Nyt fra Kommunalbestyrelsen marts 2016

Hermed nyheder fra Kommunalbestyrelsesmødet den 17. marts 2016.

Flot regnskab for 2015
Jammerbugt Kommunes regnskab for 2015 viser et særdeles tilfredsstillende resultat. Det realiserede driftsoverskud er på knap 74 mio. kr., hvilket ligger over det oprindeligt budgetterede. Resultatet betyder, at det har været muligt at egenfinansiere en større del af de markante investeringer på anlægsområdet, end det var forudsat ved budgetlægningen.

På anlægsområdet er der nemlig investeret hele 114 mio. kr., og deraf er en stor del brugt på den nye Aabybro Skole, der indvies i sommeren 2016 og Genbrugspladsen i Pandrup, der blev indviet kort før årsskiftet.

Det kan også ses i regnskabet, at der fortsat er godt gang i salg af jord og byggegrunde, og derfor foregår der fortsat byggemodning en række steder i kommunen. Kommunen oplever befolkningsvækst, og skal derfor sørge for at bliver ved med at have attraktive bosætningsmuligheder.

Kommunens samlede ’bundlinje’ i 2015 viser, at likviditeten ultimo 2015 er forøget med 51,4 mio. kr. Dette er godt 32 mio. kr. bedre end det budgetterede, og skyldes de bedre regnskabsresultater i driften, samt at der er optaget lån til at finansiere en del af årets anlægsinvesteringer.

Ved kommunalbestyrelsesmødet var der derfor pæne ord til regnskabet ”bordet rundt”, og borgmesteren takkede såvel politiske kolleger som de ansatte for det gode samarbejde i forbindelse med at holde Jammerbugt Kommune på sporet - også økonomisk. 

Kulturskolen og Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt
Kulturskolen flytter pr. 1. august 2016 sammen med Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt og der dannes en fælles administration for de to institutioner.

Mediecentret i Aabybro bliver fra sommeren 2016 dermed også Kulturskolens adresse og de to institutioner får en samlet personalegruppe med Henrik Hammer som både kulturskoleleder og direktør for Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt.

Den fælles administration giver en masse fordele, da der er mange opgaver omkring musikarrangementer, bookninger mv., der kan gøres sammen. Med sammenlægningen får man ligeledes en yngre brugergruppe tilføjet Kultur- & Erhvervscenteret, hvilket kan have en positiv effekt i form af nye potentielle gæster og behov. Et af målene med sammenlægningen af de to institutioner er derudover et fælles kulturhus, der kan rumme endnu flere og vekslende arrangementer, og blive et attraktivt sted for både borgere og virksomheder i kommunen.    

Vandsikker Kommune på stranden og i havne
Fra maj i år er det det nye Vandsikker Kommune flag, der kommer til at svaje på Jammerbugt Kommunes badestrande og på Gjøl og Attrup havn.

Jammerbugt Kommune har i samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed udarbejde et nyt koncept for, hvordan man kan højne sikkerheden i og omkring vand.

Målet med Vandsikker Kommune er at sikre gæsterne på stranden og en god badeoplevelse. De krav, der stilles til vandkvalitet i forbindelse med Vandsikker Kommune, er på linje med andre ordninger. Der er dog muligt at tilpasse kravene, så de tilgodeser den lokale brug af de enkelte strande. Som Vandsikker Kommune tillades der adgang for hunde og kørsel på stranden, hvilket er vigtigt for mange af vestkystens turister.

I havnene er der i Vandsikker Kommune taget hånd om sikkerhed for både sejlende, gæster og miljøet. Der skal etableres sikkerhedsafmærkninger og stiger, så personer, der falder i vandet, har mulighed for nemt at komme op igen.

For de sejlende og besøgende skal der være gode muligheder for at aflevere alle typer af affald, så det kan bortskaffes på bedst mulig måde og hvis uheldet skulle være ude, skal der være udstyr til opsamling af olie og andre miljøfarlige stoffer. Vandsikker Kommune flaget erstatter det Blå Flag, som kommunen ellers har benyttet sig af de sidste år.

Vandsikker Kommune flagene hejses lørdag den 28. maj og der vil blive arrangeret standerhejsning på udvalgte strande og havne.

Aflæggelse af anlægsregnskaber
På Kommunalbestyrelsesmøde den 17. marts blev anlægsregnskaberne for asfaltarbejde 2015, sanering af Pandrup midtby, og bygningsvedligeholdelse og energirenovering 2015 godkendt.

Anlægsarbejdet vedrørende kommunale asfaltveje endte på et samlet forbrug på 9.012.000 kr., hvilket er et merforbrug på 25.000 kr. end budgetteret. Pengene er gået til overfladebehandlinger og nye asfaltbelægninger rundt om i kommunen.

Bredgade i Pandrup midtby er blevet nytænkt og renoveret fra Bisgaardsvej til Fruensgardsvej. Vejen er blevet rettet ud og belægningen udskiftet. Der er ligeledes blevet opsat nye gadelysmaster og lavet et torveareal, der krydser Bredgade. Derudover er der blevet opsat specialdesignede bænke, skraldespande og blomsterkummer på fodgængerarealerne. Saneringen endte i et forbrug på samlet 2.983.000 kr., hvilet er et mindreforbrug på 17.000 kr. end budgetteret.

Anlægsarbejdet vedrørende bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger er afsluttet i 2015 og viser et merforbrug 200.000 kr. De udarbejde projekter rækker ind over flere år og merforbruget vil derfor blive dækket af et mindreforbrug i 2016.

Anlægsarbejdet består, ud over en lang række vedligeholdelsesopgaver, primært af udskiftning af LED lys i flere af kommunens bygninger, udskiftning af døre og loft i DGI-HUSET i Aabybro, tag-renovering og -udskiftning på Biersted og Pandrup Skole samt på Murværk Lokalhistorisk Arkiv i Halvrimmen.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000