Nyt fra Kommunalbestyrelsen august 2018

Ingen bemærkninger i revisionsrapporten for regnskab 2017. Revisionsgennemgangen af Jammerbugt Kommunes årsregnskab 2017 er afsluttet, og Kommunalbestyrelsen har godkendt årsregnskab for 2017 med tilhørende revisionsberetning.

Gennemgangen af årsregnskab 2017 har ikke givet anledning til bemærkninger, og er revisionspåtegnet uden forbehold.

Revisionsberetningen konkluderer, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Det gælder eksempelvis bilagsbehandling, kassevirksomhed, lønadministration, købsmoms og kommunal medfinansiering.

”Det er glædeligt for Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune igen aflægger et årsregnskab uden bemærkninger. Samtidig er det betryggende for borgerne, at årsregnskabet er retvisende”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Revisionen peger dog på få områder, som kræver opfølgning.

Den overordnede styring af IT-sikkerhed er tilfredsstillende, dog er der kontrolmangler i forretningsgange og i de interne kontroller. Revisionen er kommet med en række anbefalinger til forbedringer, og det arbejde er kommunen i fuld gang med.

Ved revisionen er det også konstateret, at regelsættet for afstemning af statuskonti ikke er efterlevet fuldt ud. Det betyder, at det ikke er sikret, at statuskonti er afstemt inden regnskabet for 2017 er afsluttet. Ligesom det ikke er sikret, at alle relevante poster er blevet korrekt konteret i regnskabet for 2017. Forholdene er nu afklaret med de administrative afdelinger, og fremadrettet har kommunen ekstra ledelsesmæssigt fokus på området for at sikre, at reglerne for afstemning af statuskonti efterleves.

 

Lavere sygefravær i Jammerbugt Kommune

Den seneste personaleredegørelse fra Jammerbugt Kommune viser det laveste sygefravær blandt kommunens medarbejdere siden 2014. Samtidig viser medarbejdersammensætningen også, at der er et stigende antal medarbejdere over 60 år.

En strategisk indsats for at styrke arbejdsmiljøet og mindske sygefraværet viser sig nu i Jammerbugt Kommunes personaleredegørelse fra 2016-2017.

I 2016 fik kommunen en ny sygefraværspolitik, og i løbet af 2017 opnåede Jammerbugt Kommune med en sygefraværsprocent på 4,5 det laveste sygefravær siden 2014. 

En tættere kontakt mellem leder og medarbejder ved sygefravær har betydet, at sygefraværet er faldet markant. Ligesom der blandet andet er blevet sat ind i forhold til:

  • At styrke samarbejdet i arbejdsmiljøgrupperne
  • Løfte- og forflytningsteknik for at forebygge forflytningsskader
  • Den gode arbejdspladskultur og trivsel ved forandringer

”Vi har haft - og har fortsat - fokus på at være i dialog med vores personale, når de er syge. God ledelse, et godt arbejdsmiljø og samarbejde på tværs af kommunen er også med til at bane vejen for et lavt sygefravær”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Seneste trivselsmåling understøtter, at medarbejderne er enige i, at arbejdsklimaet er godt. Trods travlhed og omstillinger, så udtrykker medarbejderne, at Jammerbugt Kommune er en god arbejdsplads med et frugtbart samarbejde.

 

Bedre udligning i medarbejdergruppen – men flere 60+

Udviklingen i andelen af kvindelige og mandlige medarbejdere viser en udligning af andelen af kvindelige og mandlige medarbejdere. Frem til 2014 lå fordelingen stabilt på 80% kvindelige medarbejdere og 20% mandlige medarbejdere. De nyeste tal viser, at der nu er ca. 25% mænd og 75% kvinder blandt medarbejderne – en udvikling, der har været stabil siden 2014.

Alderssammensætningen i medarbejdergruppen viser derimod en tendens til, at antallet af medarbejdere over 60 år er stigende.

En del af forklaringen er, at tilbagetrækningsalderen fra arbejdsmarkedet er højere i dag, end for få år siden. Alligevel er det et område, som kommunen er meget opmærksomme på, både når det kommer til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Kommunen har blandt andet indført øget fokus på rekruttering og en fælles lederintroduktion for nye ledere, som understøtter den lokale introduktion.

 

Maskinhal i Tranum

Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum ønsker at bygge en udstillingshal til en samling høstmaskiner, de er blevet tilbudt fra C. O. Jensens Maskinfabrik. Maskinhallen bliver opført som et kommunalt projekt.

Aftalen, om at opføre byggeriet som et kommunalt projekt mellem foreningen Øster Han Herreds Egnssamling og Jammerbugt Kommune, betyder, at bygningen kommer til at tilhøre Jammerbugt Kommune i fem år efter afslutningen af byggeriet. Herefter overdrager Jammerbugt Kommune bygningerne til Øster Han Herreds Egnssamling.

Fra byggeriet er afsluttet og frem til overdragelsen fem år senere har Foreningen Øster Han Herreds Egnssamling det fulde økonomiske ansvar for bygningsforsikring, vedligeholdelse og drift af bygningerne. Foreningen har desuden ansvaret for og kan træffe beslutninger om forhold vedrørende drift og aktiviteter i bygningen.

Udgifterne til maskinhallen er budgetteret til 1.659.250 mio. kr., som bliver finansieret gennem fondsmidler fra blandt andet A.P. Møller, Klim Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel og KLF midler fra Jammerbugt Kommune samt privat donation og eget bidrag.

Se her...

Corona - Hvad betyder det for dig i Jammerbugt Kommune?

Corona - Få overblik over situationen

Symptomer og hvordan du kan forebygge smitte

coronasmitte.dk

coronasmitte.dk: Coronavirus/covid-19 i Danmark

Sundhedsstyrelsens vejledninger

Ofte stillede spørgsmål og svar om Corona

Følg kommunalbestyrelsesmøderne

Genbrugspladserne er åbne

Læs mere på derforjammerbugt.dk

Fang rotten med musen

Anmeld rotter

Den Digitale Hotline 7020 0000