Nyt fra Kommunalbestyrelsen juni 2016Værdighedspolitikken og dens konkrete tiltag

Jammerbugt Kommunes første værdighedspolitik blev godkendt af Kommunalbestyrelsen 16. juni. Værdighedspolitikkens godkendelse betyder bl.a., at Kommunalbestyrelsen har beskrevet sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Politikken skal understøtte forudbestemte særlige områder udvalgt af Sundheds- og Ældreministeriet. 

Områderne er: Livskvalitet – Selvbestemmelse - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen - Mad og ernæring - En værdig død. 

I forbindelse med aftalen om årets finanslov er parterne enige om, at styrke kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje gennem en markant tilførsel af midler. Jammerbugt Kommune vil med godkendelse af værdighedspolitikken få tilført 7.752 mio. kr. pr. år til ældreområdet de næste fire år. Midlerne bliver bl.a. anvendt til at ansætte yderligere personale, til kompetenceudvikling og tiltag indenfor demensområdet, hjælpemiddelområdet samt projekt spisevenner til ensomme ældre. Desuden foretages der i 2016 flere engangsinvesteringer, som ikke optræder fremadrettet. 

De konkrete tiltag
Indsatserne i forbindelse med værdighedspolitikkens midler kommer oveni det fastlagte serviceniveau i Jammerbugt Kommune og går derfor til nye eller til en udvidelse af allerede eksisterende initiativer i ældreplejen. Konkret sker der flg.:
 

 • Antallet af centersygeplejerske øges med én person – da borgernes behov for sygepleje på de midlertidige pladser og akutpladserne er stigende. Tiltaget vil medvirke til at styrke kompetencerne i den midlertidige indsats.
 • Antallet af terapeuter udvides med to personer.Vi har gennem nogle år haft rigtig gode effekt af, at tilbyde målrettet og rehabiliterende forløb for borgere i eget hjem. Dette tilbud udbygges med yderligere to terapeuter til Vi Bevæger Ældre teamet. Modtagere af hjemmepleje vil opleve en hurtigere og koordineret opstart, som tager udgangspunkt i borgernes muligheder for at udbygge og forbedre eget funktionsniveau.
 • Ekstra personale på plejecentre svarende til ca. 11 fuldtidsstillinger til bl.a. at styrke hverdagslivet på de enkelte plejecentre gennem øget personalenærvær i dag- og aftentimerne.
 • Ekstra personaletimer svarende til ca. 1,2 fuldtidsstilling – gennem en mindre justering i afregningsstrukturen til den kommunale hjemmeplejen og til fritvalgsleverandørerne. Den øgede tid vil komme borgerne til gode, dels ved mulighed for at øge personalets tid i hjemmet og/eller anvende tiden til dokumentation og lægekontakt mv. Dvs. indirekte, men nødvendig borgertid.
 • Ca. 2,5 fuldtidsstilling til permanentgørelse af tilbud om aflastning af pårørende, der er samboende med en ægtefælle/samlever, som har en demenssygdom. Pårørendeaflastning har en meget stor forebyggende værdi i forhold til pårørende og den demensramte borger. Pårørendeaflastningen anvendes i mange forskellige situation er og er bl.a. medvirkende til, at pårørende til borgere med demenssygdom får mulighed for at ”tage hjemmefra” med ro og vished om, at ægtefælle/samlever ikke overlades til sig selv, men er i fagprofessionelle hænder.
 • Ca. 0,6 fuldtidsstilling til musikterapi og erindringsdans til borgere som er bosiddende i demensenheder på plejecentrene eller som benytter et visiteret tilbud for borgere med demenssygdom på kommunens aktivitetscentre.  Der er på landsplan gode erfaringer med at anvende musiske tilbud til borger med demenssygdom med henblik på at stimulere sanserne og bringe ”ro”, genkendelighed og tryghed. Initiativet vil blive iværksat i 2017.
 • Opsætning af ca. 240 loftslifte i de nuværende plejecentre beliggende i kommunen. Etablering af flere loftlifte vil dels medvirke til at borgernes bolig i mindre grad ”fyldes” med gulvstående hjælpemidler, ligesom det i stor grad vil være medvirkende til styrkelse af personalets arbejdsmiljø.
 • Indkøb af ti stk. Raizere© til plejecentrene, hjemmeplejen og fritvalgsleverandørerne. En Raizer er et APV-hjælpemiddel der let og skånsomt anvendes til at hjælpe borgere op fra gulvet efter fald. Det vil være med til at styrke muligheden for at hjælpe borgene hurtigt ”på højkant”, hjælpemidlet kan betjenes af en medarbejder og kan let transporteres fra A til B. Ved at øge brugen af ny teknologi frigiver vi ressourcer hos plejepersonale og i stedet bruge disse borgerrettet. Både Raizere© og loftslifte vil styrke borgernes livskvalitet, da flere borgere oplever det ”overvældene”, når det er nødvendigt at have hjælp af to plejepersonaler på én gang.
 • Der ønskes forsøgsvis etableret en spisevenne ordning i samarbejde med frivillige organisationer. De disponerede midler kan anvendes som en tilskudsmulighed til måltiderne til spisevennen samt administration af ordningen. Initiativet vil blive iværksat i 2017.
 • Kompetenceudvikling – for at sikre, at personalets kompetencer – både faglige og personlige – til enhver tid kan modsvare den stigende kompleksitet hos borgerne, afsættes der midler til yderligere opkvalificeringstiltag for personalegrupperne i ældreområdet.

Værdighedspolitikken bliver offentliggjort 17. juni på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Se den HER.

Lokalplan 29-003: boligområde i Nørhalne og lokalplan 27-021 boligområde i Aabybro

Kommunalbestyrelsen har vedtaget hhv. kommunalplan 29-003 for boligområde ved Sulstedvej i Nørhalne og lokalplan 27-021 for boligområde syd for Torngårdsvej i Aabybro. 

Begge lokalplaner er udarbejdet for at sikre det fortsatte udbud af attraktive byggegrunde i Jammerbugt Kommune. Der er tale om 30 grunde i Nørhalne samt tolv boliger af typen tæt-lav og 48 grunde i Aabybro. 

Aabybro
Det nye boligområde syd for Torngårdsvej giver mulighed for at udvide med 48 boligbebyggelser af typen åben-lav bebyggelse i form af parcelhuse. Lokalplanområdet omfatter matrikelnumrene 24cg, 24ch, 49a, 117 samt del af 24l, 50a og 50r alle Åby by, Åby og udgør cirka 14 ha beliggende i by- og landzone. De områder, der i dag ligger i landzone, overføres til byzone med den endelige vedtagelse af Lokalplan 27-021.
   

Området grænser mod nord op til eksisterende boligområder i Aabybro, mod vest og syd op til erhvervsområder, og mod øst grænser området op til det åbne land.   

Lokalplanforslag 27-021 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 fremlægges i offentlig høring i 10 uger. jf. Planlovens § 24, stk. 3. Den offentlige høring forløber i perioden 22. juni 2016 til og med 17. august 2016. 

Nørhalne
Lokalplanområdet ligger syd for det nyere boligområde ved Gustav Zimmersvej i Nørhalne og omfatter et areal på ca. 6,2 ha. 

Som udgangspunkt omfatter lokalplanen udstykning af 30 parcelhusgrunde samt af tolv boliger af typen tæt-lav (række-, kæde eller dobbelthuse). Alternativt kan der i stedet for de tolv tæt-lave boliger opføres yderligere fire parcelhuse. 

Bygherre foreslår, at den nye vej skal hedde Nicolajs Have, opkaldt efter tidligere gartneri-ejer Nicolaj Mortensen. 

Vi går efter forskellen

Kommunalbestyrelsen har godkendt Jammerbugt Kommunes vision, planstrategi og handlingskatalog. 

”Vi går efter forskellen” samler i kort form grundlaget for den ramme, der nu er sat for arbejdet fremadrettet.  Med dette slogan anerkender kommunalbestyrelsen netop mangfoldigheden, som gør Jammerbugt til noget særligt. Den er udtryk for, at vi har brug for, at alle gode kræfter løfter i flok, så Jammerbugt Kommune fortsat kan udvikle sig positivt og være attraktiv for borgere, besøgende og erhvervsliv. 

Derfor har arbejdet med at komme frem til hhv. visionen, planstrategien og handlingskataloget været en meget åben proces, som mange har bidraget til. 

I handlingskataloget er nu formuleret 50 handlinger inden for overskrifterne: 

 • Attraktiv bosætningskommune
 • Mere i gang i erhverv og turisme
 • Flere unge får uddannelse
 • Forbedrede rammevilkår
 • Dit gode liv - sundhed og velfærd og mestre eget liv 

”Med handlingskataloget bygger vi bl.a. videre på turisme, bosætning og erhvervsudvikling, som vi har haft fokus på i længere tid. Oveni har vi nu også fokus på uddannelse til unge, hvor vi f.eks. arbejder på at tiltrække uddannelsesinstitutioner til kommunen, så unge kan få en uddannelse i nærområdet”, fortæller Borgmester Mogens Gade. 

I handlingskatalog vises et bredt udvalg af de forskellige handlinger og indsatser, som den samlede kommunalbestyrelse sammen med andre vil igangsætte i løbet af 2016 og 2017. Kommunalbestyrelsens forskellige handlinger kan dog ikke stå alene. Det er fortsat vigtigt, at andre deltager og involverer sig, så nye tiltag og indsatser kan realiseres. 

” Vi i kommunalbestyrelsen skal nu i samarbejde med erhvervslivet, ildsjæle, foreninger, gæster og administrationen i Jammerbugt Kommune føre de 50 konkrete tiltag i handlingskataloget ud i livet” tilføjer Mogens Gade.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000