Nyt fra Kommunalbestyrelsen oktober 2015

Læs om Budget 2016, Ligestillingsredegørelse, Lokalplan vedtaget for Skovparken (etape 3) og Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune.

Budget 2016

Det kan konstateres, at det ikke er lykkedes at indgå et bredt forlig om budgettet for 2016. 17 medlemmer af Kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen for 2016. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forbliver uændret og det samme gør kirkeskatten.

Der er mange positive elementer i budgettet. Der skal i 2016 sættes endnu mere fokus på Projekt Liv i by og skole. Det samme gælder handicapområdet med samling af dette under ét politikområde og det nære sundhedsvæsen med forberedelse af opgaveflytning fra sygehuse til kommune.

Bosætningskampagnen fortsætter i 2016 og der er også planer om at sætte endnu mere turbo på strategien: Mere i gang – Flere i gang og én indgang til kommunen for erhvervslivet. Det er også på tegnebrættet at få etableret én indgang for borgere til kommunen.

Lokalsamfundene kan søge ind på VE-midler (vedvarende energimidler) og disse kan sætte endnu mere udvikling i gang i landdistrikterne, samtidig med, at der også fortsat bakkes op om hoved- og handelsbyerne.

2016 byder også på en revision af Jammerbugt Kommunes vision og dermed også en revision af planstrategien. Og der skal sættes nye tiltag i gang i forbindelse med erhvervs- og turismeudviklingen.

På anlægssiden er der stadig gang i byggeriet på Aabybro skole. Desuden er der afsat en ramme på godt 6 mio. kr. til vejområdet. Halpuljen er fortsat i spil med 2 mio. kr. til konkret fordeling efter ansøgning. Det er også fokus på Ungecenteretablering i samarbejde med VUC på godt 3,8 mio. kr. i Teknologiparken. Etablering af nyt bibliotek i Aabybro på 1.065.000 kr. og tilretning af lokaler på Aabybro skole på 625.000 kr. Til realisering af Masterplanen for Fjerritslev afsættes 1 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i overslagsåret 2017. Herudover er der afsat 8,2 mio. kr. til asfalt og bygningsvedligeholdelse.

Ligestillingsredegørelse

Jammerbugt Kommune udarbejder hvert andet år en ligestillingsredegørelse, som beskriver hvorledes kommunen arbejder med ligestilling. Redegørelsen sendes i elektronisk form til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Kommunalbestyrelsen godkendte ligestillingsredegørelsen på mødet i oktober.

Der er sket en markant fremgang i arbejdet med kønsligestilling i kommunen, siden sidste redegørelse fra 2013.

I de traditionelt mandedominerede fag, som byudvikling, miljøforanstaltninger og forsyningsvirksomhed, er andelen af kvinder steget fra at udgøre ca. 1/5 af medarbejdergruppen i 2012 til at udgøre ca. 1/3 af medarbejdergruppen i 2014.

Samtidigt er andelen af mænd i de traditionelt kvindedominerede fag inden for socialopgaver og beskæftigelse steget i perioden fra 1/12 i 2012 til 1/8 i 2014.

I perioden fra 2012 til 2014 har de kvindelige ansatte i Jammerbugt Kommune også haft en procentuelt højere lønudvikling end de mandlige ansatte i kommunen.

Lokalplan vedtaget for Skovparken (etape 3)

En lokalplan for yderligere udbygning af boligområdet Skovparken blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i oktober. Skovparken er beliggende i den østlige del af Aabybro.

Lokalplanens område omfatter et areal på ca. 4 ha, hvor der er mulighed for udstykning og bebyggelse af 6 eller 9 parcelhusgrunde samt af 30 eller 39 boliger af typen tæt-lav byggeri.

Vejtilslutning til området sker fra henholdsvis en stamvej fra Østre Hovensvej samt fra den eksisterende stamvej i Skovparken.

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet, et revideret "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune", så regulativet nu følger den nye vejlovs bestemmelser.

Vedtagelsen af det nye regulativ medfører blandt andet, at kommunen får snerydningspligt på nogle fortovsstrækninger, som private grundejere tidligere har haft pligt til at snerydde og salte. Der er tale om fortovsstrækninger langs offentlige veje, der ikke ligger i ubrudt forlængelse af fortovsstrækninger med adgang til vejen. Det vil typisk være fortove langs ejendomme, der grænser op til to separate fortovsstrækninger, hvor der ikke er vejadgang ved det ene af fortovene.

"Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Jammerbugt Kommune" træder i kraft den 15. oktober 2015.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000