Nyt fra Kommunalbestyrelsen oktober 2016Budget 2016

En samlet kommunalbestyrelse står bag en fælles aftale om budgettet for næste år, hvor kommunens vækst og udvikling er centrale omdrejningspunkter.

Færre indtægter fra de statsgaranterede skatter og et lavere tilskud end forudsat er blot nogle af de udfordringer, som har gjort budgetforhandlingerne vanskelige. Dette udgangspunkt har udfordret den politiske ambition om et solidt driftsoverskud til udvikling og anlægsaktivitet.

Forligspartierne har tilstræbt et budgetoverskud på driften på knap 50 mio. kr. – og et anlægsbudget på ca. 50 mio. kr. Hermed er der også en klar målsætning om at stoppe med anlægsinvesteringer, som netto kræver øget gældsætning. Politisk ønskes en gældsafvikling, der matcher ny-optagne lån. Den positive udvikling i likviditeten gør det muligt at finansiere en beskeden del af fremtidige investeringer via likviditeten – målet er en gennemsnitlig likviditet på 90 – 100 mio. kr. Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer en fastholdelse af skatteprocenten og grundskyldspromillen. Budgettet opererer med et kassetræk på 5,7 mio. kr.

Udvikling og vækst i Jammerbugt kommune
På trods af udfordringerne med at skabe økonomisk balance er der positiv udvikling i Jammerbugt Kommune på flere fronter.

 • Antallet af arbejdspladser i kommunen er stigende, og en af de få kommuner, hvor udviklingen er positiv.
 • Ledigheden er på 3,1 % blandt de forsikrede ledige, hvilket er langt under regions- og landsgennemsnittet
 • Fra 2014 til 2015 er antallet af overnatninger inden for turismen steget med en netto tilvækst på 12.000 overnatninger. Dermed er Jammerbugt Kommune klart den største turistkommune i Nordjylland, når der måles på antal overnatninger.
 • Lokalsamfundene i Jammerbugt oplever en positiv udvikling.  Trekroner vandt prisen ”Årets landsby”, hvor fem lokalsamfund ud af 42 tilmeldte til konkurrencen kom fra Jammerbugt Kommune.
 • En stigning – om end en svag stigning – oplever kommunen også i indbyggertallet målt fra 2013-2016.
 • Seneste undersøgelse fra DI omkring erhvervsklima placerer Jammerbugt Kommune som nummer 3 i Nordjylland og nummer 21 på landsplan – ganske pænt. Der er således mange gode resultater på vækstsiden.

Der er stadigvæk mange udfordringer – og her er svarene en realisering af den netop vedtagne planstrategis handlekatalog, som kommunalbestyrelsen godkendte i enighed i juni 2016. Med dette for øje vil der være et solidt fokus på fortsat vækst, fokus på serviceringen af borgerne og fokus på velfærd.

Hovedtal for budgettet for 2017

 • Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt 2.375,5 mio. kr.
 • Indkomstskatten er uændret 25,7 % og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 o/oo
 • Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent
 • Nettodriftsudgifter på 2.318,5 mio. kr.
 • Overskud på skattefinansieret drift på 49,1 mio. kr.
 • Skattefinansieret anlægsbudget 50 mio. kr.
 • Nettolånoptagelse på -2,5 mio. kr. (dvs. nettoafdrag)
 • Der er budgetteret med en kasseforbrug på 5,7 mio. kr.

Liv i by og skole - fra idé til læring

Til og med 2018 gennemfører Jammerbugt Kommune udviklingsprojektet 'Liv i By og Skole - fra idé til læring'. Projektet tager afsæt i projektet Liv i By og Skole, som i starten af oktober var udslagsgivende for, at kommunen blev kåret som Årets Landdistriktskommune. 

Liv i by og Skole - fra idé til læring har afsæt i Liv i By og Skole. Kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at de øvrige skoler også deltager i 'fra idé til læring'. Projektet bygger dermed ovenpå allerede etablerede relationer og samarbejder ud fra et specificeret fokus på elevernes læring og trivsel.

Formålet med projektet er, at skolerne i perioden skal afprøve en række undervisningsforløb og medvirket til at formulere en didaktisk model for planlægning og afholdelse af undervisningsforløb i regi af den åbne skole. Forventningen til projektet er, at eleverne oplever en mere varieret skoledag med en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Eleverne skal i forløbet gerne få et fagligt udbytte ved at opleve, handle og forstå. Den didaktiske model har til formål at understøtte læringsaspektet i samarbejdet mellem skole og lokalsamfund.

Velafprøvede undervisnings- og læringsforløb
I 2018 forventer Jammerbugt Kommune, at skolerne står med en række velafprøvede undervisnings- og læringsforløb samt en model for, hvordan nye forløb kan udvikles.

Som i det oprindelige projekt Liv i By og Skole er lokalsamfundet medspiller i udviklingen. De inddrages i undervisningen ved at omsætte enkeltelementer i lokale udviklingsplaner til konkrete undervisningsforløb. Gennem samarbejdet med lokalsamfundet kan eleverne møde virkeligheden uden for skolen, og nye rammer og metoder for læring kan opstå.

Desuden får elevernes indsigt i og forståelse for livet i det omgivende samfund og de demokratiske processer, som netop var grundlaget for moderprojektet.  

Fire skoler går i front
Fire skoler i kommunen har søgt og fået bevilget midler til at afprøve sammenlagt syv undervisningsbeløb. De syv undervisningsforløb spænder bredt i både omfang og indhold.

 • Skovsgaard-Tranum afholder bl.a. undervisningsforløb med udgangspunkt i skolehaver, folkedans, bridge og lokal håndværker samt lyskunstner.
 • - 2. klasse på Gjøl samarbejder med Daglig Brugsen om at blive endnu dygtigere til matematik samtidig med, at eleverne får større forståelse for, hvad en Brugs er, og hvordan den fungerer.
 • Trekroners 0. og 1. klasser vil afprøve dukketeater som redskab for arbejdet med både faglig og social udvikling. Det er inden for fagene dansk, billedkunst, matematik, natur/teknologi og faglig fordybelse.
 • Nørhalne skoles 3. a vil i dansk, matematik og madkundskab arbejde med Halloween. Forløbet giver eleverne læring om bl.a. regneark, budgetter og sund mad, og et styrket samarbejde i mellem byens skole og erhvervsliv. 

I 2016 er der endnu en ansøgningsrunde, hvor skolerne har mulighed for at søge midler til nye forløb. De kommende ansøgningsrunder bliver planlagt ud fra skoleårets øvrige planlægning være fastlagt givne datoer for kommende ansøgningsrunder.

Til de syv projekter i 2016 er der i alt bevilget midler for kr. 140.000,00, som er finansieret af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling samt via egenfinansiering. 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000