets resultater senest 1. juli 2020. Dette med henblik på, at skolebestyrelserne kan tiltræde den 1. august 2020.

   Selve valgprocessen og det elektroniske valg fortsætter som planlagt og efter den tidligere udmeldt tidsplan. Valgperioden for forældrerepræsentanter fra skolerne er 4 år, mens forældrerepræsentanterne for SI-delen bliver valgt for 2 år.

   Ifølge Styrelsesvedtægen skal der indkaldes til et fysisk valgmøde. På den baggrund har forvaltningen indstillet til borgmesteren at godkende, at der ikke afholdes fysiske valgmøder.

   Borgmesteren har på denne baggrund godkendt, at der dispenseres fra Styrelsesvedtægen og ikke afholdes fysiske valgmøder. Dette jf. kommunestyrelseslovens § 31.

   Det er blevet understreget for skolerne, at de skal tage hensyn til dette i deres forberedelser og fx informere om, at spørgsmål til kandidater kan sendes til valgbestyrelsen og spørgsmål/svar efterfølgende deles med forældregruppen på Aula.

    

   Udarbejdelse og offentliggørelse af kommunale kriterier for nødpasning

   Jammerbugt Kommune har i forbindelse med lukning af dagtilbud og skoler etableret nødpasning for de børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, så som sundheds- og plejesektoren - eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.

   Rammerne for nødpasning og kriterierne for muligheden for nødpasning er besluttet i forbindelse med de retningslinjer, som er fastsat af Folketinget. Det betyder, at nødpasningen for så vidt muligt foregår i vante rammer blandt andet for at understøtte børnenes trivsel og tryghed.

   I den netop godkendte Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

   står der følgende:

    

   § 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammer for nødpasningen, herunder kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning. Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

   Stk. 2. Kommunalbestyrelsens kriterierier for tilbud om nødpasning skal omfatte:

   1) 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   2) 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

    

   De kommunale rammer for tilbud om nødpasning i dagtilbud og skoler i Jammerbugt Kommune er:

         Nødpasningen har åbent indenfor institutionernes normale åbningstid

         Ændres behovet for nødpasning henvender forældrene sig hurtigst muligt til lederen af institutionen

         Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og anbefalinger. I beslutningen om, hvorvidt et barn kan deltage i nødpasning, træffes af lederen af institutionen i samråd med den ledende sundhedsplejerske eller den kommunale lægekonsulent. Dette gør sig gældende i de tilfælde, hvor man er i tvivl om barnet udgør en smittefare.

         I det tilfælde, at Jammerbugt Kommune ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed grundet personale eller kapacitetsmæssige udfordringer, kan det være nødvendigt at forlange arbejdsgiverattest, som tydeliggør, at forældre ansat i en privat virksomhed har behov for at møde på arbejdspladsen.

    

   Forvaltningen har på denne baggrund indstillet til borgmesteren at godkende kriterier og rammer for nødpasning jf. kommunestyrelseslovens § 31.

   Borgmesteren har på denne baggrund godkendt forslaget til kommunale kriterier og rammer for nødpasning i perioden fra den 18. marts 2020 til den 30. marts 2020.

   Beskrivelsen af rammer og kriterier for nødpasning er i henhold til Bekendtgørelsen blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  • Lovgrundlag

   Styrelsesvedtægen for skolebestyrelser.

   Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

   Bekendtgørelsen trådte i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00 og ophæves den 30. marts 2020.

  • Indstilling

   Konstitueret Børne- og Familiedirektør indstiller til kommunalbestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning, idet kriterierne for nødpasning er gældende frem til skoler og dagtilbud åbnes igen og er tilbage i almindelig drift.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 42

  Foreløbigt regnskab 2019 - Orientering

  • Beslutningstema

   Tidsramme: 15 minutter

    

   Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2019. Det endelige regnskab forelægges og behandles på møderne i april måned.

  • Sagsfremstilling

   Jammerbugt Kommunes regnskab for 2019 viser et realiseret driftsoverskud på 90,5 mio. kr. Dette er 28,1 mio. kr. bedre end det oprindelige budget, og 8,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

    

   I det vedlagte bilag beskrives, hvordan resultatet for 2019 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget samt væsentlige afvigelser til det oprindelige budget.

  • Lovgrundlag

   Den kommunale styrelseslov.

   Regnskabet forelægges og behandles på møderne i april 2020.

  • Økonomi

   Som det fremgår af vedlagte bilag har regnskabsresultatet for 2019 medført et kassetræk på 44,4 mio. kr., heraf udgør nettoafdrag på gælden 13,7 mio. kr.

   Serviceudgifter i 2019 udgør 1.706 mio. kr. Dette er 3,4 mio. kr. under den vedtagne serviceramme.

   Anlægsudgifter (brutto) udgør 80,7 mio. i 2019 set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 80,9 mio. kr.

  • Indstilling

   Stabschefen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om det foreløbige regnskab for 2019 til efterretning.

    

   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 43:

   Foreløbigt regnskab taget til orientering.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Orientering om foreløbigt regnskab 2019 KMB: Orientering om foreløbigt regnskab 2019 KMB

  • Luk
 • 43

  Kommunegaranti Tranum Varmeværk

  • Beslutningstema

   Behandling af ansøgning fra Tranum Varmeværk A.M.B.A om kommunegaranti på 7.175.000 kr. til færdiggørelse af renovering af ledningsnet 2020 samt etablering af varmepumpeanlæg. 

  • Sagsfremstilling

   Tranum Varmeværk har på baggrund af regerings beslutning om at udfase rådighedsbeløbet, hvilket for Tranum Varmeværk medfører et mistet tilskud på ca. 1,0 mio. kr. om året, valgt at omstille produktionen til et varmepumpeanlæg. Tranum Varmeværk har over de seneste 3-4 år klargjort ledningsnettet til denne produktionsomlægning.

    

   Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 12. oktober 2017 en kommunegaranti på 2.971.000 kr. til projektets 1. etape der er gennemført i efteråret 2017 og på mødet den 26. april 2018, blev der godkendt en kommunegaranti på 4.592.050 kr. til projektets 2.-3. etape der er gennemført i forår og sommer 2018. Endelig blev der på mødet den 23. maj 2019 godkendt en kommunegaranti på 4.530.000 kr. til etape 4 i forår/sommer 2019 og etape 5 i efteråret 2019, hvorfor Tranum Varmeværk i nærværende ansøgning søger om kommunegaranti for i første omgang en byggekredit og efterfølgende et anlægslån knyttet til den sidste del af ledningsrenoveringen samt til etableringen af varmepumpeanlægget.

    

   Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger, det drejer sig om følgende:

    

   • Projektbeskrivelse
   • I forhold til ledningsrenoveringen er det oplyst at alle tilladelser er på plads. I forhold til varmepumpeprojektet er det oplyst, at alle tilladelser er på plads, men der er indgivet en klage fra en nabo, Klagen ligger til afgørelse ved Planklagenævnet og der forventes afgørelse i løbet af marts måned 2020.
   • Beslutningsprotokoller fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
   • Seneste 3 års regnskaber
   • Aktuelt budget
   • Vedtægter

    

   Materialet er gennemgået og fundet i orden. I den forbindelse skal det nævnes at der i regnskabet for 2018/19 var et overskud på 1.073.577 kr. til indregning i kommende års priser.

    

   Det fremgår af de fremsendte vedtægters § 8, at andelshaverne ved optagelse af lån hæfter solidarisk. Hvis der opnås kommunegaranti, gælder følgende grundregel: Kommunen må ikke lide noget tab eller direkte gevinst ved selskabets anlæg eller drift, og dette kan kun ændres med kommunes godkendelse, så længe kommunen garanter for selskabets gæld. I §9 fremgår det, at udmeldelse af selskabet ikke kan finde sted før der er indbetalt et beløb svarende til medlemmets andel i selskabets samlede gældsforpligtelse ude fradrag af selskabets aktiver.

    

  • Lovgrundlag

   Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

    

  • Økonomi

   Tranum Varmeværk har søgt om kommunegaranti til et 25-årigt fastforrentet lån på 7.175.000 kr. til færdiggørelse af renoveringen af ledningsnettet samt etablering af varmepumpeanlæg. Der søges samtidig om kommunegaranti til en byggekredit på 7.175.000 kr. i byggeperioden. Byggekreditten konverteres efterfølgende til det førnævnte lån. De endelige vilkår fastlægges i på tidspunktet for hjemtagning af henholdsvis byggekredit og endeligt lån.

    

   Jammerbugt Kommune garanterer pr. 31.12.2019 for 11.541.918 kr. i forbindelse med garantier udstedt i 2017-19. Der er 200 forbrugere under Tranum Varmeværk, og med den nye garanti på 7.175.000 kr. er der således en garantiforpligtelse på 18.716.918 kr. svarende til 93.585 kr. pr. forbruger.

    

   Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet det fremgår af vedtægterne, at man ved udtræden skal betale en forholdsmæssig andel af selskabets gæld, og at vedtægterne på dette punkt kun kan ændres med kommunes godkendelse.

    

   Tranum Varmeværks gæld pr. forbruger vil med den nye garanti udgøre 93.585 kr. hvilket medfører en garantiprovisionsprocent på 0,55% af restgælden (dog kun med 2/3 virkning i 2020 på grund af overgangsordningen fra gammel til ny model), Den nye garanti medfører dermed en yderligere indtægt til Jammerbugt Kommune på 26.000 kr. i garantiprovision i 2020.

    

   Garantien vil ikke påvirke kommunens låneramme, idet der jf. § 2, stk. 1, nr. 3 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang hertil.

    

  • Indstilling

   Stabschefen indstiller, at kommunalbestyrelsen meddeler forhåndsgodkendelse af garanti til Tranum Varmeværk på 7.175.000 kr. til henholdsvis byggekredit og efterfølgende lån til færdiggørelse af renoveringen af ledningsnettet samt etablering af varmepumpe og

   at endelig godkendelse af garanti meddeles under forudsætning af, at Planklagenævnet godkender projektet.

    

       Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 45:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 44

  Kommunegaranti Saltum Fjernvarme

  • Beslutningstema

   Behandling af ansøgning fra Saltum Fjernvarmeværk A.M.B.A om kommunegaranti på 17.200.000 kr. til etablering af en eldrevet luft/vand varmepumpe.

    

  • Sagsfremstilling

   Saltum Fjernvarmeværk har konstateret en betragtelig stigning i varmeproduktionsomkostningerne. Varmeproduktionen består i dag af et naturgasanlæg samt et 30 år gammel solvarmeanlæg som pga. sin alder har medført at dele af solvarmeanlægget er frakoblet. Det er derfor besluttet at etablere et 1 MW varmepumpeanlæg som står klar til drift i efteråret 2020, som sammen med det eksisterende naturgasanlæg og solvarmeanlæg skal fastholde varmeudgifterne på et acceptabelt niveau. Det vurderes samtidig at etableringen vil medføre en mere robust varmeforsyning.

    

    Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger, det drejer sig om følgende:

    

   • Projektbeskrivelser og licitationsmateriale
   • Resultat af licitation
   • Der er oplyst, at projektet ikke kræver særlige tilladelser, udover de af Jammerbugt Kommune afgivne tilladelser i forhold til varmeforsyningsloven.
   • Beslutningsprotokoller fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
   • Seneste 3 års regnskaber
   • Aktuelt budget
   • Vedtægter

    

   Materialet er gennemgået og fundet i orden. I den forbindelse skal det nævnes at der i regnskabet for 2018/19 var et overskud på 390.966,00 kr. til indregning i kommende års priser.

    

   Det fremgår af de fremsendte vedtægters § 5.2, litra d og e at "Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Endvidere fremgår det af de fremsendte vedtægters § 6.10 at "vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen".

  • Lovgrundlag

   Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

    

  • Økonomi

   Saltum Fjernvarmeværk har søgt om kommunegaranti til et 23-årigt fastforrentet lån på 17,2 mio. kr. til etablering af 1MW varmepumpeanlæg. Der søges samtidig om kommunegaranti til en byggekredit på 17,2 mio. kr. i byggeperioden. Byggekreditten konverteres efterfølgende til det førnævnte lån. De endelige vilkår fastlægges i på tidspunktet for hjemtagning.

    

   Jammerbugt Kommune garanterer pr. 31.12.2019 for 354.540 kr. i forbindelse med garanti udstedt i 2013. Der er 363 forbrugere under Saltum Kraftvarmeværk, og med den nye garanti på 17,2 mio. kr. er der således en garantiforpligtelse på 17.554.540 kr. svarende til 48.360 kr. pr. forbruger.

    

   Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet det fremgår af vedtægterne, at der kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse, hvis den ledige kapacitet ikke kan overdrages til nye andelshavere. Samtidig fremgår det at vedtægterne ikke kan ændres så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Det anbefales dog, at der stilles krav om ændring af vedtægten, således at det fremgår, at der skal opkræves udtrædelsesgodtgørelse.

    

   Den nye garanti medfører, at Jammerbugt Kommunes garantistillelse i forhold til Saltum Kraftvarmeværk udgør 48.360 kr. pr forbruger, hvorfor garantiprovisionsprocenten er 0,40% af restgælden (dog kun med 2/3 virkning i 2020 på grund af overgangsordningen fra gammel til ny model), Den nye garanti medfører dermed en yderligere indtægt til Jammerbugt Kommune på ca. 59.000 kr. i garantiprovision i 2020.

    

   Garantien vil ikke påvirke kommunens låneramme, idet der jf. § 2, stk. 1, nr. 3 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang hertil.

    

  • Indstilling

   Stabschefen indstiller,

   at kommunalbestyrelsen meddeler forhåndsgodkendelse af garanti til Saltum Fjernvarme på 17,2 mio. kr. til henholdsvis byggekredit og efterfølgende lån til etablering af varmepumpe, og
   at endelig godkendelse af garanti meddeles under forudsætning af, at vedtægtens § 5.2 litra d ændres fra "Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere,kan endvidere opkræves" til ... skal endvidere opkræves"

    

       Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 46:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 45

  Anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet samt køb og salg af ejendomme

  • Beslutningstema

   Aflæggelse af anlægsregnskaber for jordforsyningsområdet samt køb og salg af ejendomme.

  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med en regnskabsmæssig gennemgang af alle anlægsprojekter inden for jordforsyningen samt køb og salg af ejendomme, har administrationen lukket alle afsluttede anlæg med en brutto bevillingssum på under 2 mio. kr. For projekter med brutto bevillingssum over 2 mio. kr. aflægges der herved regnskab.

   Projektnavn

   Anlægsbevilling

   Regnskab

   Afvigelse

   200 002010 20 Dalhøjen Fjerritslev-etape II

   1.759.000

   -2.581.814

   -4.340.814

   400 00350 Erhvervsområde syd for Ny Aabyvej

   2.229.000

   1.336.154

   -892.846

    

    

    

    

    

   Afvigelserne er indregnet i de respektive års regnskabsresultater under jordforsyning, og der er dermed ikke yderligere likviditetsmæssige påvirkninger end de allerede indregnede.

   Regnskab for de enkelte projekter er vedhæftet som bilag.

  • Lovgrundlag

   Økonomistyringsprincipperne for Jammerbugt Kommune

  • Økonomi

   Anlægsregnskaberne er medtaget under de respektive års regnskabresultater.

  • Indstilling

   Stabschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskaberne godkendes   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 48:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Bilag - Anlægsregnskaber jord og bygninger: Bilag - Anlægsregnskaber jord og bygninger

  • Luk
 • 46

  Anlægsregnskab vedrørende opgradering og fornyelse af IT-platform

  • Beslutningstema

   Aflæggelse af anlægsregnskab vedrørende opgradering og fornyelse af IT-platform

  • Sagsfremstilling

   Projektet er nu vel afsluttet indenfor rammen og leverer en mere sikker og simpel drift til gavn for brugerne.

   Netværksplatformen giver en fremtidssikring som sikrer, der kan leveres ind i blandt andet de nationale digitaliseringsstrategier, kommunale digitaliserings principper samt et meget højt sikkerhedsniveau. Sidstnævnte er et vigtigt forudsætningsparameter i den øget sikkerhed, kommunen skal levere i henhold til gældende GDPR-lovgivning.

   Anlægsregnskab

   064552 100 652110 Opgradering og fornyelse af IT-platform

    

    

   Budget

   Anlægsbevilling

    

    

   Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 11.10.2018 pkt. 143

   8.600.000

    

    

   Samlet anlægsbevilling

   8.600.000

    

    

   Forbrug

   Faktisk forbrug

    

    

   Udgifter i alt

   8.599.558

   Hardware

   6.484.560

   Projektledelse og styring

   1.804.645

   Servere og Storage

   310.353

    

    

   Uforudsete omkostninger

   0

    

    

    

    

   Forbrug i alt

   8.599.558

    

    

   Afvigelse i forhold til anlægsbevilling

   -442

    

    

  • Lovgrundlag

   Økonomistyringsprincipperne for Jammerbugt Kommune

  • Økonomi

   Anlægsregnskabet er medtaget under de respektive års regnskabsresultater.

  • Indstilling

   Stabschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 47:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 47

  Anlægsregnskab for Asfaltvedligeholdelse 2019

  • Beslutningstema

   Aflæggelse af anlægsregnskab for asfaltvedligeholdelse 2019.

  • Sagsfremstilling

   For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

    

   I forbindelse med godkendelse af budget 2019 har Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018 frigivet 8 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019 i forbindelse med prioritering af anlægsprojekter 2019 reduceret denne ramme med 0,5 mio. kr.

    

   De udførte asfaltarbejder er prioriteret bl.a. med udgangspunkt i vejprogrammet RoSy's vedligeholdelsesforslag til optimal udnyttelse af anlægsrammen. Vækst og Udvikling har således gennemkørt og vurderet de foreslåede strækninger før endeligt udbud.

    

   Anlægsarbejdet vedr. asfaltvedligeholdelse 2019 er nu færdigt og regnskabet er afsluttet i balance.

    

  • Økonomi

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.


   Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 28:

   Indstillingen anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 49:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 48

  Anlægsregnskab for Signalanlæg Kattedamsvej

  • Beslutningstema

   Aflæggelse af anlægsregnskab for ombygning af krydset Kattedamsvej/Toftevej.

  • Sagsfremstilling

   For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

    

   I forbindelse med disponering af anlægsmidler til forbedring af infrastrukturen i Aabybro har Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 frigivet 2 mio. kr. til ombygning af krydset Kattedamsvej/Toftevej. Ombygningen indeholdt bl.a. en udvidelse af krydset med svingbaner på Kattedamsvej samt etablering af signalanlæg.

    

   Anlægsarbejdet er nu færdigt og regnskabet er afsluttet i balance.

  • Økonomi

  • Indstilling

   Vækst -og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.


   Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 29:

   Indstillingen anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 50:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 49

  Anlægsregnskab for Torngårdsvej

  • Beslutningstema

   Aflæggelse af anlægsregnskab for udvidelse af Torngårdsvej.

  • Sagsfremstilling

   For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

    

   Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2019 frigivet 2,1 mio. kr. til udvidelse af del af Torngårdsvej i Aabybro. Ved udvidelsen er der etableret fortov i den nordlige side, vejbreden er øget fra 5-6 meter, der er etableret vejbump til 40 km/t samt foretaget en udbygning af vejbelysningen.

    

   Regnskabet for udvidelsen af Torngårdsvej er afsluttet med et mindreforbrug på 34.000 kr.

  • Økonomi

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.


   Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 30:

   Indstillingen anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 51:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 50

  Anlægsregnskab for Bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscentret for 2019

  • Beslutningstema

   Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og brandsikring overnatning skoler o.l. i 2019.

  • Sagsfremstilling

   Anlægsarbejderne består af en lang række projekter, hvoraf de største er oplistet ovenfor. Anlægsarbejdet vedrørende bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger er afsluttet i 2019, og udviser et samlet mindreforbrug på 306.000 kr.. Det søges overført til 2020, da dette skyldes især igangværende projekter, som f.eks. skiftning af tag på Biersted Skole, vinduer på Ingstrup Trivselsskole, som ikke er blevet afsluttet grundet vejrlig.

  • Indstilling

   Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 52:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 51

  Godkendelse af driftsbudget for Lejerbos almene boliger afd. 911-0, Kirkevej, Hune

  • Beslutningstema

   Godkendelse af driftsbudget for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 for Lejerbos almene boliger på Kirkevej i Hune.

  • Sagsfremstilling

   Lejerbo Aalborg har fremsendt en henvendelse til Jammerbugt Kommune med henblik på godkendelse af driftsbudgettet for afd. 911-0, beliggende Kirkevej i Hune. Årsagen er, at det fremlagte budgetforslag for 1. juli 2020 til 30. juni 2021, som Lejerbo præsenterede på afdelingsmødet den 9. oktober 2019 blev nedstemt af beboerne. Beboerne mente at lejeforhøjelsen er for stor.

    

   Efter Almenboliglovgivningen skal en boligorganisation indbringe tvister mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2014 og 2016 behandlede lignende budgettvister for samme afdeling.

    

   Lovgivningen foreskriver, at boligorganisationen skal fremlægge et budgetforslag i balance til afdelingsmødet, hvor det kommende års budget skal behandles.

   Det fremgår af referatet fra afdelingsmødet den 9. oktober 2019, at det fremlagte budgetforslag blev nedstemt af alle fremmødte fra afdelingen pga. for stor huslejestigning. Dermed blev budgettet ikke godkendt.

   En sådan tvist skal efter loven behandles i boligorganisationens organisationsbestyrelse inden den evt. fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Sagen har været behandlet i Lejerbos hovedorganisationsbestyrelse den 27. november 2019. Organisationsbestyrelsen vedtog de fremlagte budgetforslag for alle afdelinger, herunder også budgetforslaget for af afd. 911-0, Kirkevej, Hune, som blev nedstemt på afdelingsmødet.

    

   Lejerbos budgetforslag indeholder samlede udgifter på 1.022.000 kr. Det nuværende budget har en årlig udgift på 985.000 kr. Det kan bemærkes, at boligorganisationen i det nuværende budget har givet 20.000 kr. i tilskud til nedsættelse af huslejen. En post, der ikke foreligger i det nye budgetforslag. Budgetforslaget indeholder en huslejestigning fra 955, 83 kr./m²/årligt til 1.012,28 kr./m²/årligt. Det svarer til en stigning på 5,9% og betyder at den månedlige husleje for et lejemål på 84 m² stiger fra ca. 6.700 kr. til ca. 7.100 kr.

   Udgiftsstigningen i budgettet ligger primært på øget udgifter til ejendomsfunktionærløn og tab ved fraflytning. Lejerbo gør opmærksom på, at vedligeholdelsesniveauet i afdelingen generelt ligger i den nederste tredjedel af deres driftsfællesskaber samt at de har fundet det hensigtsmæssigt at budgettere med tab ved fraflytning, som ikke tidligere har været budgetteret, men som har været en udgiftspost i det sidst kendte regnskab.

    

   Afdelingen har et opsamlede underskud fra tidligere år, hvor der i afdelingens start var stor lejeledighed. Det er dog kun 13.000 kr., der i budgettet skal afvikles i det kommende budget. Lejerbo søgte i efteråret 2015 Landsbyggefonden om økonomisk støtte til afdelingen i et helhedsprojekt. Der har været afholdt besigtigelse af Landsbyggefonden, men der foreligger ikke nogen tidstermin for et evt. tilsagn om økonomisk støtte.

    

   Administrationen har sendt huslejestigningen i høring ved beboerne. Der er indkommet et samlet høringssvar, hvor beboerne giver udtryk for at der efter deres opfattelse ikke er sammenhæng mellem den budgetterede post til ejendomsfunktionær og det antal timer, som ejendomsfunktionæren bruger på stedet og dermed at budgettet ikke bør forøges til den post.

    

   Administrationen har været i kontakt med Lejerbo Aalborg med henblik på en genvurdering af driftsbudgettet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Lejerbo oplyser, at alle 12 lejemål er udlejet pt. og at der ikke har været lejeledighed indenfor den sidste periode. Det er et godt udgangspunkt, og der er enighed mellem Lejerbo og administrationen, at en for høj huslejestigning kan bevirke evt. lejeledighed. En situation, som helst skal undgås.

   Det foreslåede huslejeniveau på Kirkevej på over 1.000 kr./m²/årligt, ligger faktisk over huslejeniveauet på nye almene familieboligprojekter, som der gives tilsagn til

   Boligorganisationen har dog i deres budgetforslag et ønske om generelt at styrke vedligeholdelsesdelen i afdelingen, herunder at der budgetteres med en budgetpost til ejendomsfunktionær, svarende til det sidste regnskab. Boligorganisationen er enige i, at i den konkrete situation kan der budgetteres med et mindre beløb til tab ved fraflytninger.

    

   På baggrund af dialogen har Lejerbo Aalborg fremsendt et nyt budgetforslag. Der er i det nye budgetforslag reduceret i budget til tab ved fraflytninger, istandsættelser ved fraflytninger, samt reduceret i budget til vicevært, svarende til udgiften i sidste regnskab. Det nye budgetforslag indeholder samlede udgifter på 1.001.000 kr. Det bevirker at den årlige leje bliver 991 kr./m²/årlig, svarende til en huslejestigning på 3,73 %. Den månedlige husleje vil herefter udgøre 6.940 kr. for et lejemål på 84 m².

    

  • Lovgrundlag

   Almenboliglovgivningens § 42

  • Økonomi

   Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Såfremt afdelingen på sigt ikke kan videreføres, kan den stillede kommunegaranti komme i spil.

  • Kommunikation

   Der har været gennemført høring af beboerne i afdelingen, der har afgivet et samlet høringssvar.

  • Indstilling

   Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

   at afdelingsbudget for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 for Lejerbos afdeling 911-0 Kirkevej godkendes med et udgiftsbudget på 1.001.000 kr., svarende til en husleje på 991 kr./m²/årligt.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 53:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag 911-0 Afdelingsbudget 2020-2021 - forelagt på afdelingsmøde 9. oktober 2020: 911-0 Afdelingsbudget 2020-2021 - forelagt på afdelingsmøde 9. oktober 2020

   Bilag Nyt udkast 911-0 Afdelingsbudget 2020-2021: Nyt udkast 911-0 Afdelingsbudget 2020-2021

   Bilag Høringssvar fra beboere - Kirkevej: Høringssvar fra beboere - Kirkevej

  • Luk
 • 52

  Godkendelse af CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune 2018

  • Beslutningstema

   Godkendelse af CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune 2018

  • Sagsfremstilling

   CO2-regnskabet udarbejdes som led i den aftale, Jammerbugt Kommune indgik med Danmarks Naturfredningsforening (DN), i 2009. Aftalen vedrører kommunen som virksomhed. CO2-udledningen for Jammerbugt Kommune som helhed arbejdes der med i vores aftale med Compact of Mayors. Aftalen med DN indebærer, at Jammerbugt Kommune skal reducere CO2-udledningen med 2 % om året. Jammerbugt Kommune har siden basisåret (2008) reduceret CO2-udledningen med 43,4 %. Efter aftalen skulle vi mindst have sparet 18,3 %.

   Danmark har gennem årene fået grønnere strøm, da mere og mere strøm produceres af vedvarende energi. Det bevirker, at CO2-udledningen pr. produceret MWh el dermed også er faldet siden Jammerbugt Kommune tilsluttede sig klimakommuneaftalen. Den gennemsnitlige CO2-udledning pr. produceret MWh el svinger dog fra år til år, bl.a. fordi der er forskel på, hvor meget det blæser i løbet af året.

   2018 var et vindfattigt år, og bl.a. derfor er elproduktionen fra vindmøller faldet fra 2017 til 2018. Den faldende vindproduktion er erstattet af en øget produktion fra kulkraftværkerne. Det har resulteret i et højere CO2-tal for 2018 i forhold til 2017. Det er årsagen til, at den samlede CO2-udledning for Jammerbugt Kommune som virksomhed er steget fra 2017 til 2018. Samlet set er CO2-udledningen steget med 1,6 %. Det samlede energi- og varmeforbrug er dog faldet med henholdsvis 1 og 5% siden 2017. Såfremt CO2-tallet i 2018 havde være det samme som i 2017, havde vi reduceret udledningen med 1,3 %.

    

   De kommunale bygninger, tekniske anlæg og vejbelysning stod i 2018 for en udledning på ca. 3762,9 ton CO2. Derudover havde kommunen en CO2-udledning fra kørsel på 799 ton CO2. I alt udledte Jammerbugt Kommune som virksomhed 4561,9 ton CO2 i 2018, hvilket pr. ansat i kommunen svarer til 847,7 kg. CO2. Pr. indbygger svarer det til 53,1 kg. CO2.

   Varmeforbruget i de kommunale bygninger og tekniske anlæg er siden 2017 som nævnt faldet med 5 %. Elforbruget er faldet med 1 %. Varmeforbruget er mindsket i kategorierne administrationsbygninger, daginstitutioner, ældrepleje, specialinstitutioner, kulturinstitutioner samt andre kommunale bygninger. For elforbrugets vedkommende er det skoler, borgerhuse (lukkede skoler) daginstitutioner, ældrepleje, specialinstitutioner, kulturinstitutioner, andre kommunale bygninger, materielgårde, genbrugspladser, der har mindsket forbruget.

   I bilaget med CO2-regnskabet kan ses diverse figurer, der illustrerer fordelingen af CO2-udledningen samt varme- og elforbruget mellem de forskellige bygningskategorier, set i forhold til 2017. Desuden er der en skematisk oversigt over CO2-udledningen og varme- & elforbruget fordelt efter bygningskategori, en sammenligning med tidligere regnskaber og en skematisk oversigt over den relative CO2-udledning, pr. ansat og pr. indbygger. Denne oversigt er både illustreret med samme CO2-tal som 2017 og med det faktiske CO2-tal for 2018.

   Hvad gør vi for at nedbringe forbruget?

   I 2018 blev der, som de foregående år, opsat LED-belysning i en række bygninger, heriblandt Børnehaven Bugten og Bøge Bakke Børnehave, på materielgården i Brovst og i specialafsnittet på Skolecenter Jetsmark, Afdeling Kaas. Derudover er Trekroner Skole blevet efterisoleret. Desuden har Aabybro Rådhus og Nørhalne Skole og SI fået indreguleret ventilationen, og Nørhalne Skole og SI har desuden fået optimeret ventilationen. Aabybro Rådhus har desuden fået udskiftet varmefladerne i ventilationsanlægget, da de var udtjente.

   Disse projekter har alle en tilbagebetalingstid på 10 år eller derunder, og er investeringer, der hurtigt ses på forbruget.

   Hybridbiler

   Hjemmeplejen har gennem de sidste år, som et led i en aftale med Toyota, udskiftet deres dieselbiler med hybridbiler. De sidste blev leveret i 2016 og nu sparer kommunen 800 kg. CO2 pr. år pr. bil. Dette svarer til 31,7 ton pr. år.

   Hvad kan der gøres fremover for at nedbringe forbruget?

   I 2019 blev der opstartet et projekt på Biersted Skole med udskiftning af gaskedler og etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding i klasselokalerne i udskolingen. Projektet løber over tre år og er med en samlet anlægssum på 9,3 mio. kr..Udskiftningen af gaskedlerne giver en forventet årlig gasbesparelse på knap 10.000 kr. og optimeringen af ventilationen giver en forventet årlig besparelse på 12.200 kr. og en forventet årlig el besparelse på knap 3.000 kr. Desuden er der igangsat en række LED-projekter, ligesom der er påbegyndt et efterisoleringsprojekt på Saltum Skole.

   DK2020

   I december 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at underskrive tilslutningen til Compact of Mayors. I forbindelse med forpligtelserne hertil, er ønsket om en klimaplan er skrevet ind i budgetforlig 2019. Jammerbugt Kommune søgte primo 2019 Realdania, tænketanken Concito og bynetværket C40 om deltagelse i DK2020-projekt, hvor 20 danske kommuner blev udvalgt til at udarbejde pariskompatible klimahandlingsplaner. Kommunerne får teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40’s standard for klimaplanlægning. Desuden understøttes sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. Projektet står på to ben – både CO2-reduktion og klimatilpasning. Målet er at kommunen som geografisk enhed opnår klimaneutralitet (at der ikke udledes mere CO2 end der optages) i 2050 på følgende indsatsområder;

   - Landbrug

   - Energi

   - Transport

   - Affald

   Jammerbugt Kommunes arbejde med at nedbringe forbruget i kommunen som virksomhed kommer som følge af DK2020 til at indgå i en større sammenhæng. Jammerbugt Kommunes klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening omfatter kommunen som virksomhed, og derfor er en mere smal aftale end Compact of Mayors og klimaplanen (DK2020). Det kan derfor overvejes, om aftalen med Danmarks Naturfredningsforening skal erstattes af disse to mere brede aftaler.   

  • Lovgrundlag

   Ingen relevans i forhold til afrapporteringen og udarbejdelsen af CO2-regnskabet.

  • Økonomi

   Ingen relevans i forhold til afrapporteringen og udarbejdelsen af CO2-regnskabet.

  • Kommunikation

   CO2-regnskabet indsendes til Danmarks Naturfredningsforening, der offentliggør det på deres hjemmeside. Desuden lægges det på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at

   -   Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende CO2-regnskabet for Jammerbugt Kommune 2018


   Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 35:

   Indstillingen anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 54:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag CO2-regnskab 2018, til DN: CO2-regnskab 2018, til DN

  • Luk
 • 53

  Godkendelse af matrikulære ændringer vedr. Aabybrocentret

  • Beslutningstema

   Stillingtagen til matrikulære ændringer på kommunalt ejet arealer/ejendomme i forbindelse med renovering/fornyelse af Aabybrocentret

  • Sagsfremstilling

   Der er igangsat en større renovering/fornyelse af Aabybrocentret, hvor der blandt andet er givet tilsagn til to almene boligprojekter. Renoveringen/fornyelsen indebærer, at de eksisterende bygninger, der er beliggende i etape 1 bliver fjernet, og at placeringen af de nye bygninger delvist sker på andre arealer.

    

   Nørresundby Boligselskab, der står bag den praktiske gennemførelse af projektet, har bedt et landinspektørfirma udarbejde materiale til de matrikulære ændringer, som skal iværksættes som en forudsætning for projektets gennemførelse. Som det har fremgået af Kommunalbestyrelsens godkendelse af de almene boligprojekter indgår en del af de kommunal ejet centergadearealer og offentlige p-pladsarealer indenfor projektområdet i projektet og disse arealer vil efter afslutningen af projektet blive ejet af den grundejerforening, som stiftes i forbindelse med projektet. Disse arealer er omfattet af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, hvilket betyder, at der skal gennemføres en otte uges høringsperiode inden de kan nedlægges som offentlige vejarealer. Landinspektøren har netop fremsendt de sidste ændringer til sagen og sagsforberedelsen til høringen er igangsat. Høringsperioden forventes at løbe til udgangen af maj 2020. En evt. godkendelse i Kommunalbestyrelsen af denne sag vil derfor skulle ske under forudsætning af høringen/nedlæggelse af vejarealerne bliver godkendt efter endt høring.

    

   Som en del af projektet sikres, at der etableres/udlægges et offentligt vejareal som en offentlig sti - "broen" (gråt areal i bilag) - fra den nye indgang til centret ved Østergade og op gennem projektarealet. Det er intentionen, at denne sti på sigt skal føre op til DGI-hallen.

    

   Der indgår i alt syv kommunalt ejede matrikler i den beregning af matrikulære ændringer, som projektets landinspektør har udarbejdet. Det er tre vejmatrikler, et grønt areal nord for centeret, arealet, der udgør den nuværende centergade samt de to arealer til butikkerne, der tidligere blev anvendt af Fakta og Røde Kors.

    

   Skematisk indgår de syv matrikler i projektet med følgende:

   Matr.

   Beskrivelse

   Str. før ændring (m²)

   Str. efter ændring (m²)

   7000cb

   Vejareal i centret

   7.654

   5.835

   7000a

   Vejareal – Østergade

   89.227

   89.233

   7000af

   Vejareal – nord for center

   228

   741

   76a

   Fakta butik

   2.601

   2.516

   76ab

   Grønt areal nord for center

   1.777

   1.770

   76e

   Center gade

   2.565

   945

   76n

   Røde Kors butik

   158

   87

    

   Ændringerne sker primært som salg eller køb af arealer til de tilstødende matrikler i centeret, som er opkøbt af Nørresundby Boligselskab, men nogle af ændringerne sker faktisk som en intern overflytning mellem de kommunalt ejet arealer. Det sker for at skabe mere logik og sammenhæng i de kommunalt ejede arealer.

    

   Nedenstående viser en nettooverssigt på de kommunalejede arealer, som indgår i landinspektørens sag om matrikulære ændringer.

    

   Matr.

   Beskrivelse

   Butiks- og bolig (m²)

   Fællesareal (m²)

   I alt

   7000cb

   Vejareal i centret

   13

   1.756

   1.769

   7000a

   Vejareal – Østergade

    

   1

   1

   7000af

   Vejareal – nord for center

    

   -160

   -160

   76e

   Center gade

   537

   936

   1.473

    

   I alt

   550

   2.533

   3.083

    

    I forbindelse med skema A godkendelserne af de to almene projekter i Aabybrocentret i november 2018 og maj 2019, skønnede Kuben Management, hvor meget kommunalt areal, der skulle indgå i projekterne og dermed sælges til projektet. Det var forudsat at der ville indgå arealer svarende til et samlet salg på 3.980.000 kr. ekskl. moms. Budgettet for 2020 indeholder en forventet indtægt på 3.080.000 kr. ekskl. moms.

    

   En konkret beregning på baggrund af landinspektørens oplæg til matrikulære ændringer og de skitser, der dannede baggrund for skema A-godkendelsen, giver en samlet indtægt på 3.409.000 kr. ekskl. moms. 

    

   Da der dels er tale om salg af arealer til et boligselskab kan salget gennemføres uden offentlig udbud. Et salg til projektet kan dog først effektueres efter processen med høring og evt. nedlæggelse af offentlige vejarealer er afsluttet.

  • Lovgrundlag

   Bek nr. 799 af 24. juni 2011 og

  • Økonomi

   De budgetmæssige konsekvenser medtages i en senere budgetkontrol, når processen med høring af nedlæggelse af vejarealer er afsluttet

  • Indstilling

   Staben indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse

   at der som følge af renoveringen/fornyelsen af Aabybrocentret
   * sælges 1.769 m² fra matr. 7000cb
   * sælges 1 m² fra matr. 7000a
   * købes 160 m² til matr. 7000af
   * sælges 1.473 m² fra matr. 76e, Åby By, Åby.
   at salgene / købet sker under forudsætning af godkendelse af nedlæggelse af de offentlige vejarealer efter den offentlige høringsperiode
   at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at behandle godkendelsessagen af nedlæggelse af vejarealer efter den offentlige høringsperiode   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 55:

   Anbefales godkendt med den bemærkning at Jammerbugt Kommune ønsker, at de kommunalt ejede p-pladser i det sydvestlige hjørne af projektet inddrages i den samlede p-løsning for projektet og dermed placeres tæt på centret.

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet indtægten tilgår mellemregningskontoen for Aabybro C.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Skitse over areal, der indgår i etape 1, Aabybrocentret: Skitse over areal, der indgår i etape 1, Aabybrocentret

  • Luk
 • 54

  Årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer

  • Beslutningstema

   Fastsættelse af salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål 2020, samt fastsættelse af generelle salgsbetingelser for salg af boligparceller

  • Sagsfremstilling

   I vejledning om offentlig udbud ved salg er det anført, at kommunen som ud-gangspunkt skal sælge til højeste mulige pris og som minimum til markedsprisen.

   Derfor tager kommunalbestyrelsen én gang årligt stilling til minimumspriser til salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål.

   I praksis opnås dog sjældent salgspriser, der er højere end dem, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Det med undtagelse af, når der f.eks. sælges grunde fra udstykkede byggemodninger i Aabybro.

    

   Byggegrunde til parcelhuse

   På kommunens hjemmeside er alle ledige boligparceller udbudt.

    

   Nedenstående er de kommunalt ejede ledige boligparceller med salgspriser og tilslutningsbidrag:

    

   By

   Antal

   Pris

   Tilslutningsafgifter

    

   Brovst

    

    

    

    

   Bygmarken, Halvrimmen

    

   2

    

   120.000,- kr. (fast pris)

    

   Inkl. kloaktilslutning

    

   Kirsten Holcks Vej, Brovst

    

   10

    

   210,- kr. /m2

    

   Ekskl. tilslutning

    

   Niels Juelsvej, Skovsgaard

    

   2

    

   145.000,- kr. (fast pris)

    

   Inkl. kloaktilslutning

    

   Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard

    

   6

    

   155,- kr./m2

    

   Ekskl. tilslutning

    

   Sallingvej, Arentsminde

    

   3

    

   120,- kr./m2

    

   Inkl. kloak- og vandtilslutning.

    

    

    

    

   Fjerritslev

    

    

    

    

   Dalhøjen

    

   7

    

   200,-kr. /m2

    

   Ekskl. tilslutning

    

   Rugmarken

    

   2

    

   165,- kr. /m2

    

   - ”-

    

   Rugmarken - (ny udstykning)

    

    

   400,- kr. m2

    

   Inkl. el- og kloaktilslutning

    

    

    

    

   Pandrup

    

    

    

    

   Halkærvej, Moseby – (gl. udstykning)

    

   1

    

    75.000,- kr. (fast pris)

    

   Inkl. kloak- og vandtilslutning.

    

   Halkærvej , Moseby

    

   12

    

   130,- kr. /m2

    

   Inkl. kloaktilslutning

    

   Højbogårdsvej, Saltum

    

   15

    

   I udbud

    

   Inkl. el- og kloaktilslutning

    

   Højvangen, Kaas

    

   9

    

   210,- kr./m2

    

   Inkl. kloak- og vandtilslutning.

    

   Ingstrupvej, Vester Hjermitslev

    

   1

    

    85.000,- kr. (fast pris)

    

   Inkl. el-, kloak- og vandtilslutning

    

   Jacobsvej , Pandrup

    

   5

    

   350,- kr. /m2

    

   Inkl. el-, kloak- og vandtilslutning

    

   Klosterlunden, Pandrup

    

   17

    

   400,- kr. /m2

    

   Inkl. el-, kloak- og vandtilslutning

    

   Aabybro

    

    

    

    

   Bindeleddet, Birkelse*

    

   8

    

   165,- kr. /m2

    

   Ekskl. tilslutningsafgift

    

   Fjordbakken, Gjøl

    

   1

    

   210,- kr. /m2

    

   Inkl. kloaktilslutning

    

   Skovpaken, Aabybro

    

   1

    

   575,- kr. /m2

    

   Inkl. el- og kloaktilslutning

    

   Horsbækken, Aabybro - (2 etape)

    

   5

    

   600,- kr. /m2

    

   Inkl. el- og kloaktilslutning

    

   * Byggemodningen er forberedt men endnu ikke iværksat 

    

   Det kan oplyses at der i 2019 og frem til den 29. februar 2020 er solgt, i:

   Brovst:

    1 grund på Kirsten Holcks Vej

   Fjerritslev:

    3 grunde på Dalhøjen

    3 grunde på Rugmarken, (ny udst.) 

   Pandrup:

    1 grund på Baunen, Ingstrup 

    4 grunde på Jacobsvej, Pandrup

    2 grunde på Klosterlunden, Pandrup

   Aabybro:

     2 grunde på Gartnervænget, Nørhalne

   12 grunde på Horsbækken, Aabybro

    

     

   Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at kommunen er forpligtet til at sælge parcelhusgrunde til markedsprisen. Det er dog umuligt at fastsætte den entydigt, hvilket giver mulighed for en vis fleksibilitet.

    

   Kondemneringsgrunde

   ”Ud over ovenstående grunde, der er etableret direkte i forbindelse med byggemodningsprojekter, er der 24 grunde, som kan sælges afledt af kommunens kondemneringsprojekt. Det drejer sig om grunde i V. Hjermitslev, Saltum, Sdr. Saltum, Pandrup, Bratbjerg, Arentsminde, Halvrimmen, Ø. Svenstrup, Sønder Økse, Lerup, Attrup, Manstrup, Haverslev, Klim, Vust, V. Thorup og Thorup Holme. Disse grunde er ikke umiddelbart prisfastsat, men er udbudt fra kr. 12.000 – 200.000 + moms”.

    

   Erhvervsgrunde

    

   Nedenstående oversigt over de ledige erhvervsarealer:

   By

   Antal m2

    

    

   Brovst

    

   Erhvervsparken

   Solgt i 2019

   Fredensdal

   Ca. 30.000 (under salg)

   Jægerumvej

   Ca. 12.600

    

    

   Fjerritslev

    

   Industrivej

   Ca.   3.800

   Mågevej

   Ca.   1.900

   Vestergårdsvej

   Ca.   9.500

    

    

   Pandrup

    

   Industrivej

   Ca.  33.700

    

    

   Aabybro

    

   Birkelse - Tranumvej

   Ca.  10.000 (ikke byggemodnet)

   Knøsgaardvej

   Solgt i 2019

   Teknologiparken

   Ca.  13.900

   Ny Aabyvej

   Solgt i 2020

    

   Der er siden marts sidste år solgt jord på Ny Aabyvej, Knøsgårdsvej og Teknologiparken i Aabybro. Der er reserveret et erhvervsareal i Teknologiparken på ca. 5.000 m² til et kommende FGU-projekt. Projektet forventes etablet i 2021/2022. Der pågår pt. salg af et andet erhvervsareal i Teknologiparken, således nettoarealet herefter er ca. 2.900 m². I efteråret 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen en lokalplan til erhverv for området syd for Ny Aabyvej / Høgårdsvej dækkende den landbrugsejendom, som kommunen købte i 2016. Arealet er endnu ikke byggemodnet. I forbindelse med etablering af erhvervsgrund på arealet skal den eksisterende bygning fjernes.

    

   De sidste 2 kommunalejet arealer i Erhvervsparken i Brovst er solgt. Der pågår pt. forhandlinger om salg af resten af erhvervsarealet ved Fredensdal / Vangen.

    

   Der er udstykket og solgt 2 kombineret erhvervs- og boligarealer på Bødkervej i forbindelse med erhvervsarealet på Vestergårdsvej.

    

   Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 en harmonisering af priserne på erhvervsjord. Prisen blev vedtaget til kr. 40 kr./m2 excl. moms og tilslutningsbidrag. Dog blev prisen i Teknologiparken, Aabybro i efteråret 2015 fastsat til 125 kr./m2/excl. moms og tilslutningsbidrag.  

   Reservation

   Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at ændre reservationspraksis således, at der gives mulighed for en maksimal reservationsperiode på 12 måneder.

   Med den ændrede reservationspraksis er der i 2019 og frem til den 29. februar 2020 13 aktive reservationer:

   1 i Brovst, 2 i Fjerritslev, 4 i Pandrup, og 6 i Aabybro.

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. 

  • Indstilling

   Staben indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse

   at

    priserne for boligparceller og erhvervsarealer fastsættes uændret i 2020.

       Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 56:

   Anbefales godkendt. 

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 55

  Prisfastsættelse af parcelhusgrunde efter udbud - Højbogårdsvej, Saltum

  • Beslutningstema

   Prisfastsættelse af parcelhusgrunde efter afholdt udbud på 15 parcelhusgrunde på Højbogårdsvej i Saltum.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2020 at udbyde de 15 nye parcelhusgrunde på Højbogårdsvej i Saltum. Grundene blev udbudt til en minimumspris på 325 kr. / m² inkl. moms. Det blev endvidere besluttet, at der skulle ske en endelig prisfastsættelse af resterende grunde, når udbuddet var gennemført.

    

   Der har været udbud på grundene med en frist mandag den 16. marts 2020. Til mødet vil foreligge oplysninger om resultatet af udbuddet.

    

   I følge lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen fastsætte prisen på grundene til markedsprisen. Det kan være vanskeligt entydigt at fastsætte markedsprisen i Saltum. Det skyldes at der kun har været udbudt/solgt et begrænset antal grunde gennem de sidste par år. Det kan oplyses, at kommunens grund i Pandrup udbydes til 400 kr./m² på Klosterlunde og 350 kr./m² på Jacobsvej.

    

   Alle tilslutningsbidrag er indeholdt i ovenævnte pris. Udover købesummen skal køberne således kun påregne udgifter til stikledninger fra skel til en kommende bolig.

  • Lovgrundlag

   Den kommunale styrelseslov.

  • Indstilling

   Staben indstiller til Økonomiudvalget at fastlægge og anbefale en endelig prisfastsættelse af grundene på Højbogårdsvej til Kommunalbestyrelsens godkendelse.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 57:

   Anbefales godkendt, idet prisen fastsættes til kr. 325 kr. pr. M2 inkl. moms på baggrund af udbudsrundens prisindikation

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 56

  Birkelse multibane - ansøgning januar 2020

  • Beslutningstema

   Birkelse Idrætsforening søger om 135.000 kr. fra Landdistriktsanlægspuljen til projektet "Birkelse Multibane", hvilket svarer til 25% af de samlede projektudgifter.

  • Sagsfremstilling

   Birkelse Idrætsforening søger Landdistriktsanlægspuljen om tilskud til etablering af en multibane på et areal nær ved Birkelse Stadion. Birkelse Idrætsforening søger på vegne af Birkelse Borgerforening, Vedsted Gymnastikforening, Initiativgruppen for Birkelse, Foreningen Skipper Klement Plads i Ryaa (BRIG) og Vedsted Friskole.

    

   Projektet er opstået som resultat af en prioritering af de lokale ønsker om udviklingen af Birkelse og Ryaa. Formålet med multibanen er at skabe et attraktivt og nutidigt udendørs tilbud til leg og bevægelse for de unge i Birkelse og Ryaa. Med et kunstgræsunderlag er der ligeledes gode forudsætninger for en udvidelse af udendørsaktiviteter i både forenings- og skoleregi.

    

   Initiativgruppen omkring multibanen ønsker at give byens unge et attraktivt lokalt redskab til udfyldelse af fritiden med leg og sport. Multibanen kan ligeledes understøtte Birkelse Idrætsforenings arbejde med børn og unge i alderen 5-12 år og seniorer i alderen 60+ samt Vedsted Friskoles muligheder for udendørs aktiviteter inden for leg og bevægelse.

    

   Ansøger forventer at etableringen af multibanen kan afsluttes inden 1. oktober 2020, såfremt de opnår de nødvendige økonomiske tilsagn.

    

   Vækst og Udviklings kommentarer

   • Projektet er støtteberettiget i forhold til kriterier for at søge Landdistriktsanlægspuljen.
   • Projektet har på nuværende tidspunkt skaffet 10% af den samlede projektsum igennem egenfinansiering og frivilligt arbejde.
   • Projektets gennemførelse kræver indhentning af byggetilladelse fra Jammerbugt Kommune.
   • Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har tidligere bevilget 25.000kr. til multibaneprojekter via Kultur- og Landdistriktsmidlerne.

  • Lovgrundlag

   Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

  • Økonomi

    

   • Ansøger oplyser, at der afventes svar fra syv ansøgte tilskudsgivere.
   • Budgetposten "Lokal midler" er efter fremsendelse af ansøgning ændret til 55.000 kr.

    

    

   • Birkelse Idrætsforening varetager det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af multibanen.
   • Medlemmerne af BRIG tilvejebringer årlig økonomi til belysning og almindeligt vedligehold, som er anslået til 15.000 kr.

  • Indstilling

   Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i anbefalingen, beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.


   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. februar 2020, pkt. 14:

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med 125.000 kr.

    

   Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kommunabestyrelsen godkender at tildele Birkelse Idrætsforening 125.000 kr. til anlæggelse af "Birkelse Multibane".

       Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 59:

   Indstilling fra KFL-udvalget anbefales godkendt, idet finansiering sker fra landdistriktsanlægspuljen

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Birkelse multibane - ansøgningsskema: Birkelse multibane - ansøgningsskema

   Bilag Birkelse Multibane Driftsbudget.pdf: Birkelse Multibane Driftsbudget.pdf

  • Luk
 • 57

  Disponering af midler til forbedring af Infrastruktur i Aabybro

  • Beslutningstema

   Anlægsramme på 7 mio. kr. til infrastruktur Aabybro ønskes frigivet og disponeret.

  • Sagsfremstilling

   I budget 2020 er der afsat 7 mio. kr. til forbedring af infrastruktur i Aabybro. I aftalen står:

    

   "Som følge af den store tilflytning til Aabybro medfølger der også et pres på Aabybros infrastruktur både biltrafikken, lastbil- og bustrafikken er i vækst, ligesom der er flere cyklister på vejene. Det er dermed vigtigt at sikre, at der samtidig med udviklingen i byens størrelse sker en udbygning af Aabybros infrastruktur, så den øgede trafik kan afvikles på en sikker og smidig måde. Samtidig skal der sikres gode og sikre forhold for cyklister - herunder naturligvis sikre skoleveje. Forligspartierne afsætter derfor 7 mio.kr. i 2020 til realiseringen af infrastruktur i Aabybro. Den afsatte ramme skal prioriteres og konkretiseres i foråret 2020. Mindre anlæg udføres af kommunens Vej- og Parkafdeling."

    

   Den 29. marts 2019 afholdte Kommunalbestyrelsen temamøde omkring Infrastruktur Aabybro. Oplægget herfra er vedhæftet som bilag. Med udgangspunkt i oplægget kan Vækst og Udvikling foreslå nedenstående tiltag.

    

    

   Er disponeret

   mio. kr.

   1

   Færdiggørelse af Toftevejs forlængelse

   1,5

    

   Forslag til disponering

    

   2

   Udvide Ø. Hovensvej og Thomasmindevej med kantsten og afvanding i hhv. vest og sydsiden af vejen.

   1,2

   2.1

   Tillæg for 2 meter bredt fortov med vejbelysning fra kattedamsvej til Skovparkens indkørsel som ligger overfor Aabyskovens P-plads. I alt ca. 175m

   0,3

   3

   Fortov langs Knøsgårdsvej fra Porsevej til Kattedamsvej

    0,2

   4

   Cykelbaner langs Toftevej fra Kattedamsvej til Banestien 

   1,2

   5

   Ombygning Postvænget Banesti

   0,5

   6

   Offentlig sti gennem Aabybrocenteret i forbindelse med etape 1

   0,5

   7

   Ombygning af Birkelsevej med cykelsti fra Løvsangervej til Østergade. Erstat chikaner med bump og tillad lastbilkørsel.

   1,6

    

   I alt

   7,0

    

   De foreslåede anlægsprojekter er ikke detailprojekteret. Det må derfor påregnes, at ikke alle projekter kan færdiggøres i 2020.

    

   Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2019, at udgifter på samlet 1.075.000 kr. til mageskifte samt ny vejadgang til Aabybrocentret skulle midlertidig finansieres af anlægsrammen infrastruktur Aabybro 2020. Der er også etableret og frigivet en mellemregningskonto til Aabybro Midtbyplan på op til 5 mio. kr. Vækst og Udvikling foreslår, at den midlertidige finansiering på 1.075.000 kr. på Infrastruktur Aabybro flyttes til Aabybro Midtbyplan.

  • Økonomi

   Der er i 2020 afsat en anlægsramme på 7 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i Aabybro.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

   at frigive anlægsrammen på 7 mio. kr. til Infrastruktur Aabybro
   at anlægsrammen disponeres som foreslået af Teknik- og Miljøudvalget
   at den midlertidige finansiering vedrørende Aabybrocentret på 1.075.000 kr. på infrastruktur Aabybro flyttes til Aabybro Midtbyplan   Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 31:

   Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer af dispositionerne:

    

   Den fysiske ombygning af Birkelsevej prioriteres fra puljen i 2021.

   Cykelbaner langs Toftevej prioriteres ikke.

   Der ønskes etableret en rundkørsel ved Østre Hovensvej/Kattedamsvej med et budget på 3,0 mio.kr.

   Den offentlige sti i Aabybro midtby afventer ombygningen af Aabybro-centret.

   Der prioriteres parkeringspladser ved Østergade/Postvænget med et budget på 0,3 mio.kr.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 62:

   Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag TEMA KMB infrastruktur 29 marts 2019: TEMA KMB infrastruktur 29 marts 2019

  • Luk
 • 58

  Disponering og frigivelse af anlægspulje 2020 under Teknik- og Miljøudvalget

  • Beslutningstema

   Anlægspulje på kr. 6,6 mio. under Teknik- og Miljøudvalget søges disponeret og frigivet.

  • Sagsfremstilling

   I budget 2020 er der afsat en anlægsramme til Teknik- og Miljøudvalgets område på kr. 6,6 mio.

   På baggrund heraf er der udarbejdet følgende forslag til disponering. Der er i overslagsårene 2021-23 afsat kr. 6,0 mio.

    

    

   2020

   mio. kr.

   2021

   mio. kr.

   2022

   mio. kr.

   2023

   mio. kr.

   Fortove
   Pulje til etablering af mindre nye fortovsstrækninger samt sanering af fortove mv i forbindelse med gravearbejder

   1,5

   1,5

   1,5

   1,5

   Trafiksikkerhed

   Pulje til gennemførelse af tiltag bl.a. i henhold til kommunens Trafiksikkerhedsplan

   0,8

   0,8

   0,8

   0,8

   Broer og Bygværker

   Pulje til vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker.

   1,5

   1,5

   1,5

   1,5

   Havne

   Renovering af havneanlæg, ålegræsfang m.v. Oprensning og bortskaffelse af sand. Ved mindreforbrug benyttes restbudgettet til vedligeholdelse af kommunale veje

   1,2

   1,2

   1,2

   1,2

   Diverse mindre projekter.

   Prioriteres løbende af Teknik- og Miljøudvalget. Herunder turismerelaterede projekter, byforskønnelse i forbindelse med lokale tiltag, øvrige borgerønsker mv.

   1,6

   1,0

   1,0

   1,0

   i alt

   6,6

   6,0

   6,0

   6,0

    

  • Indstilling

   Vækst- og udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at frigive anlægsrammen på 6,6 mio. kr. disponeret som foreslået.


   Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 32:

   Indstillingen anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 63:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk
 • 59

  Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 13-004, Strandvejen, Tranum samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 (1. forelæggelse)

  • Beslutningstema

   Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 13-004, Bolig- og sommerhusområde, Strandvejen, Tranum samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31.

  • Sagsfremstilling

   Der har gennem de seneste år været fokus på, at flere af hotellerne inden for kystnærhedszonen, herunder også hotellet Tranum Klit, har haft svært ved at få en bæredygtig økonomi, der gør dem i stand til at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse samt at tilpasse faciliteter til den ændrede efterspørgsel.

    

   Derfor har der gennem de seneste år planlægningsmæssigt været arbejdet med at omdanne nogle af hotellerne i kystnærhedszonen til ejerlejligheder og dermed ophæve hotelpligten. Der er i de seneste år lavet omdannelse af to hoteller i Blokhus By samt af hotellet Grønhøj Strand.

    

   Statusændringer åbner op for bedre finansieringsmuligheder til bl.a. renovering. Med en renovering af hotellerne i kystnærhedszonen vil der opnås en kvalitetsforbedring af bygningskomplekserne, og denne forbedring vil indgå som en kvalitetsmæssig udvikling og forbedring af nærområderne.

    

   I dette konkrete tilfælde er et af formålene med statusændringen, at de enkelte hotellejligheder får status som helårsboliger. Statusændringen til helårsboliger giver nogle andre muligheder i forhold til finansiering af bl.a. renoveringer. Selvom hotellejlighederne inden for lokalplanområdet i fremtiden vil være helårsboliger, vil der fortsat være mulighed for udlejning af lejlighederne, dog jf. reglerne om udlejning af helårsboliger.

    

   Ejendommen Strandvejen 151 (lokalplanens Delområde II) er beliggende i et område til fællesareal og -anlæg som toiletbygning og kiosk. Den eksisterende bebyggelse Strandvejen 151 har tidligere været anvendt til kiosk, men driften af kiosken er ikke rentabel, hvorfor ejer af bebyggelsen ønsker mulighed for anden anvendelse af bebyggelsen. Ejer af bebyggelsen ønsker, at bebyggelsen skal kunne anvendes som sommerhus. Bebyggelsen Strandvejen 151 er beliggende på lejet grund. Det er Naturstyrelsen, der er grundejer.

    

   Kommuneplantillæg

   Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde erhvervsområde 13.E1, Tranum Strand og sommerhusområde 13.S1, Tranum Strand.

    

   Årsagen til, at lokalplanens Delområde I er beliggende i erhvervsområde er, at der i forbindelse med en tidligere revision af kommuneplanen (Helhedsplanen), blev besluttet, at alle hoteller i Jammerbugt Kommune skulle være omfattet af kommuneplanrammer, der udlagde områderne til erhvervsformål. Grunden til denne ændring var, at hoteller er at betragte som erhvervsvirksomheder.

    

   Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet kommuneplanramme 13.E1 udlægger området til erhvervsområde i form af hotelvirksomhed. Kommuneplanrammen angiver desuden, at den fremtidige zonestatus er landzone.

    

   Kommuneplanrammen skal ændres, så området udlægges til boligområde. Området er i dag beliggende i byzone.

    

   Ejendommen Strandvejen 151 (den tidligere kioskbebyggelse) er ikke omfattet af kommuneplantillægget. Denne ejendom er i dag beliggende i sommerhusområde.

    

   Miljøvurdering

   Kommunen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planerne ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og § 10.

    

   Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at det vurderes:

    

   • at der er tale om en mindre udvidelse af et allerede bebygget område
   • at påvirkningen af grønne områder og beplantning, dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed, og naturbeskyttelsesinteresser i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet
   • at de arkæologiske interesser varetages i henhold til museumslovens bestemmelser
   • at området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold

    

   Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport vil blive offentliggjort samtidig med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Forventet tidsplan for Lokalplan 13-004 og Kommuneplantillæg nr. 31

    

   Forslag:

   TMU 9. marts 2020

   ØKU 18. marts 2020

   KMB 26. marts 2020

    

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU 10. august 2020

   ØKU 19. august 2020

   KMB 27. august 2020

    

   Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

  • Lovgrundlag

   Planloven

   Miljøvurderingsloven

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal udsendes i høring i 8 uger.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 13-004 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 fremlægges offentligt i 8 uger.


   Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 23:

   Indstillingen anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 64:

   Anbefales godkendt.

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Dagsordenskort: Dagsordenskort

   Bilag Forslag til Kommuneplantillæg 31-boligomraade-tranum-strand: Forslag til Kommuneplantillæg 31-boligomraade-tranum-strand

   Bilag Forslag til Lokalplan 13-004: Forslag til Lokalplan 13-004

  • Luk
 • 60

  Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-031, Solstrålen, Aabybro (1.forelæggelse)

  • Beslutningstema

   Forslag til lokalplan for etape 2 for nye boliger på Solstrålen i Aabybro.

  • Sagsfremstilling

   Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af boligbebyggelser i området ved Solstrålen. Nærværende lokalplan udgør etape 2 i den samlede visionsplan for Solstrålen. Første etape, som omhandlede Lokalplan 27-027, blev vedtaget i oktober 2018. Efter visionsplanen afgrænses det nye og fremtidige boligområde ud til Østre Hovensvej og dermed planlægges flere etaper.

   Lokalplanområdet fremstår som landbrugsjord, hvorpå der i dag er landbrugspligt.

    

   Lokalplanen skal sikre, at der i området kan opføres åben-lav (parcelhus) og tæt-lav (rækkehuse). Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, hvor delområde I giver mulighed for 40-50 parcelhuse, delområde II udlægges til enten 20-45 rækkehuse og/eller 10-15 parcelhuse. Herudover udlægges delområde III til fælles rekreativt område. Langs stien mod syd indlægges zoner til leg og ophold. Mod nord er der mulighed for at udlægge LAR-områder i form af vådområder med mulighed for rekreative formål samt som et visuelt element i landskabet. LAR-områderne skal primært optage overfladevand fra Delområde I og II for at sikre lokal afledning af regnvand.

    

   I forbindelse med realisering af etape 1, har der i området været udfordringer med vand. Vedlagt er en orientering fra bygherre om, hvordan afvanding er håndteret i etape 1.

    

   Lokalplanområdet betjenes via den nye vej Solstrålen, som går igennem den eksisterende Etape 1 af visionsplanen, og på sigt forlænges gennem Etape 3 og forbindes til Østre Hovensvej.

    

   Miljøvurdering

   Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i miljøvurderingsloven.

   Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a., at det vurderes:

    

   ·         der er tale om, på et mindre areal, at foretage en naturlig bebyggelsesmæssig videreudvikling af Aabybro By,

   ·         der er tale om boliger i tilknytning til allerede eksisterende boligområder i Aabybro By,

   ·         Påvirkningen af grønne områder og beplantning, dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed, og naturbeskyttelsesinteresser i forbindelse med de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser, og

   ·         området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

    

   Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag om lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Forventet tidsplan for Lokalplan 27-031


   Forslag:

   TMU 9. marts 2020

   ØKU 18. marts 2020

   KMB 26. marts 2020

   Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU 10. august 2020

   ØKU 19. august 2020

   KMB 27. august 2020

   Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

  • Lovgrundlag

   Lov om Planlægning

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Forslag til lokalplan udsendes i 8 ugers høring.

    

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik-og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, af Forslaget til Lokalplan 27-031 fremlægges offentligt i 8 uger


   Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 24:

   Indstillingen anbefales godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der inden endelig godkendelse af lokalplanen skal foreligge en plan, der sikrer håndteringen af vand i området.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 65:

   Anbefales godkendt.

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Dagsordenkort LP 27-031: Dagsordenkort LP 27-031

   Bilag SOL. Redegørelse. Afvanding 25.11.2019: SOL. Redegørelse. Afvanding 25.11.2019

   Bilag Forslag til Lokalplan 27-031, Boligområde, Solstrålen, Aabybro: Forslag til Lokalplan 27-031, Boligområde, Solstrålen, Aabybro

  • Luk
 • 61

  Projektgodkendelse til ændring af varmeforsyningsområde samt etablering af et mindre fjernvarmeområde ved Haldagervej i Biersted

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ændring af et område ved Halagervej i Biersted fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Det kræver en projektgodkendelse, som samtidig omhandler etablering af et mindre fjernvarmeområde.

   Sagsbeskrivelse

   Niras har på vegne af Aabybro Fjernvarmeværk sendt et projektforslag iht. varmeforsyningsloven i oktober 2019. Projektforslaget er revideret i januar 2020.

    

   Projektet omhandler en kommunal udstykning ved Halagervej i Biersted. Beliggenheden fremgår af projektforslagets side 5 og 7, og er begrænset til område II og III i lokalplan 28-005. Der påregnes bygget 18 parcelhuse og 6 rækkehuse. Aabybro Fjernvarmeværk ønsker at opstille en træpillekedel, indbygget i en flytbar container, som varmeværket ejer i forvejen. Denne træpillekedel ønskes anvendt i tre år i den periode, hvor udbygningen af udstykningen forventes at finde sted. Herefter erstattes den midlertidige træpillekedel med en permanent løsning, som forventes at blive en central luft-vand varmepumpe suppleret med en gaskedel som reserve/spidslast. Den midlertidige løsning vælges, da den fulde investering i varmepumpe og gaskedel ellers skal betales af de første huse, der bygges i området. Fjernvarmen skal fordeles til de 24 boliger i et nyt distributionsnet, som anlægges i vejene. Etablering af centralt varmeanlæg og distributionsnet skal godkendes iht. Lov om Varmeforsyning.

    

   Lokalplanområde II og III ligger i dag i naturgasområde. Der er ikke anlagt naturgasnet i området, og de nye bygninger må derfor ikke opvarmes med individuelle naturgasfyr. Opvarmningen skal dermed tilvejebringes på anden vis med individuelle eller kollektive løsninger. Et kollektivt fjernvarmesystem kræver, at naturgasområdet i udstykningen ændrer status til fjernvarmeområde, og det kræver Kommunalbestyrelsens projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven. Det er område II og III i lokalplan 28-005, der skal have ændret varmestatus.

    

   En projektgodkendelse vil således omfatte

   • ændring af lokalplanområde II og III fra naturgasområde til fjernvarmeområde
   • etablering af distributionsnet for fjernvarme
   • midlertidig fem-årig godkendelse til at etablere og anvende træpillekedlen
   • etablering af central varmepumpe efter fem år inkl. en gaskedel til reserve/spidslast.

   Retsgrundlag

   Lov om Varmeforsyning

   Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

   Økonomi og finansiering

   Den samlede investering er på 1,95 mio. kr. Dette finansieres dels med et byggemodningsbidrag, som afholdes af Jammerbugt Kommune og indregnes i grundprisen, dels med et tilslutningsbidrag til Aabybro Fjernvarmeværk, som grundejer betaler.

   Høring/borger- og brugerinvolvering

   Projektforslaget har været sendt i høring hos Evida (det tidligere HMN). Evida har haft nogle bemærkninger til projektforslaget, som derfor er blevet revideret. I forbindelse med fornyet høring har Evida 14. januar 2020 meddelt, at man ikke har indvendinger mod projektet.

   Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende ændring af område II og III i lokalplan 28-005 til fjernvarmeområde, etablering af distributionsnet for fjernvarme, midlertidig fem-årig godkendelse til at etablere og anvende træpillekedel samt efter fem år at etablere en central varmepumpe inkl. en gaskedel til reserve/spidslast.

   Teknik og Miljøudvalget, den 3. februar 2020

   Punktet blev udsat.

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   Teknik- og Miljøudvalget, den 9. marts 2020

    

   Beslutningstema

    

   Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ændring af et område ved Haldagervej i Biersted fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Det kræver en projektgodkendelse, som samtidig omhandler etablering af et mindre fjernvarmeområde.

  • Sagsfremstilling

   Niras har fremsendt tillægsskrivelse af 13. februar 2020 (bilag). Det fremgår, at der nu er indhentet tilbud på hovedledningsarbejdet, og at den samlede investering inkl. en fremtidig central varmepumpeløsning bliver 315 t.kr. mindre end anslået i det oprindelige projektforslag (hvor udgiften var estimeret til 1,95 mio. kr.).

    

   Niras har beregnet samlede etableringsomkostninger, som de omhandlede boliger skal betale for en fjernvarmeløsning hhv. en individuel løsning. Niras' opgørelse viser, at de faste bidrag på varmeregningen er tilstrækkelige til at betale omkostningerne til træpillekedlen og en fremtidig varmepumpeløsning. Niras' beregninger viser endvidere (alle beløb inkl. moms):

    

   • En fjernvarmeløsning for et parcelhus koster 63.092 kr. i direkte etableringsomkostninger, mens en individuel jordvarmeløsning koster 102.163 kr. Af de 63.092 kr. pålægges grundprisen 30.938 kr., og der skal betales en stikledning til 12.650 kr. Til gengæld er husinstallationerne til fjernvarme 82.659 kr. billigere end jordvarme.
   • En fjernvarmeløsning for et rækkehus koster 47.623 kr. i direkte etableringsomkostninger, mens en individuel varmepumpeløsning koster 65.013 kr. Af de 47.623 kr. pålægges grundprisen 15.469 kr. pr. rækkehus, og der skal betales en stikledning til 12.650 kr. Til gengæld er husinstallationerne til fjernvarme 45.509 kr. billigere end en individuel varmepumpe.

    

   Det oprindelige projektforslag viser, at et parcelhus sparer ca. 2.500 kr. årligt med fjernvarme frem for jordvarme, og at et rækkehus sparer ca. 2.100 kr. årligt med en fjernvarmeløsning fremfor en individuel varmepumpe.

    

   Niras fremfører i tillægsskrivelsen, at den centrale varmepumpe vil blive bygget tidligere end de fem år, hvis udbygningen sker hurtigere, eller hvis der pålægges afgifter på træpiller. 

  • Økonomi

   Den samlede investering er på 1,6 mio. kr. Dette finansieres dels med et byggemodningsbidrag, som afholdes af Jammerbugt Kommune og indregnes i grundprisen, dels med et tilslutningsbidrag til Aabybro Fjernvarmeværk og faste bidrag i varmeregningen, som grundejer betaler.  

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende ændring af område II og III i lokalplan 28-005 til fjernvarmeområde, etablering af distributionsnet for fjernvarme, midlertidig fem-årig godkendelse til at etablere og anvende træpillekedel samt senest efter fem år at etablere en central varmepumpe inkl. en gaskedel til reserve/spidslast.


   Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 33:

   Indstillingen anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 66:

   Anbefales godkendt.

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Projektforslag, Haldagervej, Biersted, rev. 14. januar 2020: Projektforslag, Haldagervej, Biersted, rev. 14. januar 2020

   Bilag Tillægsskrivelse fra Niras af 13. februar 2020: Tillægsskrivelse fra Niras af 13. februar 2020

  • Luk
 • 62

  Kommunal klimaalliance

  • Beslutningstema

   Jammerbugt Kommune deltager i DK2020. Denne sag vedrører en kommunal klimaalliance, som udløber af DK2020.

  • Sagsfremstilling

   Jammerbugt Kommune deltager i DK2020 netværket med 19 andre danske kommuner om at udarbejde strategiske klimahandlingsplaner, med det langsigtede mål at blive klimaneutrale (ikke udlede flere klimagasser end der optages) i 2050. Det er samtidig klimaplaner der er kompatible med Parisaftalens målsætning.

    

   I forlængelse af dette arbejde har Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen, taget initiativ til at DK2020 kommunerne skal have et fremadrettet, forpligtende samarbejde og inspiration omkring implementering af de pariskompatible klimaplaner når DK2020 stopper. Det kaldes en Kommunal Klimaalliance. Borgmester Mogens Christen Gade samt Jens Christian Golding deltager sammen med nogle embedsmænd i et topmøde d. 31. marts 2020 i regi af DK2020.

    

   Det er tanken, at borgmestrene den 31. marts 2020 kan underskrive en overordnet erklæring om en kommunal klimaalliance (vedlagt som bilag). Det er håbet, at kommunerne kan støtte op om klimaalliancen.

    

   Det skal aftales mere detaljeret, hvordan samarbejdet skal være. Det har C40 givet et første bud på (C40 er et globalt bynetværk af borgmestrene fra en række af verdens største byer, samt førende byer på klimaområdet, som sammen arbejder for at reducere udledningen af COog andre drivhusgasser, samt fremme bæredygtige løsninger i byerne, mindske luftforurening og skabe sunde og gode byer at leve i, C40 er samtidig en del af netværket DK2020).

    

   Buddet er givet udfra erfaringerne fra det internationale samarbejde (det vedhæftede konceptoplæg). Denne del vil politikerne drøfte på topmødet d. 31. marts 2020 og efterfølgende vil det præcise koncept skulle skæres til, så det bliver et samarbejde, der understøtter indsatsen og så vidt muligt supplerer andre organiseringer en kommune måtte være med i.

  • Lovgrundlag

   Ikke relevant

  • Økonomi

   Der bliver arbejdet på finansiering af støtte til initiativet

  • Kommunikation

   Pt. ikke relevant.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at, Økonomiudvalget godkender at, Jammerbugt Kommune bliver tilknyttet den kommunale klimaalliance, som beskrevet   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 67:

   Anbefales godkendt.

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Følgebrev vedrørende klimalliance: Følgebrev vedrørende klimalliance

   Bilag DK2020 klimaalliance_konceptoplæg: DK2020 klimaalliance_konceptoplæg

   Bilag Kommunal klimaerklæring: Kommunal klimaerklæring

  • Luk
 • 63

  Kvalitetsrapport på skoleområdet for 2019

  • Beslutningstema

   Genoptagelse

   Kvalitetsrapporten for 2019 har i perioden fra den 13. januar 2020 til den 7. februar 2020 været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne i Jammerbugt Kommune. Børne- og Familieudvalget skal på baggrund af udtalelserne drøfte Kvalitetsrapport 2019 med henblik på, at Kvalitetsrapport 2019 sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  • Sagsfremstilling

   Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Den fungerer som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Ændrede krav til kvalitetsrapporten betyder, at den i højere grad end tidligere vil fungere som en afrapportering af de resultater, skolerne har nået i forhold til nationale, politiske målsætninger. Disse mål og resultatmål er et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau, og er derfor også retningsgivende for kommunalbestyrelsens arbejde med at højne kvaliteten i folkeskolen.

     

   Det er et nationalt krav, at Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år – i lige år, og baseres på oplysninger for en 3-årig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

    

   Kvalitetsrapporten viser det samlede skolevæsens resultater og dermed også udfordringer og succeser. De fælleskommunale tiltag, som iværksættes for at løse de kommunale udfordringer, beskrives i Skolevæsnets udviklingsplan. De fælleskommunale tiltag drøftes og besluttes i et samarbejde mellem den samlede skoleledergruppe og forvaltning i tæt dialog med politikerne.

    

   Den enkelte skoles skoleudviklingsplan har til formål at beskrive den enkelte skoles fremadrettede udviklingsarbejde i forhold til udvalgte fokusområder for det samlede skolevæsen. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af resultaterne i Kvalitetsrapporten, og udvælgelsen er sket i samarbejde med de overordnede skoleledere og forvaltningen.

    

   Opsummering af resultater for Kvalitetsrapport 2019

   Opsummerende for Kvalitetsrapporten 2019 fremhæves følgende opmærksomhedspunkter:

   • I de nationale test i læsning ses en negativ progression, hvor især mellemtrinnet er udfordret. I Jammerbugt Kommune er der derfor behov for et øget fokus på læsning, dette især på mellemtrinnet.  
   • I de nationale test i matematik har der fortsat været en god udvikling i den 2-årige periode for 3. klassetrin, mens der ses en negativ progression på mellemtrinnet. Der er således også behov for et øget fokus på matematik på mellemtrinnet. Det ses, at Jammerbugt Kommune lykkes med at mindske andelen af elever med dårlige resultater i matematik.
   • Andelen af elever, som aflægger alle bundne prøver i 9. klasse i Jammerbugt Kommune er faldende, samtidig ses det, at andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik også er faldende. Dette er dog på baggrund af resultater fra 2017/2018, som var det hidtidige bedste år i skolevæsnet i Jammerbugt Kommunes historie. I 2017/2018 bevirkede de gode resultater som sagt, at Jammerbugt Kommune blev placeret på en flot 3. plads i forhold til løfteevne. Ser man på karaktergennemsnittet i skoleåret 2018/2019 i forhold til den socioøkonomiske reference er dette på et forventeligt niveau. Samtidig ses det, at der fortsat er relativ stor forskel mellem drengenes og pigernes karaktergennemsnit. Resultaterne af dette år kvalitetsrapport indebærer, at der i den næste periode skal være fokus på dels at øge andelen af elever, som aflægger alle obligatoriske prøver, dels mindske forskellen mellem drengenes og pigernes karakterer.
   • I forhold til 10. klasserne ses det, at karaktergennemsnitttet er over landsgennemsnittet på både Aabybro Skole og Fjerritslev Skole.
   • Trivslen i Jammerbugt Kommune er ikke steget, men er på et forholdvis højt niveau og omkring landsgennemsnittet. Det ses dog, at trivslen er steget i udskolingen, hvilket er glædeligt. Der er forskel på skolernes trivselsniveau, men alle skoler er omkring landsgennemsnittet i den samlede trivsel.
   • Jammerbugt Kommune er marginalt under landsgennemsnittet i forhold til at inkludere elever i den almene undervisning. Antallet af elever, der ekskluderes stiger op gennem klassetrinnene. Der bliver ekskluderet flere drenge end piger, og drengene bliver også ekskluderet tidligere.
   • Det er lykkedes at øge andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9. klasse fra 87,5 % til 92,2 % i den 2-årige periode. Jammerbugt Kommune placerer sig over landsgennemsnittet.
   • Andelen af unge, som vælger en erhvervsfaglig uddannelse er steget markant i den 2-årige periode. Der ses således en positiv progression på 9,8 procentpoint i perioden siden sidste kvalitetsrapport. Jammerbugt Kommune er markant over landsgennemsnittet. Det var et indsatsområde i sidste kvalitetsrapport, og det må siges, at målet er nået. Det er et indsatsområde at fastholde den høje andel af unge, der vælger en erhvervsuddannelse.

    

   Nye omstændigheder for dette års Kvalitetsrapport, Skolevæsnets udviklingsplan og Skoleudviklingsplaner

   Igennem det sidste år har der været en lang og involverende proces i Jammerbugt Kommune i forhold til at revidere skolepolitikken for det samlede skolevæsen. Forslaget til en ny skolepolitik har netop været i høring hos alle relevante parter, og en endelig vedtagelse af en ny skolepolitk forventes vedtaget i marts måned – samtidig med den politiske behandling af Kvalitetsrapporten.

    

   Sædvanligvis ledsages Kvalitetsrapporten af Skolevæsnets udviklingsplan samt de enkelte skolers skoleudviklingsplaner. I år gøres der en forskel, idet det anses for væsentligt, at såvel skolevæsnet, som de enkelte skoler, får mulighed for at anvende den reviderede skolepolitik som retningsanvisende og baggrundstæppe for den fremtidige udvikling af både skolevæsen og de enkelte skoler. Dette giver skolevæsnet og de enkelte skoler en mulighed for at implementere elementer fra skolepolitikken. Skolevæsnets udviklingsplan samt skolernes udviklingsplaner bliver dermed handlingskatalog i forhold til at implementere skolepolitikken.

   Tidsplanen og den videre proces for endelig politisk behandling af hhv. Kvalitetsrapport, Skolevæsnets udviklingsplan og skoleudviklingsplaner bliver som følgende:

    

    

    

   Børne- og Familieudvalget den 13. januar 2020

   Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om, at kvalitetsrapport for 2019 sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne i kommunens folkeskoler, til efterretning.

    ____________________________________

    

   Genoptagelse den 9. marts 2020

   Kvalitetsrapporten har været til udtalelse hos skolebestyrelserne. Udtalelserne er opsummeret i nedenstående.

    

   Kvalitesrapportens indhold og form:

   • Udfordringer ved at sammenligne årgange på samme skole
   • Opmærksomhed på den aktuelle, nationale drøftelse af Nationale Test
   • Kvalitetsrapportens afsæt er udpræget kvantitativt, hvorfor der også bør være opmærksomhed på skolernes arbejde med at styrke elevernes trivsel og dannelse
   • Mulighed for at dannelsesaspektet tænkes ind i Kvalitetsrapporten
   • Størst opmærksomhed på skolernes egne resultater - sammenligning med øvrige skoler og landsgennemsnit anses som mindre væsentligt
   • Der stilles spørgsmål til Kvalitetsrapportens datagrundlag - både datakvalitet, samt om de anvendte data reelt måler undervisningens kvalitet

    

   Vedr. de fire indsatsområder:

   • Vedr. indsatsområdet: Mindske forskellen mellem drengenes og pigernes karakterer. Det vigtigste må være at sikre det bedste læringsmiljø for alle med respekt for kønsspecifikke forskelle.
   • Forslag om, at øget trivsel bør være et selvstændigt indsatsområde
   • At fastholde en bestemt andel, som vælger en erhvervsuddannelse, behøver ikke at være en kvalitet i sig selv
   • Ønske om, at andelen, der vælger erhvervsuddannelser, skal hæves til mindst 30 %

    

   Proces og rammer for Kvalitetsrapporten:

   • Ønske om, at den enkelte skole har friheden til at sætte ind med initiativer ift. det/de af de fire indsatsområder, hvor skolen har potientale for at udvikle sig
   • Mulighed for vidensdeling om projekter på overbygningsskoler med betydning for 'fødeskolerne'
   • Positivt at den ny skolepolitik kobles til skolernes udviklingsplaner. Der er blevet tid til en bedre proces.
   • Ønske om, at der i forhold til de fire valgte indsatsområder vil være fælleskommunale initiativer, så der kan ske en vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af skolerne.

    

   Disse opmærksomhedspunkter fra udtalelserne vil blive inddraget i den videre drøftelse og proces i forbindelse med udformning af Skolevæsnets udviklingsplan.

    

   Kvalitetsrapporten samt udtalelserne fremgår af bilag.

  • Lovgrundlag

   Folkeskoleloven § 40 a.

   Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

  • Økonomi

   Ingen økonomi forbundet med punktet.

  • Kommunikation

   Jfr. Folkeskolelovens §40 a, stk. 3 skal Kvalitetsrapporten sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne, før der tages stilling til rapporten i Kommunalbestyrelsen. Tilbagemeldingerne i udtalelserne inddrages i den videre proces.

  • Indstilling

   Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kvalitetsrapport 2019.   Børne- og Familieudvalget, 9. marts 2020, pkt. 19:

   Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende Kvalitetsrapport 2019.

   Dette med den bemærkning, at indsatsområde 2 ændres til følgende formulering: ”Drenge og piger skal have lige muligheder for at blive så dygtige, som de kan”.

   Børne- og Familieudvalget hæfter sig desuden ved, at flere skoler kvitterer positivt for den ændrede proces i forbindelse med arbejdet med kvalitetsrapporten, skolevæsnets udviklingsplan og skolernes udviklingsplaner. Børne- og Familieudvalget besluttede på denne baggrund af fortsætte arbejdet med de kommende års kvalitetsrapporter efter denne model.  

  • Beslutning

   Børne- og Familieudvalgets indstilling med bemærkninger godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Samlede udtalelser Kvalitetsrapport 2019: Samlede udtalelser Kvalitetsrapport 2019

   Bilag Kvalitetsrapport 2019 BFU: Kvalitetsrapport 2019 BFU

  • Luk
 • 64

  Seniorrådets årsrapport 2019

  • Beslutningstema

   Seniorrådets årsrapport for 2019 fremsendes til orientering.

    

  • Sagsfremstilling

   Seniorrådet har fremsendt vedhæftede årsrapport for rådets virke i 2019, udarbejdet på baggrund af afholdte møder og andre aktiviteter i 2019.

    

   Rådet har eksempelvis behandlet følgende emner i 2019:

    

   • Høring vedrørende frit valg.
   • Høring vedrørende administration af boliger.
   • Høring vedrørende udbud af madservice.
   • Høring vedrørende udbud af ”Genbrugshjælpemidler”.
   • Høring af sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune.
   • Høring af plan for det gode seniorliv – plejeboliger.
   • Høring af Jammerbugt Kommunes budget for 2020.
   • Seniorrådet har fået en orientering omkring brugen af begrebet ”fællessprog 3”.
   • Værdighedspolitikken er blevet revideret.
   • De obligatoriske tilsyn udført af de forskellige myndigheder har været forelagt Seniorrådet
   • Vi har i årets løb haft besøg af formanden for Teknik og Miljø udvalget.
   • Seniorrådet har haft besøg af NT, der orienterede om flexkørselsordninger.
   • Danmarkskortet 2018 over omgørelsesprocenten har været sendt til høring i Seniorrådet.

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget, anbefaler at Kommunalbestyrelsen tager Seniorrådets årsrapport til efterretning.

    

   Social- og Sundhedsudvalget, 10. marts 2020, pkt. 27:

   Indstillingen godkendt, Social- og Sundhedsudvalget sætter meget pris på de halvdårlige dialogmøder med Seniorrådet.

  • Beslutning

   Seniorrådets årsrapport blev taget til efterretning.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Seniorrådets årsrapport for 2019: Seniorrådets årsrapport for 2019

  • Luk
 • 65

  Årsrapport fra kontrolindsatsen i 2019

  • Beslutningstema

   Afrapportering for 2019. Kontrolindsatsen vedrørende socialt bedrageri.

  • Sagsfremstilling

   Afrapporteringen vedrører den helhedsorienterede kontrolopgave, som medvirker til at synliggøre og opklare socialt bedrageri. Desuden har den helhedsorienterede kontrol en præventiv effekt.

    

   Der har i 2019 været afsat 2 årsværk til kontrolarbejdet. Af de to årsværk anvender Jammerbugt kommune 0,5 årsværk til at behandle sager for Udbetaling Danmark og Den Fælles Dataenhed. For at styrke kontrolenheden fremadrettet er der primo februar 2020 ansat yderligere et årsværk i forbindelse med udmøntning af budget 2020 - foreløbigt i en projektperiode på to år.  

    

   Årets arbejde i kontrolgruppen har genereret en fremadrettet besparelse på 3.748.230 kr. og et tilbagebetalingskrav på 266.069 kr. De kommunale andele heraf udgør henholdsvis kr. 2.618.440 og kr. 180.819, i alt kr. 2.799.259

    

   Der har i 2019 været fokus på anmeldelser modtaget fra borgere, intern opmærksomhed/undring og registersamkøringer.

    

   I 2019 er besparelser og tilbagebetalingskrav opnået ved at arbejde med følgende sager:

   • Vurdering af økonomisk friplads i forhold til, om borgerne har været reelt enlige.
   • Vurdering af kontanthjælp/sygedagpenge/fleksløntilskud/førtidspension i forhold til samtidig at modtage løn/sort arbejde/selvstændig virksomhed.
   • Projekt om gentagne sygemeldinger.

    

   Der er i alt behandlet:

   • 94 sager med provenu
   • 56 sager uden provenu

    

   Udover de afsluttede sager, har kontrolteamet ydet assistance i 25 sager, som ikke indgår i opgørelsen.

    

   Der er pt. 125 igangværende sager.

    

   Fokusområder i 2020:

   • Sygemeldte selvstændige med usædvanligt sygefravær.
   • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende (selvstændige fleksjobbere), og fleksjobbere der er ansat i ægtefælles virksomhed.
   • Fleksjobbere på gl. ordning.
   • Kontrolkampagne på kontanthjælp (Udbetaling Danmark).
   • Økonomisk Friplads – både lønmodtagere og selvstændige.
   • Deltagelse i KL-projekt omkring Fleksjob.  

  • Indstilling

   Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget;

   • at tage orienteringen til efterretning
   • at sende dagsordenspunktet til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen


   Børne- og Familieudvalget, 9. marts 2020, pkt. 23:

   Børne- og Familieudvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning og sende dagsordenspunktet til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 

    

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller at Beskæftigelsesudvalget;

   • tager orienteringen til efterretning
   • sender dagsordenpunktet til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

    

   Beskæftigelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 17:

   Indstillingen godkendt.

    

    

       Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 68:

   Anbefales godkendt.

    

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Afrapportering 2019. Kontrolarbejdet Jammerbugt Kommune: Afrapportering 2019. Kontrolarbejdet Jammerbugt Kommune

  • Luk
 • 66

  Status på projekt Vækst via Viden

  • Beslutningstema

   Orientering om projekt Vækst via Viden. Højtuddannet arbejdskraft til de Nordjyske virksomheder.

  • Sagsfremstilling

   For at sikre udvikling og vækst, nu og i fremtiden, er der behov for, at de nordjyske virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for, herunder også højtuddannet arbejdskraft. Derfor har de politiske partnere BRN og KKR Nordjylland, sammen med projektpartnerne Erhvervshus Nordjylland, Akademikernes A-kasse, Magistrenes A-kasse, UCN, AAU samt de nordjyske erhvervskontorer og jobcentre, igangsat projektet Vækst Via Viden 2.0. Projektet er en videreførelse og videreudvikling af Vækst Via Viden 1.0, som blev igangsat i 2015.

    

   Formålet med projektet er, at nordjyske virksomheder, uanset deres geografiske placering, sikres vækst- og udviklingsmuligheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Vækst via Viden 2.0. er et samarbejdsprojekt, der har fokus på koordinering og samskabelse på tværs af alle projekt- og samarbejdspartnere, der har interesse for at bidrage til den fælles dagsorden.

    

   Projektets hovedaktivitet er at sikre 2.000 match mellem højtuddannede og virksomheder i hele Nordjylland. Der laves understøttende aktiviteter rettet mod målgrupperne og systemerne for at medvirke til at vi kommer i mål med ambitionen.

    

   Projektet er en supplerende indsats til det arbejde og de mange indsatser der i forvejen er i gang, lokalt i kommunerne, og på tværs af projektparterne og de mange øvrige parter på området, ift. at sikre bedre kobling mellem virksomheder og højtuddannede.

    

   Projektperioden er fra medio 2020 til medio 2023.

    

   Baggrund

   KKR Nordjylland og BRN har ultimo 2018 / primo 2019 taget initiativ til udviklingen af en indsats for at sikre vækst og udvikling i hele Nordjylland ved at sikre nordjyske virksomheder adgang til højtuddannet arbejdskraft.

    

   Dette bl.a. på baggrund af at der over det sidste årti er opstået et betydeligt produktivitetsefterslæb i Nordjylland sammenholdt med resten af Danmark. Flere studier og undersøgelser har påvist at højtuddannede, såvel studerende som færdiguddannede, kan være en kilde til vækst og udvikling i virksomheder.

    

   Nordjylland står stærkt, hvad angår adgang til højtuddannede, fordi flere videregående uddannelser er placeret i landsdelen – Aalborg Universitet i Aalborg, Professionshøjskolen UCN i Aalborg, Thisted og Hjørring, Erhvervsakademi Dania i Hobro, samt Martec i Frederikshavn.

    

   Ikke desto mindre opleves der en udfordring ved at sikre netop højtkvalificeret arbejdskraft til virksomheder i hele Nordjylland samtidig med at højtuddannede primært er bosat i og omkring Aalborg.

    

   Følgelig blev der igangsat en proces henover forår og sommer 2019, hvor der via bred inddragelse og involvering af relevante aktører på området blev idéudviklet på hvilke tiltag og indsatser der kunne sættes i værk for at råde bod på den nordjyske vækstudfordring.

    

   Dette arbejde har resulteret i at KKR Nordjylland og BRN i november 2019 har valgt at videreføre og videreudvikle på de gode erfaringer fra Vækst Via Viden 1.0 projektet. Vækst Via Viden har i perioden 2016-2019 adresseret udfordringen med at arbejdsgivere i hele Nordjylland på den ene side kan have behov for de højtuddannedes kompetencer og at hovedparten af de højtuddannede på den anden side er bosat i Aalborg. 

    

   Indhold og aktiviteter

   De aktører der har kontakten med de studerende/færdiguddannede (AAU, UCN, MA, AKA og Jobcenter Aalborg) vil stå til rådighed for alle nordjyske virksomheder, uanset geografisk placering, såfremt kandidaten ikke kan findes lokalt og der er et lokalt ønske om understøttelse i rekrutteringsprocessen. Nordjysk Vækstpilotordning, som har vist gode resultater i det tidligere Vækst Via Viden projekt, vil fortsætte i det nye projekt som en supplerende aktivitet til at øge virksomhedernes incitament til at ansætte højtuddannede medarbejdere.

    

   Via Vækst Via Viden 2.0 vil der igangsættes aktiviteter, der skal medvirke til:

   • at flere nordjyske virksomheder får interesse for og erkender deres behov for at anvende højtuddannedes kompetencer med henblik på at sikre vækst og udvikling
   • at der tages afsæt i virksomhedernes konkrete behov, og der derfor kan matches fra hele paletten af matchmuligheder – dvs. alt fra projektsamarbejde med studerende til ansættelse i ordinært job
   • at flere højtuddannede får øjnene op for karrieremuligheder i Nordjylland
   • at virksomheder og studerende og dimittender kommer tættere på hinanden gennem konkrete arrangementer og samarbejder
   • at virksomheder og dimittender og studerende oplever at kompetencer og kompetencebehov oversættes til konkrete opgaver
   • at de gode fortællinger og cases deles og anvendes over for virksomheder, studerende og dimittender for at sikre viden og kendskab til muligheder
   • at parterne inden for erhverv-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet understøtter og samarbejder endnu mere optimalt end i dag

    

   Organisering og kommunalt ansvar

   Projektet er administrativt forankret i kredsen af kommunernes beskæftigelsesdirektører, som vil følge projektets udvikling. Repræsentanter fra beskæftigelsesdirektørerne vil også indgå i projektets styregruppe sammen med repræsentanter fra de øvrige parter.

    

   Til forskel fra Vækst Via Viden 1.0, hvor det formelt var erhvervskontorerne alene der skulle sikre måltallet, så er der nu lagt op til at måltallet er fælles for hele kommunen. Følgelig skal det afgøres lokalt i den enkelte kommune hvordan måltallet skal omsættes i praksis, herunder f.eks. hvordan opgaven deles mellem jobcenter og erhvervskontor.

    

   Måltal for match mellem virksomheder og højtuddannede:

    

   I Jammerbugt Kommune bliver projekt Vækst Via Viden organiseret som et samarbejde mellem Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt i henhold til principperne for Én Indgang for Virksomhederne. Samarbejdet er etableret, og aftaler er indgået.

    

   Som det ses af ovenstående, er måltallet 69 for match af højtuddannede til virksomheder i Jammerbugt Kommune i projektperioden.   

  • Økonomi

   Der er ikke lagt op til at der skal findes særlig finansiering til de kommunale aktiviteter i projektet – disse afholdes inden for rammerne i de kommunale jobcentre og erhvervskontorer. Ikke desto mindre er der lagt op til at der søges midler til dels videreførelse af Vækstpilotordningen.

    

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

    
   Beskæftigelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 15:

   Orienteringen blev taget til efterretning   Økonomiudvalget, 18. marts 2020, pkt. 69:

   Status på projekt Vækst via Viden taget til orientering

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Bilag

   Bilag Vækst via Viden one pager: Vækst via Viden one pager

   Bilag Vækst via Viden 2.0: Vækst via Viden 2.0

  • Luk
 • 67

  Godkendelse af køb af areal.

  • Beslutning

   Godkendt at erhverve et areal til byggemodning i Gl. Brovst.

    

   Afbud:

   Winnie Aakjær – Fillip B. Christensen deltog som stedfortræder

    

  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER