Nyt fra Kommunalbestyrelsen september 2016Bedre trafiksikkerhed på Kystvejen-Hunetorpvej i Hune

Oprindeligt er planen om bedre trafikforhold på Kystvejen-Hunetorpvej opstået da en borgere i kommunen på et tidligere kommunalbestyrelsesmøde spurgte ind til muligheden for en mere sikker vej. Forslaget er blevet drøftet i relevante udvalg, og kommunalbestyrelsen har nu vedtaget at erhverve det pågældende oversigtsareal og ekspropriere arealet, hvis nødvendigt.

Bedre orientering for alle trafikanter
I trafiksikkerhedsplanen fra i år er der regnet på et projektforslag med 650 m enkeltrettede cykelstier i hver side af svinget Kystvejen-Hunetorpvej. Svinget ligger, hvor vejen skifter navn fra Kystvejen til Hunetorpvej, og hvor den private fællesvej Fennen støder til.

Oversigten i svinget kan forbedres markant ved at udvide vejarealet med 5 meter på indersiden af kurven og rydde arealet for træer og buske, så trafikanter og cyklister på vej rundt i kurven vil kunne se hinanden på længere afstand samt fra udkørsel fra sidevejen Fennen.

Kommunen ønsker at indgå frivillige aftaler med lodsejerne om opkøb af ca. 5 meter bredt oversigtsareal i indersiden af kurven på ekspropriationslignende vilkår, i alt ca. 3.500 m2. Ekspropriationslignende vilkår kræver, at der tages en politisk beslutning om, at arealet skal eksproprieres.

Prisen for at forbedre oversigten er anslået til kr. 77.000. Der er frigivet kr. 50.000 til at forbedre forholdene på Kystvejen-Hunetorvej. Restfinansieringen afholdes af driftsbudgettet for trafiksikkerhed.

Flere byggegrunde på vej syd for Torngårdsvej i Aabybro

Grundet den store efterspørgsel efter byggegrunde i Aabybro, har kommunalbestyrelsen i Aabybro netop godkendt lokalplan 27-021 for Horsebækken. Lokalplanen åbner for, at der kan byggemodnes i alt 48 parcelhusgrunde i området syd for Torngårdsvej.

Området er beliggende i både by- og landzone. Men vedtagelsen af lokalplanen er områderne, der før var beliggende i landzone, nu overført til byzone. Området udgør i alt 14 ha.

For at markere skellet mellem lokalplanområdet og erhvervsområdet mod syd, er der i efteråret 2015 plantet et 25 meter bredt beplantningsbælte af bl.a. bøg og eg samt lavere buske, der støder op mod byggegrundene.

Grunde modnes i flere etaper
Grundene på Horsebækken forventes at blive byggemodnet i minimum to etaper. De første 26 grunde beliggende i den vestlige del af området, forventer Kommunen snarest at kunne byggemodne. Jammerbugt Kommune ejer hele området, der udgør de 26 grunde, og grundene varierer i størrelsesordenen 1.011 m2 til 1.260 m2.

Byggemodning efter LAR-princippet
Geotekniske undersøgelser har vist, at grundvandet står relativt højt i området. Derfor foreslås byggemodningen udført som en grøn-blå byggemodning efter LAR-princippet. Et princip, hvor overfladevandet håndteres lokalt i området og ledes synligt ud af området via åbne trug og grøfter, for herefter at blive ledt til bassiner, hvor regnvandet forsinkes. Bassinerne etableres som mindre søer med flade skråningsanlæg. I forbindelse med byggemodningen vil der desuden blive foretaget terrænhævning af grunde og veje på mellem en halv og én meter.

Med en blå-grøn byggemodning vil kloaktilslutningsbidraget reduceres med kr. 19.200 pr. grund, da Jammerbugt Forsyning A/S ikke skal håndtere regnvandet. Merprisen pr. grund vil dog være på mellem kr. 20.000 – 25.000, når det reducerede tilslutningsbidrag er trukket fra, da omkostninger til afvandingssystemet – herunder etableringen af bassiner, udgør en væsentlig meromkostning. I alt forventes byggemodningsomkostningerne at udgøre kr. 321 pr. m2 ekskl. moms. Markedsprisen for de kommende grunde forventes at ligge i samme leje som de sidst solgte grunde på Skovparken i Aabybro, hvor den gennemsnitlige salgspris var kr. 551 pr. m2 inkl. moms.

Anlægsarbejdet med at byggemodne de 26 grunde på Horsebækken tager ca. tre til fire måneder. Dog vil det videre salg af grundene afhænge af, om byggemodningen kan opstartes vinteren 2016/2017 eller om det må vente til foråret 2017.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000