Nyt fra Kommunalbestyrelsen maj 2016Årets første budgetopfølgning

Kommunalbestyrelsen har behandlet årets første budgetopfølgning, som giver et bud på Jammerbugt Kommunes regnskabsresultat for 2016. 

Jammerbugt Kommune forventer et solidt overskud på driften på 46,5 mio. kr. samt en kassehenlæggelse på godt 1 mio. kr. Dermed forventes det, at regnskabsresultatet vil realisere den økonomiske politik, der ligger til grund for budgetlægningen for 2016, hvor blandt andet overskud på driften og sikring af likviditeten er væsentlige elementer. 

Budgetopfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes færre indtægter fra skatter og tilskud, ligesom der forventes et merforbrug på kommunens driftsområder på 5 mio. kr. samt et merforbrug på anlægsområdet på 1,1 mio. kr. Budgetopfølgningen viser også, at der forventes færre udgifter til afdrag og renter vedrørende de lån, kommunen har optaget. 

Kommunalbestyrelsen har stort fokus på, at budgettet overholdes – både gennem et ledelsesmæssigt og politisk styring. Ved den kommende budgetopfølgning i august 2016, træffes der beslutning om eventuelle initiativer til at overholde budgettet, hvis det bliver nødvendigt.

”Med de skrappe økonomiske krav, skiftende regeringer præsenterer for kommunerne, er budgetoverholdelse fra år til år afgørende for den fremtidige drift af Jammerbugt Kommune” udtaler Borgmester Mogens Gade. 

Ny trafiksikkerhedsplan i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen har godkendt kommunens nye trafiksikkerhedsplan, der er blevet revideret og gjort digital. 

I forbindelse med revideringen er der udarbejdet en ulykkesanalyse på baggrund af politiregistrerede ulykker og gennemført en borgerundersøgelse, med 260 besvarelser. Som følge heraf er der udvalgt fem fokusområder, som også er indeholdt i Færdselssikkerhedskommissionen nationale handlingsplan. 

De 5 fokusområder er: 

  • For høj hastighed. Høj hastighed er medvirkende til, at ulykker sker. Hastigheden påvirker alvorsgraden af ulykkerne, og har afgørende indflydelse på den oplevede tryghed, både for øvrige trafikanter og vejenes naboer. Der kommer løbende henvendelser om høj hastighed. Politiet har i disse år en forøget indsats med Automatisk Trafik Kontrol (fotovogne) også i Jammerbugt Kommune
  • Krydsninger, inkl. Stikrydsninger. Ulykkesanalysen viser, at der er ulykkesbelastede kryds på det kommunale vejnet. Borgerundersøgelsen viser, at der er utryghed ved mange kryds, inkl. stikrydsninger, både for hårde og bløde trafikanter
  • Eneulykker i åbent land. Næsten 1/3 af alle ulykker siden 2010 i Jammerbugt Kommune har været eneulykker, som ofte sker ved at køretøjet kører af vejen. Den overvejende del af eneulykkerne sker i åbent land. Havarikommissionen for vejtrafikulykker har i november 2015 udgivet temarapport "Trafikulykker om natten" og anbefaler bedre vejafmærkning, ensartet afmærkning af kurver samt fokus på hastighed i mørke
  • Unge mandlige trafikanter i alderen 15-24 år. Aldersgruppen er udpeget som de 10 farlige år i trafikken, hvor aldersgruppen er overrepræsenteret i ulykkesstatistikken. Det gælder også i Jammerbugt Kommune, for både knallertrister og unge bilister. Kampagner og færdselsundervisning, især i udskolingen, kan medvirke til at gøre unge chauffører bevidste om deres sårbarhed og deres ansvar for at vise hensyn og være agtpågivende i trafikken
  • Tryghed for bløde trafikanter. Der er store samfundsmæssige gevinster ved at flere transporterer sig på cykel i stedet for i bil, herunder den færdselserfaring børn får ved at transportere sig selv til skole og fritidsaktiviteter. Den oplevede tryghed på vejnettet er afgørende for, hvor mange der cykler, og lader deres børn cykle. Færdselsundervisning, og træning i trafikken, er afgørende for hensigtsmæssig adfærd blandt trafikanter, og evnen til at orientere sig tilstrækkeligt og ikke tage unødvendige chancer 

Der er sat mål for hvert enkelt fokusområde. 

Der er udarbejdet et projektkatalog over 15 lokaliteter, der er udvalgt på baggrund af ulykkesanalysen og borgerundersøgelsen. Kataloget indeholder prisskøn på de enkelte projekter og skøn over projekternes effekter i forhold til 

  • Besparelser af fremtidige ulykker
  • Forbedring af oplevet tryghed og
  • Forslagets økonomi - mest trafiksikkerhed for pengene 

Kataloget er et godt beslutningsgrundlag, der gør det muligt at prioritere mellem de forskellige projekter og deres indbyrdes indflydelse på at skabe mere sikkerhed og tryghed på det kommunale vejnet.   

Der er i forbindelse med planen beregnet en pris på omfartsvej øst om Aabybro, for at aflaste byen for gennemkørende trafik. Kommunens Trafiksikkerhedsråd anbefaler at prioritere en omfartsvej øst om Aabybro, for at aflaste Aabybro by, herunder især Kattedamsvej, for gennemkørende trafik. 

Trafiksikkerhedsplanen kan ses her

CO2-udledning mindsket med mere end 19,4 %

Jammerbugt Kommune leverer på ottende år et overbevisende resultat i forhold til at være klimakommune. Kommunen har netop udgivet et CO2-regnskab for 2015, som er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen. 

Regnskabet viser, at Jammerbugt Kommune siden 2008 har mindsket CO2-udledningen med hele 19,4 %.  Kommunen overholder klart klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening. I alt udledte kommunen 5981,7 ton CO2 i 2015. 

Det flotte fald i CO2-udledningen i 2015 skyldes bl.a. installering af fjernaflæsninger på fem børnehaver, installering af LED-belysning rundt i endnu flere af kommunens bygninger, flere hybridbiler i hjemmeplejen og opsætning af solceller på Fjerritslev og Pandrup genbrugspladser. 

Fakta:
Jammerbugt Kommune lavede i 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune og dermed forpligte sig til at nedbringe CO2-udslippet med 2 % pr. år i perioden 2009 til 2025. CO2-regnskabet omfatter kommunen som virksomhed, men kan udvides til senere hen at gælde hele kommunen som geografisk helhed.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000