Dagsordener og referater udvalg samt råd, nævn og samråd

Her kan du finde alle dagsordener og referater fra de forskellige udvalg, råd, nævn og samråd.

 

Udvalg: Kommunalbestyrelsen

Mødedato: 29-08-2019 18:00:00

Hent PDF-version

 • 141

  Tilrettet balance for Regnskab 2018

  • Beslutningstema

   Tilrettet balance for Regnskab 2018 fremsendes til godkendelse.

  • Sagsfremstilling

   I forbindelse med revisionen af årsregnskab 2018 har BDO påpeget, at der var medtaget for meget i balancen pr. ultimo 2018 på hhv. donationer, kortfristet gæld og hensatte forpligtelser. Ifølge aftale med revisionen har forvaltningen udarbejdet en revideret balance, hvor beløbene nu er rettet.

   Rettelserne vedrører alle passiver i balancen pr. 31.12. 2018 og er rettet i 2019 jf. aftale med revisionen. Rettelserne har ingen betydning for hverken driftsresultat 2018 eller for den samlede balancesum pr. 31.12.2018.

   Rettelserne drejer sig om:

   • donationer 11,7 mio. kr. skal nedskrives på "modpost for skattefinansierede aktiver" og modposteres på finansiel egenkapital.
   • hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) på 7,9 mio.kr. som er optaget for meget i 2018. Beløbet rettes og modposteres på finansiel egenkapital.
   • kortfristet gæld på 13,3 mio.kr. som er optaget for meget i 2018. Beløbet rettes og modposteres på finansiel egenkapital.
   • særlig feriegodtgørelse på 18,5 mio.kr. som er optaget for meget i 2018. Beløbet rettes og modposteres på finansiel egenkapital.

    

  • Lovgrundlag

   Lov om kommunernes styrelse

  • Indstilling

   Stabschefen indstiller at den reviderede balance ultimo 2018 godkendes.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 142:

   Anbefales godkendt

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Balance 2018 tilrettet maj 2019: Balance 2018 tilrettet maj 2019

  • Luk
 • 142

  Godkendelse af årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsberetning

  • Beslutningstema

   Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsberetning fremsendes til godkendelse.

  • Sagsfremstilling

   Årsregnskab 2018 blev i april fremlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med behandlingen godkendte Kommunalbestyrelsen at overgive årsregnskabet til revision. Revisionsgennemgangen er afsluttet, og BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 11.

    

   Beretning nr. 11 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2018 og den dækker både revision af årsregnskabet samt den løbende revision, der er udført vedrørende 2018.

    

   Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger og samtidig er kommunens regnskab 2018 revisorpåtegnet uden forbehold.

    

   Der konkluderes bl.a. i afsnit 2.4 at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

    

   Revision af årsregnskabet 

   På en lang række af de områder, der har været underlagt revisionsgennemgang, konkluderer BDO, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Dette gælder eksempelvis tilskud, udligning og skatter, bilagsbehandling, kassevirksomhed, lønadministration, købsmoms og kommunal medfinansiering.

    

   Der har tidligere år været bemærkninger og generelle anbefalinger til forbedring af proces omkring statusafstemninger mv. Den sammenfattende konklusion på revisionen af balancen er, at der er tale om en væsentlig forbedring i forhold til regnskabsafslutningen for 2017, hvilket er meget tilfredsstillende.

    

   De enkelte direktører har besluttet hvilke områder i revisionsberetningen, der skal forelægges og besvares i forhold til eget fagudvalg og dermed i forhold til Kommunalbestyrelsen. Lederne af forvaltningsservice og stabschefen vil koordinere og være ansvarlige for, at den fornødne opfølgning på den samlede revisionsberetning foretages. 

    

   Revision af kommunens interne IT-kontroller

   På området for IT-revision er revisionens konklusion, at den overordnede styring af it-sikkerheden er tilfredsstillende. Revisionen er kommet med en række anbefalinger til forbedringer, og kommunen er i fuld gang med dette arbejde.

    

   BPA-ordninger

   Der er gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af kommunens administration af BPA-ordningen. Fokus har været at afdække ledelse, styring og sparsommelighed i forhold til BPA-ordningernes bevilling, økonomi og opfølgning.

   Konklusionen på gennemgangen er, at Jammerbugt Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring af BPA-området.

   Det anbefales, at man

   ·         udarbejder regnskab for de borgere, som kommunen administrerer lønudbetaling for

   ·         udarbejder et administrationsgrundlag samt arbejdsgangsbeskrivelser for §95 og §96

   ·         foretager en mere struktureret socialfaglig opfølgning samt tilsyn i BPA-ordninger

    

   Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

   Det konkluderes vedrørende de sociale IT-systemer, at idet kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD, henvises der til indhentede erklæringer på registreringssystemerne fra KMD. Erklæringerne dækker for KMD-Aktiv fuldt ud kravene i §26 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017. Dog er det revisionens opfattelse, at revisorerklæringerne for KMD Dagpenge, KMD Social Pension og KMD Børn og Voksne ikke fuldt ud dækker kravene. Revisionen har meddelt KMD denne problematik, og forventer, at kravene vil blive indarbejdet i erklæringerne for 2019.

    

   I revisionsberetningens afsnit på området om personsager er revisionens sammenfattende konklusion, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Dog er der på nogle områder behov for øget fokus på sagsadministrationen.

    

   Omkring den afsluttende revision af de sociale regnskaber er det revisionens opfattelse at regnskabet er i overensstemmelse med fagministeriernes regler, og at restafregninger af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

    

   Revisionsberetningens bilagsdel

   Revisionsberetningen er tilknyttet en bilagsdel, der indeholder mere detaljerede redegørelser for resultatet af den udførte personsagsgennemgang, og som er særskilte redegørelser/opfølgninger til forskellige fagministerier.

    

   Af bilagene fremgår det, at der ved gennemgangen på såvel Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- Integrations og Boligministeriet som Børne- og Socialministeriets områder er konstateret få/ingen væsentlige fejl og mangler.

    

   Sammenfatning

   Som tidligere omtalt indeholder revisionsberetningen ingen bemærkninger. Det betyder, at alene revisionsberetningen og referatet af Kommunalbestyrelsens behandling af punktet vil blive indsendt til Tilsynet.

    

   Årsberetningen og regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, ligesom materialet fortsat kan ses i eDagsorden-systemet under 'udvalget' Beretning og årsregnskab med mødedato 31. december 2018.

    

   I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har kommunens ledelse afgivet en ledelseserklæring, og denne er vedhæftet som bilag.

    

  • Lovgrundlag

   Lov om kommunernes styrelse

  • Indstilling

   Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen om indholdet i Beretning nr. 11 til efterretning.

    

   Børne- og Familieudvalget, 12. august 2019, punkt 76:

   Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om revisionsberetningen til efterretning.

    

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social-og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

    

   Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, punkt 92:

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

    

   Beskæftigelsesudvalget, 14. august 2019, punkt 61:

   Taget til efterretning og sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 

    

   Stabschefen indstiller

   at Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsberetning.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 143:

   Anbefales godkendt

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Underskrevet ledelseserklæring 2018: Underskrevet ledelseserklæring 2018

   Bilag Jammerbugt Kommune beretning nr. 11 årsregnskab 2018: Jammerbugt Kommune beretning nr. 11 årsregnskab 2018

  • Luk
 • 143

  Foreløbig Budgetopfølgning 2 pr. 30. Juni

  • Beslutningstema

   Drøftelse af den foreløbige budgetopfølgning 2 - 2019 pr. 30. juni samt stillingstagen til konsekvenserne heraf.

  • Sagsfremstilling

   Administrationen er igang med at udarbejde budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

   Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

   Budgetopfølgningen bliver udarbejdet med udgangspunkt i erfaringerne fra de seks første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

   I denne budgetopfølgning er overførslerne fra 2018 på både drift placeret på politikområde 16 mhp. senere frigivelse. Overførslerne indgår derfor ikke i det korrigerede budget under fagområderne.

   Overførslerne fra 2018 vedr. anlæg blev frigivet på Kommunalbestyrelsens møder i maj og juni, derfor er det korrrigerede anlægsbudget opdaterede i forhold til de prioriteringer, der blev godkendt.

   Den foreløbige budgetopfølgning 2 er udarbejdet med henblik på at give Økonomiudvalget et foreløbig overblik over økonomien i 2019, da udviklingen har indflydelse på budgetlægningen for 2020.

   Tillægsforslag til sikring af budgetoverholdelse i 2019

   Budgetopfølgning 1 2019 blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 20. juni. For at sikre budgetoverholdelse i 2019 var der fra direktionen udarbejdet et tillægsforslag, som Kommunalbestyrelsen godkendte. Tillægsforslaget er efterfølgende sendt i høring hos de høringsberettigede parter hen over sommeren, hvorefter fagudvalgene er bemyndiget til træffe beslutning vedr. udmøntning af tillægsforslagene efter endt høring.

    

   Tillægsforslagene er vedhæftet som bilag.

    

   Her ses det, at på Økonomiudvalges område vil tillægsforslagene betyde et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2019, blandt andet som følge af vacanser og mindreforbrug i de administrative forvaltninger.

    

   Tillægsforslag med effekt i 2020

   Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni, at igangsætte en række initiativer med økonomisk effekt i 2020 herunder forslag om reduktion på det administrative område på 8,2 mio. kr.

   Forslaget har nu været i høring i MED- organisationen og på den baggrund skal der træffes endelig beslutning om ihværksættelse af besparelsen således, at den kan få fuld effekt i 2020.

   Besparelsen består af en generel reduktion på det administrative område på 3,665 mio. kr. samt en besparelse på Jobcenteret på 4,5 mio. kr.

    

   Den administrative besparelse - på 3,665 mio. kr. er fordelt på forvaltningsområder efter oplæg drøftet på direktionen 7. maj.

   Der skal således vedr. denne pulje udmøntes:

   Staben – 608.000 kr.

   Administrationen, Børne- og familieforvaltningen - 526.000 kr.

   Administrationen, Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen – 1.208.000 kr.

   Administrationen, Vækst og Udvikling – 709.000 kr.

   Fælles - 615.000 kr.

    

   Hertil kommer de 4,5 mio. kr. vedr. jobcentret.

    

   Høringssvar fra MED-organisationen er indarbejdet i omstillingskataloget under punkt 13.1O, som er tilgængelig i budgetmappen.

    

   Direktørerne orienterer om budgetopfølgningen på egne områder samt giver en status på arbejdet med at udmønte tillægsforslagene og derigennem sikre budgetoverholdelse.

    

   Desuden er der vedhæftet to bilag vedrørende status på sygefravær.

    

  • Lovgrundlag

   'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

  • Økonomi

   Der er vedlagt bilag, som beskriver det samlede overblik ifht. den foreløbige budgetopfølgningen 2 samt bilag vedr. med tillægsforslag til budgetopfølgning 1 godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. juni.

  • Indstilling

   Direktionen indstiller,

   at Økonomiudvalget drøfter den foreløbige budgetopfølgning 2
   at Økonomiudvalget godkender tillægsforslagene for 2019 på Økonomiudvalgets område jvf. bilag.
   at Økonomiudvalget drøfter eventuelt yderligere initiativer for at sikre budgetoverholdelse i 2019.
   at Økonomiudvalget godkender forslag til udmøntning af de 8,2 mio. kr. på politikområde 13 med virkning fra 2020.

    

   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 144:

   Anbefales godkendt, idet ØKU vurderer, at Jammerbugt Kommune overholder servicerammen.

   Det anbefales, at give en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til legeplads på Aabybro skole og at beløbet frigives

   Det anbefales, at give en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til kun till en kunstofbane i Jetsmark og at beløbet frigives.. 

    

    

  • Beslutning

   Godkendt

   SF imod tillægsbevillinger til hhv. 1,5 mio. kr. til legeplads på Aabybro Skole og 1,6 mio. kr. til en kunststofbane i Jetsmark.

   Winnie Aakjær (A) og Merete Fuglsang Hansen (T) imod en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til kunststofbane i Jetsmark.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Foreløbig Budgetopfølging 2: Foreløbig Budgetopfølging 2

   Bilag Tillægsforslag fra direktionen vedr. 2019.pdf: Tillægsforslag fra direktionen vedr. 2019.pdf

   Bilag Sygefravær Hele JAM-ORG 31-07-2019.pdf: Sygefravær Hele JAM-ORG 31-07-2019.pdf

   Bilag SYGEFRAVÆR 01-01-2016 til 31-07-2019.pdf: SYGEFRAVÆR 01-01-2016 til 31-07-2019.pdf

  • Luk
 • 144

  Godkendelse af låneoptag I/S Reno-Nord

  • Beslutningstema

   Godkendelse af låneoptagelse på 20,0 mio. kr. i I/S Reno Nord til etablering af ny administrationsbygning på I/S Reno-Nord Deponi

  • Sagsfremstilling

   Bestyrelsen i I/S Reno-Nord har på deres bestyrelsesmøde den 20. juni 2019 godkendt et projektforslag på 20,0 mio. kr. til etablering af en ny administrationsbygning på I/S Reno-Nords Deponi i Rærup. Bestyrelsen besluttede samtidigt, at projektet finansieres ved optagelse af et 25-årigt lån med fast rente i KommuneKredit. Det fremgår af vedtægterne for I/S Reno-Nord pkt. 9.7, 3. pkt., at interessentkommunerne skal godkende bestyrelsens beslutninger om låneoptagelse til anlægsinvesteringer inden de kan sættes i kraft.

    

   Bestyrelsen i I/S Reno-Nord anmoder derfor om Jammerbugt Kommunes godkendelse af, at I/S Reno-Nord optager et 25-årligt lån med fast rente i KommuneKredit med henblik på etablering af en ny administrationsbygning på deponiet i Rærup, KommuneKredits vejledende låneberegning af 26. april 2019 er vedlagt som bilag.

  • Lovgrundlag

   Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

  • Økonomi

   Lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4 giver automatisk låneadgang til investeringsudgiften til renovation m.v., hvilket bl.a. omfatter funktion "1.38.60: Generel administration" og "1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg" i Budget- og regnskabssystemet for kommuner.

    

   Det er på den baggrund I/S Reno-Nords opfattelse, at kommunernes godkendelse af at optage et lån til investeringsudgiften til etablering af en ny administrationsbygning på I/S Reno-Nord Deponi i Rærup ikke vil påvirke de respektive interessentkommuners låneramme.

    

   Jammerbugt Kommunes ejerandel af I/S Reno-Nord er optaget i Jammerbugt Kommunes balance. I regnskabet for 2018 er egenkapitalen i I/S Reno-Nord opgjort til 54,3 mio. kr., heraf er Jammerbugt Kommunes ejerandel opgjort til 6,3 mio. kr.

    

   interessentkommunerne garanterer solidarisk for lån optaget af I/S Reno-Nord. Der er pr. 31.12.2018 garanti med solidarisk hæftelse for et lån med en restgæld på 270,6 mio. kr. med udløb i 2022. Det nye lån vil indgå i opgørelsen af interessentkommunernes samlede garantistillelse med den til enhver tid gældende restgæld.

    

  • Indstilling

   Stabschefen indstiller,

   at Kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelsen på 20,0 mio. kr. i I/S Reno Nord til etablering af ny administrationsbygning på I/S Reno-Nord Deponi via et 25-årigt lån med fast rente i KommuneKredit

       Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 145:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Anmodning om godkendelse af låneoptagelse_Jammerbugt Kommune: Anmodning om godkendelse af låneoptagelse_Jammerbugt Kommune

  • Luk
 • 145

  Orientering om status på fornyelse/renovering af Aabybrocentret

  • Beslutningstema

   Orientering om status på projekt om renovering/fornyelse af Aabybro C.

  • Sagsfremstilling

   Baggrund

   I foråret 2017 blev der igangsat en proces med henblik på en renovering/fornyelse af Aabybrocentret. Processen blev blandt andet igangsat på baggrund af en henvendelse fra Centerforeningen, som mente, at der skulle iværksættes initiativer, såfremt centret fortsat skulle være en aktiv faktor i Aabybro midtby. Centret er opført for ca. 40 år siden.

    

   Lokalplansproces

   Der blev ved opstarten afholdt et møde, hvor samtlige ejere og lejere i Centret blev inviteret. Der har efterfølgende, blandt andet i forbindelse med lokalplansarbejdet, været holdt 2 borgermøder, hvor ejere/lejere i Centret også har været inviteret. Endvidere har der i høringsperioden for lokalplansforslaget været gennemført en "byvandring", hvor alle interesserede kunne deltage.

    

   Processen har bevirket, at Kommunalbestyrelsen i oktober 2018 godkendte Lokalplan 27-026 for Centerområde, Østergade - Aabybro Centret. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres boliger i bygninger op til 4-7 etager afhængig af placeringen i området. En forudsætning i lokalplanen er samtidigt, at gøre centret mere "åbent" fra Østergade end det er tilfældet nu. Det skal blandet ske ved at ændre eksisterende adgangsvej mod Østergade, og med en intention om at skabe indsigts linje fra Østergade helt nede tæt på rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade / Birkelsevej og helt op til DGI-hallen. Lokalplanen indeholder også de ejendomme, der er beliggende på Irisvej. Projekterne indeholder ikke direkte/konkrete planer for disse ejendommene. Det kan dog vise sig, at dele af arealet vil blive involveret på et senere tidspunkt.

    

   Kommunalbestyrelsen er flere gange i forløbet orienteret på temamøder om de forventede planer for renovering/fornyelse af Aabybro C, herunder de planer, som et evt. Realdania projekt giver muligheder for i området.

    

   Projektorganisering vedr. fornyelse/renovering af centret og forudsætning ved projektstart

   Projektet vedr. renovering/fornyelse i centret er forankret i en styregruppe med deltagelse af borgmesteren, formanden for Teknik- og Miljøudvalget, kommunaldirektøren samt repræsentanter fra team Plan og Sekretariatet. Endvidere består styregruppen af direktøren for det boligselskab, der skal etablere de almene boliger i projektet, den arkitekt, der er knyttet til projektet og regionsdirektøren for Kuben Management i Aalborg. Sidstnævnte fungerer som projektleder/koordinator.

    

   Det samlede projekt er delt op i deletaper. Det skyldes, at det ikke vil være praktisk muligt at gennemføre et så stort projekt på en gang. Endvidere er der i området behov for lokaler til genhusning af butikkerne i centret mens deres oprindelige placering renoveres/genopføres. Forudsætningen ved projektets start var, at der skal etableres ca. 150 lejemål og med en ca. ligelig fordeling mellem private opførte og almene boliger.

    

   Første etape af centerprojektet

   Kommunalbestyrelsen godkendte i november 2018 den første etape af projektet. Det vedr. Aabybro Centret 1A, 4A, 4B og 6. Det er områder, som hovedsagelig vender ud mod Østergade. I forbindelse med genopførelsen etableres der erhvervslokaler i gadeplan og 29 familieboliger + 12 ungdomsboliger i etagebyggeri. Skema B forventes behandlet i marts 2020 og med byggestart umiddelbart efter. Bygningerne forventes klar til indflytning i sommeren 2021. Hovedparten af berørte butikker genhuses i ombygningsperioden i den tidligere Fakta-butik, der blev opkøbt af Jammerbugt Kommune i 2017. Den tidligere Fakta-butik indrettes til formålet. Det har været vigtig for nogle af de erhvervsdrivende, der skal genhuses, at de kun bliver placeret i genhusning hen over 1 julehandlen, og det tager tidsplanen højde for.

    

   Ændret rækkefølge af projektet

   Som nævnt indledningsvis skal den eksisterende adgangsvej til centret fra Østergade ændres. Den nye adgangsvej via Østergade tænkes etableret, hvor bygningen Aabybro Centret 4C og 4D pt. er placeret. Arealet skal endvidere virke som adgangsvej for kunder og projektet i ovenstående byggefasen. Den eksisterende bygning skal nedrives, og der skal etableres en ny bygning med anden placering. Bygningen er også udset til at genhusning af en virksomhed fra etape 1 samt tilbyde de virksomheder, hvis ejendom nedrives en ny permanent placering. En del af arealet skal inddrages i Realdania-projektet om "åbningstræk". Det er derfor fundet hensigtsmæssigt, at fremrykke denne del af projektet, således den gennemføres inden ombygningen/renoveringen af nr. 1A, 4A, 4B og 6. Det kan samtidigt sikre, at de berørte butikker, der skal genhuses, kan tilbydes en permanent placering i stedet for.

   Kommunalbestyrelsen godkendte derfor i maj 2019 skema A på et projekt med 24 almene ældreboliger uden anvisningsret, der opføres forskudt på arealerne, hvor Aabybrocentret 4C og 4D er placeret nu. Det sikre muligheden for at etablere den nye adgangsvej til centret. Som i de øvrige projekter, etableres der erhvervslokaler i gadeplan.

     

   Dagligvarebutik som en del af projektet mod Aaby Sdr. Gade

   Lokalplanen for området dækker også det areal, der er beliggende mellem Aabybro Centret og Aaby Sdr. Gade. Der er pt. 6 private ejendomme i det areal. En lokal entreprenør har opkøbt 5 af de berørte ejendomme. Entreprenøren har indgået en aftale om at etablere en dagligvarebutik på arealet. Det var oprindelig planen at opføre et antal boliger ovenpå butikken. Udover et antal private boliger, var der også et ønske om, at der kunne etableres et antal almene boliger. Det har dog efterfølgende vist sig, at dagligvarebutikken ikke ønsker boliger ovenpå deres butik. Der har afledt af dette været dialog med entreprenøren om at etablere et antal almene boliger i det projekt, som entreprenøren igangsætter på Posttorvet (jf ansøgning om skema A godkendelse af 15 almene boliger på dagens dagsorden)

    

   Erhvervelse af ejendomme, som en del af projektet

   Beslutningen om etablering af større åbenhed gennem centret, og ønsket om at forbedre infrastrukturen i området, har betydet, at kommunen i processen har erhvervet 2 ejendomme.

   Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2019, at erhverve ejendommen Aabybrocentret 3A (Røde Kors butikken). Ejendommen indgår ikke direkte i etape 1, men ligger som nærmest nabo. Den skal på et senere tidspunkt nedrives, og arealet skal blandt andet tjene til at forbedre stier og indsigtslinjer i det samlede projekt. Der vil formentlig komme et mindre frasalg af areal til en efterfølgende etape, hvor også den tidligere Fakta butik vil indgå.

   Med samme nedrivningsformål har Nørresundby Boligselskab købt en central placeret ejendom i Aabybrocentret, der ligger i direkte tilknytning til den første etape.

   Endvidere godkendte Kommunalbestyrelsen i maj 2019, at erhverve den 6. og sidste ejendom på Aaby Sdr. Gade, der er opfattet af lokalplanen, og som grænser op til Aabybrocentret. Arealet skal medvirke til at forbedre adgangsforhold til centret, skabe passage/cykelsti til Aabybro skole i den østlige del af centret, og forøge antallet af p-pladser i det samlede projekt. Pt. undersøges det om arealet kan indgå i et mageskifte med den kommende dagligvarebutik, hvor en del af areal overdrages til deres projekt mod at Jammerbugt Kommune får overdraget areal på Østergade. Formålet vil være bedre mulighed for at skabe cykelstipassage på Østergade fra rundkørslen Aaby Sdr. Gade/Østergade og op gennem centret til DGI-huset.

     

   Projekt på Posttorvet 

   Entreprenørens projekt på Posttorvet er omfattet af lokalplan 27-024 for centerområde, Østergade, Aabybro. Den lokalplan blev også vedtaget i Kommunalbestyrelsen i oktober 2018. Projektet ønskes godkendt og igangsat efter sommerferien 2019. Der etableres ca. 750 m2 erhverv i bunden og ovenpå ønskes etableret 15 private lejemål på i alt ca. 1.825 m2 og 15 almene familieboliger á 87 m2. Byggeriet forventes under de givne forudsætninger at være indflytningsklar lige efter årsskiftet 2020/2021. Ansøgning om godkendelse af skema A på dette projekt behandles som et særskilt punkt på nærværende dagsorden.

    

   2. etape.

   Status for 2. etape er, at den endnu ikke er detailprojekteret. For at bevarer kontinuiteten i det samlede projekt forventes de næste etaper planlagt i løbet af 2020 og med forventet godkendelse af skema A sidst i 2020. Den del af projektet forventes afsluttet sidst i 2023.

    

   Opsummering af antal boliger/m² i projektet.

   Den samlede opsummering fremgår af vedhæftet bilag. Status er på nuværende tidspunkt, at der forventes opført/renoveret 6.601 m² alment boliger, 3.420 m² og 4.065 m² erhverv i de projekter, der indtil nu er drøftet.

    

   Renoveringen/fornyelsen af området omkring Aabybrocentret har en stor sammenhæng med projektet om fornyelse af Aabybro midtby, hvor der i samarbejde med Realdania og konsulentfirmaet CFBO er udarbejdet en baggrundsanalyse og Midtbyplan. Det er en strategiske plan, der skal sætte retningen for udviklingen af Aabybro Midtby. Målet er at skabe en stærk midtby, der er vigtig både for Aabybro og for Jammerbugt Kommune.  

  • Indstilling

   Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at orienteringen tages til efterretning.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 146:

   Orientering taget til efterretning.

  • Beslutning

   Orienteringen blev taget til efterretning.

    

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Oversigt over bygningstypologier 16-08-2019: Oversigt over bygningstypologier 16-08-2019

   Bilag Oversigtsskitse - Aabybrocentret aug 2019: Oversigtsskitse - Aabybrocentret aug 2019

  • Luk
 • 146

  Skema A - 15 almene familieboliger på Posttorvet i Aabybro

  • Beslutningstema

   Stillingtagen til 15 almene familieboliger - Posttorvet, Aabybro

  • Sagsfremstilling

   Der er iværksat et større fornyelsesprojekt omkring Aabybro midtby og Aabybrocentret.

    

   Det har blandt andet betydet, at Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018 vedtog 2 nye lokalplaner for områdeme. Den ene lokalplan 27-024 Centerområde, Østergade, Aabybro åbner mulighed for, at der på arealet, hvor det tidligere posthus lå, kan opføres bebyggelse på op til 4 og 5 etager. Arealet er på ca. 2.750 m².

    

   Arealet er ejet af Tom Jacobsen A/S, der også har projekter i tilknytning til fornyelsen af Aabybrocentret. I forbindelse med projektet i Aabybrocentret har der i samarbejde med Nørresundby Boligselskab været drøftet etablering af et antal almene boliger. Forudsætninger for projektet i Aabybrocentret er dog blevet ændret. Partner har derfor et ønske om at projektet med almene boliger kan flyttes til projektet på Posttorvet, hvor det tidligere posthus lå.

    

   Kuben Management fremsender nu på vegne af Nørresundby Boligselskab et skema A med ønske om godkendelse af 15 almene familieboliger.

   Boligerne ønskes opført som 3-rums boliger på 87 m² i gennemsnit, hvilket samlet giver 1.304 m². De almene boliger vil blive beliggende på 1. sal. I grundplan vil etableres erhverv på ca. 750 m² og på de øvrige etager etablerer Tom Jakobsen A/S 15 private lejemål i varieret størrelse med i alt ca. 1.825 m².

   Projektet forventes igangsat i november 2019 og med forventet indflytning i foråret 2021.

    

   Den samlede anskaffelsessum for de 15 almene boliger er 26.341.000 kr.

   Grundudgifter

   4.458.000 kr.

   16,9%

   Entrepriseudgifter

   18.593.000 kr.

   70,6%

   Omkostninger

   2.881.000 kr.

   10,9%

   Gebyr m.v.

   409.000 kr.

   1,6%

   I alt

   26.341.000 kr.

   100,0%

    

   Anskaffelsessummen finansiers ved:

   Kommunal grundkapital

   2.107.000 kr.

   8,0%

   Beboerindskud

   527.000 kr.

   2,0%

   Støttede lån

   23.707.000 kr.

   90,0%

   I alt

   26.341.000 kr.

   100,0%

    

   Den kommunale grundkapiptal skal indbetales til Landsbyggefonden.

    

   Den beregnede husleje er opgjort til 967 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 7.000 kr. for de 87 m².

    

   I forbindelse med fremsendelsen af skema A, anmoder Kuben Management på vegne af boligselskabet, om godkendelse af fravigelser og tilføjelser til "Almindelig betingelser for totalentrepriser i bygge- og anlægsvirksomheder (ABT18)" i forbindelse med udbud af opgaven. Kuben Management fremfører, at de ønskede ændringer giver ens udbudsparamenter for de bydende på opgaven, og at de ønskede ændringer ikke forrykker væsentligt på risikoforholdet mellem entreprenør og bygherre. Kuben Management oplyser endvidere, at de fleste ændringer er begrundet i, at der er tale om alment og udbudspligtigt byggeri.

    

   Udover at betale den kommunale grundkapital, skal kommunen efter Lov om almene boliger stille regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunkt for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed udover 60% af ejendomsværdien.

  • Lovgrundlag

   Lov om almene boliger

  • Økonomi

   Indbetaling til Landsbyggefonden udgør 2.107.000 kr. Endvidere skal der stilles regaranti for staten for de optagne lån. Det har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens.

   Indbetalingen af grundkapitaltilskud forventes at ske i forbindelse med godkendelse af skema B i efteråret 2019.

  • Indstilling

   Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

   at skema A godkendes med 15 støttede almene familieboliger med placering på Posttorvet, Aabybro
   at der gives en bevilling på 2.107.000 kr. til den kommunal grundkapital (indskud i Landsbyggefonden)
   at der gives accept til de ønskede ændringer til ABT18.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 147:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Skitser - Posttorvet, Aabybro: Skitser - Posttorvet, Aabybro

  • Luk
 • 147

  Skema C - Godkendelse af byggeregnskab - Godkendelse af byggeregnskab - 8 almene familieboliger opført af Domea Aabybro på Birkumvænge, Gjøl

  • Beslutningstema

   Godkendelse af byggeregnskab for 8 almene familieboliger på Birkumvænge, Gjøl, opført af Domea Aabybro.

  • Sagsfremstilling

   Domea anmoder om godkendelse af byggeregnskab for 8 almene familieboliger, opført på Birkumvænge, Gjøl.

    

   Anskaffelsessummen for de 8 boliger udgør 16.731.000 kr.

    

   Udgifterne fordeler sig således:

    

    

   Skema A

   Skema B

   Skema C

   Grundudgifter

   3.300.000

   3.486.000

   3.409.000

   Håndværkerudgifter

   9.593.000

   10.676.000

   10.876.000

   Omkostninger

   3.125.000

   2.303.000

   2.195.000

   Diverse gebyr

   281.000

   266.000

   251.000

   I alt

   16.299.000

   16.731.000

   16.731.000

    

   Domea oplyser om projektet, at på opfordringer fra Kommunalbestyrelsen blev boligerne optimeret til familie efter skema A godkendelsen. Mellem skema A og B blev der konstateret udfordringer med jordbundsforholdene. Det nødvendiggjorde, at man reviderede rammebeløbet i forbindelse med skema B godkendelsen. Projektet har stort set gået efter planen, og der har kun været få uforsete hændelser i forløbet, hvilket blandet andet kan tilskrives den milde vinter.
   Det er angivet, at der har været mindreudgifter på en række områder, som f.eks. rådgivning, hvor færre tekniske undersøgelser og en stram styring, har medført mindreforbrug. Endvidere har der været mindreforbrug som følge af lav rente og et godt licitationsresultat på finansieringen.
   I forhold til budgettet har der været merforbrug på ekstra entreprenørarbejde og bygherreleverancer, hvor det har været muligt at blandet andet at gentilvælge/tilkøb lamper, hegn og belægninger, som blev bortprioriteret tidligere i processen. Endvidere angiver Domea at det har givet uforudsete ekstraomkostninger, at etablerer en anden affaldsplads/ordning end den etablerede nedgravede affaldsløsning, som pt. ikke kan tømmes.

   Der er i regnskabet afsat beløb på 300.000 kr. til rådgiver, låneomkostninger og afsluttende entreprisearbejder/anskaffelser, hvor der endnu ikke er sket udbetaling.

   Alt i alt beskriver Domea det som et godt projekt, hvor boligerne er skønne med rigtige mange bæredygtige elementer og med en fantastik udsigt.

   Pt. er 5 ud af de 8 boliger udlejet. Domea oplyser, at ændringen til mere familievenlige boliger er en væsentlig del af udfordringen med at udleje boligerne. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke har været den store interesse fra børnefamilier for boligerne. Iflg. Domea er der en sammenhæng med de offentlige transportmidler til området, og hvor det f.eks. er vanskeligt, hvis et barn/ungt menneske skal i gymnasiet.

   Domea tilkendegiver dog, at der løbende kommer nye interesserede, og at man ved målrettet indsats og tålmodighed, forventer at få alle boligerne udlejet.  

    

   Samtidigt med indsendelsen af skema C anmodes om godkendelse af en husleje på 929 kr./m2/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. Huslejen ved skema A var angivet til 915 kr./m2/årligt og 929 kr./m2/årligt ved skema B.

    

   Den kommunale udgift til grundkapital udgør 10% af anskaffelsessummen. Grundkapitalen blev indbetalt i marts 2017.

    

   Der er stillet kommunal garanti på 64,40% af den til hver tid værende restgælden, hvilket blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet i april 2018. 

  • Lovgrundlag

   Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser.

  • Økonomi

   Der er i marts 2017 indbetalt den kommunale grundkapital.

  • Indstilling

   Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsen,

   at byggeregnskabet godkendes med en anskaffelsessum på 16.731.000 kr. under forudsætning af, at Domea inden for 6 måneder fremsender dokumentation for de afsatte beløb på 300.000 kr.
   at husleje på 929 kr. pr. m2/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. godkendes   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 148:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Luk
 • 148

  Anmodning om fravigelser og tilføjelser til almindelige betingelser ved udbud af almene bolig

  • Beslutningstema

   Kuben Management anmoder på vegne af Nørresundby Boligselskab om godkendelse af fravigelser og tilføjelser til "Almindelig betingelser for totalentrepriser i bygge- og anlægsvirksomheder (ABT18)" i forbindelse med almene boligprojekter i Aabybrocentret.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen godkendte 22. november 2018 skema A på et projekt med 29 almene familiebolig og 12 almene ungdomsboliger. Når almene boligorganisationer opfører nybyggeri, er hovedreglen i følge støttereglerne, at boligorganisationen som bygherre skal udbyde arbejderne i henhold til de gældende regler. Når et projekt skal udbydes i totalentreprise, er det "Almindelig betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)".

    

   Der er imidlertid mulighed for, at kommunen efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde kan godkende fravigelser i de almindelige betingelser. Det er på denne baggrund, at Kuben Management på vegne af Nørresundby Boligselskab anmoder om godkendelse af nogle ændringer i ABT 18.

    

   Normalt vil en sådan anmodning fremkomme ved skema A godkendelsen, men skema A blev godkendt i 2018 inden de nye regler trådte i kraft. Der har dog endnu ikke været afholdt udbud og derfor skal der opnåes en kommunal godkendelse inden byggearbejderne sendes i udbud.

    

   Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i juni 2019 tilsvarende ændringer på et andet projekt i Aabybrocentret til 24 almene ældreboliger uden anvisningsret.

    

   Kuben Management oplyser, at de ønskede ændringer ikke forrykker væsentligt på risikoforholdet mellem entreprenør og bygherrre, ligesom de fleste ændringer er begrundet i, at der er tale om henholdsvis alment og udbudspligtigt byggeri. De resterne ændringer kan betragtes som præciseringer. Kuben Management beskriver endvidere at deres ændringer af ABT 18 er godkendt i del andre kommuner, hvor Kuben har projekter for boligselskaber. Det anføres, at deres udgave af ABT 18 er kommenteret og tilrettet i samarbejde med flere af de store entreprenører i Nordjylland.

    

   Nogle af de væsentlige ændringer er:

   • Vedståelsesfristen fastsættes til 60 dage i stedet for 40 dage. Ændringen begrundes med at mødestruktur i det offentlig system og Landsbyggefondens sagsbehandlingstid typisk medføre, at fristen på 40 dage ikke kan overholdes af bygherre.
   • Underentreprenører, der udfører væsentlige dele af arbejdet, kan ikke udskiftes uden bygherres skriftlige samtykke. Skal sikre at bygherre indsigt i hvilke aktører, der er involveret i byggeriet, blandet andet af hensyn til at kunne kontrollere at arbejdsklausuler m.m. overholdes.
   • Entreprenørens sikkerhedsstillelse skal stilles inkl. moms, idet boligorganisationer ikke er momsregistrerede.
   • Entreprenøren har ret til betaling en gang hver måned i stedet for 2 gange. Indført for at minimere administrationen. Kan muligvis bevirke en kapitalisering af entreprenøren.
   • At kommunens godkendelse af skema B for gennemførelse af projektet ikke foreligger senest 6 uger efter indsendelse af fyldestgørende materiale hertil, har bygherre ret til at parallelforskydning af den aftale hovedtidsplan. Er indføjet da bygherre ikke har indflydelse på myndighedsbehandlingen udover rettidig indsendelse af skema B.

    

   I vedhæftet bilag er samtlige fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management angivet i felter med grå baggrund og begrundelse for ændringerne er angivet i felter med sort ramme.

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 30 stk. 2

  • Indstilling

   Sekretariatet indstiller at Kommunalbestyrelsen godkender de ønskede ændringer fra Kuben Management til ABT 18 i forbindelse med Nørresundby Boligselskabs udbud af 29 almene familieboliger og 12 ungdomsboliger i Aabybrocentret.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 149:

   Anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag ABT 18 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management: ABT 18 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management

  • Luk
 • 149

  Forslag til Lokalplan 19-020 for en mobilantennemast på 42 meter ved Højmarksvej, Hune, samt Forslag til Kommuneplantillæg (1. forelæggelse

  • Beslutningstema

   Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-020, Teknisk anlæg ved Højmarksvej, Hune, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Helhedsplan17 - vedr. etablering af mobilantennemast.

  • Sagsfremstilling

   Formålet med denne lokalplan er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres en antennemast med tilhørende teknikskabe.

    

   Området er beliggende nord for Hune by, ved Højmarksvej. Området ligger ca. 500 m fra bygrænsen og er i sommerhusområde. Lokalplanområdet har et areal på 230 m², og området er del af matr.nr. 34c Hune By, Hune. Området er beliggende ved det østlige skel på ejendommen, og er beliggende syd for Højmarksvej. Mod syd og vest er området omgivet af arealer, som er udlagt til grønt fællesareal i tilknytning til sommerhusområdet.

    

   Lokalplan 19-020 udarbejdes efter et ønske fra en teleoperatør/mobiludbyder om opstilling af en 42 m høj mobilantennemast på ejendommen Højmarksvej 13. Masten skal udføres som gittermast, med tilhørende antennesystemer bestående af panelantenner/radiokædeantenner med radiotekniske komponenter. Der skal være mulighed for at opstille teknikskabe på jorden tæt ved masten.

    

   Opstilling af antennemasten er begrundet med udvikling og stigende anvendelse af tjenester indenfor mobiltelefoni. Mastens højde er nødvendig for at opnå tilstrækkelige sende-/modtageforhold i området. Placeringen er således funktionelt begrundet i, at det ikke vil være muligt at opnå den ønskede dækning i området med en anden placering af masten. I den forbindelse er der foretaget analyser for dækning i relation til alternative placeringsmuligheder. Masten er et vigtigt element i strategien om at sikre god mobildækning i hele Jammerbugt Kommune.

    

   I henhold til Bekendtgørelse af lov om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsform m.v. skal antennemasten kunne anvendes af de til enhver tid værende netværksoperatører i Danmark. Dette medfører behov for etablering af antennemasten med en højde på 42 m.

    

   Kommuneplantillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes ny lokalplan for et sommerhusområde ved Kryle Klit, Hune. Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillægget bliver der justeret i kommuneplanramme 19.S2 – Blokhus Nord, sådan at der tillades opførelse af en enkelt antennemast med højde på 42 m.

    

   Miljøvurdering

   Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget med tilhørende dokumentationsmateriale, og har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser som følge af den fremlagte lokalplans bestemmelser. Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Forventet tidsplan for Lokalplan 19-020 og Kommuneplantillæg nr. 9

   Forslag:

   TMU - 12. august 2019

   ØKU - 21. august 2019

   KMB - 29. august 2019

   Herefter 4 ugers offentlig høring.

    

   Endelig vedtagelse:

   TMU - 28. oktober 2019

    

   Offentliggørelse umiddelbart herefter.

  • Lovgrundlag

   Planloven

   Bekendtgørelse af lov om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

   Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Planforslagene skal udsendes i høring i 4 uger.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 19-020 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Helhedsplan17 fremlægges offentligt i 4 uger.   Teknik og Miljøudvalget, 12. august 2019, pkt. 86:

   Indstillingen anbefales godkendt.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 150:

    Anbefales godkendt med en tillægsbemærkning om, at høringsfristen udvides til 6 uger. 

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Dagsordenskort: Dagsordenskort

   Bilag Antennemast med hoejde op til 42 m: Antennemast med hoejde op til 42 m

   Bilag Forslag til Lokalplan 19-020, Teknisk anlæg, Højmarksvej, Hune: Forslag til Lokalplan 19-020, Teknisk anlæg, Højmarksvej, Hune

  • Luk
 • 150

  Endelig vedtagelse af Lokalplan 29-004, boligområde, Vadumvej, Nørhalne samt forslag til kommuneplantillæg 16 og nyt vejnavn (2. forelæggelse)

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Forslag til lokalplan 29-004 er udarbejdet for at sikre nye grunde til boligbebyggelse i Nørhalne området. En bygherre har købt jord i den sydlige udkant af Nørhalne by, på matr. nr. 5o Nørhalne By, Biersted, som er beliggende i landzone.

   Boligområdet skal være tæt-lav og/eller åben/lav boligbebyggelse i form af række-, kæde-, dobbelthuse og/eller parcelhuse beliggende i byzone.

  • Sagsfremstilling

   Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges 28 boliger af typen tæt-lav (række-, kæde- og dobbelthuse). Alternativt kan der udstykkes og bebygges grunde til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse), samt stier i området.

    

   Området er i dag i landzone i tilknytning til ejendommen ved Vadumvej 49.

    

   Lokalplanområdet er beliggende mellem Vadumvej mod syd og Nikolajs Have i nord. Lokalplanområdet grænser mod vest op til et boligområde samt et boligområde mod nord. Det eksisterende boligområde mod nord er omfattet af lokalplanen 29-003. Syd for lokalplanområdet og lige op til Vadumvej er der boliger, og bag ved dem er der landbrugsjord. Øst for lokalplanområdet er der landbrugsjord.

    

   Lokalplanområdet har et areal på ca. 1,1 ha, og bliver vejbetjent fra Vadumvej.

    

   Grundene til tæt-lav boligbebyggelse i form af række- og kædehuse skal have en minimumsstørrelse på 250 m2, og grundene til dobbelthuse skal have en minimumsstørrelse på 800 m2. Grundene til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse skal have en minimumsstørrelse på 700 m2. Der etableres stiforbindelse til Nikolajs Have, samt stier omkring de enkelte grunde, sådan at grundene er tilgængelige fra baghaverne.

    

   Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse er 40 for den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten for åben-lav boligbebyggelse er 30 for den enkelte ejendom.

    

   Der kan indenfor lokalplanområdet bygges i en etage med en højde på maksimalt 6 meter. Ved byggeri med fladt tag må facadehøjde ikke overstige 3,5 meter over terræn, og ved byggeri med ensidig taghældning må den ene af facaderne ikke overstige 5 meter over terræn.

    

   Miljøvurdering

   Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget med tilhørende dokumentationsmateriale, og har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser som følge af den fremlagte lokalplans bestemmelser.

   Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

    

   Kommuneplantillæg

   For at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

   Forslag til Kommuneplantillæg 16 forøger bebyggelsesprocenten til 40.

    

   Nyt vejnavn

   Den nye vej, der udlægges i lokalplanen, skal have et nyt vejnavn. Der foreslås vejnavne i høringsfasen.

  • Lovgrundlag

   Planloven

   Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  • Økonomi

   Ikke relevant

  • Kommunikation

   Planforslagene skal udsendes i høring i 8 uger.

    

   Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende,

   atforslag til lokalplan 29-004 og forslag til Kommuneplantillæg 16 fremlægges offentligt i 8 uger, og
   at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og udvælger et vejnavn.   Teknik og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 23:

   Indstillingen anbefales godkendt. Teknik- og Miljøudvalget ønsker at vente med at navngive vejen til der har været afholdt offentlig høring.

    

   _____________________________________________________________

    

   Teknik- og Miljøudvalget, den 12. august 2019

    

   Beslutningstema

    

   Endelig vedtagelse af Lokalplan 29-004, forslag til Kommuneplantillæg 16, samt nyt vejnavn for et nyt boligområde ved Vadumvej i Nørhalne.

    

   Sagsfremstilling

    

   Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet ét høringssvar/indsigelse og tre idéer til nyt vejnavn.

    

   Nyt vejnavn

   Den nye vej, der udlægges i lokalplanen, skal have et nyt vejnavn. Vækst og Udvikling foreslår følgende vejnavne:

   • Støberivej
   • Støberiet

    

   Høringssvaret/indsigelsen er fra bygherren, der ønsker at få muligheden for at lave et større antal tæt/lav boligbebyggelser indenfor området. Konkret giver lokalplanen mulighed for 26 boliger og ansøgeren ønsker 36 boliger. Boligtætheden i dette lokalplanforslag er høj og uden nogen form for friarealer.

    

   Vækst og Udvikling anbefaler, at princippet om min. 250 m2 grund pr. bolig fastholdes, og at antallet af boliger fastholdes på max. 26. Det indkomne høringssvar har derfor ikke medført ændringsforslag af den endelige lokalplans afgrænsning.  

    

   Lovgrundlag

    

   Planloven

   Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

    

   Økonomi

    

   Ikke relevant

    

   Kommunikation

    

   Lokalplanforslaget har været udsendt i høring fra den 2. april 2019 til den 28. maj 2019.

   Der er i den offentlige høring indkommet fem høringssvar.

    

   Indstilling

    

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget vælger et nyt vejnavn og anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Lokalplan 29-004 vedtages endeligt.   Teknik og Miljøudvalget, 12. august 2019, pkt. 87:

   Indstillingen anbefales godkendt.

   Udvalget valgte, at vejen benævnes “Støberivej”.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 151:

   Indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales godkendt. 

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Dagsordenskort til LP. 29-004: Dagsordenskort til LP. 29-004

   Bilag Kommuneplantillæg nr. 16: Kommuneplantillæg nr. 16

   Bilag Forslag til Lokalplan 29-004, boligområde, Vadumvej 49, Nørhalne By, Biersted: Forslag til Lokalplan 29-004, boligområde, Vadumvej 49, Nørhalne By, Biersted

   Bilag VS Vadumvej 49 Nørhalne: VS Vadumvej 49 Nørhalne

   Bilag Anmodning om ændring i lokalplan 29-004 Vadumvej 49 Nørhalne: Anmodning om ændring i lokalplan 29-004 Vadumvej 49 Nørhalne

  • Luk
 • 151

  Udvidelse af Torngårdsvej Aabybro

  • Beslutningstema

   Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Torngårdsvej i Aabybro.

  • Sagsfremstilling

   Kommunalbestyrelsen har den 23. maj 2019 i forbindelse med pkt. 89 "Prioritering af anlægsprojekter i 2019" afsat 2,1 mio. kr. til Torngårdsvej i Aabybro.

    

   Torngårdsvej er i dag en 5m bred asfaltvej med græsrabat i begge sider. I løbet af de seneste år er arealerne på begge sider af Torngårdsvej mellem Toftevej og Knøsgårdsvej blevet byggemodnet. Vejen synes derfor smal i forhold til den nye aktivitet, hvilket også har medført flere borgerhenvendelser med ønske om en opgradering af vejen.

    

   Vækst og Udvikling foreslår, at vejen udvides til 6mtr's bredde, og der etableres fortov langs vejen i den nordlige side. Den nuværende belysning langs vejen tilpasses til det nye vejprofil. Eventuelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag indarbejdes i projektet. Vejudvidelsen kan umiddelbart ske indenfor det eksisterende vejudlæg.

    

    

    

  • Lovgrundlag

   Lov 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje m.v.

   § 8 Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

   Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en fysisk eller en juridisk person eller er bestemt efter denne lov.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen frigiver anlægsrammen på 2,1 mio. kr., disponeret som foreslået.   Teknik og Miljøudvalget, 12. august 2019, pkt. 91:

   Indstillingen anbefales godkendt. Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at hastighedsdæmpende foranstaltninger indarbejdes ifm. etablering af vejen.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 152:

   Indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales godkendt. 

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Luk
 • 152

  Godkendelse af nye takster på børnepasningsområdet

  • Beslutningstema

   Godkendelse af nye takster på børnepasningsområdet i 2019.

  • Sagsfremstilling

   Budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 viste en forventet overskridelse af budgettet og servicerammen i Jammerbugt Kommune i indeværende år på ca. 30 mio. kr.

    

   Økonomiudvalget har derfor på deres møde den 12. juni 2019 besluttet at anbefale direktionens forslag til overholdelse af budgettet og servicerammen for 2019 godkendt.

    

   Kommunalbestyrelsen behandlede budgetopfølgningen herunder tillægsforslagene på mødet den 20. juni 2019.

    

   På mødet i Børne- og Familieudvalget den 24. juni besluttede udvalget at tage tillægsforslagene til efterretning.

    

   Nye takster på børnepasningsområdet

   Tillægsforslagene vedrørende 'Reduktion af åbningstid i daginstitutioner med 1 time og 15 minutter ugentligt' og 'Reduktion af åbningstid i SFO og førskole med 1 time og 15 minutter ugentligt' har en afledt effekt på taksterne for børnepasning i 2019. Ligeledes medfører tillægsforslaget om 'Forældrebetaling for SFO justeres som følge af justering af folkeskolereformen fra 1. august 2019' en ændring af SFO-taksten.

     

   Af nedenstående tabel fremgår takstændringen på de forskellige tilbud samt de nye takster, som med godkendelsen træder i kraft fra 1. oktober 2019 og gælder resten af året.

    

    

   Som det fremgår af tabellen, bliver forældrebetalingstaksten for vuggestue, børnehave og førskole lavere som følge af lavere bruttodriftsudgifter i tilbuddene. Hvad angår taksten for SFO, stiger denne, da der også er ændret på forældrebetalingsprocenten, da ændringen af forældrebetalingstaksten påvirker taksten mere end takstnedgangen som følge af lavere bruttodriftsudgifter.

    

   Ændring af tilskud til privatinstitutioner 

   Herudover får tillægsforslagene betydning for tilskuddet til private institutioner jævnfør nedenstående tabel:

    

    

    

   Som det fremgår af tabellen, ændrer tilskuddene sig til de private institutioner i nedadgående retning som følge af en nedgang i udgifterne til de kommunale tilbud jævnfør tillægsforslaget 'Reduktion af åbningstid i daginstitutioner med 1 time og 15 minutter ugentligt'. 

  • Lovgrundlag

   Dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

  • Økonomi

   Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældrenes egenbetaling højst kan udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Ifølge folkeskoleloven er det Kommunalbestyrelsen, som fastsætter forældrebetalingen for SFO, hvorfor der ikke på samme måde som i dagtilbudsloven er et loft over forældrebetalingen.

    

   Ifølge dagtilbudslovens § 36, 37 og 38 skal kommunen give henholdsvis et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution (fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter), et bygningstilskud pr. barn  samt et administrationstilskud pr. barn.

  • Kommunikation

   Økonomiudvalget besluttede den 12. juni 2019, at tillægsforslagene skulle sendes i høring hos de høringsberettigede parter. Høringen har fundet sted i perioden fra den 14. juni til og med den 21. juni 2019.

  • Indstilling

   Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen,

   at de nye takster fra 1. oktober 2019 godkendes.   Børne- og Familieudvalget, 12. august 2019, pkt. 77:

   Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at de nye takster fra 1. oktober 2019 på børnepasningsområdet godkendes.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 153:

   Anbefales godkendt dog med den tillægsbemærkning, at de takstmæssige ændringer først ikrafttræder fra 1/12 2019 på dagtilbudsområdet p.g.a. Et varslingskrav på 3 måneder, når ændringstidspunktet ikke finder sted i tilknytning til det kommende års budget. For SFO-området er der ikke samme varslingsregler, hvorfor takstændringer her ikrafttræder 1/10 2019. 

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Luk
 • 153

  Godkendelse af FGU bestyrelsens sammensætning

  • Beslutningstema

   Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FGU Nordvest

  • Sagsfremstilling

   I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første midlertidig bestyrelse for FGU-institutionen. Den første bestyrelses funktionsperiode ophører den 31. juli 2019.

    

   Det er fastsat i vedtægten for FGU Nordvest, at Kommunalbestyrelserne i de tre kommuner er udpegningsberettigede parter i forhold til den nye bestyrelse, der overtager efter den midlertidige bestyrelse.

    

   Udpegningsproces

   Nuværende medlemmer af den første bestyrelse kan udpeges til at fortsætte i den ordinære bestyrelse. Funktionsperioden for den bestyrelse, der tiltræder efter konstituerende bestyrelsesmøde den 27. august 2019, varer frem til 30. april 2022.

    

   Bestyrelsens sammensætning

   Det er fastsat i vedtægten for FGU Nordvest, at bestyrelsen består af:

    

   10 udefrakommende medlemmer:

   • Et stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune
   • Et stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.
   • Et stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.
   • To stemmeberettigede medlemmer udpeget i forening af kommunalbestyrelserne i Morsø, Thisted og Jammerbugt Kommuner.
   • To stemmeberettigede medlemmer udpeget i forening af LO Thy-Mors og LO Aalborg.
   • Et stemmeberettiget medlem udpeget af Tekniq.
   • Et stemmeberettiget medlem udpeget af Dansk Industri.
   • Et stemmeberettiget medlem udpeget i forening af bestyrelserne for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg og EUC Nordvest.

    

   2-3 interne medlemmer:

   • Tre medlemmer (ét med og to uden stemmeret) udpeget af og blandt institutionens medarbejdere, således at alle tre skoler er repræsenteret. Hvis der nedsættes et elevråd efter den 1. august 2019, udpeger elevrådet to tilforordnede uden stemmeret.

    

   Bestyrelsens ansvar og opgaver

   Bestyrelsens opgaver er fastlagt i Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse samt institutionens vedtægt. Her fremgår det blandt andet, at bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelser og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

    

   Loven præciserer bestyrelsens overordnede ansvar og opgaver:

   • Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen.  
   • Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.
   • Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.
   • Bestyrelsen skal sikre, at institutionen i sit virke er uafhængig.

    

   Om FGU Nordvest

   FGU Nordvest har hjemsted i Morsø Kommune med FGU-skoler i hhv. Morsø, Thisted og Jammerbugt Kommuner.

    

   FGU Nordvest ledes af direktør Ann Hvid Skouboe. FGU Nordvest har ca. 50 ansatte, og det forventes, at de tre skoler tilsammen kan tiltrække op til 300 elever, når den nye uddannelse har fået rodfæstet sig.

    

   I den midlertidige bestyrelse har Jammerbugt Kommune været repræsenteret ved Bøje Holmsgaard Lundtoft (udvalgt til formand for den tværgående FGU-bestyrelse) og Susanne Møller Jensen.

  • Lovgrundlag

   § 59, stk. 1 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

    

  • Indstilling

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

   at Børne- og Familieudvalget peger på en repræsentant til Jammerbugt Kommunes egetmandat, jf. ovenstående
   at Børne- og Familieudvalget peger på en (evt. to) repræsentant(er) til de fællesmandater på tværs af de 3 kommuner, som forskrifterne forskriver, at der skal udpeges.

    

   Børne- og Familieudvalget, 12. august 2019, pkt. 80:

   Susanne Møller Jensen udpeges for perioden fra 27.08.2019 til 30.04.2022 på det mandat, som Jammerbugt Kommune udpeger til.

    

   Bøje Holmsgaard Lundtoft, Jammerbugt Kommune, og Preben Bust Dahlgaard, Thisted Kommune, udpeges for perioden fra 27.08.2019 til 30.04.2022 på de 2 mandater, som Morsø, Thisted og Jammerbugt Kommuner udpeger til i fællesskab.

    

   Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse at;

   • Beskæftigelsesudvalget peger på en repræsentant til Jammerbugt Kommunes egetmandat, jf. ovenstående
   • Beskæftigelsesudvalget peger på en (evt. to) repræsentant(er) til de fællesmandater på tværs af de 3 kommuner, som forskrifterne forskriver, at der skal udpeges.


    

   Beskæftigelsesudvalget, 14. august 2019, pkt. 59:

   Susanne Møller Jensen udpeges for perioden fra 27.08.2019 til 30.04.2022 på det mandat, som Jammerbugt Kommune udpeger til.

    

   Bøje Holmsgaard Lundtoft, Jammerbugt Kommune, og Preben Bust Dahlgaard, Thisted Kommune, udpeges for perioden fra 27.08.2019 til 30.04.2022 på de 2 mandater, som Morsø, Thisted og Jammerbugt Kommuner udpeger til i fællesskab.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Luk
 • 154

  Færdiggørelse af Gøl Båden - ansøgning maj 2019

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Gølbådens Træskibslaug søger om 360.000 kr. til projektet ”Færdiggørelsen af Gøl Båden”, hvilket svarer til 25 % af de samlede projektudgifter.

  • Sagsfremstilling

   I 2012 overtog Gølbådens Træskibslaug Gølbåden. Siden overtagelsen har frivillige og professionelle bådebyggere arbejdet med renoveringen af Gølbåden, og Gølbåden forventes at være klar til søsætning i forår/sommer 2020.

    

   Tilbage inden båden kan søsættes er færdiggørelse af styremaskine, kalfatring, maling, søsætning og tilpasning af havn. Efter søsætning skal Gølbåden bruges til følgende aktiviteter:

    

   • Sømand for en dag, knob og navigation
   • Ophold på fjorden med mulighed for bade- og dykkeaktiviteter
   • Blive gift eller begravet til søs
   • Fisketure, fuglesafari og fotosafari
   • Læring på fjorden, biodiversitet, fugle, fjorden, over og under vandoverfladen
   • Tegne og male under sejlads/ophold for anker på fjorden
   • Natsejlads og kigge på stjerner
   • Fortællinger på fjorden om trolde, kirker og herregårde langs fjorden – områdets kulturarv – Hans Kirks fortælling om ”Fiskerne” og lokalhistoriske beretninger.
   • Fragte cyklister på tværs af fjorden i tilknytning til cykelruter langs fjorden
   • Kropakker – sammen med Gjøl Kro, Kronborg på Egholm, Attrup Havne café mv.
   • Forenings- og virksomhedssejlads
   • Firmature
   • Følgebåd ved eksempelvis Limfjorden Rundt
   • Støttebåd ved events i Aalborg, Nibe og Løgstør
   • Besøg en ø eller en holm.

    

   Mere overordnet er projektets formål:

    

   • At restaurere Gølbåden og få den ført tilbage, så den fremstår, som da den blev bygget i 1908
   • At bevare og benytte Gølbåden som et aktivt autentisk kulturminde og symbol på tidligere tiders afhængighed af skibstransport af mennesker og varer over fjorden
   • At styrke friluftsliv og turisme, som er knyttet til Limfjorden, med nye oplevelsesprodukter og udvikle nye samarbejdsrelationer
   • At udvikle et aktivt og rummeligt træskibslaug med tilbud og opgaver til alle uanset køn, alder, uddannelse eller social status
   • At skærpe børns og unges nysgerrighed for Gølbåden, da det er dem, der skal videreføre opgaven.
   • At skabe to nye lokale arbejdspladser direkte i restaureringsfasen og forhåbentligt et lignende antal gennem bidrag til øget aktivitetsniveau på Gjøl
   • At medvirke til at Gjøl i stigende grad præges af aktiviteter, fællesskaber og livsværdier, som kan få potentielle tilflyttere til bevidst og aktivt at vælge netop dette bosted
   • At Jammerbugt Kommune får et fartøj, som en autentisk kulisse, der kan bruges i markedsføringssammenhæng flere forskellige steder i fjorden.

    

   Estimeret tidsplan

   April – oktober 2019 Styremaskine, afsletning og kalfatring

   Oktober 2019 – maj 2020 Klargøring til søsætning inkl. maling og bådeplads samt godkendelse

   Maj – juni 2020 Søsætning

   Juni – August 2020 Udrustning og prøvesejlads

   September 2020 I drift og på første sejladsopgaver, f.eks. støttebåd i Limfjorden Rundt 2020.

    

   Vækst og Udviklings kommentarer

   • Ansøgningen overføres til anlægspuljen.
   • Projektet fremgår af Gjøls LUP.
   • Projektet har tidligere modtaget 220.000 kr. i støtte.
   • Tilpasning af havnen foretages i samarbejde med Vækst og Udvikling, Forsyning.

  • Lovgrundlag

   Kommunalfuldmagten.

  • Økonomi

   Budget

    

   Udgifter

   Indtægter

   Færdiggørelse af båd

         590.000

    

   Maling, søsætning og havneplads

         450.000

    

   Udrustning og sikkerhed

         400.000

    

   Søgt Jammerbugt Kommune

    

         360.000

   FLAG bevilget

    

         720.000

   Se vækst bevilget

    

         150.000

   Øvrige fonde

    

         210.000

    

      1.440.000

      1.440.000

   Difference

                   -  

    

   Støtte pct.

   25

   %

    

  • Kommunikation

   Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:

   Godt projekt som skal fortsættes.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt projektet skal anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen, og i givet fald med hvilket beløb projektet bør støttes.


   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 101:

   Sagen blev udsat til næste møde med henblik på at få belyst det fremtidige driftsbudget.

    

   Winnie Aakjær deltog ikke i dette punkt.   Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 123:

   Udsættes.

    

   Afbud:

   Bøje Holmsgaard Lundtoft  

   Jens Christian Golding

    

   ________________________________________________

    

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg, 15. august 2019

    

   Ansøger har fremsendt nedenstående reviderede driftsbudget for det første år Gølbåden er I drift:

    

   Driftsbudgettet fremgår også af bilaget.

    

   Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt projektet skal anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen, og i givet fald med hvilket beløb projektet bør støttes.    Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 15. august 2019, pkt. 115:

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen imødekommes med 200.000 kr. og at beløbet frigives. Pengene skal anvendes til søsætning og havneplads. Midlerne udbetales på baggrund af et dokumenteret driftsbudget.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 156:

   Indstilling fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Udgår fra dagsordenen.

    

    

    

  • Bilag

   Bilag Gølbåden 2019 projektbeskrivelse med driftsbudget: Gølbåden 2019 projektbeskrivelse med driftsbudget

   Bilag Gølbåden ansøgning landdistriktsanlaegspuljen pdf: Gølbåden ansøgning landdistriktsanlaegspuljen pdf

  • Luk
 • 155

  Godkendelse af medlemmer i Folkeoplysningsudvalget

  • Beslutningstema

   Godkendelse af to ny medlemmer i Folkeoplysningsudvalget.

  • Sagsfremstilling

   To af Folkeoplysningsudvalgets medlemmer - Jesper Jul Jensen og Rie Hovalt Andreasen, der repræsenterer de folkeoplysende idrætsforeninger har ønsket at udtræde af Folkeoplysningsudvalget. For Rie Hovalt Andreasen indtærder stedfortræder Kirsten Pilgaard. For Jesper Jul Jensen har der ikke været valgt stedfortræder, og derfor har det været afholdt supplereingvalg, hvor Morten Iversen, der repræsenterer Aabybro IF nu er indstillet til at overtage pladsen.

    

   Til orientering kan oplyses at Folkeoplysningsudvalget har følgende sammensætning:

    

   • 2 repræsentanter fra den folkeoplysende voksenundervisning
   • 2 repræsentanter fra de idé- og interessebetonede folkeoplysende foreninger
   • 5 repræsentanter fra folkeoplysende idrætsforeninger (fra 0-100+)
   • 1 repræsentant for de selvorganiserede
   • 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen

   1 ad hoc medlem uden stemmeret, som udpeges af resten af udvalget for en 1-årig periode med henblik på at understøtte arbejde med et fokusområde/tema, udmeldt under udviklingspuljen.

    

  • Lovgrundlag

   Folkeoplysningsloven samt lov om ligestilling af kvinder og mænd.

  • Økonomi

   Intet.

  • Kommunikation

   I forhold til valg af ny repeæsentant har der været afholdt supplerongsvalg. Suppleringsvalget er sket på følgende måde:

    

   1. De folkeoplysende idrætsforeninger indstiller kandidater – indstilling kan ske frem til den 22. maj 2019 på mail til hel@jammerbugt.dk
   2. Valg blandt de opstillede kandidater
    Indstilles mere end én person afholdes valg. Hvis der kun indstilles én person, er denne valgt for den resterende valgperiode (indtil udgangen af 2021) – evt. valg afholdes den 3. juni 2019.
   3. Godkendelse af valg i Kommunalbestyrelsen

  • Indstilling

   Vækst og Udvikling indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkende, at Kisten Pilgaard og Morten Iversen indtræder i Folkeoplysningsudvalget.

  • Beslutning

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Luk
 • 156

  Organisering af landdistriktsindsatsen

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Den fremtidige organisering af landdistriktsindsatsen.

  • Sagsfremstilling

   Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget godkendte den 17. januar 2019 proces- og tidsplan for udarbejdelse af et forslag til styrket organisering af landdistriktsindsatsen.  Arbejdet er sat i gang med afsæt i budgetaftalen for 2019, hvor Kommunalbestyrelsen har prioriteret flere tiltag inden for landdistriktsområdet, jf. nedenstående:

   ”Jammerbugt Kommune arbejder målrettet på at styrke landdistrikterne. Opgaven bliver løst i et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunen, foreninger og lokale ildsjæle med udgangspunkt i den lokale LanddistriktsUdviklingsPlan (LUP).

   Med budgetaftalen afsættes der 1 mio. kr. til yderligere tiltag i landdistrikterne.

   Der etableres landsbypedelordning.

   Derudover er det besluttet, at landsbyer, hvor den lokale folkeskole er lukket i Jammerbugt Kommunes historie, tildeles de samme midler som landsbyer, der deltager i projekt ”Liv i By og Skole". Disse byer modtager årligt op til 50.000 kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. til Liv i By uden Skole. Midlerne bidrager dér i høj grad til sammenhold og fællesskab, og skaber liv, der tiltrækker nye tilflyttere. De modtagne midler skal relatere til LUP’en, der fremover er et centralt element i landdistriktspolitikken.

   Projekt Liv i By og Skole fortsætter som et særligt projekt – og kædes yderligere sammen med arbejdet med de lokale udviklingsplaner, hvor det er naturligt og giver synergi. Samtidig tilføres projektet ny energi i form af nye samarbejdsformer - bl.a. tværgående temaer, netværksstyrkelse samt fælles og separate dialogmøder.

   Samtidig omlægges landdistriktsindsatsen efter princippet om én indgang til kommunen. Konkret betyder det, at man vil opleve en tovholderfunktion, der varetager og koordinerer indsatsen og samarbejdet mellem kommune og landdistrikt.

   På baggrund af LUP’erne og Udviklingsplanerne skal der holdes fælles møder mellem byerne i ”Liv i by og skole” og byerne uden skoler.

   Tovholder på projektet er Vækst- og Udviklingsdirektøren i samarbejde med Skole- og Dagtilbudschefen.”


   Forslag til styrket organisering af landdistriktsindsatsen
   Med dette afsæt er der udarbejdet et forslag, der skitserer hvordan organiseringen kan styrkes fremadrettet.  

   Det er forslagets udgangspunkt, at Jammerbugt Kommunes landdistriktsindsats i mange henseender er velfungerende. Derfor bygger det videre på strategien Ildsjæle gør Forskellen, strategiens 6 spor og de velfungerende indsatser, der allerede er igangsat. Ambitionen er således ikke at omstille hele landdistriktsarbejdet, men at optimere og tydeliggøre organisering og sammenhænge - og dermed styrke betingelserne for de gode samarbejder på tværs af de mange aktører, der er involveret i landdistriktsarbejdet.

   I relation til Ildsjæle gør forskellen er det forslaget at tilføje yderligere to strategiske spor:

   1. Vi skal sikre et gensidigt forpligtende samarbejde

   Det betyder, at:

   • Lokalsamfundene samarbejder om at formulere en LUP, som har bredt lokal opbakning – og som hvert år vurderes og justeres, hvis der er behov for det.
   • Der afholdes møder mellem lokalsamfundene og Jammerbugt Kommune, hvor LUP drøftes, og der følges op på, hvordan lokalsamfund og Jammerbugt Kommune bedst muligt kan bidrage til at realisere de prioriterede initiativer.

    

   1. Vi skal gennem en helhedsorienteret indsats samarbejde med lokalsamfundene om at sikre endnu mere attraktive lokalsamfund
    Det betyder, at:
   • Vi skal udnytte de muligheder, som ligger i forhold til at udnytte igangværende initiativer inden for sundhed, kultur, fritid, bosætning m.v. i landdistriktsindsatsen.
   • Vi har fokus på at udnytte lokalsamfundenes eksisterende fysiske faciliteter bedst muligt, så der skabes gode rammer omkring de sociale og foreningsbårne aktiviteter lokalt.
   • Vi skaber En indgang for lokalsamfundene med henblik på at sikre lokalsamfundene en ubesværet adgang til samarbejdet med Jammerbugt Kommune og at sikre en stærk kommunal koordinering på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner.

   Med dette udgangspunkt fokuserer forslaget på 3 områder, hvor organiseringen skal optimeres og tydeliggøres:

   • Den politiske organisering
   • Den administrative organisering
   • Organiseringen i lokalsamfundene


   Politisk organisering

   Politisk hører landdistriktsindsatsen under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget (KFL), der også fremover vil være udførende ift. strategi og indsats på landdistriktsområdet.

   Budgetaftalen indebærer, at de positive erfaringer fra projektet Liv i By og Skole skal bredes ud, så der skabes tilsvarende gode vilkår for de lokalsamfund, der ikke har en skole. Dette tiltag får titlen Liv i By, Skole og Lokalsamfund (LIBSL).

   Politisk etableres der en styregruppe for LIBSL, der skal sikre en tværgående koordinering mellem Jammerbugt Kommunes fagområder og derigennem bidrage til at understøtte landdistriktsindsatsen. Styregruppen skal sikre sammenhængen mellem de indsatser, der arbejdes med inden for landdistriktsområdet og de øvrige fagområder i Jammerbugt Kommune.

    

   Styregruppen afholder i løbet af hver valgperiode individuelle møder med de 20 lokalsamfund, der er omfattet af LIBSL. Formålet med disse møder er at følge op på lokalsamfundenes Lokale Udviklingsplan (LUP) og at sikre den tværgående koordinering ift. Jammerbugt Kommunes understøttelse heraf.


   LIBSL-styregruppe består af formand og næstformand fra Økonomiudvalget, Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik og Miljøudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt relevant administrativ repræsentation fra direktion og ledelse.


   Administrativ organisering

   På det administrative niveau indebærer forslaget, at der med afsæt i erfaringerne fra erhvervsområdet etableres der ”En indgang for ildsjæle”. Ambitionen er at gøre dialogen og samarbejdet mellem lokalsamfund og Jammerbugt Kommune så enkelt som muligt.

   ”En indgang for ildsjæle” indebærer bl.a., at der etableres en oversigt over de medarbejdere, der på forskellig vis servicerer lokalsamfundene (relevante afdelinger og institutioner) og dermed har en rolle i landdistriktsindsatsen. Desuden etableres en ambassadørordning bestående af de nøglemedarbejdere, der har ansvar for særligt prioriterede indsatser, og som vil være vigtige medspillere i forhold til at understøtte lokalsamfundene i deres arbejde med LUP.  

   Desuden etableres der på tværs af Vækst Jammerbugt og Kultur og Fritid en smidig teamorganisering (medarbejdere inden for landdistrikter, kultur og fritid). Teamtankegangen skal skabe bedre muligheder for dedikere ressourcer til prioriterede indsatser og samtidig sikre, at eksekveringen af landdistriktsindsatsen bliver mindre sårbar ved vakancer og øvrigt fravær af personale.

   Landdistriktsindsatsen får desuden en ledelsesmæssig forankring i Jammerbugt Kommunes Chefforum.


   Lokalsamfundene

   Alle 24 lokalsamfund, herunder også de 4 centerbyer, skal etablere og arbejde med en paraplyorganisering og en lokal udviklingsplan (LUP), der skaber rammen for lokalsamfundenes arbejde med udvikling af lokalsamfundene og understøtter samarbejdet med KFL, Landdistriktsrådet (LDR) og styregruppen (LIBSL).


   Formålet med paraplyorganisationen er:

   • At lokalsamfundene her skal koordinere og afstemme ønsker til projekter og indsatser, som ønskes gennemført i lokalområdet.
   • At den skal fungere som formidler af informationer fra Jammerbugt Kommune til lokalsamfundene og omvendt.
   • At nedsætte en lokal bestyrelse, der vil være den primære samarbejdspartner i forhold til blandt andet landdistriktsteamet og de indsatser, som varetages i forhold til LUP, puljer og fonde m.v., ligesom bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til LDR.

   Lokalsamfundene beslutter selv, hvordan bestyrelsen for paraplyorganisationen sammensættes, men det er et krav, at der som udgangspunkt er en bred lokal forankring.


   Alle lokalsamfund udarbejder (med afsæt i Paraplyorganiseringen) én LUP, der samler og prioriterer lokalsamfundets ønsker og arbejder med konkrete tiltag og udviklingsprojekter. Paraplyorganisationen har ansvar for at engagere lokalsamfundet i udarbejdelsen af LUP.

   KFL afholder i løbet af hver byrådsperiode 2 møder med hvert lokalsamfund, hvor der gøres status på LUP, lokale projekter samt det lokale samarbejde og samarbejdet mellem lokalsamfund og Jammerbugt Kommune.

    

   En LUP indeholder:

   • Kort beskrivelse af lokalsamfundet og dets fysiske rammer.
   • Visionen for udvikling af området.
   • Beskrivelse af paraplyorganisationen og den ene indgang til lokalsamfundet.
   • Lokalsamfundets forslag og ønsker til projekter.
   • Kort status på projekter / tiltag.

   Forslaget er præsenteret og drøftet på Landdistriktskonferencen den 28. maj 2019, der havde deltagelse af ca. 100 repræsentanter fra lokalsamfund og Kommunalbestyrelsen. Pointerne fra drøftelserne er kan ses i vedlagte bilag.


   Tidsplan

   Processen gennemføres efter følgende tidsplan.

   • 6. december 2018 (KFL): Indledende drøftelse vedr. fremtidig organisering af landdistriktsindsatsen (udmøntning af budget 2019)
   • 17. januar 2019 (KFL): Procesoplæg til drøftelse, herunder skitse til temamøde for Kommunalbestyrelsen
   • 29. marts 2019: Temaseminar for Kommunalbestyrelsen
   • 9. maj 2019 (KFL): Drøftelse af forslag vedr. fremtidig organisering af landdistriktsindsatsen
   • 23. maj 2019: Drøftelse af revideret forslag på KBM temamøde.
   • 28. maj 2019 Præsentation og høring af forslag på Landdistriktskonference
   • 6. juni 2019 (KFL): Politisk behandling
   • 12. juni 2019 (ØKU): Politisk behandling
   • 20. juni 2019 (KMB): Vedtagelse

  • Kommunikation

   Forslaget et hørt jævnfør den vedtagne proces.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende organiseringen af landdistriktsindsatsen.


   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2019, pkt. 105:

   Grundet den sene høringsproces udsættes den endelige vedtagelse til augustmøderne.

    

   Winnie Aakjær deltog ikke i dette punkt.   Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 126:

   Udsættes.

    

   Afbud:

   Bøje Holmsgaard Lundtoft  

   Jens Christian Golding

    

   _________________________________________________________

    

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 15. august 2019

    

   Sagsfremstilling:

   Forslaget om en styrket organisering af landdistriktsindsatsen har været i høring og blev præsenteret til Landdistriktskonferencen den 28. maj 2019. Her kom der konstruktiv feedback, som efterfølgende er indarbejdet ved grundig gennemgang, jf. notatet.

   Overordnet set er følgende punkter indarbejdet i forslaget om styrket organisering af landdistriktsindsatsen efter høringsprocessen:

   • Forskellige modeller for lokal paraplyorganisering. Det skal give mening for de enkelte lokalsamfund at etablere sig i en paraplyorganisation, og derfor skal der være plads til at organisere sig forskelligt fra lokalsamfund til lokalsamfund, så lokalsamfundenes behov bliver udgangspunktet for organiseringen.
   • Èn indgang for ildsjæle skal implementeres bredt i Jammerbugt Kommune, hvor det skal være gennemsigtigt, hvor og hvordan lokalsamfundenes henvendelser behandles – og der ønskes hurtig feedback.
   • Fleksibilitet er vigtig i arbejdet med de lokale udviklingsplaner (LUP). Det skal være muligt at justere Lokalområdets Udviklingsplan, og have løbende dialoger - lokalt, med Jammerbugt Kommune og med andre aktører – omkring udviklingen af prioriterede projekter.
   • Landdistriktsteamet skal understøtte den lokale organisering, hvor der er behov for det.
   • De lokale udviklingsplaner skal forankres tværfagligt i kommunen og indtænkes i kommunens overordnede planlægning – herunder eksempelvis planstrategien.

    

   Tidsplan

   ·      6. december 2018 (KFL): Indledende drøftelse vedr. fremtidig organisering af landdistriktsindsatsen (udmøntning af budget 2019)

   ·      17. januar 2019 (KFL): Procesoplæg til drøftelse, herunder skitse til temamøde for Kommunalbestyrelsen

   ·      29. marts 2019: Temaseminar for Kommunalbestyrelsen

   ·      9. maj 2019 (KFL): Drøftelse af forslag vedr. fremtidig organisering af landdistriktsindsatsen

   ·      23. maj 2019: Drøftelse af revideret forslag på KBM temamøde.

   ·      28. maj 2019 Præsentation og høring af forslag på Landdistriktskonference

   ·      15. august 2019 (KFL): Politisk genbehandling

   ·      21. august 2019 (ØKU): Politisk behandling

   ·      29. august 2019 (KMB): Vedtagelse

    

   Next step

   ·      Der arbejdes pt. på organiseringen af "én indgang" - et notat om hvordan det rent praktisk vil blive udført.

   ·      I løbet af efteråret 2019 (jf. pkt. 122) og foråret 2020 vil de lokale udviklingsplaner blive revideret.

   ·      Der er løbende dialog og sparring med forskellige lokalsamfund om paraplyorganisering.

    

     

   Indstilling:

   Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forslaget til styrket organisering af landdistriktsindsatsen.     Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 15. august 2019, pkt. 116:

   Indstillingen anbefales godkendt med redaktionelle ændringer.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 154:

   Indstilling fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefales godkendt med tillægsbemærkning om, at den nuværende styregruppes sammensætning fastholdes.

  • Beslutning

   Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Referat fra landdistriktskonference 2019: Referat fra landdistriktskonference 2019

   Bilag Notat om styrket organisering af landdistriktsindsatser - maj 2019: Notat om styrket organisering af landdistriktsindsatser - maj 2019

  • Luk
 • 157

  Udmøntning af budget 2019 - Anlægsramme til haller

  • Beslutningstema

   GENBEHANDLING

    

   Frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller inkl. nøglefri haller på 2,5 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med budget 2019.

  • Sagsfremstilling

   I budgettet for 2019 afsatte kommunalbestyrelsen en samlet anlægsramme på 2,5 mio. kr. til renovering af haller samt etablering af nøglefri haller.

    

   Til puljen i 2019 er der kommet følgende ansøgninger:

     

   Ansøger

   Projekt

   Ansøgt beløb

   Kommunal udgift

   Sikkerheds-hensyn

   Slitage

   Energi-besparelse

   Skovsgaard Multihus

   Renovering af P-plads, optagning af betonkanter, ny asfalt og nye striber

   171.438

   142.294

    

     

    

   Skovsgaard Multihus

   Udskiftning af brusehoveder i baderum samt renov./ændring af udendørs belysning til LED

   18.500

   15.355

    

    x 

    x 

   ØAH-Hallen

   Renovering af halgulv (nedslibning, nyt lak og nye streger)

   180.000

   180.000

    

    x 

    

   DGI-Huset, Aabybro

   Nyt varmtvandsanlæg

   83.920

   83.920

    

    x 

    x 

   DGI-Huset, Aabybro

   Udskiftning af belysning i svømmehal

   171.800

   171.800

    

    x 

    x 

   DGI-Huset, Aabybro

   Renovering og ændring af omklædningsrum i hal A

   805.950

   805.950

    

    x 

    

   DGI-Huset, Aabybro

   Udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum

   373.843

   373.843

    

    x 

    

   Trekroner Landsbycenter

   Etablering af dræn

   93.250

   77.398

    x 

    

    

   Idrætsforeningen Fremad Nørhalne

   Opsætning af solfilm i lokaler mod syd

   31.200

   31.200

    

    

    

   Sport & Kulturcenter Brovst

   Ombygning og optimering af nyindrettet fitnesslokale

   101.250

   84.038

    

    

    

   Biersted IF

   Modernisering af eksisterende køkkenfaciliteter

   248.194

   248.194

    

    

    

   Biersted IF

   Renovering af halgulv (nedslibning, nyt lak og nye streger) - ALTERNATIVT ønskes udlagt en banevare, som i DGI-Huset, Hal A: pris: 564.000 kr.

   196.995

   169.995

    

    x 

    

   Thorup-Klim Hallen

   Etablering af elevator

   180.000

   180.000

    

    

    

   Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev

   Termotæppe til svømmehal

   280.000

   280.000

    

    

    x 

   Nols Hallen

   Renovering af cafeteria og møde-/aktivitetslokale

   295.891

   295.891

    

    

    

   Forenings- og Kulturhuset Lunden

   Nøglefri hal

   59.800

   49.634

    

    

    

   Sum

    

   3.292.031

   3.189.511

    

    

    

    

   Alle ansøgte beløb fra selvejende haller er inkl. moms (eller hallens nettoudgift), mens ansøgte beløb fra kommunale haller er ekskl. moms.

    

   Skovsgaard Multihus søger om tilskud til reparation af P-plads samt udskiftning af brusehoveder i baderum og udendørs belysning

   Reparation af P-plads mod nord samt asfaltering af nedkørsel mod syd: Ansøgt beløb 171.438 kr. (kommunal udgift 142.294 kr.). Der søges om tilskud til renovering/reparation af p-plads. Den nuværende p-plads nord for hallen er omkranset af mange bede og kantsten. Disse er meget uhensigtsmæssige ved tilkørsel med varebiler og ved snerydning. Hallen ønsker en p-plads med opstribede parkeringsbåse uden bede og kantsten.

    

   Udskiftning af brusehoveder i baderum samt renovering/ændring af udendørs belysning: Ansøgt beløb 18.500 kr. (kommunal udgift 15.355 kr.). De nuværende brusehoveder i baderummene er alle gamle og udtjente, og trænger derfor til udskiftning. Samtidig ønskes, at de eksisterende udendørslamper renoveres til lamper med LED-belysning. I begge tilfælde forventes en senere besparelse i både vand og el. Der er alene søgt om tilskud til materialer, idet udskiftning/opsætning udføres af hallens personale.

     

   ØAH-Hallen søger om tilskud til renovering af halgulv

   Renovering af halgulv: Ansøgt beløb 180.000 kr. (kommunal udgift 180.000 kr.). Der søges om tilskud til nedslibning, lakering og opstregning af halgulv i idrætshal. Det eksisterende bøgeparketgulv i idrætshallen er ca. 30 år gammelt, og gennem årene er gulvet blevet slidt. Der er bl.a. opstået små svagheder pga. fugtnedtrængning hvor parketstavene støder sammen.

     

   DGI-Huset, Aabybro søger om tilskud til nyt varmtvandsanlæg, udskiftning af belysning i svømmehallen, renovering og ændring af omklædningsrum i Hal A samt udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum

   Nyt varmtvandsanlæg: Ansøgt beløb 83.920 kr. (kommunal udgift 83.920 kr.). Der søges om tilskud til nyt varmtvandsanlæg. På grund af flere og stigende aktiviteter i DGI-Huset kan det eksisterende varmtvandsanlæg ikke længere levere nok varmt vand til brugerne, og samtidig gør presset på anlægget, at det vand som sendes retur til vandværket, er for varmt, hvilket ikke er økonomisk gunstigt.

    

   Udskiftning af belysning i svømmehal:  Ansøgt beløb 171.800 kr. (kommunal udgift 171.800 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning til LED-belysning i svømmehallen.

    

   Renovering og ændring af omklædningsrum i Hal A:  Ansøgt beløb 805.950 kr. (kommunal udgift 805.950 kr.). Der søges om tilskud til renovering og ændring af de eksisterende omklædningsrum i Hal A. De eksisterende omklædningsrum er nedslidte, og matcher ikke de nuværende behov fra brugerne. Brusere og knagerækker falder ud af væggene, gulvene trænger til maling osv. Hallen ønsker at renovere og ombygge de eksisterende fire omklædningsrum til otte mindre omklædningsrum med ca. fem brusere i hvert omklædningsrum og en bedre indretning af rummene.

    

   Udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum: Ansøgt beløb 373.843 kr. (kommunal udgift 373.843 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af de eksisterende skabe i svømmehallens omklædningsrum. De eksisterende skabe er nedslidte, og flere af låsene er i stykker.

     

   Trekroner Landsbycenter søger om tilskud til etablering af dræn

   Etablering af dræn:  Ansøgt beløb 93.250 kr. (kommunal udgift 77.398 kr.). I 2017 blev det oprindelige plankegulv udskiftet med et PU-gulv (gulvet blev skiftet efter en vandskade i hallen - udskiftningen af gulvet blev finansieret af erstatning fra forsikring samt tilskud fra hal-puljen). Efter sommerferien 2018 konstateredes flere bobler i den nye gulvbelægning. Boblerne skyldes med stor sandsynlighed indtrængende fugt nedefra. Hallen har ved hjælp af kikkertundersøgelse forsøgt at finde ud af om drænene under og omkring hallen er tilstoppede, men det blev konstateret at de fleste af de drænrør, som ifølge plantegningen, skulle være under bygningen, ikke eksisterer. Derfor ønsker man nu at der etableres dræn rundt om hallen mod syd, vest og nord. Det skønnes, at der ikke vil være behov for dræn ind under hallen, når der drænes rundt om hallen.

    

   Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne (Nørhalne Hallen) søger om tilskud til opsætning af solfilm i lokaler mod syd

   Opsætning af solfilm i lokaler mod syd:  Ansøgt beløb 31.200 kr. (kommunal udgift 31.200 kr.). Der søges om tilskud til opsætning af solfilm i de nye lokaler mod syd. Når solen skinner bliver der meget varmt i lokalerne.

     

   Sport & Kulturcenter Brovst søger om tilskud til ombygning og optimering af nyindrettet fitness-lokale

   Ombygning og optimering af fitness-lokale: Ansøgt beløb 101.250 kr. (kommunal udgift 84.038 kr.). Der søges om tilskud til ombygning og optimering af nyindrettet fitness-lokale. Auditoriet i hallen ønskes ombygget til et fitness-lokale. Den nuværende trappekonstruktion fjernes, der lægges gulv i hele lokalet, og der opsættes luft/luft varmepumpe, der kan regulere luftfugtigheden i lokalet. Nedtagning af nuværende trappe og gulv foretages med frivillig arbejdskraft.

    

   Biersted IF (Biersted Hallen) søger om tilskud til modernisering af eksisterende køkkenfaciliteter samt gulv i idrætshal

   Modernisering af eksisterende køkkenfaciliteter: Ansøgt beløb 248.194 kr. (kommunal udgift 248.194 kr.). Der søges om tilskud til modernisering af køkkenfaciliteter i Biersted IF's klubhus. bl.a. for at kunne leve op til fødevarekontrollens regler. I det nuværende køkken må der ikke behandles råvarer. En modernisering af køkkenet vil gøre det muligt for foreningen at servere/tilberede mad.

   OBS: Køkkenet er en del af klubhuset, som er ejet af Biersted IF, og derved ikke en del af hallen.

     

   Gulv i idrætshal: Ansøgt beløb 169.995 kr. - alternativt 564.000 kr. (kommunal udgift 169.995 kr./564.000 kr.). Der søges om tilskud til nedslibning, lakering og opstregning af halgulv i idrætshal. Det eksisterende trægulv er slidt og trænger til renovering. Der er bl.a. opstået små svagheder pga. fugtnedtrængning hvor parketstavene støder sammen. Alternativt kan der udlægges en banevare, som i DGI Huset, Aabybro. Banevaren har en væsentlig stærkere overflade, der vil kræve mindre vedligehold fremadrettet (pris 564.000 kr.). Foreningen ønsker at der udlægges en banevare.

    

   Thorup-Klim Hallen søger om tilskud til opsætning af elevator

   Opsætning af elevator: Ansøgt beløb 180.000 kr. (kommunal udgift 180.000 kr.). Der søges om tilskud til etablering af en elevator i hallen. Hallens cafeteria og mødefaciliteter er beliggende på 1. sal, og etableringen af en elevator vil gøre adgangen til cafeteria og mødefaciliteter lettere for ældre, handicappede og gangbesværede. Den samlede udgift til etablering af elevator er på 300.000 kr., som forventes finansieret med tilskud fra halpuljen, fonde samt egenbetaling fra hallen. Nedbrydning af vægge, gulv m.v. samt malerarbejde og oprydning sker ved frivilligt arbejde. 

    

   Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev, søger om tilskud til termotæppe i svømmehallen

   Termotæppe i svømmehal: Ansøgt beløb 280.000 kr. (kommunal udgift 280.000 kr.). Der søges om tilskud til termotæppe/bassinoverdækning i svømmehallen. Et termotæppe vil give hallen en energimæssig besparelse, som ved en anvendelse på ca. ni timer dagligt er estimeret til ca. 100.000 kr. årligt.

     

   Saltum Skole/Nols Hallen søger om tilskud til renovering af cafeteria (spise-/opholdsrum) samt møde-/aktivitetslokale

   Renovering af cafeteria og aktivitetslokale i kælder: Ansøgt beløb 295.891 kr. (kommunal udgift 295.891 kr.). Der søges om tilskud til renovering af cafeteria og det bagerste lokale i Nols Hallen. Renoveringsarbejdet består af maling, udskiftning af loft, nyt gulv, nye lamper og døre. Der sker ingen ændringer i køkkenet.  

    

   Forenings- og Kulturhuset Lunden søger om tilskud til nøglefri hal

   Etablering af nøglefri hal: Ansøgt beløb 59.800 kr. (kommunal udgift 49.634 kr.). Der søges om tilskud til elektronisk adgangskontrol til hallen/nøglefri hal. I tilbuddet indgår adgang til seks døre, montering, programmering samt 100 nøgle-brikker.

   OBS: Denne adgangskontrol kan ikke samkøres med onlinebooking via conventus.dk. - I forbindelse med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets behandling af punkt vedrørende nøglefri haller indgår også elektronisk låsesystem til Forenings- og Kulturhuset Lunden, og derfor kan der ses bort fra nærværende ansøgning.

    

   Vækst og Udviklings bemærkninger

   Tiltagene er gengivet i listen ovenfor. Her er tiltagene delt op efter, om der foreligger sikkerhedshensyn, om der foreligger en energibesparelse ved at indføre tiltaget samt, om udskiftningen begrundes i slitage.

    

   Det kan som regel forventes, at udskiftning af belysning, varmeanlæg, nye porte/klimaskærm eller øvrige tekniske anlæg vil give en energibesparelse. Hvis ansøger har angivet noget mere konkret om den forventede energibesparelse, står det i teksten ovenfor.

    

   Ved de projekter, der er energibesparende, bør det overvejes, om driftstilskuddene til disse haller allerede fra 2019 bør nedsættes, eller om de skal låne pengene til energiforbedringer af Jammerbugt Kommune, som det er tilfældet med DGI Huset i Aabybro.

  • Lovgrundlag

   Kommunalfuldmagten.

  • Økonomi

   I forbindelse med budget 2019 blev der afsat en anlægsramme på 2,5 mio. kr. til renovering af haller inkl. nøglefri haller.

    

   Fra tidligere år er det samlede restbeløb på halpuljen på 413.000 kr., heraf har Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i 2016 reserveret 227.000 kr. til åbne haller(nøglefri haller).

    

   Der vil således samlet være 2.913.000 kr. til rådighed i 2019 til renovering af haller inkl. nøglefri haller, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de ansøgte overførsler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen senere i 2019.

  • Kommunikation

   De enkelte haller er på samarbejdsmøde samt i efterfølgende mail blevet oplyst om Halpuljen for 2019.

  • Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

    

   at frigive anlægsrammen på 2,5 mio. kr.
   at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget disponerer rammen,
   at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

    

   ___________________________________________

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 26:

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler indstillingen godkendt af Kommunalbestyrelsen, og indstiller samtidig, at rammen disponeres med: 

   15.355 kr. til udskiftning af brusehoveder m.v. i Skovsgaard Multihus

   180.000 kr. til renovering af halgulv i ØAH Hallen

   83.920 kr. til nyt varmtvandsanlæg i DGI-Huset Aabybro

   171.800 kr. til udskiftning af belysning i svømmehal i DGI-Huset Aabybro

   77.398 kr. til etablering af dræn i Trekroner Landsbycenter

   20.000 kr. til opsætning af solfilm i Nørhalne Hallen

   84.038 kr. til indretning af fitnesslokale i Sport & Kulturcenter i Brovst

   169.995 kr. til renovering af halgulv i Biersted Hallen

   180.000 kr. til etablering af elevator i Thorup-Klim Hallen

   120.000 kr. til termotæppe i Idrætscenter Jammerbugt

   200.000 kr. til renovering af cafeteria og møde-/aktivitetslokale i Nols Hallen   Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 57:

   Indstilling anbefales godkendt   Kommunalbestyrelsen, 28. marts 2019, pkt. 57:

   Godkendt.

    

   --------------------------------------------------------------------------------------

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 15. august 2019.

    

   Sagsbeskrivelse

    

   Genbehandling af Idrætscenter Jammerbugts ansøgning om tilskud til køb af termotæppe til svømmebassinet. Sagen revuderes som aftalt under behandligen sidst på baggrund af, at hallen nu har fået svar på ansøgning om tilskud fra fonde.  

    

    

     

   Økonomi

   I 2019 er det afsat en anlægsramme på 2.500.000 kr. til renovering af haller inkl. nøglefri haller. Tidligere i år er det bevilget 1.302.000 kr. til renovering haller samt 838.075 kr. til nøglefri haller. Herefter er der et restbeløb i 2019 på 360.000 kr.

    

   Indstilling

   Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt bevillingen til Idrætscetner Jammerbugt skal forhøjes, og

   at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt
   at Kommunalbestyrelsen frigiver det bevilgede tilskud.    Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 15. august 2019, pkt. 120:

   Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen, at ansøgningen imødekommes med 50.000 kr. og at beløbet frigives.   Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 155:

   Indstilling fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefales godkendt.

  • Beslutning

   Rene Rosenkrans (A) blev erklæret inhabil.

   Godkendt.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Ansøgning om termotæppe.doc: Ansøgning om termotæppe.doc

  • Luk
 • 158

  Forslag til mødeplan 2020

  • Beslutningstema

   Godkendelse af mødeplan for kommunalbestyrelsens møder 2020.

  • Sagsfremstilling

   Der er uarbejdet forslag til mødeplan for kommunalbestyrelsens møder i 2020.

   Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tidspunkt og sted for ordinære møder jfr. styrelseslovens regler.

    

   De enkelte fagudvalg træffer selv beslutning om dette, og hvor deres møder skal afholdes. Dette vil efterfølgende ske i de enkelte fagudvalg.

  • Lovgrundlag

   Bekendtgørelse om kommunernes styrelse §8

  • Indstilling

   Det indstilles

   at  kommunalbestyrelsen godkender det udarbejdede forslag til mødeplan

       Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 157:

   Anbefales godkendt. Kommunalbestyrelsesmødet i januar 2020 flyttes til ons. d. 29/1. 

   Mødeplan for ØKU i 2020 er godkendt.

  • Beslutning

   Godkendt, men fagudvalgene fastsætter endelige tidspunkter for egne møder.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Bilag

   Bilag Udkast til mødekalender 2020: Udkast til mødekalender 2020

  • Luk
 • 159

  Ny formand for Beboerklagenævnet

  • Beslutning

   Godkendt formand og næstformand.

    

   Afbud:

   Niels Jørgen Pretzmann (V) - Jane Koller deltog som suppleant.

    

    

  • Luk

Abonnement

Modtag en mail hver gang, der er ny dagsorden/referat fra kommunens udvalg.

Opret et abonnement HER