Nyt fra Kommunalbestyrelsen maj 2018

Nyheder fra Kommunalbestyrelsesmødet torsdag 31. maj 2018.

Lokalplaner i Blokhus, Saltum Strand og Aabybro er vedtaget

Blokhus
Efter dialog med grundejerforeninger og sommerhusgrundejerforeninger i Blokhus er tre lokalplaner i området vedtaget af Kommunalbestyrelsen. De nye lokalplaner er mere i tråd med nutidens byggeri.

Lokalplan 19-014 gælder for sommerhusområdet nord for Blokhus. Fra Blokhus By i syd til Moreavej i nord, og dækker et areal på ca. 67 ha. Store dele af sommerhusområdet nord for Blokhus er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1 fra 1953. Planen er forældet i forhold til nybyggeri og i forhold til ønsker om nye muligheder i sommerhusområderne. Den nye lokalplan vil også erstatte mange tinglyste deklarationer.

Lokalplanområdet inddeles lokalplanområdet i to delområder - Delområde I og II. Delområdernes nuværende struktur fastholdes, og mindste grundstørrelse fastsættes til henholdsvis 1250 m² og 2500 m².

Lokalplan 19-015 gælder for området mellem Lien mod øst og Pirupshvarrevej mod vest. Området strækker sig fra Lyngvej i syd til Strandstien i nord og har et areal på ca. 41 ha.

Halvdelen af lokalplanområdet ligger i sommerhusområde, og halvdelen er i landzone. Den nye lokalplan 19-015 inddeler området i et mindre antal delområder – I, II og III, og centrale bestemmelser fra tidligere planlægning er blevet sammenskrevet og moderniseret. Delområderne medvirker til, at det samlede lokalplanområde bevarer og opretholder sine områdekarakteristika. 

For delområder I og II fastholdes områdets nuværende struktur, og kravet til mindste grundstørrelse fastsættes til 2500 m².

Både lokalplan 19-014 og 19-015 skal i høring i 8 uger. Og der er planlagt et borgermøde for de berørte parter 16. juni 2018.

Lokalplan 19-018 dækker boligområdet ved Jens Bærentsvej i Blokhus, og grænser mod nord op til restaurant Nordstjernen og Blokhus Feriecenter. Mod øst op til Strandhotellet Blokhus. Mod vest og syd grænser lokalplanområdet op til yderligere bebyggelse ved Jens Bærentsvej og bebyggelse på Kr. Thomsensvej og Sommervej.

Lokalplanen skal sikre, at fremtidens bebyggelse sker i sammenhæng med arkitekturen i sommerhusområderne syd for lokalplanområdets afgrænsning. Den nye lokalplan vil give en større sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, og give flere muligheder for tagbelægning og ydervæggenes karakter. I området giver lokalplanen desuden mulighed for, at byggeri enten kan opføres i murværk i farven hvid og med rødt tag i tagsten eller tegl, eller i træ med sort eller gråt tagpap som tagmateriale.

Udstykninger må finde sted med grundstørrelser på minimum 700 m2 for åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse) og for 250 m2 for tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde og dobbelthuse) excl. vejareal.

Saltum Strand
Lokalplan 24-006 er beliggende øst for Saltum strand og vest for Saltum By, og er på ca. 7,66 ha.  

Fremover vil campingpladsen derfor bestå af en campingplads med plads til 150 enheder mod 350 enheder i dag. Med frigørelsen af den nuværende overkapacitet giver lokalplanen mulighed for at opføre 80 sommerhuse af høj kvalitet. Hvert sommerhus vil være på 60-90 m². Sommerhusene skal sælges til private investorer med udlejningspligt. Det giver et potentiale for ca. 20.000-35.000 feriehusovernatninger.

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder - I, II og III. Delområde I vil være campingplads, delområde II sommerhusudlejning og delområde III rekreativt fri-/opholdsareal.

Aabybro
To nye lokalplaner i Aabybro skal være med til at danne rammerne for en udbygning om ombygning af Aabybro Centret og området ved Østergade.

De to nye lokalplaner er lokalplan 27-024, der omfatter det tidligere posthus og det nuværende Spar Nord med et samlet areal på ca. 7.600 m2. Og lokalplan 27-026, der gælder for Centerområdet, Østergade og Aabybro Centret.

Konkret giver lokalplan 27-024 mulighed for to projekter med i alt ca. 80 lejligheder. Det bliver muligt at bygge i op til fem etager med ét eller flere mindre lejemål for butikker eller liberale erhverv i stueplan. Et kommende byggeri skal være i samspil med de omkringliggende parcelhusområder og centerområdet. Derfor vil etagebyggeriet gradvist skulle trappes ned, ud mod de omkringliggende parcelhuse, så byggeriet her højst er på to etager. Femte etage i byggeriet, skal ligge tilbagetrukket på bygningskomplekset. Byggeriet bliver opbygget som en trappe, så hver etage forskydes, og dermed giver mulighed for, at flere lejligheder får terrasser uden overdækning.

Lokalplan 27-026 giver mulighed for at omdanne Irisvej til et område med etagebyggeri i op til fire etager og mulighed for butikker i stueetagen. I en mindre del af det nuværende Aabybro Center vil der fremover kunne bygges op til syv etager, mens der i den øvrige del af området kan bygges i op til fire etager – dog med undtagelse af området op til Bellisvej, hvor der kun kan bygges i to etager i maksimum 8,5 meters højde. 

”Med lokalplanerne i Aabybro får byen flere attraktive boliger i bymidten. Det er både til gavn for borgere og handelslivet, der ønsker en central placering, og til gavn for byen, som hermed udvikler sig”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.      

Lokalplanerne sendes i høring i otte uger, og samtidig planlægger Jammerbugt Kommune et borgermøde i slutningen af juni 2018.

 

Vuggestuen ved Skovsgaard Børnehave

Efter en brugerproces, forud for den nye vuggestue i Skovsgaard, har Jammerbugt Kommune haft håndværkerydelserne i udbud. Det blev Thorkild Jespersen A/S, der vandt udbuddet med laveste tilbud på 1.979.000 kr. Den samlede anlægspris er 2.698.707 kr.

Den kommende tilbygning til vuggestuen i Skovsgaard sker fordi, prognoserne for børnetallet i Skovsgaard viser, at børnehaven bliver fuldt belagt, og der dermed ikke vil være plads til en vuggestue i de eksisterende bygninger. 

Da bygningerne i Skovsgaard er underlagt temmelig restriktive krav i lokalplanen, skal vuggestuen bygges i gule mursten og med en høj taghældning som den eksisterende bygning, hvor børnehaven hører til. Desuden vil et nuværende asfaltareal blive omlagt til græsareal, og to ekstra p-pladser blive etableret.  

Da det eksisterende skur til børnehaven ligger, hvor den nye vuggestue skal opføres. Da det ikke kan flyttes, skal et nyt bygges som erstatning. 

Tilbygningen til vuggestue i Skovsgaard Børnehave forventes klar til vuggestuebørn i starten af november 2018.   

 

Ældrerådets årsrapport for 2017

Hvert år udgiver Ældrerådet i Jammerbugt Kommune en årsrapport for rådets virke. Rapporten er godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet er en vigtig samarbejdspartner for kommunen, det sikre en løbende dialog med gruppen af borgere fra +60 år.

Sidste år behandlede Ældrerådet emner såsom: Udtalelse til Kommunens integrationspolitik, orientering om special boenheder, høring omkring indkøb af ortopædisk fodtøj m.m, høring om indførelse af klippekort, handleplan efter tilsynsbesøg, Jammerbugt kommunes kvalitets standarder for området har været drøftet med forvaltningen og taget til efterretning, organisationsændringer i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har været forelagt for Ældrerådet, tilsyn med plejecentrene er foretaget af BDO og Styrelsen For Patientsikkerhed, tilsyn på fritvalgsområdet er foretaget af konsulent Aase Møller, ældrerådet har haft trafikplanerne fra NT til høring.

 

Ny skole i Jetsmark bygges ved Kirken

Fire placeringer har været i spil i forhold til, hvor den nye skole i Jetsmark skal ligge. Efter anbefalinger fra styregruppen bag projektet, er området ved Jetsmark Kirke valgt til den kommende skole.

I området ved kirken er det lovligt at bygge op til 8,5 m i højden. Fra den Kongelige Bygningsinspektør er det dog anbefalet, at skolen bygges, så den fulde indsigt til kirken bevares i område. Ligesom et område udlagt til grønt område som udeareal for skolen mm. – eventuelt med træbeplantninger anbefales.

Når der er taget højde for anbefalingerne fra den Kongelige Bygningsinspektør, er der fortsat god plads til den nye skole med udeområder i området ved kirken. Det betyder, at skolen kan placeres på området mod Bredgade og tæt på Sundhedshuset.

Det er dog Stiftet, som har den endelige beslutningskompetencen, mens den Kongelige Bygningsinspektørs udtalelser alene er rådgivende i forhold til Stiftet.

Skolen skal skabe udvikling
Den nye skole er en del af den større udvikling af lokalområdet i Jetsmark.

”Den nye skole er meget mere end nye rammer for personale og elever. Den skal være med til at udvikle lokalområdet – både i forhold til øget bosætning og i forhold til at brande Jammerbugt Kommune. Selve projektet vil være med til at skabe fællesskaber og sammenhængskraft i hele skoledistriktet for Pandrup, Kaas og Moseby. Både blandt elever, personale og borgere”, siger borgmester Mogens Gade.  

For byggeriet har Jammerbugt Kommune fastlagt en overordnet vision, der er styrende for projektet. Blandt andet, at:

  • skolebyggeriet æstetisk vil fremstå som markant og identitetsskabende
  • skolen skal bygges med elevernes læring, trivsel og dannelse i fokus, som en attraktiv arbejdsplads og med lokalsamfundet som en aktiv medspiller i skolens hverdag – fx kirke og plejehjem.
  • lokalområdet fremstår som attraktiv for både nuværende og fremtidige borgere.