Nyt fra Kommunalbestyrelsen september 2018

På torsdagens kommunalbestyrelsesmøde var førstebehandling af budget for 2019 og overslagsårerne 2020-2022 på dagsordenen.

Første behandling af budget

Budget 2019 vidner om en solid økonomi i Jammerbugt Kommune, hvor skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau, og der er et løft på velfærdsområderne.

”Med den nye Kommunalbestyrelse ser vi igen i år en budgetaftale, som samtlige partier står bag. Det er et afgørende skridt for at sikre en sund udvikling i kommunen. Det betyder, at vi blandt andet afsætter flere midler til sundhedsområdet, seniorområdet, det specialiserede område for voksne og daginstitutioner”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

I budget 2019 er der også fokus på kommunens strategi om at investere i de borgernære områder. Derfor bygger kommunen nyt og renoverer inden for skole- og dagtilbudsområdet ligesom hal- og idrætsfaciliteter bliver tilgodeset.

 

Folkeskolen i top 20

Et af områderne, som Jammerbugt Kommune ønsker at styrke i de kommende år er folkeskolen. Ambitionen er, at folkeskolerne skal være blandt de 20 bedste i Danmark.

Et vigtigt skridt mod at nå dette er at forhandle en lokal arbejdstidsaftale med lærerne i Jammerbugt Kommune på plads.

”Det er en naturlig del af arbejdet med Folkeskolen i top 20, at vi ser på de vilkår, som lærerne arbejder under. Vi tror på, at tilfredse og værdsatte lærer skaber de bedst mulige forudsætninger for børns læring”, siger Mogens Christen Gade.

Som forberedelse mod Folkeskolen i top 20 har kommunen fokus på at klarlægge områder, hvor folkeskolen allerede klarer sig godt. Eleverne i Jammerbugt Kommune gør det allerede rigtig godt i de nationale tests, ligesom flere elever i Jammerbugt Kommune, end på landsplan, gennemfører en ungdomsuddannelse seks år efter, at de har afsluttet folkeskolen.

Samtidig betyder arbejdet med Folkeskolen i top 20 også et grundigt blik på de steder, hvor folkeskolen kan blive bedre. Ligesom de lokale muligheder og ressourcer i endnu højere grad tænkes ind i folkeskolerne. På den måde ønsker kommunen at skabe mere rum, energi og engagement om de lokale folkeskoler.

Derfor inviterer Kommunalbestyrelsen allerede i 2018 til lokale dialogmøder om folkeskolen, for på den måde at blive klædt på til at vurdere, hvilke mål og indsatser, der skal prioriteres for at få Folkeskolen i top 20. Processen med folkeskolen i top 20 indeholder desuden en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, både inden for almen- og specialområdet.

 

En sund økonomi kræver optimering

Den stabile økonomiske udvikling i kommunens historier er kommet af en sund økonomisk politik.

”I Kommunalbestyrelsen ønsker vi at fortsætte med at skabe et driftsoverskud, så vi kan sikre et tilstrækkeligt råderum til investeringer. Derfor ser vi også på at optimere og effektivisere driften for på den måde, at der er sammenhæng mellem serviceniveauet og de økonomiske muligheder”, fortæller Mogens Christen Gade.

I 2019 modtager Jammerbugt Kommune 11 mio. kr. i særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, en lånedispensation på 38 mio. kr. – hvoraf 15. mio. kr. er til at styrke likviditeten, 19 mio. kr. til Jetsmark Skolecenter og 4 mio. kr. til at renovere og ombygge børnehaver i Fjerritslev.

Der budgetteres med et driftsoverskud på 61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 80,7 mio. kr. og afdrag (netto) på gælden på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.


Jetsmark Skolecenter – et skridt videre

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune ønsker, at projektet med at bygge den nye skole i Jetsmark skal følges tæt hele vejen igennem – fra idéfasen til byggeriet står færdig. Derfor har kommunens valgt totalrådgivermodellen som samarbejdsmodel.

”Vi er blevet enige om, at skolebyggeriet i Jetsmark skal foregå efter totalrådgivermodellen. På den måde sikre vi, at én rådgiver følger alle processer i forløbet. Modellen er fleksibel og giver os mulighed for, at vi kan påvirke byggeriet undervejs, hvis der sker ændringer i elevtal, lovgivningen eller øvrige forhold. Og det er jo en fordel, når vi taler et stort byggeprojekt, som løber over lang tid”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Totalrådgivermodellen betyder altså, at både brugere, den kommunale administration og politikere kan få større indflydelse gennem projekteringsperioden for den nye skole i Jetsmark. Ligesom totalrådgivermodellen giver mulighed for at udbyde entreprenøropgaven i mindre enheder – og dermed til flere entreprenører.

Totalrådgivermodellen betyder samtidig, at Jammerbugt Kommune har mulighed for at inddrage entreprenører og håndværkere i projekteringsfasen, så parterne sammen finder de løsninger, der både er pris-, drifts- og kvalitetsmæssige optimale.

Ud over totalrådgivermodellen vil projektets styregruppe undersøge, om det vil give projektet yderligere værdi, hvis de inddrager samarbejdsformerne partnering- og eller driftselementer fra tankegangen omkring offentlig-privat samarbejde (OPS).

 

Involvering af brugere og interessenter

Som en vigtig del i byggeriet af den nye skole i Jetsmark, ønsker Jammerbugt Kommune i høj grad at involvere både bruger og interessenter. De skal involveres direkte i processen, og får dermed indflydelse på skolens udformning og indhold. Samtidig vil en følgegruppe deltage for primært at kunne give information videre til de netværk, som de er en del af.

 

Bruger- og interessentgruppen forventes at består af:

Skolecenter Jetsmark
Skoleleder, afdelingslederne, tillidsrepræsentant for lærere og pædagoger, arbejdsmiljørepræsentant for lærere og pædagoger, pædagogisk udvalg – valgt af lærere og pædagoger, formand og næstformand for elevrådet, skolebestyrelsesformand og 1 medlem af skolebestyrelsen, valgt af skolebestyrelsen

Administration

Børne- og familiedirektøren, Skole- og dagtilbudschefen samt projektledergruppen

Øvrige

Formændene for forældrebestyrelserne fra daginstitutionerne i skoledistriktet, Ejendomscenter Jammerbugt repræsenteret ved områdeleder og teknisk serviceleder tilknyttet skolen, Repræsentanter fra; Kulturskolen, Ungdomsskolen, sundhedsplejen, PPR, Børne- og Familierådgivningen, UU-vejledningen, Jetsmark Kirke, Jetsmarkhallen, Handicaprådet, repræsentant fra foreninger, som bruger skolen, repræsentant fra Trafiksikkerhedsrådet

Følgegruppen forventes at bestå af alle ovenstående samt; alle medarbejdere på skolen, elevrådet, skolebestyrelsen, forældrebestyrelserne for daginstitutionerne i området, Tandplejen, Naturcenter Fosdalen, SSP, dagplejere i skoledistriktet, handelsstandsforeninger og borgerforeninger for alle tre bysamfund, foreninger, som bruger skolen, Trafiksikkerhedsrådet.

Fakta

  • Den nye skole i Jetsmark skal placeres på jordstykket foran Jetsmark Kirke
  • Skolen bygges i etaper. 1. Etape forventes at stå færdig til skolestart 2021 og kommer til at indeholde indskoling, samt alle fællesfaciliteter for den samlede skole.
  • Næste skridt i projektfasen er valg af udbudsstrategi for rådgiverydelse.

 

Skovrejsning ved Aabybro og Brovst

Nær Aabybro Vand A.m.b.a.'s boringer tilknyttet Kærvejværket og Vildmoseværket skal der etableres skov.

Det sker for at beskytte drikkevandsressourcerne mod en for høj koncentration af nitrat.

De to områder ligger i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), og Naturstyrelsen har udpeget områderne til at have henholdsvis stor og nogen sårbarhed overfor nitrat.

Jammerbugt Kommune, Aabybro Vand A.m.b.a. og Miljø- og Fødevareministeriet v/ Naturstyrelsen har derfor indledt et samarbejde om at rejse skov inden for indvindingsoplandet til Vildmoseværket og Kærvejværket for at sikre en god grundvandskvalitet.

Jammerbugt Kommune har et lignede skovrejsningsprojekt i Brovst, hvor 52 hektar skov skal rejses nord for byen på begge sider af Bratskovområdet. Her er borgerne kommet med forslag til skovens indretning og brug, ligesom borgerne deltager i det videre arbejde i form af en arbejdsgruppe.  

Udlægning af de nye arealer til skov for at sikre rent drikkevand betyder derfor også plads til natur og rekreative formål for borgerne.

For mere information, kontakt Borgmester Mogens Christen Gade tlf. 41912001.