Nyt fra Kommunalbestyrelsen februar 2017Disponering og frigivelse af anlægsmidler
Jammerbugt Kommune har frigivet 6,5 millioner kroner til små og store projekter inden for teknik- og miljøområdet, og 1 million kroner til cykelstier, infrastruktur og trafiksikkerhed.

Af de 6,5 millioner kroner inden for teknik- og miljøområdet kan det bl.a. fremhæves, at 1.500.000 kroner går til nye, og forbedringer af allerede eksisterende, fortovsstrækninger i kommunen. 1.600.000 kroner er sat af til renovering af kommunens havneanlæg, ålegræsfang, samt oprensning og bortskaffelse af sand i havneområderne. Der er ligeledes blevet frigivet 300.000 kroner til ny eller supplerende vejbelysning i kommunen, så der kan komme mere lys over land. 650.000 kroner er blevet afsat til turismefremmende projekter som bl.a. skiltning og udbyggelse af stier i turistområderne, så kommunen står endnu bedre klar til at modtage de mange turister, der hvert år besøger de smukke områder. Derudover kan det fremhæves, at 800.000 kroner er afsat til gennemførelse af tiltag indenfor forbedring af trafiksikkerheden i kommunen, og at der desuden er afsat midler til undersøgelser og projektering i forhold til Gjøl-Ølanddæmningen og ligeledes til vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker.

Den ene million kroner, der er blevet frigivet til cykelstier, infrastruktur og trafiksikkerhed, er i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes Handlingskatalog. Heri nævnes infrastrukturen ved byudviklingsområder blandt andet som en indsats.  Især Aabybro oplever en hastig by- og boligudvikling.

Aabybro er en by i rivende udvikling, og det stiller krav til infrastrukturen. Veje og fysiske anlæg skal følge med udbygningen af byen, så der skabes de bedste rammer for byen som helhed, og den kan vedblive at være attraktiv, udtaler Borgmester Mogens Gade.

De frigivne midler vil gå til forundersøgelser og skitseprojektering af helhedsplanens vejudbygning ved Aabybro, nord for Kattedamsvej, med henblik på at få fastlagt og udskilt de nødvendige vejarealer. Dette skal også ses i lyset af den nærmere planlægning af de kommende byggemodningsprojekter nord for Bispehaven og Thomasmindeparken.

Herudover udarbejdes der et katalog med overslag over anlægsomkostninger for hver delstrækning af den planlagte vejudbygning, stitunnel under Kattedamsvej, udvidelse af Thomasmindevej og Torngårdsvej, samt projekter fra trafiksikkerhedsplanen. Restbeløbet bliver frigivet til senere disponering af Teknik- og Miljøudvalget til brug på cykelstier, infrastruktur og trafiksikkerhed som beskrevet i budget 2017.

Etablering af 34 nye p-pladser i Blokhus centrum
Jammerbugt Kommune har frigivet omkring 1.060.000 kroner fra parkeringsfonden til etablering af 34 nye parkeringspladser i Blokhus midtby.

De nye parkeringspladser vil blive placeret tre steder i Blokhus centrum med en fordeling på 23 pladser på Strandvejen ved det gamle turistkontor, syv nye skråparkeringspladser ved vejen Torvet og fire nye pladser i det nordøstlige hjørne af Blokhus Torv.

For at gøre plads til de 23 pladser ved Strandvejen bliver det gamle turistkontor revet ned og parkeringspladserne bliver opført i samme stil som pladserne ved redningshuset. De syv nye parkeringspladser ved vejen Torvet bliver en udbygning af de nuværende 11 pladser og de fire nye parkeringspladser på Blokhus Torv kommer til at indgå i et nyt større fælles parkeringsanlæg, der skal bygges for at fastholde de 50 parkeringspladser på Strandvejen, der forsvinder ved opførelsen af de to butikker og otte boliger, Teknik- og Miljøudvalget gav dispensation til at bygge i området i januar.

Det er vigtigt med gode parkeringsmuligheder i Blokhus by for at tilgodese de mange besøgende, der hvert år kommer til byen. Vi ønsker at støtte op om byens udvikling og popularitet og vi er derfor også nødt til at give de besøgende de bedst mulige rammer, udtaler Borgmester Mogens Gade. 

Modernisering af Brovst Genbrugsplads
Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet, at Brovst Genbrugsplads får 22,3 millioner kroner til opgradering og modernisering.

Brovst Genbrugsplads forbliver på den nuværende lokalitet på Terndrupvej 77, men pladsen bliver udbygget og renoveret, og forsynet med en bygning, hævet kundeareal, forsænkede containere mm. i samme stil som på genbrugspladserne i Fjerritslev og Pandrup.

Opgraderingen skal ske, da Brovst Genbrugsplads i dag ikke lever op til den gængse standard for genbrugspladser og samtidig ønsker man et højere serviceniveau til borgerne med bl.a. særlige affaldscontainere til affaldsfraktioner som elektronikskrot, farligt affald og genbrugsting.

Det er blevet besluttet, at Brovst Genbrugsplads skal bygges niveaudelt næsten identisk med Pandrup Genbrugsplads – bare lidt mindre, da der ikke kommer helt så mange borgere i Brovst. Det betyder, at Jammerbugt Kommune kan spare penge på udgifterne til projekteringen.

Den beslutning, der tidligere er blevet taget, med hensyn til at haveaffald ikke bliver komposteret på Brovst Genbrugsplads, men at dette i stedet sker på Pandrup Genbrugsplads kommer til at stå ved magt. Brovst Genbrugsplads får ikke en plads til behandling og kompostering af haveaffald, men der bliver i stedet lavet en mindre omlasteplads til aflæsning af haveaffaldet for at gøre det nemmere for borgerne.

Moderniseringen af Brovst Genbrugsplads forventes at gå i gang i det første kvartal af 2017, og hele projektet forventes færdigt ultimo 2018. 

Brovst Genbrugsplads bliver således den tredje i rækken af vore genbrugspladser, som får en gennemgribende renovering til glæde for de mange brugere. Aabybro Genbrugsplads kommer på dagsordenen, når projektet i Brovst er gennemført, tilføjer Borgermester Mogens Gade.

 

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000